RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany techniczne

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO.

W związku z tym Wójt Gminy Będzino, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informuje:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Będzino; z siedzibą 76-037 Będzino 19
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@bedzino.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iodo@bedzino.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane gdy:
1. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana, lub innej osoby fizycznej.
3. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy.
5. Wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych, w przypadku realizacji usług nie objętych wyżej wymienionymi podstawami.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 28.05.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Henryk BRODA
Dokument BIP z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 1 208
Wersja do druku