RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nagłówka strony

Ochrona środowiska

p>Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Magdalena Karwas
tel: +48 94 31 62 534
e-mail: m.karwas [at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 4

Podległość: Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody należą sprawy z zakresu:

1. Łowiectwa,
2. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3. Ochrony i kształtowania środowiska, w tym w szczególności:
- wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
- ochrony środowiska przed odpadami,
4. Ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności:
- przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- wyłączanie gruntów z produkcji,
- rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych, zdegradowanych i ich użyźniania,
5. Gospodarki wodnej,
6. Ochrony powietrza atmosferycznego,
7. Organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,
8. Nabywaniem nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
9. Komunalizacji gruntów,
10. Prowadzeniem ewidencji gruntów,
11. Tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,
12. Ochrona przyrody,
13. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości.
14. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad jego realizacją).
15. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

Wniosek o podział - otwórz


Kontakt: Agnieszka Kwiatkowska
tel: +48 94 31 62 533
e-mail: a.kwiatkowska[at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1

Prowadzenie spraw z zakresu:

1. Ochrona przyrody,
2. Łowiectwo,
3. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
4. Ochrona i kształtowanie środowiska, w tym w szczególności:
- wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat oraz kar za samowolna wycinkę,
- ochrony środowiska przed odpadami,
5. Opracowanie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w tym:
- współpraca z Inspekcją Weterynaryjną,
- Przychodnią Weterynaryjną,
- Schroniskiem dla bezdomnym zwierząt,
- Podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta,
- Podmiotem zajmującym się utylizacją padłych zwierząt.
6.Prowadzenie akcji adopcji zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów, poszukiwanie właścicieli zwierząt.
7.Interwencje dot. humanitarnego traktowania zwierząt, decyzje nakazujące poprawę warunków bytowania zwierząt domowych i gospodarskich, decyzje nakazujące odbiór zwierząt w trybie natychmiastowym.
8.Współpraca z Kołami Łowieckimi mająca na celu ograniczenie populacji dzikiej zwierzyny.
9. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się rośliny Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Będzino.
10. Program AZBEST w tym: demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino.
11. Gospodarka wodna (zalewanie działek, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
12. Ochrona powietrza w tym wprowadzanie do powietrza substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko.
13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad jego realizacją).
14. Ochrona przyrody.
15. Ochrona środowiska.
16. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
17. Umowy dzierżaw terenu pod ogródki - uprawę lub garaż w miejscowości Tymień.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew - otwórz

Wniosek o wycinkę drzew - otwórzOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 06.06.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Henryk Broda
Dokument BIP z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 88
Wersja do druku