RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji

Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, należy dokonać po zakończeniu jej budowy przed rozpoczęciem eksploatacji na załączonym wniosku.
Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, osoba eksploatująca zobowiązana jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia została objęta tym obowiązkiem.

Podstawa prawna

- Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t.j. z dnia 2018.04.27)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880 z dnia 2010.07.20)
- Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. z dnia 2018.05.30).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji

WYMAGANE ZAŁĄCZNKI:
• Mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
• Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Koszalinie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu).
• Kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została opracowana).
• Ekspertyzy, atesty, certyfikaty dotyczące zgłaszanej oczyszczalni.
• Pełnomocnictwo imienne udzielone osobie fizycznej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino.

Miejsce złożenia

Sekretariat Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro).

Opłaty

- opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
- opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (jeśli dotyczy).
* Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy Będzino nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwagi

- W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
- Eksploatujący jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia nw. faktu przedłożyć pisemną informację o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji, rezygnacji z zakończenia eksploatacji, zmianie danych ze zgłoszenia.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 20.02.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kwiatkowska
Dokument BIP z dnia: 20.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 007
Wersja do druku