RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 23.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"

- Postanowienia, Obwieszczenia, Zawiadomienia Wójta

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Planowaniu przestrzennym w Urzędzie Gminy Będzino.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 08.04.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32687 Dobre składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 54m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzekę Strzeżenicę – linii kablowej 15 kV w rurociągach osłonowych obejmujących działki nr 9/4, 159/15, 245 Strzeżenice, gmina Będzino
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 18.03.2019 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice”
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 22.01.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Strzeżenice w m. Kazimierz Pomorski z rejonu drogi powiatowej 3505Z
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu PVC fi 200 o konstrukcji betonowej...
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 06.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.44.8.2018.KJ z dnia 28.11.2018 r. dot przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwałowań ziemnych wokół istniejących budynków magazynowych wraz z infrastrukturą na terenie części działki nr 317/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0121 Pleśna"
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  DOK.DOK3.9700.148.2018.KP z dnia 29.11.2018 r. dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamneński Nurt i Jeziorze Jamno.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 20.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 16.11.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 09.10.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.44.2.2018.KJ z dnia 18.09.2018 r. dot przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2018 z dnia 26.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"
Obwieszczenie Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
Załącznik do Obwieszczenia Wójta OŚR.612.02.2018.AK z dnia 25.09.2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2018 z dnia 25.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3508Z na odcinku Dobiesławiec-Mścice"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2018 z dnia 19.09.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 27.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9700.4.2018KP, PW: 54914 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno".
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2018 z dnia 10.08.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32689 Tymień składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 58m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2018 z dnia 10.07.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile 32688 Będzino składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 60m, urządzeń zasilająco sterujących, systemu antenowego oraz dróg kablowych”.
Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie nr SZ.ZUZ.2.421.195.2018.PB z dnia 21.06.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe, tj,. rzekę Strzeżenicę w km 1+784 w m. Strzeżenice przewodów (przyłącza światłowodowego) w rurociągach osłonowych.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2018 z dnia 05.06.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Mielno" PLTL15511
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.WO.9700.1.2018.KP z dnia 28.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych polegające na całorocznym utrzymywaniu dotychczasowego poziomu wód w Kanale Jamneński Nurt i w Jeziorze Jamno..."
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.12.6.2018.KJ z dnia 25.04.2018 r. o wydaniu decyzji postępowania pod nazwą: "Budowa drogi technicznej do kompleksu magazynowego na terenie działki 317/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, gmina Będzino"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2018 z dnia 09.04.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z parkingiem na terenie działek nr 237/5 i 237/9 w Mścicach”
Obwieszczenie Wójta RZG.II.6831.2.54.17.MK z dnia 03.04.2018 r. o wydaniu decyzji na podział działki nr 144 o pow. 0,98 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Smolne Gmina Będzino.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 15.03.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.12.2.2018.KJ z dnia 07.03.2018 r. o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa drogi technicznej do kompleksu magazynowego na terenie działki 317/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, gmina Będzino"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa budynku usługowo – handlowego wraz z parkingiem na terenie działek nr 237/5 i 237/9 w Mścicach”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 13.02.2018 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2017 z dnia 27.12.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2017 z dnia 27.12.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Zarządzenie wewnetrzne Nr 27/2017 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Będzino w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku
Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2017 z dnia 27.11.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Powiększenie stada bydła mięsnego do 60 DJP w Borkowicach”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2017 z dnia 27.11.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6, zlokalizowanej w miejscowości Tymień, gmina Będzino położonej w obszarze pasa drogowego”
Zawiadomienie Starosty Koszalińskiego BOŚ.6341.81.2017.DT z dnia 10.11.2017r. dot. wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A.
Zawiadomienie Wójta RZG.II.6831.2.54.17.MK dot. wszczętego postępowania administracyjnego z urzędu o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki o nr ewid. 144 o pow. 0,98 ha obręb Smolne, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.
Obwieszczenie Wójta UAN.6220.1.2017 z dnia 20.09.2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 15.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2017 z dnia 04.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2017 z dnia 04.09.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Kompleks budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.6.2017 z dnia 31.08.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Wydobywanie piasku ze złoża „STRACHOMINO”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 18.08.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ZG-015-1/3-16/17ad dot. sporządzenia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 26.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 11.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2017 z dnia 10.07.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-3.746.29-6.2017.MB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2017 z dnia 14.06.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6, zlokalizowanej w miejscowości Tymień, gmina Będzino położonej w obszarze pasa drogowego”
Zawiadomienie Starosty Koszalińskiego BOŚ.6341.28.2017.DT z dnia 30.05.2017r. dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Tymień.
Obwieszczenie Wojewody ZachodniopomorskiegoAP-3.746.29-2.2017.MB dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie obwałowań budynków magazynowych nr 10 i 11.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2016 z dnia 27.04.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 2”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2017 z dnia 30.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zespołu silosów zbożowych, suszarni, czyszczalni, hali ekspedycyjnej ze sterownia, urządzeń do transportu zbóż i niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr 65/8 i 63/16 obręb Dobre gmina Będzino”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2017 z dnia 28.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno, dz. ew. 8/16 (obręb ewidencyjny Kładno, jednostka ewidencyjna: Będzino)”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 10.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 09.03.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7820.122-14.2016.JR z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2017 z dnia 26.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno, dz. ew. 8/16 (obręb ewidencyjny Kładno, jednostka ewidencyjna: Będzino)”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2017 z dnia 26.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa tymczasowej Wytwórni Mieszanek Asfaltowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącej zapleczem budowy drogi ekspresowej S6 zlokalizowanej na wydzielonej części planowanego MOP TYMIEŃ (miejsce obsługi podróżnych) w miejscowości Tymień, obręb Tymień, gmina Będzino".
Obwieszczenie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 10.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 10.01.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 13.01.2017 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 02.01.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.12.2016 z dnia 21.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno na działce nr 8/16, gm. Będzino”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 23.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 20.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 13.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7820.122-6.2016.JR z dnia 30.11.2016 r. w sprawie uzgodnienia warunków  realizacji przedsięwzięcia Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa, w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.12.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.12.2016 z dnia 16.11.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: ”Posadowienie baterii 5 szt. zbiorników na propan ciekły na terenie fermy kur niosek w miejscowości Kładno na działce nr 8/16, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 03.11.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2016 z dnia 19.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec i Podamirowo”
Zawiadomienie Wójta PP.6220.10.2016 z dnia 17.10.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Mścice na działce nr 267/49 obręb ewidencyjny Mścice”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 17.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 10.10.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.1.7820.122-4.2016.RŚ z dnia 4.10.2016r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 30.09.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 26.09.2016r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2015 i umorzenia postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1"
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 26.09.2016r. w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2015 i umorzenia postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1"
Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 26.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 09.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 09.08.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica-droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 02.08.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.9.2016 z dnia 02.08.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr : 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 obręb Mścice, g. Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 29.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439, obręb Będzinko, gm. Będzino”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 25.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica-droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 06.07.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30.06.2016 r. znak sprawy SKO.420.1228.2016

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 24.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 22.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2016 z dnia 17.06.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica- droga nr 11”

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2014 z dnia 13.06.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2013 z dnia 13.06.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 08.06.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439 obręb Będzinko, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2014 z dnia 09.06.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Ośrodka Hodowli Ryb "STRZEPOWO" na terenie działki o nr ewidencyjnym 278/6 w miejscowości Dobrzyca, gm. Będzino".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2015 z dnia 31.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Postępowanie legalizacyjne dla wykonanego urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zraszania szkółki drzew iglastych firmy ORFO w miejscowości Będzinko”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2016 z dnia 04.05.2016 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Ośrodka Hodowli Ryb „Strzepowo”.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22.04.2016 r. znak sprawy SKO.4170.732.2016

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 19.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 14.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą " „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 13.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 13.04.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 23.03.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 17.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.5.2015 z dnia 03.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kopaliny i wykonanie robót towarzyszących na złożu piasku „Strzepowo”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2016 z dnia 02.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 285/7, 285/8, 285/9 obręb Mścice, gm. Będzino”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2016 z dnia 02.02.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków usług turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr: 116/4, 116/8, 116/9, 116/12, 116/14, 116/16, 116/17, 439 obręb Będzinko, gm. Będzino”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.01.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2015 z dnia 04.01.2016r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Postępowanie legalizacyjne dla wykonanego urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zraszania szkółki drzew iglastych firmy ORFO w miejscowości Będzinko”

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 12.10.2015 roku dot. sprawy PP.6220.3.2012 określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wierzchominko gm. Będzino".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.09.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2011 z dnia 23.09.2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej "WIERZCHOMINO" w gminie Będzino.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.08.2015r. AP-3.746.52.5.2015.MS dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku nr 27 na działce nr 317/1 obręb Pleśna.

Obwieszczenie WOPN-PK.6320.18.2015.BG z dnia 12.08.2015 roku o zamiarze zmiany Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.08.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 31.07.2015 roku w sprawie odwołania stowarzyszenia "Nasz Dom Biesiekierz" od wydanej 23.05.2014r. decyzji Wójta Gminy Będzino (PP.6220.3.2012)

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 07.08.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 31.07.2015 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwa: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Dobre" o łączniej mocy do 12,3 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, wewnętrzną stacją kompensacji mocy biernej, siecią kablową elektroenergetyczną SN (średniego napięcia) telekomunikacyjną, sterowniczą, wraz z instalacjami oraz urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania przedsięwzięcia, zlokalizowanego w okolicy miejscowości Dobre i Mścice na terenie gminy Będzino oraz z siecią kablową zlokalizowaną na terenie gminy Biesiekierz w okolicy miejscowości Stare Bielice, a także w obrębie miasta Koszalin"

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 28.07.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 28.07.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie ZUW w Szczecinie o wydaniu decyzji AP-3.746.41.2015.KC z dnia 21.07.2015 r.

Obwieszczenie AP-3.746.53.2.2015.MS ZUW w Szczecinie z dnia 15.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 25 z funkcji budynku warsztatowego na budynek techniczno-usługowy, zlokalizowany na działce nr 317/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino

Obwieszczenie AP-3.746.52.2.2015.MS ZUW w Szczecinie z dnia 15.07.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 27 z funkcji magazynu materiałów wybuchowych na budynek techniczno-usługowy, zlokalizowanego na działce 317/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.III.Oś.6220.1.2015 z dnia 24.06.2015 r.

Obwieszczenie ZUW w Szczecinie AP-3.746.41.2015.KC z dnia 22.06.2015 r.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 25.05.2015 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6720.1.2.2014 z dnia 15.05.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.III.Oś.6220.1.2015.MK z dnia 04.05.2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno - Popowo, nr 3523Z Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo - Niedalino".

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.1.2014 z dnia 15.05.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2011 z dnia 07.05.2015r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.18 z dnia 20.04.2015 r.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 02.04.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 02.04.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2015 z dnia 04.02.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strachomino 1”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2015 z dnia 04.02.2015r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o nazwie Farma Wiatrowa Strzepowo 1”

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.4.2014.ML z dnia 19 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.15 z dnia 08.01.2015 r.

Zawiadomienie RDOŚ Szczecin WST –K.4233.4.2014.ML.5 z dnia 12.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST –K.4233.4.2014.ML.4 z dnia 12.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.8 z dnia 03.12.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.4.2014.ML z dnia 28.11.2014 r.

Informacja Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 08.10.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 08.10.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2014 z dnia 26.09.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej „TR1” w obrębie ewidencyjnym Tymień w gminie Będzino, woj. zachodniopomorskie”

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 19.09.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 11.09.2014 r. o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”

Obwieszczenie Wójta PP.6721.1.2014 z dnia 12.09.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 04.09.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania Decyzji nr 71/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową części pomieszczeń budynku nr 1 oraz budowie ogrodzenia, miejsc postojowych, chodników i zbiorników podziemnych na wodą opadową i cele przeciwpożarowe dla zadania „Remont ogrodzenia oraz budynku koszarowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku koszarowym nr 1 w miejscowości Pleśna - Kołobrzeg CWTiD", na działce nr 314/1 obręb 0121 Pleśna gmina Będzino, stanowiącej tereny zamknięte Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji Nr 72/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: AP-3.746.71.2014.MS dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej zlokalizowanych na działce nr 255/9 ojbręb Mścice Gmina Będzino, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 29.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 29.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2013 z dnia 28.07.2014 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2014 z dnia 21.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "„Przebudowa i remont dróg powiatowych Nr 3327Z (Rusowo) granica powiatu-Strzepowo- Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino- granica powiatu (Skoczów)”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 17.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino"

Zawiadomienie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.442.12.2014.AT.1

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2014 z dnia 01.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej „TR1” w obrębie ewidencyjnym Tymień w gminie Będzino, woj. zachodniopomorskie”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 01.07.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 30.06.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 27.06.2014 roku o tym, że w dniu 20.06.2014 r. do Wójta Gminy Będzino, wpłynęło odwołanie, wniesione przez Stowarzyszenie „Nasz Dom Biesiekierz” Parnówko 3, 76-039 Biesiekierz, od decyzji Wójta Gminy Będzino z dnia 23.05.2014 r. znak sprawy PP.6220.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.2.2014 z dnia 27.06.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 11.06.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4233.2.2014.ML.20 z dnia 30.05.2014 r.

Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WST-K.4210.7.2014.MC.7 z dnia 23.05.2014 r.

Obwieszczenie Wójta PP.6720.1.1.2014 z dnia 27.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 23.05.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 14.05.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Obwieszczenie RDOŚ

Postanowienie i zawiadomienie RDOŚ w sprawie nt.:  "Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzeką Tymiennicą wał prawy w km 0+000-2+187 oraz wał lewy w km 0+000 - 1+918".

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 29.04.2014 r. dot. inwestycji pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Postanowienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 31.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino".

Wójt Gminy Będzino zawiadamia, że Urząd Gminy Będzino partycypuje w przetargu prowadzonym przez Urząd Miejski w Koszalinie, na wybór operatora Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Informację o przetargu zamieszczono na stronie:
http://bip.koszalin.pl/?c=2568

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 11.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 07.03.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 24.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 13.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.5.2013 z dnia 11.02.2014 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz drogi dojazdowej Nr 3544Z (0394Z) Gąski-Dworek-droga 11”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 06.02.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 21.01.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2013 z dnia 03.01.2014 roku dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 20.12.2013 r. o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 z dnia 23.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2013 z dnia 11.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”

Obwieszczenie WOPN-ZP.6320.6.2013.BG  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończenia prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.8.2011 z dnia 03.12.2013r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.5.2013 z dnia 18.11.2013 roku dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i remont mostu w m. Dworek oraz drogi dojazdowej Nr 3544Z (0394Z) Gąski-Dworek-droga 11”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2013 z dnia 20.11.2013 roku o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Strachomino, Strzepowo i Tymień.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6721.1.2011 z dnia 20.11.2013 roku o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino w zakresie treści załącznika graficznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino Nr PP.6220.1.2013 z dnia 18.11.2013 r. dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2012 z dnia 05.11.2013 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2013 z dnia 31.10.2013 r. dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa jednej elektrowni wiatrowej w obrębie ewidencyjnym Tymień na działce nr 170, w gminie Będzino”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj zachodniopomorskie, pow. koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.III.7440.14.2013.WP z dnia 4 września 2013 roku w sprawie: Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich dla zadania "Budowa drogi S-6 i S-11 na odcinku Kołobrzeg - Koszalin (w. Kołobrzeg Wschód" /bez węzła/ - w. "Bieice" /bez węzła/".

Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2013 w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ZESPÓŁ ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY BĘDZINO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT KOSZALIŃSKI W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KOMORY I WIERZCHOMINKO”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.1.2013 w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno – przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu jeziora Jamno” położonych w: obrębie ewidencyjnym Strzeżenice i Dobiesławiec w gminie Będzino, obrębie ewidencyjnym Mielno w gminie Mielno, obrębie ewidencyjnym Kleszcze w gminie Sianów, obrębie ewidencyjnym 53 i 54 w gminie Koszalin.

Postanowienie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach:
• nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory,
• nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko
• nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino
przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko” zawieszone postanowieniem z dnia 12.10.2013 r. w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z czterech elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach:
• nr 22/3, 23, 43 obręb ewidencyjny Komory,
• nr 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 81, 82/1, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96/1, 98, 99, 724/15, 724/16, 724/19 obręb ewidencyjny Wierzchominko
• nr 11, 12, 13, 726/2 obręb ewidencyjny Wierzchomino w gminie Będzino
przedsięwzięcia pod nazwą „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko” zawieszone postanowieniem z dnia 12.10.2013 r. w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.3.2012 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zespół elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Będzino, woj. zachodniopomorskie, powiat koszaliński w rejonie miejscowości Wierzchominko".

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 w sprawie: uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2011 w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Zawiadomienie Wójta PP.6220.4.2012 w sprawie: wydania 31.12.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 od km 36+200 do km 38+703 na terenie działek nr 127/1, 228/4, 225/2, 267/70, 715/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Mścice, miejscowości Mścice w gminie Będzino”

Postanowienie Wójta PP.6220.5.2012 w sprawie: nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu retencyjnego dla ustabilizowania stosunków wodnych na dz. nr 202 w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w gminie Będzino.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.04.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 11.02.2013
Dokument oglądany razy: 19 839
Wersja do druku