RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Łukasz Lipiński
tel: +48 94 31 62 546
e-mail:  l.lipinski [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 16
Podległość: Stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi należy:
1. Analiza problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy.
2. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:
- projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
- projektu preliminarza na jego wykonanie,
- projektu sprawozdania z jego realizacji.
4. Udział w pracach gminnej komisji, koordynowanie jej działania, szkolenie członków komisji, kierowanie wniosków komisji do realizacji przez odpowiedzialne instytucje, jednostki organizacyjne lub stanowiska pracy w Urzędzie Gminy,
5. Współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6. Bieżąca koordynacja działań Urzędu, Gminnej Komisji oraz jednostek organizacyjnych na terenie gminy – w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizacji gminnego programu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
8. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na organizowanych imprezach,
9. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami kultury – pomoc w realizacji ich zadań statutowych,
10. Współdziałanie ze związkami gmin, odpowiednimi wydziałami powiatu, województwa w sprawie finansowania i wspólnego prowadzenia działalności wspólnej dla województwa, powiatu lub gmin zrzeszonych w związku,
11. Wykonywanie zadań należących do zadań własnych gminy w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- współpraca z zakładami opieki zdrowotnej,
- monitorowanie zadań Narodowego Programu Zdrowia, sporządzanie sprawozdań z wykonania poszczególnych celów.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 16.09.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Sekretarz Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 07.03.2012
Dokument oglądany razy: 8 264
Wersja do druku