RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2014r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 582/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót w zakresie dotyczącym "Zakupu i montażu małej architektury tj. słupków wraz łańcuchami i ławek na zadaniu: Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z".
Zarządzenie Nr 581/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: wdrożenia systemu corocznej oceny współpracy Gminy Bedzino z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.
Zarządzenie Nr 580/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa Domu Ludowego w Mścicach".
Zarządzenie Nr 579/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2015-2025.
Zarządzenie Nr 578/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 577/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: zamiany działek bez dopłat.
Zarządzenie Nr 576/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn - warsztat) z częścią administracyjno - socjalną w Podamirowie".
Zarządzenie Nr 575/2014 z dnia 31 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 574/2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi powiatowe z przeznaczeniem na drogi gminne.
Zarządzenie Nr 573/2014 z dnia 21 października 2014 roku w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 572/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotychczących zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z".
Zarządzenie Nr 571/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Budowa boiska w Tymieniu.
Zarządzenie Nr 570/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania na zadanie: Dostawa i zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego do budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn - warsztat) z częścią administracyjno-socjalną w Podamirowie.
Zarządzenie Nr 569/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.907 z późn. zm.)(Pzp) na zadanie" Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Dobre i Stoisław", nr sprawy OA-ZP.2710.14.2014.
Zarządzenie Nr 568/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Zarządzenie Nr 567/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Zarządzenie Nr 566/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zarządzenie Nr 565/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 564/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 563/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 562/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 561/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 560/2014 z dnia 03 października 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 559/2014 z dnia ?? września 2014 roku w sprawie: ...
Zarządzenie Nr 558/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino - budowa placów zabaw w miejscowości Kładno, Łopienica, Smolne.
Zarządzenie Nr 557/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 556/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 555/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 554/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 553/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 552/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 551/2014 z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 550/2014 z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: obwieszczenia dot. okręgów wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Będzino zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Zarządzenie Nr 549/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 548/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bedzino za I półrocze 2014 roku.
Zarządzenie Nr 547/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Będzino - budynek socjalny, zaplecze do obsługi zespołu sportowego w Będzinie (zadanie nr 1) oraz zagospodarowanie boiska sportowego w Będzinie (zadanie nr 2).
Zarządzenie Nr 546/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 545/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 544/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 543/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 542/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 541/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 540/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 539/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 538/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 537/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie II przeatrgu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 536/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 535/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 534/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.907 z późn. zm) (Pzp) na zadanie "Budowa infrastruktury melioracyjnej - obręb Mścice, Gmina Bedzino", nr sprawy OA - ZP.2710.8.2014.
Zarządzenie Nr 533/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m Koszalin (Jamno).
Zarządzenie Nr 532/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie: powołania komisji do rozliczenia umowy najmu lokalu zawartej pomiędzy Gminą Będzino, Gminą Biesiekierz w dniu 10 marca 2011 roku.
Zarządzenie Nr 531/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Żurawskiej - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do przyznawania Karty Dużej Rodziny.
Zarządzenie Nr 530/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Budowa placów zabaw w miejscowości Dworek (zadanie nr 1) i w Strzeżenicy (zadanie nr2).
Zarządzenie Nr 529/2014 z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Dowozy uczniów do/ze szkół i dzieci do/z przedszkola w czasie trwania roku szkolnego 2014/2015.
Zarządzenie Nr 528/2014 z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie:
Zarządzenie Nr 527/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.
Zarządzenie Nr 526/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 525/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowych.
Zarządzenie Nr 524/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2014 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Doroty Stryjewskiej-Bryzek.
Zarządzenie Nr 523/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2014 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Katarzyny Stańczak.
Zarządzenie Nr 522/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2014 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Bogusławy Hirny-Fuller.
Zarządzenie Nr 521/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino - etap III.
Zarządzenie Nr 520/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 519/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 518/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 517/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 516/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 515/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 514/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 513/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 512/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 511/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 510/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie Nr 509/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektywów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 508/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: pozostawienia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 507/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: pozostawienia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 506/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: pozostawienia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 505/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: pozostawienia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 504/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 503/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 502/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 501/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 500/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 499/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 498/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 497/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 496/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 495/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 494/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Zarządzenie Nr 493/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
Zarządzenie Nr 492/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.907 z późn. zm.) (Pzp) na zadanie: "Budowa chodnika w Dobrzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze powiatowej nr 0365Z", nr sprawy OA-ZP.2710.4.2014.
Zarządzenie Nr 491/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 490/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 489/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 488/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 487/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 486/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 485/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 484/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 483/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 482/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 481/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 480/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 479/2014 z 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 478/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 477/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 476/2014 z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.907 z późn. zm.) (Pzp) na zadanie: "Budowa budynku magazynowego (hangar na łodzie i magazyn - warsztat) z częścią administracyjno - socjalną w Podamirowie", nr sprawy OA-ZP.2710.2.14.
Zarządzenie Nr 475/2014 z dnia 09 maja 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 474/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: powołania komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 473/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie: upoważnienia pracownika do prowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie Nr 472/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Zarządzenie Nr 471/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zarządzenie Nr 470/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Zarządzenie Nr 469/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Zarządzenie Nr 468/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura w Środowisko 2007-2013.
Zarządzenie Nr 467/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 466/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 13.907 z późn. zm.) (Pzp) na zadanie: Budowa Domu Ludowego w Mścicach, nr sprawy OA-ZP.2710.1.14.
Zarządzenie Nr 465/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 464/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 463/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 462/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 461/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 460/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 459/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 458/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków na terenie Gminy Będzino w latach 2014-2015".
Zarządzenie Nr 457/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Łeknie.
Zarządzenie Nr 456/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 455/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 454/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 453/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 452/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 451/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 450/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 449/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 448/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 447/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 446/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu komisji.
Zarządzenie Nr 445/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: zamiany działek za dopłatą.
Zarządzenie Nr 444/2014 z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości, zmiany udziałów w częściach wspólnych w nieruchomości zabudowanej działce 60/9 oraz ustanowienia nieodpłatnych służebności gruntowych.
Zarządzenie Nr 443/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych - otwartych konkursów na realizację zadań zlecanych przez Gminę Będzino na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 442/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 441/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 440/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 439/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 437/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 436/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 435/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 434/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 433/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 432/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 431/2014 z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 430/2014 z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2014 dla zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 429/2014 z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2014 roku.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 12.01.2015
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 21.01.2014
Dokument oglądany razy: 4 729
Wersja do druku