RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Składu Rady Gminy po Wyborach Samorządowych 2018

Rada Gminy

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Biuro Rady Gminy: Ewa Jaroniewska
tel: +48 94 31 62 539
Godziny Urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
I Piętro, Pokój nr 11
Dyżury Radnych:
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie oraz radni (na zmianę) przyjmują interesantów w każdy czwartek miesiąca w godz. od 14.00 do 17.00 I piętro pok. nr 11 lub 12. Prosimy o telefon do biura Rady w celu wcześniejszego umówienia się.

Skład rady Gminy w Będzinie (VII kadencja)

Przewodniczący Rady Gminy:
NOŻYKOWSKI Andrzej (okręg: Sołectwa Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenice)
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy:
GOŁĘBIEWSKI Adam (okręg: Sołectwa Śmiechów-Borkowice, Kiszkowo, Kładno, Słowienkowo, Skrzeszewo, Uliszki)
NAJDZION Krystyna (okręg: Sołectwa Strzepowo, Strachomino)

Radni:
- ADAMIUK Franciszek (okręg: Sołectwa Tymień, Łopienica/Łasin Koszaliński)
- BANASZCZAK Joanna (okręg: Sołectwa Stoisław, Dobre, Popowo)
- BIAŁEK Kazimierz (okręg: Sołectwa Będzino, Będzinko, Łekno, Komory)
- GRUDZIEŃ Barbara (okręg: Sołectwa Tymień, Łopienica/Łasin Koszaliński)
- IMBIOROWSKA Eugenia (okręg: Sołectwa Stoisław, Dobre, Popowo)
- JÓŹWIAK Andrzej (okręg: Sołectwa Będzino, Będzinko, Łekno, Komory)
- KRASOWSKI Zbigniew (okręg: Sołectwa Dobrzyca, Smolne, Wierzchominko, Wierzchomino)
- KRAWIEC Andrzej (okręg: Sołectwa Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenice)
- PACEK Marek (okręg: Sołectwa Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenice)
- PAROL Lucyna (okręg: Sołectwa Mścice, Dobiesławiec, Strzeżenice)
- SPECYAŁ Sylwester (okręg: Sołectwa Dobrzyca, Smolne, Wierzchominko, Wierzchomino)
- STANIAK Bogdan (okręg: Sołectwa Śmiechów-Borkowice, Kiszkowo, Kładno, Słowienkowo, Skrzeszewo, Uliszki)


Kompetencje Rady Gminy:
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990r., art.18.2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. uchwalanie statutu gminy,
2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. uchwalanie programów gospodarczych,
7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. podejmowanie uchwał w sprawach o nadanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 01.04.2016
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 574
Wersja do druku