Rejestr zmian


Data operacji Rodzaj działania
2024-05-17 17:15:57 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 61/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko i nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w związku z niewłaściwym składowaniem obornika końskiego na działce nr 228/28, obręb ewidencyjny Mścice, gmina Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 17:15:14 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 59 /2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób fizycznych ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 12:42:17 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 12:42:01 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 12:41:44 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 12:41:30 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 12:39:23 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 08:23:02 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobów Społecznej Agencji Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 07:24:18 utworzenie artykułu Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 07:02:38 edycja artykułu Informacja o bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Będzino informuje, że w terminie do 27 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Będzino, przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają: 1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: • całkowite przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-17 07:02:12 utworzenie artykułu Informacja o bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Będzino informuje, że w terminie do 27 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Będzino, przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie mają: 1) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: • całkowite przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-16 15:56:37 utworzenie artykułu Wykaz nr 1/05/2024 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 16:04:13 edycja artykułu Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 13:11:11 edycja artykułu Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:54:39 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 58/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do ich wykonywania osób uprawnionych w imieniu Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:53:51 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:52:57 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Będzino postępowań administracyjnych i wydawania decyzji przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:51:26 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:50:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 54/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 10:49:14 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 53/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 08:18:19 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 52/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2024 – 2029 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-15 08:17:14 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 51/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Będzino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-14 11:46:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 19:28:24 utworzenie artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 10 maja 2024 r. o możliwości zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach kandydatów przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:22:45 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/540/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:21:59 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/539/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:21:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/538/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:20:35 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/537/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:19:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/536/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego Gminy Będzino „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:19:09 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/535/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:18:14 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/534/24 z dnia 26 kwietnie 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:17:27 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/533/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:16:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/532/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:15:37 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/531/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-10 09:14:27 utworzenie artykułu Uchwała nr XCII/530/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 11:44:15 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2024 rokuo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:48:15 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:31:40 utworzenie artykułu Uchwała nr I/1/24 Rady Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:30:43 utworzenie artykułu Uchwała nr I/2/24 Rady Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:28:08 usunięcie artykułu Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:27:49 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-09 09:21:25 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-08 14:59:38 utworzenie artykułu INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-08 12:49:12 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-08 10:46:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o terminach polowań indywidualnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-07 08:21:00 edycja artykułu Za 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-07 08:20:51 utworzenie artykułu Za 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-05-07 07:18:22 utworzenie artykułu Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-06 12:44:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 2 maja 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-05-06 07:01:23 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-30 14:27:34 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-28 18:45:56 utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-25 22:29:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WST-K.420.17.2023.MCD.11 w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiedzy m. Wicie, a m. Pleśną poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowie nowych". przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:53:51 usunięcie artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABUTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:53:45 utworzenie artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:52:54 utworzenie artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:51:43 usunięcie artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:51:40 usunięcie artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:44:13 edycja artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:43:26 edycja artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-25 13:42:30 utworzenie artykułu GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-23 14:35:49 utworzenie artykułu Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-23 14:10:00 utworzenie artykułu PP.6733.6.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na terenie dz. nr 19/2, obręb Łekno, gmina Będzino oraz dz. nr 229/2, 277/1, 229/3, 175/19, 228/3, 230, 231/1, obręb Strzeżenice, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-23 11:57:44 utworzenie artykułu PP.6733.5.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. nr 94/11, 354, 174/1, 174/2, obręb Będzinko, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-22 14:50:17 utworzenie artykułu Rok 2024 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-21 09:24:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 107/30, 107/31, 107/32, 107/37, 107/38, 107/39, 107/44, 107/45, 107/21, 107/9, 107/10, 107/36, 107/42, 107/11 obręb Mścice, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:23:13 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 107/30, 107/31, 107/32, 107/37, 107/38, 107/39, 107/44, 107/45, 107/21, 107/9, 107/10, 107/36, 107/42, 107/11 obręb Mścice, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:20:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:20:03 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:17:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tymień, na działce nr 169/27 obr. Tymień wraz z budową wylotu ścieków oczyszczonych na działce nr 169/179 obr. Tymień, gm. Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:15:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Będzino, w obrębie Strachomino, powiat koszaliński” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:15:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Będzino, w obrębie Strachomino, powiat koszaliński” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:13:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne – Wierzchomino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:11:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne – Wierzchomino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-21 09:06:31 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.23.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 10 MW „PV Strzeżenice ” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-17 15:05:46 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 15:05:31 utworzenie artykułu Zarządzenie 50/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 15:04:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 15:02:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 15:00:20 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 14:59:29 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-17 14:58:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor / inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:34:20 utworzenie artykułu Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:27:08 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:24:37 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:20:29 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:16:46 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:11:48 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:04:41 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:04:31 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-15 15:04:19 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-12 13:15:51 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-12 13:15:43 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-12 13:15:30 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-12 13:15:10 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-10 08:44:37 utworzenie artykułu Wójt Gminy Będzino ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-10 08:42:50 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 45/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-10 08:41:50 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego zarządzania i prowadzenia projektu pn. "Gmina z Klasą - wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-10 08:40:52 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-10 08:39:41 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-09 09:59:26 edycja artykułu Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-09 09:59:02 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-09 09:51:47 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-08 15:57:48 edycja artykułu PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Będzino sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 15:57:22 edycja artykułu PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 08:40:02 edycja artykułu PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 08:39:57 edycja artykułu PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Będzino sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 07:49:57 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Będzino sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 07:49:28 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-08 07:18:29 utworzenie artykułu PP.6733.2.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 424/1, 424/3, 297/4, 440/9 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-04-05 12:31:10 utworzenie artykułu Ochrona zwierząt przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-05 09:01:07 utworzenie artykułu Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego - na koniec kadencji przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-04 14:21:18 edycja artykułu GODZINY ODJAZDU BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW Z GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-04 14:01:17 edycja artykułu GODZINY ODJAZDU BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW Z GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-04 07:59:16 edycja artykułu Konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazw ulic w m. Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-04 07:58:36 edycja artykułu Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu nadania nazw ulic w m. Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-03 14:59:36 utworzenie artykułu ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-04-03 09:45:18 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-03 09:41:49 edycja artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” SKIEROWANEGO DO WŁAŚCICIELI LOKALI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-03 09:40:28 utworzenie artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” SKIEROWANEGO DO WŁAŚCICIELI LOKALI W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-03 08:36:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Usługi kompleksowego zarządzania i prowadzenia projektu pn. Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:58:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XCI/529/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:57:28 edycja artykułu Uchwała XCI/528/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:57:12 utworzenie artykułu Uchwała XCI/528/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:56:16 utworzenie artykułu Uchwała nr XCI/527/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:55:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XCI/526/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:54:32 utworzenie artykułu Uchwała nr XCI/525/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 12:52:29 utworzenie artykułu Uchwała nr XCI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 08:31:48 edycja artykułu Konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazw ulic w m. Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 06:53:18 edycja artykułu Kret Diana - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-04-02 06:52:39 edycja artykułu Joanna Banaszczak - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 15:24:48 utworzenie artykułu GODZINY ODJAZDU BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW Z GMINY BĘDZINO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-28 13:50:45 utworzenie artykułu Sztulc Grzegorz - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:50:12 utworzenie artykułu Parol Lucyna - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:49:45 utworzenie artykułu Najdzion Krystyna - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:49:00 utworzenie artykułu Kret Diana - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:48:18 utworzenie artykułu Kołpacki Piotr - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:47:10 utworzenie artykułu Imbiorowska Eugenia - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:44:46 utworzenie artykułu Grudzień Barbara - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:44:05 utworzenie artykułu Gosławski Mariusz - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:43:40 utworzenie artykułu Gołębiewski Adam - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:43:17 utworzenie artykułu Bryliński Sławomir - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:42:49 edycja artykułu Andrzej Jóźwiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:42:35 edycja artykułu Andrzej Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:42:20 edycja artykułu Andrzej Nożykowski - Przewodniczacy Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:42:05 edycja artykułu Joanna Banaszczak - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:41:43 edycja artykułu Tomasz Baczyński - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:41:21 utworzenie artykułu Joanna Banaszczak - Radna przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:40:59 utworzenie artykułu Tomasz Baczyński - Radny przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:40:27 utworzenie artykułu Andrzej Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:39:02 edycja artykułu Andrzej Nożykowski - Przewodniczacy Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:38:52 edycja artykułu Andrzej Jóźwiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:38:22 utworzenie artykułu Andrzej Jóźwiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 13:37:33 utworzenie artykułu Andrzej Nożykowski - Przewodniczacy Rady Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2018-2024 (za okres od 1.01.2024 do dnia składania oświadczenia) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-28 11:13:30 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-28 08:16:04 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-27 13:49:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej komisji wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-27 11:26:50 utworzenie artykułu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-26 15:36:36 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazw ulic w m. Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:35:14 utworzenie artykułu Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu nadania nazw ulic w m. Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:32:45 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie podjęcia uchwały odnośnie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:32:07 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:31:49 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 15:11:31 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 14:23:12 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-26 07:50:50 utworzenie artykułu Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 07:47:16 usunięcie artykułu SERWIS INFORMACYJNY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 07:47:00 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-26 06:57:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę nr XXIII/287/21 Sejmiku Województwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-25 14:36:52 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-25 14:23:49 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-22 08:40:32 edycja artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-21 18:43:47 utworzenie artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-21 12:54:13 utworzenie artykułu 1431.70 - Wniosek o udosępnienie informacji publicznej w zakresie zgromadzonej dokumentacji dot. funkcjonowania strzelnicy w m. Popowo przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:45:07 utworzenie artykułu 1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kwot dotacji i udzielonej pomocy finansowej udzielonej Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Będzino w latach 2020-2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:42:54 utworzenie artykułu 1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w zakresie liczby wniosków o udostepnienie informacji publicznej w roku 2023, ilość decyzji odmownych i odwołań od nich przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:40:57 utworzenie artykułu 1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umów zawartych z wykonawcą KOMPEX JANUSZ KOMOROWSKI przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:38:57 utworzenie artykułu 1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. uchwały krajobrazowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:37:21 utworzenie artykułu 1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w zakresie wykazu nadajników GSM oraz umów z operatorami GSM w zakresie usytuowania nadajników przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:35:33 utworzenie artykułu 1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:33:52 utworzenie artykułu 1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wydanych i będących w trakcie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:31:43 utworzenie artykułu 1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie "Stanu ludności poszczególnych miejscowości Gminy Będzino na dzień 31.12.2023r." przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 12:29:35 utworzenie artykułu 1431.1 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w przedmiocie utrzymania czystości i porzadku w gminie oraz zbiorników bezodpływowych i POŚ przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 10:15:57 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-21 07:44:30 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-20 14:52:03 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-20 14:51:11 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-20 12:10:03 utworzenie artykułu POSTANOWIENIE NR 628/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pienvszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-20 12:09:23 utworzenie artykułu POSTANOWIENIE NR 627/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-20 07:26:37 edycja artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-20 07:17:21 edycja artykułu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-18 09:17:23 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-18 09:15:47 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie funkcjonowania na terenie gminy Będzino systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza Host Nation Support (HNS) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-15 21:43:52 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-15 12:28:01 utworzenie artykułu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-15 11:03:19 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 17:25:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.22.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-14 14:12:28 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-14 14:11:58 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-14 14:11:18 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-14 14:09:53 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-14 08:33:06 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/523/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Będzino udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:32:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/522/24 z dnia 6 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/514/24 Rady Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:31:38 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/521/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:30:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/520/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:30:02 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/519/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:26:08 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/518/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:25:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/517/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesył przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:24:43 utworzenie artykułu Uchwała nr XC/516/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:11:16 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino oraz powołania Komisji Opiniującej do rozpoznania tych wniosków przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:10:13 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino oraz powołania Komisji Opiniującej do rozpoznania tych wniosków przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:09:28 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie oddania w najem garaży oznaczonych od 1 do 4 na działce nr 61/13 w obrębie ewidencyjnym Tymień, stanowiącej własność gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-14 08:08:43 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont drogi do banku w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-13 12:15:36 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-13 12:15:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-13 12:14:26 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-12 14:13:53 utworzenie artykułu WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1/03/2024 PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-12 11:57:21 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-12 11:52:24 edycja artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 1 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-12 10:57:04 utworzenie artykułu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 15:33:22 utworzenie artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 8 marca 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-08 14:19:30 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 14:19:18 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 14:18:49 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 14:18:30 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 14:18:20 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-08 13:41:48 edycja artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-07 16:25:51 utworzenie artykułu ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-07 16:23:14 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-05 15:18:54 usunięcie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 15:03:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 15:02:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 14:56:58 utworzenie artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 14:56:09 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 14:30:04 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-05 13:25:35 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-05 08:07:13 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 4 marca 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-05 07:51:08 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne, sanitarne i techniczne siłowni zarządzanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-05 07:50:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-05 07:49:38 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 13:53:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV na terenie dz. nr 190 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-04 10:48:05 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXVIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 10:47:23 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXVII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 14 grudnia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 10:46:44 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXVI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 listopada 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 10:46:00 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 17 listopada 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 10:45:16 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 3 listopada 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-04 10:24:57 utworzenie artykułu INFORMACJA dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Będzino w Wyborach Samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-03-02 11:44:22 utworzenie artykułu INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie o terminach zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-01 11:42:23 utworzenie artykułu Wykaz nr 1/03/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-03-01 11:34:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-03-01 08:32:37 edycja artykułu INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-29 11:47:26 utworzenie artykułu INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-28 14:34:03 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 13:59:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 13:59:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 13:58:29 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 13:57:46 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 07:58:10 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 07:07:59 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-28 07:06:12 utworzenie artykułu Obwiszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2024 roku o obwodach głosowania w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-27 08:45:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:44:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:39:29 utworzenie artykułu Archiwum Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:39:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:38:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:37:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 08:35:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 07:46:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 07:42:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.4.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 128/86, 128/63 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-27 07:30:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 297/7, 378, 206/10 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-26 14:57:17 utworzenie artykułu Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-26 12:00:47 utworzenie artykułu Postanowienie nr 392/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-26 11:59:32 edycja artykułu Postanowienie nr 391 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-26 11:59:11 utworzenie artykułu Postanowienie nr 391 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-23 11:58:19 utworzenie artykułu Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-23 11:57:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-23 10:24:18 edycja artykułu Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-23 10:20:39 usunięcie artykułu Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-23 09:25:53 usunięcie artykułu Urząd Stanu Cywilnego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-23 09:23:29 usunięcie artykułu Urząd Stanu Cywilnego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-23 09:21:30 edycja artykułu Urząd śtanu Cywilnego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-22 13:46:36 edycja artykułu INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-22 13:46:26 utworzenie artykułu INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-22 13:45:39 utworzenie artykułu Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-22 13:32:48 edycja artykułu Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-22 08:02:18 edycja artykułu Rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-10-24 11:58:28 edycja artykułu Rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-21 07:44:13 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-21 07:19:23 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-21 07:17:32 usunięcie artykułu Dane kontaktowe pracowników przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-20 14:59:14 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:58:18 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:56:23 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:52:53 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:52:02 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:51:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:50:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:41:05 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:40:50 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:40:18 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-20 14:40:07 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-19 13:35:32 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-16 11:12:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WST-K.420.17.2023.MCD.2 w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiedzy m. Wicie, a m. Pleśną poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowie nowych". przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-15 08:07:26 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-15 08:06:53 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-15 08:06:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-15 08:05:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-15 08:04:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-14 13:05:20 utworzenie artykułu Informator zawierający dane teleadresowe instytucji które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-13 11:38:51 edycja artykułu Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2024 z dnia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-13 11:33:32 utworzenie artykułu Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2024 z dnia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-13 08:20:05 edycja artykułu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-13 08:18:49 utworzenie artykułu Informacja o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych: -320901_2 .0001 Kładno; -320901_2 .0004 Śmiechów -320901_2 .0125 Będzinko przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-13 08:18:06 edycja artykułu Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-13 08:16:22 edycja artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-12 14:21:55 utworzenie artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-12 14:21:27 utworzenie artykułu Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-12 14:21:02 utworzenie artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-09 14:56:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-02-09 13:21:57 utworzenie artykułu PP.6733.23.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2024-02-09 07:42:09 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lutego 2024 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-09 07:41:10 utworzenie artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-08 13:26:23 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 12:36:22 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:56:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/515/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do Klastra Energii Klaster Energia dla Środowiska przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:55:15 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/514/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:54:29 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/513/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:53:45 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/512/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:52:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/511/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:52:10 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/510/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:51:27 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/509/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:50:36 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/508/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:48:05 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/507/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:44:27 usunięcie artykułu Uchwała nr LXXXIX/506/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:44:13 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/506/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:44:13 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 11:42:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIX/505/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 08:42:29 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 08:42:15 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 08:42:03 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-08 08:38:33 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-07 12:34:45 utworzenie artykułu Podatek akcyzowy 2024 r. - aktywny formularz przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-06 14:55:04 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2023 rok (stan na dzień 31.12.2023 r.) przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-06 13:18:02 edycja artykułu Harmonogram 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-06 11:05:43 utworzenie artykułu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-02-06 07:56:03 utworzenie artykułu PP.6733.2.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 424/1, 424/3, 297/4, 440/9 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2024-02-05 14:50:03 utworzenie artykułu Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:42:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:39:40 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:38:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:36:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:35:15 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:33:07 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-02-05 14:32:10 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 16:50:36 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 16:50:21 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 16:50:02 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 16:49:44 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 12:14:06 utworzenie artykułu Harmonogram 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 12:09:35 usunięcie artykułu Harmonogram 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 10:06:35 utworzenie artykułu Podatek akcyzowy 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-31 10:04:35 utworzenie artykułu Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koszalinie I według stanu na dzień 31 gnudnia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-30 14:19:48 edycja artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-30 14:16:05 utworzenie artykułu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-30 14:13:28 utworzenie artykułu Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie dydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średnego ciśnienia PE 100 , metodą przewiertu sterowanego , przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Czerwona oraz przez wały przeciwpowodziowe, na działkach nr 5 , nr 1 obręb Łopienica , nr 44/5 obręb Pleśna, gmina Będzino, powiat koszaliński. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-01-30 08:39:03 utworzenie artykułu PP.6733.1.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV na terenie dz. nr 190 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2024-01-23 10:17:16 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-23 09:57:42 utworzenie artykułu Robert Madejski przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-22 07:17:17 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-22 07:14:29 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024”. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-22 07:11:59 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-22 07:11:14 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie gminy Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-19 13:32:28 usunięcie artykułu Koty przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-19 13:32:25 usunięcie artykułu Psy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-19 13:04:07 edycja artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-18 08:05:56 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-18 08:05:03 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-17 09:58:53 edycja artykułu Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:38:35 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:37:44 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:36:00 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:34:00 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:32:23 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:30:00 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:28:56 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:28:08 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:26:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. awie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:25:54 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 19:19:53 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 1 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-16 10:36:07 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-15 14:15:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-01-15 14:08:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2024-01-12 08:06:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-12 08:00:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-11 09:47:21 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-11 09:46:04 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-10 15:03:25 utworzenie artykułu Wykaz nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-10 11:49:20 edycja artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:55:15 edycja artykułu Harmonogram 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:54:28 utworzenie artykułu Harmonogram 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:47:09 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:46:33 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:45:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:44:38 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:43:48 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:36:17 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:35:12 utworzenie artykułu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 14:32:43 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 08:55:21 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-09 08:35:06 edycja artykułu Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 08:34:46 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 08:33:47 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 07:49:00 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwie domowym spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-09 07:09:32 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-08 13:49:54 utworzenie artykułu PP.6733.23.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2024-01-08 09:28:11 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/504/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3503Z Łasin - Łopienica w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:27:14 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/503/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Popowo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:26:01 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/502/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:24:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/501/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Będzino na lata 2024-2027 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:23:59 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/500/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:16:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/499/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:15:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/498/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:14:53 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:13:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:12:53 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/495/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:11:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/494/23 z nia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:09:25 edycja artykułu Uchwała ne LXXXVIII/493/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:09:13 utworzenie artykułu Uchwała ne LXXXVIII/493/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-08 09:06:39 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVIII/492/23 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-04 09:19:00 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-04 09:02:43 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-04 09:01:58 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-04 09:00:26 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2024-01-04 07:58:51 edycja artykułu Wnioski przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 14:35:58 edycja artykułu Uchwała nr LXXXVII/431/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 13:37:29 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:56:26 utworzenie artykułu 1431.69 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie aspetów zarządzania zasobami ludzkimi w JST przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:55:24 utworzenie artykułu 1431.68 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych w m. Mścice" przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:53:00 utworzenie artykułu 1431.67 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonania audytu wewnętrznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:50:53 utworzenie artykułu 1431.66 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy dot. farm fotowoltaicznych i wiatrowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:49:10 utworzenie artykułu 1431.65 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie instnienia na terenie Gminy Będzino przepisów prawa miejscowego wymagających stosowania w odniesieniu do taksówek dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:47:09 utworzenie artykułu 1431.64 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla działek w obrębie Strzeżenice o nr: 44/1, 44/11, 44/12, 44/10, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, 45/22, 45/24, 45/7, 45/8, 45/20, 45/18, 45/17 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:44:45 edycja artykułu 1431.63 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbioru odpadów ze Strzelnicy w Popowie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:44:31 utworzenie artykułu 1431.63 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbioru odpadów ze Strzelnicy w Popowie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:42:14 utworzenie artykułu 1431.62 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wycinki drzew i krzewów znajdujących się na działce gminnej nr 7/12 w m. Podamirowo przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:41:10 edycja artykułu 1431.62 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zabudowy dot. farm fotowoltaicznych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:40:30 utworzenie artykułu 1431.62 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zabudowy dot. farm fotowoltaicznych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:38:58 edycja artykułu 1432.60 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie składu organów gminy w latach 1990-2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:38:48 utworzenie artykułu 1432.60 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie składu organów gminy w latach 1990-2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:31:57 edycja artykułu 1431.59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopet dowodowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:31:46 utworzenie artykułu 1431.59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopet dowodowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:27:24 utworzenie artykułu 1431.58 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy PP.6730.78.2011 przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:26:03 utworzenie artykułu 1431.57 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie doświadczeń gminy i oceny korzystania przez nią z mediów społecznościowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:24:52 utworzenie artykułu 1431.56 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kar umownych wynikających z realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:22:32 utworzenie artykułu 1431.55 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie "Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji" przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:20:32 utworzenie artykułu 1431.54 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie szczepień przeciw HPV w gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:15:44 utworzenie artykułu 1431.53 - Wniosek o udostępnienei informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentacji związanej z działalnością Strzelnicy w Popowie przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:12:23 utworzenie artykułu 1431.52 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie parku maszynowego posiadanego do realizacji zadań własnych w ramach art. 7 ust 1 podpunkt 1, 2, 3 i 4 u.s.g. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:10:34 utworzenie artykułu 1431.51 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości osób przebywających na terenie Gminy Będzino, tórym nadano status UKR przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:09:13 utworzenie artykułu 1431.50 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie dostawcy systemów informatycznych informacji prawnej przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 10:07:34 utworzenie artykułu 1431.49 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie decyzji środowiskowych wydanych dla farm fotowoltaicznych/ instalacji fotowoltaicznych o mocy powyzej 10MW przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:36 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:13 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2024-01-03 09:42:03 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-29 08:07:51 edycja artykułu Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 14:58:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 14:57:22 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 14:56:24 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 14:55:13 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 14:54:13 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:17:29 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/431/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:17:07 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/490/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:16:41 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/489/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:16:06 edycja artykułu Uchwała nr LXXXVII/488/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:15:44 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/488/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:15:02 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/487/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-27 08:14:13 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVII/486/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-21 11:11:09 utworzenie artykułu Stawki podatkowe na 2024 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-12-20 09:18:04 utworzenie artykułu PP.6733.24.2023.BK obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 237/10, 237/11, 237/15 obręb ewidencyjny Łekno, gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-12-18 14:53:31 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-18 12:07:53 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-18 12:07:30 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-18 09:03:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-12-18 09:03:38 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-12-14 15:38:07 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 118/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-14 15:36:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-14 15:35:57 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Remont dróg na terenie gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-13 14:29:32 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-08 10:41:44 utworzenie artykułu PP.6733.22.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 92/6, 93/2, 93/5, 353 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-12-07 14:21:38 edycja artykułu LXXXVI/485/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 14:02:34 utworzenie artykułu LXXXVI/485/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 14:01:49 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVI/484/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 14:00:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVI/483/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 13:59:58 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVI/482/23 z dnia 30 listopada 2023 r. uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 13:59:12 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVI/481/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 13:56:30 edycja artykułu LXXXVI/480/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 13:56:18 utworzenie artykułu LXXXVI/480/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-07 13:55:22 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXVI/479/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-06 13:10:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-12-05 08:16:15 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 321/2023 zmieniającego zarządzenie w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-05 08:11:54 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody o podaniu do publicznej wiadomości zarządzenia nr 296/2023 w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Woj. Zach. rad powiatów, rad gmin w województwie zachodniopomorskim przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-05 08:11:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody o podaniu do publicznej wiadomości zarządzenia nr 296/2023 w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Woj. Zach. rad powiatów, rad gmin w województwie zachodniopomorskim przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-04 09:22:42 utworzenie artykułu Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2024 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-04 09:22:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-04 09:21:32 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2023r oku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 12:18:54 utworzenie artykułu Pismo DZP.WG.600.101.2023.AS Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wilków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 12:16:23 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 7 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:05:40 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:04:45 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:03:37 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia "Analizy zagrożeń w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie gminy Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:01:58 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 listopada 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:01:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 109 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli z realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług medycznych w gabinecie rehabilitacyjnym dla mieszkańców Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-12-01 09:00:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-28 14:05:46 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-27 15:27:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-27 15:26:02 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-27 15:13:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-27 15:03:25 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-27 14:05:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-27 13:48:53 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-24 11:41:34 utworzenie artykułu PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-24 11:40:11 usunięcie artykułu PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-24 11:39:47 edycja artykułu PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-24 11:37:55 utworzenie artykułu PP.6733.21.2023.BK Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-24 11:36:29 utworzenie artykułu PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-24 11:34:44 utworzenie artykułu PP.6730.422.2023.BK Budowa 52–ch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-11-23 13:29:01 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXV/478/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/474/23 Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-23 13:28:15 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXV/477/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-20 17:54:44 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-20 12:41:43 utworzenie artykułu Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2023 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-17 11:13:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zmianie terminu polowań OŚR.6140.89.2023.AK Koła Łowieckiego "Świt" w Kołobrzegu- obwód łowiecki 29/49 na terenie Gminy Będzino w sezonie 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 10:26:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 09:59:39 edycja artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 09:59:15 edycja artykułu Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 09:59:02 edycja artykułu Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 09:58:42 edycja artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-17 09:58:28 edycja artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-16 12:41:11 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-15 20:56:05 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, działanie nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-15 20:55:08 utworzenie artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-14 16:52:02 utworzenie artykułu Obwieszczenie UG.Ur.Oś.6220.5.9.2023.AK Wójta Gminy w Biesiekierzu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działće nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym parnowo, gmina Biesiekierz" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:46:34 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:46:20 usunięcie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:44:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:44:14 utworzenie artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:41:58 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:41:34 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:39:10 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:32:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-14 16:32:06 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 11:00:47 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 105/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-10 07:54:16 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 07:53:58 usunięcie artykułu Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 07:53:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 07:53:16 utworzenie artykułu Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-10 07:52:55 utworzenie artykułu Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-11-09 14:14:35 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/476/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:13:49 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:11:53 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:11:14 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/473/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:10:36 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/472/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:09:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/471/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:09:06 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/470/23 z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:03:51 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/469/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 14:03:00 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIV/468/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:41:06 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:40:23 utworzenie artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:39:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 104 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:36:55 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:35:53 utworzenie artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-09 13:34:59 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 103 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:47:56 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:45:35 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 14:21:24 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-08 08:06:51 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 września 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 06:57:38 edycja artykułu Skargi od 2021 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-08 06:56:27 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-07 09:17:20 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-03 10:08:14 edycja artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 13:06:32 edycja artykułu Projekt zmiany studium 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 13:06:28 edycja artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 13:01:06 edycja artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 11:14:07 utworzenie artykułu Prognoza oddziaływania na środowisko 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 11:12:53 utworzenie artykułu Projekt zmiany studium 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 09:58:44 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 09:33:02 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-11-02 08:59:18 edycja artykułu Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:59:04 edycja artykułu Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:58:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:58:34 edycja artykułu Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:58:21 edycja artykułu Zarządzenie nr 98/2023 Wójta gminy będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:58:06 edycja artykułu Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy podczas jego nieobecności przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:57:55 edycja artykułu Zarzadzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:57:40 edycja artykułu Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:57:25 edycja artykułu Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:56:53 edycja artykułu Zarzadzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy o współpracę pomiędzy Gminą Będzino a Społeczną Agencją Najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:56:37 edycja artykułu Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:56:25 edycja artykułu Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:55:52 edycja artykułu Zarządzenie nr 90/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:55:40 edycja artykułu Zarządzenie nr 89/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:55:26 edycja artykułu Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:55:12 edycja artykułu Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 września 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:54:59 edycja artykułu Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:54:46 edycja artykułu Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:54:32 edycja artykułu Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:54:17 edycja artykułu Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:54:04 edycja artykułu Zarzadzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego pod nazwą: „Realizacja zadań przez obsadę stałego dyżuru w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dostarczenie wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach akcji kurierskiej urzędu gminy" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:53:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przekazania niesprzedanego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:53:30 edycja artykułu Zarządzenie nr 80a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:53:17 edycja artykułu Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:53:01 edycja artykułu Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:52:11 edycja artykułu Zarządzenia ne 78/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:51:58 edycja artykułu Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:51:44 edycja artykułu Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:51:31 edycja artykułu Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:51:05 edycja artykułu Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:45:20 edycja artykułu Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:19:57 edycja artykułu Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:19:43 edycja artykułu Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:19:25 edycja artykułu Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:19:11 edycja artykułu Zarzadzenie nr 70/2023 wójta Gminy Będzino z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:18:58 edycja artykułu Zarzadzenie nr 69/2023 wójta gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:18:42 edycja artykułu Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:18:28 edycja artykułu Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-11-02 08:18:07 edycja artykułu Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 11:19:19 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 11:18:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 11:17:04 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 11:16:01 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 11:14:14 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2024 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-30 09:08:42 utworzenie artykułu PP.6733.21.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-10-30 08:00:30 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 98/2023 Wójta gminy będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-27 14:01:51 edycja artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-27 14:01:30 edycja artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-27 13:58:33 utworzenie artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-26 11:55:16 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-10-25 12:15:24 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-25 12:13:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.70.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-25 12:11:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.69.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-25 12:10:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.68.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-25 12:08:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.67.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-25 12:07:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.66.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Świt” w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-23 14:48:15 utworzenie artykułu PP.6733.20.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-10-19 15:27:15 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy podczas jego nieobecności przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 15:26:13 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 15:25:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 15:23:46 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 15:22:32 edycja artykułu Zarzadzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy o współpracę pomiędzy Gminą Będzino a Społeczną Agencją Najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 15:22:21 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy o współpracę pomiędzy Gminą Będzino a Społeczną Agencją Najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-19 13:50:56 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-10-17 08:31:31 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-13 10:30:15 edycja artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-13 07:34:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-10-13 07:31:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-10-13 07:27:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-10-13 07:25:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-10-12 14:27:50 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 6 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-10 09:16:32 edycja artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-05 17:27:30 edycja artykułu Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborcó z Gminy Będzino w dniu wyboró przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-05 17:25:41 utworzenie artykułu Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborcó z Gminy Będzino w dniu wyboró przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 14:01:50 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 sierpnia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 14:01:20 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 14 lipca 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:57:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIII/467/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 oraz rok obrachunkowy 2025 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:56:10 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIII/466/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:55:19 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIII/465/23 z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:54:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIII/464/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:53:13 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXIII/463/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-10-03 13:49:00 edycja artykułu Za 2022 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-10-03 13:48:33 utworzenie artykułu Za 2022 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-29 09:22:55 edycja artykułu Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-29 09:21:54 edycja artykułu Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-28 13:07:05 utworzenie artykułu Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-28 11:19:01 edycja artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 15 października 2023 r.” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-27 17:52:25 utworzenie artykułu POSTANOWIENIE NR 218/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-27 17:51:35 utworzenie artykułu Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-27 13:12:14 utworzenie artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 15 października 2023 r.” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-26 11:44:31 utworzenie artykułu PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-09-25 14:43:02 edycja artykułu Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-25 12:24:33 edycja artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-25 12:12:04 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-25 07:03:42 edycja artykułu Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-22 21:51:13 edycja artykułu Zarządzenie nr 90/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-22 21:50:50 edycja artykułu Zarządzenie nr 89/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-22 21:42:44 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 90/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-22 21:41:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 89/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-22 21:40:34 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 14:43:04 edycja artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-21 14:27:52 edycja artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-21 11:52:49 utworzenie artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 11:12:53 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 września 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 11:11:38 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:59:10 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:58:19 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na rok 2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:37:52 utworzenie artykułu Wykaz nr 3/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:37:29 usunięcie artykułu Wykaz nr 3/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:36:48 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-21 08:31:21 edycja artykułu Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-19 12:35:29 utworzenie artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-19 11:24:42 utworzenie artykułu PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-09-19 10:43:08 utworzenie artykułu Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza do składania ofert firmy zajmujące się sprzedażą (hurtową) materiałów budowlanych opisanych w specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (bez robocizny), które będą stanowić darowiznę rzeczową Fundacji Habitat for Humanity Poland dla gminy Będzino na potrzeby obiektów mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-19 07:16:47 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.365.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Syrzezenica wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 4/6 i 13/21 obr. ewid. Łekno, gm. Będzino. - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-19 07:12:10 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.367.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Strzeżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 267/12, 267/113, 267/70 obr. ewid. Mścice, gm. Będzino. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-19 07:09:22 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.366.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Reżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działki geodezyjnej nr 187 obr. ewid. Dobre, gm. Będzino. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-19 07:07:17 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.365.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Syrzezenica wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 4/6 i 13/21 obr. ewid. Łekno, gm. Będzino. - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-18 15:05:17 utworzenie artykułu Informacja o losowaniach członków komisji przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-18 13:58:40 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-14 15:33:33 utworzenie artykułu Wykaz Nr 2/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-14 15:32:59 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-14 13:18:08 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budwa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym Parnowo, gmina Bieskiekierz" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-14 11:18:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-13 17:42:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-13 17:41:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-13 17:40:45 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-13 07:08:44 utworzenie artykułu UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. ustalenia LICP dla inwestycji na dz. nr 188/13,188/18,51/9,51/5,51/12 Dobre przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-09-12 15:08:17 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-12 15:06:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-09-12 12:17:55 utworzenie artykułu Anna Kondaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-08 09:05:30 utworzenie artykułu Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 14:52:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 14:51:28 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego pod nazwą: „Realizacja zadań przez obsadę stałego dyżuru w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dostarczenie wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach akcji kurierskiej urzędu gminy" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 14:50:16 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przekazania niesprzedanego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 14:45:04 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 80a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 14:44:01 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 13:55:17 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 13:54:36 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-07 13:01:24 utworzenie artykułu PP.6733.19.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr 456, 455, 451 obręb ewidencyjny Dobrzyca oraz dz. nr 38/1, 33/1 obręb ewidencyjny Miłogoszcz, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-09-07 12:57:10 utworzenie artykułu PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu treści decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wszczętej na wniosek: Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-09-06 14:16:20 edycja artykułu Wybory do izb rolniczych 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-09-06 12:36:12 utworzenie artykułu Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 12:34:34 utworzenie artykułu Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:28:22 utworzenie artykułu 1431.48 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktualnych tytułach dłużnych samorzadu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:26:27 edycja artykułu 1431.47 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urzad. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:25:53 utworzenie artykułu 1431.47 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urzad. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:24:23 utworzenie artykułu 1431.46 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:22:08 utworzenie artykułu 1431.45 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:20:52 utworzenie artykułu 1431.44 - Wniosek o udostepnienie informacji w zakresie udzielania dostępu do informacji publicznych w 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:19:04 utworzenie artykułu 1431.43 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 09:15:49 utworzenie artykułu 1431.42 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zawierania przez gminę umów na doradztwo podatkowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 08:36:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 08:35:33 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXII/461/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 08:34:40 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXII/460/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 08:33:42 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXII/459/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-06 08:32:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXII/458/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-05 11:09:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-09-01 09:11:32 edycja artykułu Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-31 10:49:37 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-30 10:29:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-30 10:14:31 edycja artykułu Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-30 10:14:13 utworzenie artykułu Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-29 07:36:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-28 09:05:29 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-25 14:02:45 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego o nazwie CP - dz. nr 10/29, 10/30, 10/32 Śmiechów, gm. Będzino przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-25 10:55:36 utworzenie artykułu Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-25 10:52:42 utworzenie artykułu Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-25 08:44:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-25 08:44:15 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-23 11:40:01 utworzenie artykułu PP.6721.1.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-22 09:20:08 edycja artykułu Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:19:59 edycja artykułu Zarządzenia ne 78/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:19:48 edycja artykułu Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:19:38 edycja artykułu Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:13:30 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:12:34 utworzenie artykułu Zarządzenia ne 78/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:11:31 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:10:23 edycja artykułu Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:10:09 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:08:53 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 09:07:31 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 08:38:17 edycja artykułu Wybory do izb rolniczych 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-22 08:07:35 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-22 06:51:54 edycja artykułu Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 15:12:00 utworzenie artykułu Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 14:56:35 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 14:55:42 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 14:54:48 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 14:54:17 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 14:53:41 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-21 06:52:47 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 75/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 18 sierpniam 2023 r. w sprawie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-18 13:20:55 utworzenie artykułu Wybory do izb rolniczych 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-18 10:48:47 utworzenie artykułu Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-18 10:37:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-17 13:38:24 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-17 08:19:19 usunięcie artykułu Rozporządzenie - spis wyborców przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-14 11:21:07 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:38:47 edycja artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:38:23 edycja artykułu Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:36:29 edycja artykułu REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:36:15 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:36:02 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:34:16 utworzenie artykułu Strona Państwowej Komisji Wyborczej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:33:42 utworzenie artykułu Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:33:07 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:32:00 utworzenie artykułu Komunikat w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:31:19 utworzenie artykułu Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:30:27 utworzenie artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-14 09:29:32 utworzenie artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-08-11 09:53:22 utworzenie artykułu PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-10 12:36:14 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 70/2023 wójta Gminy Będzino z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-10 12:34:58 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 69/2023 wójta gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-10 12:33:57 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-10 11:43:08 utworzenie artykułu PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-10 08:50:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-10 08:48:58 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-10 08:46:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-10 08:46:06 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-08 07:56:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-08 07:56:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-08 07:53:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-08 07:53:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-08-08 02:37:44 utworzenie artykułu PP.6733.15.2023.BK obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-04 11:43:19 utworzenie artykułu UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz - budowa linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kVw m. Dobre gm. Będzino (dz. nr 188/13, 188/18, 51/9, 51/5, 51/12) i Gniazdowo gm. Biesiekierz (dz. nr 61/1, 134, 18/1, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 22/2, 22/3, 24/1) przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-03 15:14:35 edycja artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-02 14:54:54 utworzenie artykułu PP.6733.17.2023.BK Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 354, 91/3, 91/34, 91/35 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-02 11:33:58 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-02 11:31:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników zajęć przedszkola w Przedszkolu ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-08-01 13:22:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu pięciu wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na terenie obejmującym część dz. nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, w gminie Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-08-01 08:41:05 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-31 16:38:25 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-31 16:36:07 utworzenie artykułu Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-31 16:31:16 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-31 09:53:28 edycja artykułu Podatek Akcyzowy 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-28 13:20:23 edycja artykułu Rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-27 18:40:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Będzino oraz zasad jej stosowania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-27 09:54:16 edycja artykułu Opłaty przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:38:18 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/457/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:36:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/456/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:35:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/455/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Koszalińskim zadania pn. "Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:34:01 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/454/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:30:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/453/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-24 14:29:40 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXXI/452/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-20 16:12:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-20 16:11:09 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-20 16:10:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-20 10:25:58 utworzenie artykułu Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-20 10:19:12 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 13:45:46 utworzenie artykułu Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 13:40:11 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 13:38:58 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Będzio z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 13:37:38 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 13:36:10 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-19 10:09:41 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:43:59 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:42:57 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:42:01 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:24:20 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania, monitoringu i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:23:08 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:21:30 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 11:20:21 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 09:29:07 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 5 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 09:05:47 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 czerwca 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 09:03:09 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXIX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 16 czerwca 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 08:56:07 utworzenie artykułu 1431.41 - Wniosek o udostępnienie informacji puiblicznej w zakresie umowy dzierżawy działki nr 24, obr. ew. Popowo przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 08:49:05 utworzenie artykułu 1431.40 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie etatów psychologów szkolnych dla placówek na terenie gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 08:47:24 utworzenie artykułu 1431.39 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby gospodarstw i kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-18 08:41:12 utworzenie artykułu 1431.38 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-14 12:06:41 edycja artykułu Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-13 14:36:43 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/451/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:35:30 utworzenie artykułu Uchwałą nr LXXX/450/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przystani wodnej w Podamirowie na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:33:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/449/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Pleśna, Łopienica, Kładno, Tymień przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:32:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/448/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:31:57 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/447/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Łopienica przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:30:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/446/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Pleśna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:29:48 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/445/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:28:14 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/444/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:25:44 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/443/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:16:32 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/442/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-13 14:14:46 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXX/441/23 z dnia 30 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-10 16:32:37 utworzenie artykułu Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-07 16:15:11 edycja artykułu Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-07 08:43:54 utworzenie artykułu PP.6720.1.2023 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-07-05 13:28:22 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-04 07:09:32 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-07-04 07:03:59 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-07-03 15:00:30 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-03 13:56:34 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2023 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 13:55:32 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 13:54:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 13:53:19 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 13:52:04 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 45/ Wójta Gminy Będzino z dnia czerwca r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 13:08:26 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-07-03 08:50:26 utworzenie artykułu PP.6733.12.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-07-03 07:08:51 edycja artykułu Obwieszczenie GPN.6733.17.2023.6 Burmistrza Mielna dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie-Unieściu na dz. nr 180/2, 180/1, 181, 183, 185/39 obręb Gąski, gmina Mielno oraz na dz. nr 4/1, 4/2, 114 obręb Kiszkowo, gmina Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-07-03 07:08:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie GPN.6733.17.2023.6 Burmistrza Mielna dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie-Unieściu na dz. nr 180/2, 180/1, 181, 183, 185/39 obręb Gąski, gmina Mielno oraz na dz. nr 4/1, 4/2, 114 obręb Kiszkowo, gmina Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-30 07:48:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-30 07:47:36 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-29 09:41:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-28 10:21:21 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-28 10:20:09 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz nadanie upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-27 19:10:18 utworzenie artykułu Rozporzadzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-27 19:00:02 edycja artykułu Zarzadzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystani w Podamirowie należącej do gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-27 18:59:48 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystani w Podamirowie należącej do gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-27 12:09:53 edycja artykułu Udział w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-27 10:11:46 utworzenie artykułu Udział w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-26 14:04:53 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nas terenie gmin Biesiekierz i Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-26 13:37:37 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nas terenie gmin Biesiekierz i Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-26 12:57:51 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-26 12:56:49 usunięcie artykułu Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-26 10:24:54 utworzenie artykułu PP.6733.9.2023.BK - Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-26 10:22:43 utworzenie artykułu PP.6733.7.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 24/19, 24/22, 24/23, 24/24, obręb Łekno, gmina Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-21 14:51:52 edycja artykułu Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:47:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:47:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:44:18 edycja artykułu Zarzadzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:44:09 edycja artykułu Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:43:56 edycja artykułu Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:43:47 edycja artykułu Zarzadzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:43:29 edycja artykułu Ząrzadzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 14:42:54 edycja artykułu Zarzadzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:14:02 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXVIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 maja 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:13:35 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXVII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 25 maja 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:12:56 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXVI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 kwietnia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:11:42 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 5 kwietnia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:04:43 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIX/440/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:02:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIX/439/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 11:00:33 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIX/438/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wtrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 10:59:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIX/437/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 07:03:42 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 06:57:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 06:57:35 edycja artykułu Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-21 06:57:26 edycja artykułu Zarzadzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-20 15:05:38 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-20 15:04:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-20 12:55:35 utworzenie artykułu PP.6733.5.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-16 11:40:54 utworzenie artykułu PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-14 22:04:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-14 22:03:07 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-14 12:56:20 utworzenie artykułu PP.6733.15.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-14 10:33:09 utworzenie artykułu PP.6733.6.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-13 21:05:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-13 21:03:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-13 21:01:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-12 10:31:47 utworzenie artykułu PP.6733.14.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 173/41, 173/42, 173/43, 289/21 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-06-12 07:06:16 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-09 13:45:20 edycja artykułu Zarzadzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-07 17:55:25 edycja artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-07 17:50:02 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-07 17:48:56 edycja artykułu Ząrzadzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-07 17:48:35 utworzenie artykułu Ząrzadzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-07 17:43:36 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy będzino za 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-07 11:13:04 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-07 11:12:26 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-07 10:02:05 utworzenie artykułu Informacje i wykazy od 2022 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-07 10:01:37 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-07 10:00:18 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-06-06 08:31:59 edycja artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 07:21:29 edycja artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 07:20:54 utworzenie artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 07:16:51 utworzenie artykułu Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:55:51 utworzenie artykułu Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:55:20 utworzenie artykułu Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:54:48 utworzenie artykułu Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:53:51 utworzenie artykułu Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:52:39 edycja artykułu Dorrota Kokłowska - Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:52:29 utworzenie artykułu Dorrota Kokłowska - Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-06 06:51:57 utworzenie artykułu Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:51:14 edycja artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:50:03 edycja artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:49:51 edycja artykułu Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:49:43 edycja artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:49:34 edycja artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:49:14 edycja artykułu Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:49:03 edycja artykułu Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:48:47 edycja artykułu Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:48:31 edycja artykułu Piotr Frątczak - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:48:17 edycja artykułu Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:48:03 edycja artykułu Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:47:47 edycja artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:47:31 edycja artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:47:13 edycja artykułu Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:46:58 utworzenie artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:45:36 utworzenie artykułu Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:44:54 utworzenie artykułu Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:44:16 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:43:43 utworzenie artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:42:34 utworzenie artykułu Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:42:06 utworzenie artykułu Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:41:25 utworzenie artykułu Piotr Frątczak - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:40:30 utworzenie artykułu Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 14:39:56 utworzenie artykułu Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:03:59 utworzenie artykułu Nożykowski Andrzej - Przewodniczacy Rady gminy - po otrzymaniu od wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:02:35 utworzenie artykułu Krawiec Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:01:57 utworzenie artykułu Jóźwiak Andrzej - Zastępca Przewodniczacego Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:01:08 utworzenie artykułu Sztulc Grzegorz - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:00:34 utworzenie artykułu Parol Lucyna - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 10:00:06 utworzenie artykułu Najdzion Krystyna - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:59:32 utworzenie artykułu Kret Diana - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:59:06 utworzenie artykułu Kołpacki Piotr - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:58:36 edycja artykułu Imbiorowska Eugenia - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:58:19 edycja artykułu Grudzień Barbara - Rada Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:58:05 utworzenie artykułu Imbiorowska Eugenia - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:57:37 utworzenie artykułu Grudzień Barbara - Rada Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:57:11 utworzenie artykułu Gosławski Mariusz - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:56:46 utworzenie artykułu Gołębiewski Adam - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:56:13 utworzenie artykułu Bryliński Sławomir - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:55:45 utworzenie artykułu Banaszczak Joanna - Radna Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:55:13 edycja artykułu Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-05 09:54:48 utworzenie artykułu Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-02 10:10:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-02 10:09:53 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-02 10:09:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-06-02 09:33:43 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-02 08:51:04 edycja artykułu Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-01 12:51:02 utworzenie artykułu Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-01 11:17:58 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-01 11:17:38 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-01 10:40:02 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-06-01 08:23:20 utworzenie artykułu PP.6733.13.2023.BK „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 168/13, 168/14, 229/2, 235 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-31 12:56:21 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-31 12:53:46 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-31 09:19:02 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVIII/436/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:17:29 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/435/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:17:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/434/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:16:46 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/433/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:15:38 edycja artykułu Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:15:16 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:09:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/431/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:08:31 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/430/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino na lata 2023-2030" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:07:17 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 09:00:04 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:58:36 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/427/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:57:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/426/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:53:59 edycja artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:49:21 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVII/425/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:40:46 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 marca 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:40:00 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 lutego 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:35:45 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:30:44 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXI/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 12 stycznia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:30:09 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXXI/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 12 stycznia 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 08:28:28 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXX/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 07:36:23 utworzenie artykułu 1431.37 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Kładno przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 07:34:39 utworzenie artykułu 1431.36 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji zatwierdzającej strzelnice zlokalizowaną w Popowie 10 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 07:30:46 utworzenie artykułu 1431.35 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja JST" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 07:28:49 utworzenie artykułu 1431.34 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audytora wewnętrznego oraz usług informatycznych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-31 07:26:02 utworzenie artykułu 1431.33 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu za 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 18:39:29 edycja artykułu Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 18:39:19 edycja artykułu Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsyltacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy będzino na lata 2023-2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 18:38:50 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 15:45:10 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 15:42:13 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsyltacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy będzino na lata 2023-2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-29 12:13:55 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-26 14:31:54 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-26 13:38:21 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-26 13:25:23 edycja artykułu PP.6733.12.2023.BK „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-26 13:24:27 utworzenie artykułu PP.6733.12.2023.BK „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-26 11:29:02 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-26 10:54:59 utworzenie artykułu PP.6733.11.2023.BK „Budowa publicznego obiektu sportowego – boiska sportowego, placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 15/66 obręb ewidencyjny Kładno gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-24 14:52:47 utworzenie artykułu Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-24 14:26:38 edycja artykułu Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-24 14:26:25 utworzenie artykułu Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-24 14:25:01 utworzenie artykułu Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-24 14:22:36 utworzenie artykułu PP.6733.10.2023.BK "Budowa publicznego obiektu sportowego - placu zabaw wraz z wiatą i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 226/1 obręb ewidencyjny Smolne gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-24 11:43:25 utworzenie artykułu PP.6733.9.2023.BK "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-22 12:09:20 utworzenie artykułu PP.6730.118.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-22 12:06:53 utworzenie artykułu PP.6733.8.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 202/10, 202/11, 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-22 07:57:38 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-19 13:13:55 edycja artykułu ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023 - informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-19 13:11:39 utworzenie artykułu ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023 - informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-19 06:54:41 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-18 12:39:56 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-18 12:26:54 edycja artykułu Wydawanie dowodów osobistych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-16 09:29:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-16 09:27:35 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-16 07:53:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-16 07:41:21 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-15 12:38:24 utworzenie artykułu Rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-15 10:37:26 utworzenie artykułu PP.6733.7.2023.BK przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-12 13:48:57 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-12 10:33:46 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-11 15:26:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-11 15:18:14 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-11 15:05:09 utworzenie artykułu Informacja Wójta Gminy Będzino o sposobie rozstrzygnięcia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/2 przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-05-10 15:11:31 edycja artykułu Zarządzenie nr 28/2023 Wójta gminy będzino z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 15:11:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 28/2023 Wójta gminy będzino z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:48:06 edycja artykułu Postępowaie na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino w roku 2023” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:32:58 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:29:01 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:28:07 edycja artykułu Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 14:27:19 utworzenie artykułu Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-10 12:13:32 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-09 21:58:06 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 15:09:41 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 15:08:16 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 15:02:52 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2023 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy (...) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 13:19:38 edycja artykułu Zarądzenie nr 25 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 11:50:10 utworzenie artykułu Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-05-09 11:10:42 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-09 09:29:03 utworzenie artykułu 1431.32 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotacji wypłaconych w budżetu Gminy Będzino na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:17:27 utworzenie artykułu 1431.31 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kserokopii umowy dot. robód budowlanych pn. "Poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej z kostki kamiennej w miejscowości Będzino - etap II" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:15:00 utworzenie artykułu 1431.30 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania umowy przez Gminny Zakład Komunalny a firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:12:08 utworzenie artykułu 1431.29 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2023 dot. min. farm wiatrowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:09:50 utworzenie artykułu 1431.28 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:07:24 utworzenie artykułu 1431.27 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu oświaty przez JST w formule partnerstwa publiczno - prywatnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 09:05:20 utworzenie artykułu 1431.26 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków związanych z transportowaniem z ternu oczyszczalni ścieków w Tymieniu do punktu zlewnego P-10 Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 08:24:31 edycja artykułu Zarądzenie nr 25 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 08:24:16 utworzenie artykułu Zarądzenie nr 25 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 08:21:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-09 08:21:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-05-09 07:51:19 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/424/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:49:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/423/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:48:16 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/422/23 z dnia 28 kwetnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:46:15 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/421/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:43:06 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/420/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryvczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywaniej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:40:33 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/419/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:38:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/418/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo - Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:37:29 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/417/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Kiszkowo - Gąski" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-09 07:34:58 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXVI/416/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-05-08 13:48:00 utworzenie artykułu Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/11 przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-05-08 09:19:00 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-05-08 09:18:35 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-05-08 07:06:43 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-05 14:48:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-05 14:47:04 edycja artykułu Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-05 14:46:40 edycja artykułu Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-05 14:46:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-05-04 08:40:45 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-28 16:58:35 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-28 14:44:19 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2022 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-28 14:44:00 edycja artykułu Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Tymień, wraz z ich wycinką przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-28 14:43:49 utworzenie artykułu Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Tymień, wraz z ich wycinką przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-28 14:37:59 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2022 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-28 07:07:44 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 2 i 11 położonych pod adresem Stoisław 12D stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-26 14:39:32 utworzenie artykułu PP.6733.5.2023.BK - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-04-26 12:51:35 edycja artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-04-26 12:51:14 edycja artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Kiszkowo. przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-04-26 12:48:48 edycja artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-04-26 12:48:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-04-26 12:45:20 utworzenie artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Kiszkowo. przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-04-26 11:32:01 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 21.04.2023 r. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-04-25 11:37:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 21.04.2023 r. przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-04-25 11:19:01 utworzenie artykułu Postępowaie na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino w roku 2023” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-24 13:57:34 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-24 13:57:19 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-24 13:56:51 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-21 07:03:03 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-20 19:14:48 edycja artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 19:12:49 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 09:53:27 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 09:52:56 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 listopada 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 09:52:25 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 09:51:49 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-20 09:51:17 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 października 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-19 16:47:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:46:26 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:37:35 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:37:21 usunięcie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2023.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:36:43 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:36:02 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-19 16:35:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-14 14:50:02 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-14 14:49:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "Budowa zespołów 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie" przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-14 14:25:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 14:23:50 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 14:21:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Tymień-Strachomino w gminie Będzino. Etap I. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 09:03:33 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXV/415/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/398/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 09:01:09 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXV/414/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 08:58:18 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXV/413/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 08:56:58 edycja artykułu Uchwała LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 08:56:35 edycja artykułu Uchwała LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-14 08:56:23 edycja artykułu Uchwała LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-13 15:10:16 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 4 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-12 11:44:43 edycja artykułu Petyczja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-12 10:19:12 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-12 10:17:35 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-11 11:29:01 edycja artykułu Harmonogram 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-07 11:21:38 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-06 09:38:57 edycja artykułu 1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-06 09:38:42 utworzenie artykułu 1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-06 09:35:19 utworzenie artykułu 1431.24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw i adresów siedzib wykonawców, którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-06 09:18:50 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-04-06 08:58:22 edycja artykułu Petyczja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-06 08:58:10 utworzenie artykułu Petyczja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-06 08:55:36 edycja artykułu Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:11:01 utworzenie artykułu Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:10:04 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:09:09 utworzenie artykułu Główny Księgowy Urzędu Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:05:45 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:04:52 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 15:01:24 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Urzędzie Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:49:01 utworzenie artykułu Uchwała LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:48:13 utworzenie artykułu Uchwała LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:47:31 utworzenie artykułu Uchwała LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:46:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/409/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego wramach Funduszu Solidarnościowego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:42:54 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/408/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:39:28 edycja artykułu Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata2021 – 2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:39:10 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata2021 – 2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:38:19 utworzenie artykułu Uchwała LXXIV/406/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:37:33 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/405/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:36:43 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/404/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:36:41 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-04-05 14:35:54 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/403/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:34:55 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIV/402/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:31:01 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:27:44 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:26:08 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 14:23:28 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-04-05 13:55:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-30 14:37:35 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-30 14:36:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-30 14:31:27 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-30 13:21:46 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-29 13:55:52 utworzenie artykułu Tomasz Szymaniak - Zastępca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-29 13:46:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-29 08:34:15 utworzenie artykułu Ogłoszenie o III i IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-03-28 18:03:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-28 18:02:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-28 18:00:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-28 11:49:03 utworzenie artykułu Budowa wolnostojącego naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności do 150m³ na terenie dz. nr 80 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-03-25 07:00:56 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-25 06:58:29 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-24 13:18:51 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-24 13:18:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-24 12:43:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 12:43:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa świetlicywiejskiej w Popowie” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 12:40:59 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 12:40:24 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Będzino dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja JST” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 12:39:49 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 6a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 12:39:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-24 10:45:07 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-03-23 14:47:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Czerwona, obręb Kiszkowo przez użytkownika Małgorzata Kowalska
2023-03-23 12:44:16 edycja artykułu postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-23 11:37:41 utworzenie artykułu Wścieklizna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-22 10:04:00 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-22 10:03:08 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-21 14:42:55 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 3 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-21 14:41:50 edycja artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-21 13:46:45 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-21 13:42:36 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-21 13:01:00 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-21 12:53:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-21 11:11:02 edycja artykułu ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-20 10:16:17 utworzenie artykułu ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-19 12:33:09 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-17 11:55:54 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-17 11:54:07 utworzenie artykułu OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO DOTYCZACEGO WYDANIA POSTANOWIENIA B.6740.952.2021.SR przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-17 09:20:10 utworzenie artykułu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie obejmującym dz. nr 109/12 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino przez użytkownika Bartosz Kopera
2023-03-16 20:09:17 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 20:06:43 usunięcie artykułu Decyzja Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-16 16:11:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 16:10:15 edycja artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 14:46:00 usunięcie artykułu Decyzja - PP.6220.9.2022 przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 14:45:10 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 12:14:28 utworzenie artykułu Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowska przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-16 12:11:28 utworzenie artykułu Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-16 12:08:49 edycja artykułu Dorota Sosna - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-16 11:36:48 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 11:34:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 26/1 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 11:26:48 usunięcie artykułu Decyzja Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 11:25:28 utworzenie artykułu przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 10:32:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-16 10:31:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” przez użytkownika Katarzyna Zwierzyńska
2023-03-15 15:04:20 edycja artykułu postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-15 15:02:20 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-15 15:00:08 edycja artykułu postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-15 14:59:57 utworzenie artykułu postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:44:20 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIII/401/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Sylwii Halamy pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:42:54 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIII/400/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Będzino upoważnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:40:22 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXIII/399/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:38:53 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:38:43 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:37:32 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:37:18 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:37:05 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:36:55 edycja artykułu Uchwała nr LXXII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:36:23 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:35:09 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:32:59 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-14 11:30:52 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-13 11:54:08 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-10 14:30:44 utworzenie artykułu 1431.23 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym programu Aktywna Tablica w 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-10 14:24:17 utworzenie artykułu 1431.22 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji podjętych w związku z wnioskami o wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-10 09:18:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zbycia prawa własności do lokalu położonego pod adresem Stoisław 9A/2 w trybie bezprzetargowym przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:58:56 utworzenie artykułu 1431.21 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie numeracji budynków w miejscowości Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:55:44 utworzenie artykułu 1431.20 (R.1431.1.2023) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień złożonych przez Radę Gminy Będzino do Prokuratury w roku 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:53:19 utworzenie artykułu 1431.19 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie poprzez instytucję publiczna przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:50:56 utworzenie artykułu 1431.18 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej na potrzeby działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:48:20 edycja artykułu 1431.17 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:47:31 utworzenie artykułu 1431.17 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:45:43 utworzenie artykułu 1431.16 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnomocnictwa ds. niejawnych, audytu KRI, Inspektora Ochrony Danych, usług BHP, obsługi prawnej oraz usług informatyka przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:42:36 utworzenie artykułu 1431.15 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie możliwości zabrania głosu podczas obrad sesji Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:41:06 utworzenie artykułu 1431.14 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:39:18 utworzenie artykułu 1431.13 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wystąpienie przypadków udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej przy realizacji, których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji w latach 2017-2021 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:36:06 utworzenie artykułu 1431.12 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:34:54 utworzenie artykułu 1431.11 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych w odległości 100 m od granicy działek inwestycyjnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:31:38 utworzenie artykułu 1431.10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skargi rozpatrywanej podczas sesji Rady Gminy Będzino w dniu 26 stycznia 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 14:27:16 utworzenie artykułu 1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:57:10 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bedzino z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:55:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:54:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:53:02 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu - Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:51:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 411/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-09 12:49:55 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 410/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-08 13:55:41 edycja artykułu Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-08 12:26:34 usunięcie artykułu Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-08 12:26:05 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-08 11:38:01 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-08 09:42:47 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-07 07:40:46 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-06 09:01:37 utworzenie artykułu Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-06 08:14:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 409/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-06 08:12:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 408/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-03-03 14:05:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.730.285.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego terenie działki nr 288/8 obręb Będzino, gm. Będzino.” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-03 14:03:12 utworzenie artykułu Wniosek o wydanie dowodu osobistego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-03 13:59:59 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Pleśna dz. 92. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 14:42:33 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 13:11:09 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 13:10:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 13:09:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 13:08:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Montaż mikroinstalacji wiatrowej, składającej się z 4 zestawów (8 szt o mocy 0,5 kW każda) turbin wiatrowych, wraz z konstrukcjami wsporczymi, jako alternatywne źródła energii, dla zasilania istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-03-01 08:07:10 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:22:41 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:20:50 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:20:17 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:19:52 utworzenie artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:18:45 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 15:18:24 edycja artykułu Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 13:57:00 utworzenie artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 13:24:18 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-28 08:34:28 utworzenie artykułu Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-26 11:27:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 407/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino, etap I. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-26 11:25:59 edycja artykułu Zarządzenie nr 406 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-26 11:25:29 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 406 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-23 10:20:09 edycja artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 13:01:57 utworzenie artykułu Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 10:34:16 utworzenie artykułu Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:38:18 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:34:22 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:25:50 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:25:26 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:23:58 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 56/2019 Wójta Gminy Będzino w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:22:29 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:22:07 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 52/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:21:34 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:21:06 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 42/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:20:39 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-22 09:19:40 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 21/2015 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-20 11:36:41 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-19 21:02:13 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-19 21:02:07 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-19 21:02:00 edycja artykułu Komisje Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-19 21:01:53 edycja artykułu Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-19 21:01:42 utworzenie artykułu Skargi od 2021 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 10:59:47 utworzenie artykułu Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - korekta 02-02-2023r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 10:57:59 utworzenie artykułu Dorota Sosna - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 10:56:22 utworzenie artykułu Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:36:59 utworzenie artykułu Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie o zasadach bioasekuracji na fermach drobiu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:32:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:29:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:27:22 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2020 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:26:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:21:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.1.23.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:18:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2020 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:11:50 edycja artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-15 07:09:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-14 14:52:33 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 14:09:49 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 08:00:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 405 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 08:00:42 edycja artykułu Zarządzenie nr 404/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 08:00:33 edycja artykułu Zarządzenie nr 403/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 08:00:25 edycja artykułu Zarządzenie nr 402/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 08:00:07 edycja artykułu Zarządzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023”. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:59:56 edycja artykułu Zarządzenie Nr 400 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Będzino w ramach wsparcia przez państwo gospodarza przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:59:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 399/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:59:22 edycja artykułu Zarządzenie nr 398/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 390/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:59:11 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 397/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bedzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:54:42 edycja artykułu Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzinoi z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:51:03 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:47:15 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.3.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:44:58 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.3.23 Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-13 07:35:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie nr 1/2023 Rady Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 13:49:39 edycja artykułu Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkurso ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Bedzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-10 13:49:35 edycja artykułu Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkurso ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Bedzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-10 13:48:42 utworzenie artykułu Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkurso ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Bedzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-10 13:47:45 utworzenie artykułu Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkurso ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Bedzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-10 10:51:33 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 405 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:50:34 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 404/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:49:33 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 403/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:48:21 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 402/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:47:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023”. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:45:59 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 400 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Będzino w ramach wsparcia przez państwo gospodarza przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:45:10 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 399/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-10 10:44:12 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 398/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 390/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-09 13:52:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.19.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-09 12:26:24 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-08 12:57:12 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-08 10:06:31 edycja artykułu Wycinka drzew przez użytkownika BIPly
2023-02-08 10:06:04 edycja artykułu Wycinka drzew przez użytkownika BIPly
2023-02-08 10:00:09 edycja artykułu Wycinka drzew przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-08 09:58:23 edycja artykułu Wnioski do pobrania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-02-07 12:31:49 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/394/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:30:35 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/393/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:27:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/392/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:24:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/391/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w atr. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:22:13 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/390/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:20:30 utworzenie artykułu Uchwała nr LXXII/389/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:14:27 utworzenie artykułu 1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości postepowań skargowych prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 12:05:49 utworzenie artykułu 1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usówaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 11:52:55 utworzenie artykułu 1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP z terenu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-07 11:32:23 utworzenie artykułu 1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-06 08:54:18 utworzenie artykułu Podatek Akcyzowy 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-03 10:51:30 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2022 rok (stan na dzień 31.12.2022 r.) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-02 07:54:56 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-01 08:57:19 edycja artykułu 2023-01-31 Obwieszczenie PP.6220.14.2022 Wójta Gminy Będzino - zawiadomienie stron postępowania o podjętej czynności administracyjnej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-01 08:57:10 edycja artykułu 2022-01-31_Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-01 08:43:45 utworzenie artykułu 2023-01-31 Obwieszczenie PP.6220.14.2022 Wójta Gminy Będzino - zawiadomienie stron postępowania o podjętej czynności administracyjnej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-01 08:42:42 edycja artykułu 2022-01-31_Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-02-01 08:40:15 utworzenie artykułu 2022-01-31_Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 13:23:06 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023" przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 07:26:55 utworzenie artykułu 1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 07:24:31 utworzenie artykułu 1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii umów z kancelariami dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Będzino wraz z fakturami za w/w usługi za okres od listopada 2018 roku do grudnia 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 07:21:15 utworzenie artykułu 1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykształcenia przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 07:17:19 utworzenie artykułu 1431.1 - Wniosek w sprawie udostępnienia infotrmacji publicznej w sprawie wysokości diet wypłacanych Radnym Rady Gminy za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 07:05:53 utworzenie artykułu 1431.94 - Wniosek o udostępnienie infomacji w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych od roku 2018 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-31 06:53:04 edycja artykułu 1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 14:27:35 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 14:18:11 edycja artykułu Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 14:04:14 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzinoi z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 10:52:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 10:47:10 edycja artykułu Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 09:26:57 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 09:26:14 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 09:23:56 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.1.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 09:21:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-27 09:11:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:45:10 edycja artykułu Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:45:00 edycja artykułu Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:50 edycja artykułu Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:43 edycja artykułu Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:37 edycja artykułu Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:27 edycja artykułu Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:21 edycja artykułu Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:17 edycja artykułu Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:13 edycja artykułu Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:08 edycja artykułu Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:04 edycja artykułu Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:44:00 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:54 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:50 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:45 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:35 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:29 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:23 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:16 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:11 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:43:06 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:59 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:51 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:41 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:18 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:12 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:42:07 edycja artykułu Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-26 14:41:54 edycja artykułu Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:59:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:55:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Dobrzyca o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 323/1 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:48:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.9.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:44:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.14.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:39:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-25 08:08:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 386/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-23 19:33:24 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-23 19:30:42 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-23 14:15:33 edycja artykułu Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-23 13:42:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.3733.18.2023.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-23 13:13:18 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-23 13:12:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-20 12:03:19 edycja artykułu Harmonogram 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-20 08:49:23 utworzenie artykułu Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-17 14:29:07 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 393 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-16 12:48:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.1.2022.NK.2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-14 13:12:55 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-14 09:35:02 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-13 20:19:36 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-13 20:19:06 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-13 14:11:43 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 11:28:35 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 11:04:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 11:02:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.13.2021 Wójta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:56:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.14.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:53:11 utworzenie artykułu Podatek od nieruchomości na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:51:24 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:45:40 utworzenie artykułu Podatek rolny i leśny na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:40:57 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:40:21 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:38:44 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:34:12 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:27:21 edycja artykułu Osoba do kontaktu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:07:49 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:04:35 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:01:51 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 390/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 09:55:10 utworzenie artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 20:08:13 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 20:08:01 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 20:01:56 edycja artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 19:58:33 utworzenie artykułu Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 19:57:22 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 19:14:09 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 18:46:40 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 389/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:09:19 usunięcie artykułu 1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:09:01 utworzenie artykułu 1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:05:36 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:03:43 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:02:26 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:01:20 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 11:00:02 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:57:44 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:56:37 utworzenie artykułu Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:54:21 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 388/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświetlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:52:31 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 386/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:50:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 386/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 27 grudnia 2022 r. w spawie zasad zapewnienia transportu dzxieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunków prawnych) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:46:36 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 385/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworek przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-12 10:45:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 384/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-10 11:04:12 utworzenie artykułu Zawiadomienie PP.6220.13.2021 o wpłynięciu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-09 12:14:41 edycja artykułu Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-09 12:11:47 edycja artykułu Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-09 11:54:43 utworzenie artykułu Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-09 09:55:03 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-09 09:17:21 utworzenie artykułu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-05 23:04:00 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-05 19:40:01 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-05 19:38:06 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-05 15:10:42 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-05 08:59:06 edycja artykułu Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadamieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-05 08:58:51 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadamieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-04 14:22:34 utworzenie artykułu Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-04 08:39:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-04 08:28:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.19.2022 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-04 08:24:31 edycja artykułu Harmonogram 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 12:48:43 edycja artykułu Wnioski przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 12:43:09 edycja artykułu Wnioski przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 10:37:31 utworzenie artykułu Harmonogram 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 10:14:40 edycja artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-02 10:07:50 utworzenie artykułu Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-28 10:26:17 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 15:05:48 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 14:08:32 utworzenie artykułu Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 14:06:54 utworzenie artykułu Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 14:04:57 edycja artykułu Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 14:04:51 utworzenie artykułu Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 13:50:04 edycja artykułu wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-12-27 13:30:05 edycja artykułu Adam Gołębiewski - Radny Gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-12-27 13:11:21 utworzenie artykułu Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-27 09:45:04 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-23 09:40:21 edycja artykułu Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-22 15:31:33 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-22 12:12:39 utworzenie artykułu Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-22 12:05:59 utworzenie artykułu Anna Janiuk - Sekretarz - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-22 07:55:35 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 11:00:55 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 10:58:22 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 09:20:41 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 lipca 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 09:18:19 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LXI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 lipca 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 09:15:57 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 lipca 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 09:15:09 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 09:11:01 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:44:12 utworzenie artykułu 1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:42:48 utworzenie artykułu 1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:41:12 utworzenie artykułu 1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:39:42 utworzenie artykułu 1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:38:07 utworzenie artykułu 1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:36:02 utworzenie artykułu 1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:33:58 utworzenie artykułu 1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:32:43 utworzenie artykułu 1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:31:23 utworzenie artykułu 1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:29:37 utworzenie artykułu 1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:27:53 utworzenie artykułu 1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:24:50 utworzenie artykułu 1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:22:34 utworzenie artykułu 1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 08:21:04 utworzenie artykułu 1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-21 06:47:54 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-20 14:59:17 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:51:37 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 383/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:50:13 edycja artykułu Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:50:08 edycja artykułu Zarządzenie 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:49:55 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:48:38 utworzenie artykułu Zarządzenie 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:47:08 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:45:16 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 379c/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:43:37 edycja artykułu Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:43:33 edycja artykułu Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:43:26 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:42:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:35:57 usunięcie artykułu Zarządzenie nr 381/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 14:35:55 usunięcie artykułu Zarzadzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-19 08:43:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.15.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 16:55:33 usunięcie artykułu Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 12:21:02 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 10:57:01 utworzenie artykułu Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 09:11:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 09:08:10 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-16 09:06:00 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 379/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-15 16:07:34 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-12-15 16:06:59 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2022-12-15 15:39:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie PP.6733.18.2022.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 18:04:00 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 12:20:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 12:19:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 11:31:16 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 11:27:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-14 09:39:15 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.12.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-13 10:27:27 utworzenie artykułu Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Bezpiecznie nad wodą" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-13 10:10:41 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Będzino dz. 287/5, 287/6, 161. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 20:19:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 20:15:29 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 20:10:52 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 10:07:05 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 07:29:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 378/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Będzino do Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino z niezbędną infrastrukturą techniczną" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 07:22:58 edycja artykułu Zarzadzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-12 07:22:46 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-09 15:10:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-09 15:07:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 10:38:30 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 376/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla sób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 10:35:57 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 10:25:44 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 10:03:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 09:59:53 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 09:59:40 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 09:59:30 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-06 09:55:32 utworzenie artykułu Zarządzenia nr 375/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Gminy Będzino oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Będzino, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 14:20:53 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 14:03:27 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 14:01:56 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:52:27 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:51:27 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:11:15 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:08:55 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:07:24 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:05:47 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:03:57 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 13:02:20 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:40:08 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:37:50 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:36:05 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:34:37 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/364/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stwawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:30:19 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/363/22 z dnia 25 listopada 2022 rr. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:25:03 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/362/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-05 12:07:16 utworzenie artykułu Uchwała nr LXVII/361/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 18:13:13 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 18:04:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 17:43:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 17:41:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 17:37:18 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 374/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 17:34:08 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 373/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Pleśna gm. Będzino - liczba zadań 2. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 07:19:02 utworzenie artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 07:02:27 edycja artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-02 06:58:04 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 10 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-01 16:34:02 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-12-01 10:23:31 utworzenie artykułu Zarzadzenie nr 372/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświatlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-30 13:48:45 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-28 13:07:12 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-28 12:57:08 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-28 08:34:32 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-25 07:15:53 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 371/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Wójta Gminy Będzino ds. wyborów przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-25 07:07:55 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 370/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:57:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:54:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.14.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:52:36 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:52:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:50:06 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:49:13 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji celu publicznego pod nazwą "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 63, 337, 340 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:48:21 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:47:27 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:44:37 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji celu publicznego pod nazwą "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 63, 337, 340 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:42:17 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji celu publicznego pod nazwą "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 63, 337, 340 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:41:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji celu publicznego pod nazwą "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 63, 337, 340 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino" przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-24 15:38:27 utworzenie artykułu 1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 14:37:30 edycja artykułu Lista sołectw i sołtysów przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 14:36:26 usunięcie artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 14:36:21 utworzenie artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 10:53:12 edycja artykułu 1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 10:52:59 utworzenie artykułu 1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 10:49:10 utworzenie artykułu 1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 10:03:17 utworzenie artykułu Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie ścieków z terenu OUD Dobre. przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-23 08:03:01 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-21 14:41:19 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-18 11:23:20 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-18 09:44:51 edycja artykułu Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-17 09:13:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-17 08:38:40 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-16 14:53:30 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-16 14:50:36 edycja artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-16 10:15:47 utworzenie artykułu Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 14:34:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-14 14:34:09 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-14 09:24:38 utworzenie artykułu 1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 09:15:08 utworzenie artykułu 1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 09:06:29 utworzenie artykułu 1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 09:01:44 utworzenie artykułu 1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:48:09 utworzenie artykułu 1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:43:18 edycja artykułu 1431-70 Wniosek w sprawie transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:43:05 edycja artykułu 1431-69 Wniosek w sprawie w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:42:48 edycja artykułu 1431-70 Wniosek w sprawie transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:42:16 utworzenie artykułu 1431-70 Wniosek w sprawie transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:37:49 utworzenie artykułu 1431-69 Wniosek w sprawie w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 08:37:11 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-14 07:13:51 utworzenie artykułu Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 16:30:38 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 369/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych – laptopów przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 16:28:50 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 368/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 16:27:07 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 367/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 15:57:12 edycja artykułu Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-10 15:56:05 edycja artykułu Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-10 13:22:47 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 13:21:27 edycja artykułu Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 13:20:47 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 13:17:24 edycja artykułu Zarządzenie Nr 363/2021 z dnia 24 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 08:25:17 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 08:23:57 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-09 08:43:59 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 365/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 364/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-09 08:38:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 364a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-09 07:42:29 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-08 14:59:12 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-08 11:14:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-07 17:15:27 utworzenie artykułu Informacja o przystąpieniu Gminy Będzino do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2238) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-07 13:50:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 364/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-06 11:32:41 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-06 11:31:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-04 11:11:17 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXVI/360/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-04 11:08:57 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXVI/359/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-04 11:03:34 edycja artykułu Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-04 11:02:57 utworzenie artykułu Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-02 11:44:02 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-02 11:43:16 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-02 07:23:44 utworzenie artykułu Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-11-02 07:19:30 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-28 13:52:12 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-28 13:51:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-28 13:39:57 edycja artykułu Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-26 13:08:12 edycja artykułu Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-26 13:07:55 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 362a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16.09.2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-25 10:38:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-25 10:36:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-25 10:32:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-25 10:31:05 edycja artykułu Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-25 10:29:13 utworzenie artykułu Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 14:56:57 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 14:54:08 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 362/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 10:10:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 09:34:38 edycja artykułu Zarządzenie Nr 363/2021 z dnia 24 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 09:34:19 edycja artykułu Zarządzenie Nr 363/2021 z dnia 24 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-24 09:34:02 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 363/2021 z dnia 24 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-21 13:02:35 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 15:02:08 utworzenie artykułu 1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:54:39 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:54:02 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:51:12 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:50:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:45:45 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:45:25 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:44:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:39:49 utworzenie artykułu Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-18 14:38:34 utworzenie artykułu Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-17 14:06:26 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-17 14:03:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-17 08:04:02 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-17 08:02:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-14 10:21:33 utworzenie artykułu Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-13 14:49:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXV/358/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-13 14:48:41 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXV/357/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-13 14:05:27 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.13.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-13 13:05:21 utworzenie artykułu Sylwia Halama - Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-12 11:27:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 361/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zbycia praw własności nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w trybie bezprzetargowym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-12 10:57:08 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2022 przeznaczonych do sprzedaży przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 15:02:39 edycja artykułu Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 15:01:53 utworzenie artykułu Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 14:55:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.12.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 14:52:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.11.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 14:45:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino w gminie Będzino - Etap I" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-11 14:38:44 utworzenie artykułu Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-10 11:35:33 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-10 11:30:36 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 14:00:00 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/10/2022 z dnia 08.10.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 11:04:36 utworzenie artykułu 1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 11:00:45 edycja artykułu 1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni terenowych i boisk sportowych  przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 11:00:08 utworzenie artykułu 1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni terenowych i boisk sportowych  przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 10:51:14 utworzenie artykułu 1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 10:45:38 utworzenie artykułu 1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 10:39:37 utworzenie artykułu 1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 10:33:11 utworzenie artykułu 1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:40:22 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/356/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:38:58 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/355/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:36:32 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/354/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:33:15 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/353/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:31:48 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/352/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:28:59 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/351/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:25:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/350/22 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:21:50 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/349/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-07 09:19:50 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV/348/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-05 14:44:47 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-05 14:31:48 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-05 14:28:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-05 14:05:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:43:27 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:43:19 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:43:10 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:42:45 edycja artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:41:35 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:41:26 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:40:55 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:39:58 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:38:38 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:33:46 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:29:39 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:28:44 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:27:44 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:18:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-03 09:02:54 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-03 08:55:35 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-03 08:53:48 edycja artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-30 14:41:18 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Będzino obowiązku wykonania ekspertyzy – Śmiechów dz. 170/3 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-29 16:03:36 utworzenie artykułu 1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-29 15:55:25 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony trzech lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-29 15:49:46 utworzenie artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-29 15:48:32 edycja artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.1,7500 ha przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-29 15:47:58 utworzenie artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow.1,7500 ha przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 11:36:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 11:32:35 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 11:31:40 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 10:09:11 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 10:08:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 10:05:26 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 09:58:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 07:58:33 utworzenie artykułu 1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 07:18:04 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-27 07:17:02 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-26 12:30:18 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Popowo dz. 170/3 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-26 12:18:02 utworzenie artykułu 1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-25 11:25:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18.08.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-25 11:16:59 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 357/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 12:24:43 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 12:24:19 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 10:14:45 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 10:09:14 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 10:06:55 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 08:08:09 edycja artykułu 1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 08:07:20 edycja artykułu 1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 08:05:54 edycja artykułu 1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 08:04:36 edycja artykułu 1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 07:45:52 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 07:45:31 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-23 07:18:36 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 14:00:09 edycja artykułu Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29-10-2022 do 28-01-2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 13:59:15 utworzenie artykułu Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29-10-2022 do 28-01-2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 13:43:27 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 08:59:53 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 08:22:51 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 07:17:34 edycja artykułu Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 07:16:55 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 07:09:55 edycja artykułu Zarządzenie Nr 355/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-21 07:09:04 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 355/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-19 12:04:43 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-19 12:02:17 edycja artykułu Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-19 12:01:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-16 08:27:46 edycja artykułu 1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-15 14:33:59 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:35:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:28:08 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:27:49 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:26:43 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:22:59 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 14:20:17 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 13 maja 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-14 13:44:51 utworzenie artykułu 1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-13 14:27:07 utworzenie artykułu 1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-12 14:10:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-09 07:50:22 utworzenie artykułu 1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-09 07:43:13 utworzenie artykułu 1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-08 13:35:18 utworzenie artykułu 1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-08 13:25:11 utworzenie artykułu 1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-08 13:20:48 utworzenie artykułu 1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-08 11:05:07 edycja artykułu Komisje Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:34:29 utworzenie artykułu Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:29:21 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:24:28 edycja artykułu Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:22:53 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:19:42 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-07 14:14:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 21:26:15 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 21:21:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/346/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 21:14:35 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/345/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 21:04:55 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/344/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:55:22 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/343/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 - 2029” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:51:51 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/342/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2020-2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:48:38 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/341/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:43:16 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/340/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:40:20 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIII/339/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 20:19:39 usunięcie artykułu test przez użytkownika BIPly
2022-09-06 20:18:57 edycja artykułu test przez użytkownika BIPly
2022-09-06 20:18:49 utworzenie artykułu test przez użytkownika BIPly
2022-09-06 15:02:47 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 14:54:22 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 13:25:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-06 13:16:15 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-09-05 15:11:37 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-31 13:12:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Nr SKO.4150.5.2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-31 13:03:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 12:08:29 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 12:08:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 12:03:52 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:53:30 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:51:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:40:56 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:38:36 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:34:42 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 11:14:45 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-29 08:27:56 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.07.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 12:42:57 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 12:42:49 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 12:42:34 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 12:41:49 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 09:44:04 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 09:43:34 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:54:11 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:54:01 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:53:52 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:52:14 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:51:11 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:45:44 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-26 08:45:01 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-23 22:05:23 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia  2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-22 10:11:01 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 15:01:33 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 14:54:24 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 14:53:27 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 14:11:52 edycja artykułu Lista sołectw i sołtysów przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 12:03:40 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 10:57:16 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-19 08:57:36 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 15:38:43 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 15:37:51 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 14:54:12 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 14:51:32 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 14:10:57 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 14:07:21 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-18 09:40:24 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-16 11:12:55 utworzenie artykułu 1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-16 11:08:55 edycja artykułu 1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-16 11:06:48 utworzenie artykułu 1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-16 08:39:36 edycja artykułu 1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-16 08:24:45 utworzenie artykułu 1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:15:27 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:12:58 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:11:20 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:10:41 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:07:51 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 18:07:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.06.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 18:02:08 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia GOPS w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 17:56:36 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 335a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 10:00:54 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-08-05 07:43:33 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-05 07:39:33 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-04 15:40:42 utworzenie artykułu 1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-04 15:37:39 utworzenie artykułu 1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-04 15:02:08 utworzenie artykułu 1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-04 14:32:39 utworzenie artykułu 1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-01 15:16:37 utworzenie artykułu Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-01 10:58:21 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-01 08:34:45 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 17:05:52 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-29 16:42:36 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-29 16:36:59 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-29 14:41:23 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXII/338/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:39:24 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXII/337/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:37:05 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXII/336/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:34:03 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXII/335/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:26:17 edycja artykułu Uchwała Nr LXII/333/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:25:33 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXII/333/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:22:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:15:57 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 14:15:28 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-29 12:11:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 12:36:37 edycja artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-28 12:35:12 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-28 11:58:28 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 kwietnia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:56:50 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 kwietnia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:55:01 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:54:47 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:54:20 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:51:58 edycja artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:51:44 edycja artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:51:33 edycja artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:50:17 utworzenie artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:48:56 utworzenie artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:47:30 utworzenie artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:32:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-12.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:31:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-12.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:29:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:27:53 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:24:52 edycja artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:24:07 utworzenie artykułu Informacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-28 11:21:25 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:41:11 edycja artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:41:01 edycja artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:40:20 utworzenie artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:38:31 utworzenie artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:36:36 utworzenie artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:34:19 utworzenie artykułu Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-13.2021.GZ przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:32:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:30:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-27 07:29:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-26 13:22:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-26 09:49:50 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-25 15:28:55 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXI/333/22 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-25 15:27:21 utworzenie artykułu Uchwała Nr LX/332/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-25 10:24:54 edycja artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-21 14:09:10 edycja artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-21 13:54:36 utworzenie artykułu 1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-21 12:42:56 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 11:34:55 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 11:33:29 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 11:32:24 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 11:23:42 utworzenie artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 09:07:48 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 08:53:02 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-20 08:41:18 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-20 08:23:54 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 08:21:23 edycja artykułu Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 08:21:02 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-20 08:18:00 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-15 14:20:49 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-15 14:20:10 edycja artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-15 12:21:30 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-14 11:23:36 utworzenie artykułu 1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-14 11:15:09 utworzenie artykułu 1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-13 13:23:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-12 09:44:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-12 09:42:03 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-12 09:38:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-11 13:00:26 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-11 12:51:35 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-11 12:50:52 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-10 20:48:02 usunięcie artykułu 123 przez użytkownika BIPly
2022-07-10 20:47:45 utworzenie artykułu przez użytkownika BIPly
2022-07-07 16:00:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023." przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:58:43 edycja artykułu Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:57:44 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:50:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 25.05.2022r. - 15.06.2022r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:47:54 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:44:43 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 15:41:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 14:27:22 edycja artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 14:22:44 edycja artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-07 09:55:50 utworzenie artykułu 1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-06 13:44:30 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-06 13:43:32 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-07-05 08:23:03 edycja artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-07-04 11:13:32 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 14:42:59 edycja artykułu Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 14:42:11 edycja artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 14:33:52 edycja artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 14:33:02 utworzenie artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 09:03:35 utworzenie artykułu Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-30 08:56:17 edycja artykułu Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-29 14:56:32 edycja artykułu Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-29 14:52:51 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322a/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-29 10:49:55 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-29 10:43:59 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-28 15:21:16 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-28 15:13:29 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-28 13:42:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-28 12:28:59 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-28 12:26:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-27 13:15:04 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-27 13:07:47 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-27 11:17:24 utworzenie artykułu Małgorzata Macedońska - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-27 09:58:12 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-25 11:56:40 utworzenie artykułu 1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 20:16:47 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 20:13:46 utworzenie artykułu Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 12:27:59 edycja artykułu 1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 12:21:04 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 12:20:30 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-22 09:39:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:31:01 edycja artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:26:43 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:12:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:06:25 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVIII/331/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:04:56 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 13:00:32 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 12:58:44 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVIII/328/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 12:55:56 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVII/327/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 12:50:53 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVII/326/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-21 12:48:02 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVII/325/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 15:09:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 15:08:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 15:04:10 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:52:08 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:51:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:46:36 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:45:09 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:43:51 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-17 14:41:42 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-16 18:28:25 utworzenie artykułu 1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-15 14:59:11 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 10:22:44 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 10:17:47 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 10:16:26 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 10:14:45 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 09:52:03 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-14 09:35:34 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-13 19:56:03 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-13 17:52:19 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-13 13:50:00 utworzenie artykułu Uzupełnienie Wykazu Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-13 09:05:57 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-13 08:50:40 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 14:55:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-10 14:53:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-10 09:37:55 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 09:25:05 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 09:23:05 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 09:22:01 utworzenie artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 09:02:07 usunięcie artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 08:50:46 edycja artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-10 08:47:39 utworzenie artykułu Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-06-09 14:03:06 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:48:48 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:47:18 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:39:17 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:37:16 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:36:36 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:10:34 edycja artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 10:04:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 09:57:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 08:43:53 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 322a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2022 z dnia 15 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 08:37:54 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 08:35:42 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 08:31:29 utworzenie artykułu Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-09 08:22:18 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 15:00:12 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 14:48:04 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 10:17:41 utworzenie artykułu Za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 07:43:20 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 07:42:12 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 07:37:15 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-08 07:33:59 edycja artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 14:46:44 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 11:04:26 utworzenie artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 11:04:13 usunięcie artykułu Rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 11:02:45 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 11:01:45 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 10:58:41 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 10:57:22 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 10:56:22 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 10:39:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 07:22:32 edycja artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 07:21:22 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 07:14:12 edycja artykułu Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-07 07:13:43 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 11:57:16 utworzenie artykułu 1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:26:58 edycja artykułu Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:26:52 edycja artykułu Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:26:44 edycja artykułu Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:26:30 utworzenie artykułu Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:25:53 utworzenie artykułu Lucyna Parol - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:25:17 utworzenie artykułu Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:24:24 utworzenie artykułu Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:23:45 utworzenie artykułu Diana Kret - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:22:56 utworzenie artykułu Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:21:05 utworzenie artykułu Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:20:32 utworzenie artykułu Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:19:55 utworzenie artykułu Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:18:56 utworzenie artykułu Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:18:20 utworzenie artykułu Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:17:40 utworzenie artykułu Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:16:34 utworzenie artykułu Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-03 07:15:06 utworzenie artykułu Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 15:05:06 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:35:22 utworzenie artykułu 1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:29:29 edycja artykułu 1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31-12-2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:29:03 utworzenie artykułu 1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31-12-2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:25:05 utworzenie artykułu 1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:14:26 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:12:28 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:11:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 14:09:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 11:08:39 edycja artykułu 1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 11:08:31 edycja artykułu 1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 09:24:48 utworzenie artykułu Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 09:23:56 edycja artykułu Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-02 09:23:32 utworzenie artykułu Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-01 14:40:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-01 14:39:11 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-01 14:31:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-01 14:27:05 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-06-01 14:26:05 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:53:26 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:44:49 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:34:22 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:31:12 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:19:15 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:13:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:01:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 08:10:02 edycja artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 08:02:47 edycja artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-30 14:28:28 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-30 14:27:40 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-30 14:06:42 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-27 14:48:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-27 14:42:09 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-26 07:20:24 edycja artykułu 1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-26 07:16:43 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-26 07:16:05 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-26 07:15:03 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 08:22:17 utworzenie artykułu Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 08:07:36 usunięcie artykułu Procedura planistyczna przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 08:04:40 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVI/324/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 08:01:43 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVI/323/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:55:44 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVI/322/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:52:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LVI/321/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:48:43 edycja artykułu Zarządzenie nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:48:17 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:42:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:34:21 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-25 07:27:37 utworzenie artykułu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wyłożony do publicznego wglądu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 21:38:04 utworzenie artykułu Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 21:35:19 utworzenie artykułu Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 21:28:13 edycja artykułu Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 21:26:56 utworzenie artykułu Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:50:58 edycja artykułu Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:50:50 edycja artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:50:18 edycja artykułu Angelika Ligęza - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:49:03 edycja artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:48:02 utworzenie artykułu Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:40:27 utworzenie artykułu Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:31:51 utworzenie artykułu Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:24:54 utworzenie artykułu Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:14:21 utworzenie artykułu Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 14:03:07 utworzenie artykułu Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 13:46:02 utworzenie artykułu Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 12:00:27 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 11:57:26 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 11:56:44 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 11:00:02 edycja artykułu Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe w ZUW w Szczecinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 08:33:44 utworzenie artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 08:17:53 utworzenie artykułu Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-24 08:00:03 utworzenie artykułu Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 14:51:58 utworzenie artykułu Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 14:43:49 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 14:33:04 utworzenie artykułu Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - oświadczenie majątkowe w ZUW w Szczecinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 14:02:28 utworzenie artykułu Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 13:57:23 utworzenie artykułu Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 13:47:42 utworzenie artykułu Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 13:42:39 utworzenie artykułu Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 12:45:19 utworzenie artykułu Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 12:26:12 edycja artykułu Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-23 12:25:45 utworzenie artykułu Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-18 13:08:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-18 11:14:07 utworzenie artykułu Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-17 12:50:23 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-17 12:46:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:15:06 usunięcie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:14:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:10:54 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:05:35 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:03:23 usunięcie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:02:12 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 17:00:56 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:58:05 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:56:53 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:55:47 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:54:00 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:52:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:49:51 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-16 16:46:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-13 14:55:58 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-13 14:39:32 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-13 14:21:15 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-12 14:06:35 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-11 13:48:34 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-10 07:18:07 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-06 09:55:15 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-06 09:42:37 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-04 12:49:43 utworzenie artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-29 13:43:12 utworzenie artykułu 1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-29 13:36:48 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 12:06:21 edycja artykułu REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:48 edycja artykułu Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:41 edycja artykułu Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:36 edycja artykułu Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:29 edycja artykułu Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:23 edycja artykułu Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:17 edycja artykułu Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:10 edycja artykułu Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:42:04 edycja artykułu Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:58 edycja artykułu Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:53 edycja artykułu Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:47 edycja artykułu Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:41 edycja artykułu Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:21 edycja artykułu Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:15 edycja artykułu Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:41:08 edycja artykułu Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:40:42 edycja artykułu  Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:40:32 edycja artykułu Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:40:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:40:18 edycja artykułu Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:40:10 edycja artykułu Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:39:53 edycja artykułu Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:39:39 edycja artykułu Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:39:18 edycja artykułu Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:39:08 edycja artykułu  Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:39:00 edycja artykułu Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:38:52 edycja artykułu Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:38:43 edycja artykułu Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:38:34 edycja artykułu Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:38:16 edycja artykułu Zarządzenie Nr 287/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:37:59 edycja artykułu Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:37:50 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:35:08 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:28:25 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-27 11:12:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 13:15:35 edycja artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 13:10:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 13:08:42 utworzenie artykułu Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 13:04:24 utworzenie artykułu Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 12:59:21 utworzenie artykułu Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-26 11:22:54 utworzenie artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:46:13 utworzenie artykułu 1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:39:53 utworzenie artykułu 1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:31:08 utworzenie artykułu 1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:17:51 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:13:54 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:11:15 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-21 21:06:27 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-20 13:48:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-19 10:20:24 edycja artykułu 1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-15 13:14:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-15 11:48:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-15 11:44:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 12:33:00 utworzenie artykułu Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 12:30:39 utworzenie artykułu Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 12:26:06 edycja artykułu Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 12:25:22 utworzenie artykułu Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 12:22:47 utworzenie artykułu Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 09:20:52 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-13 09:03:57 usunięcie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku przez użytkownika BIPly
2022-04-12 21:01:26 utworzenie artykułu 1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-12 20:50:35 utworzenie artykułu 1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 21:56:39 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 21:54:18 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 21:44:35 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-11 07:20:21 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:24:37 edycja artykułu Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:24:25 edycja artykułu Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:22:23 edycja artykułu Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:21:55 edycja artykułu Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:17:15 edycja artykułu Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:15:10 edycja artykułu Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-07 09:14:29 edycja artykułu Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 15:04:47 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 15:01:57 edycja artykułu Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 15:01:03 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 09:47:27 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 09:44:47 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 07:44:27 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 07:26:29 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 07:22:47 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-06 07:21:37 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-05 12:52:19 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-05 12:50:16 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-05 12:48:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-05 12:46:10 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-05 12:42:23 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:25:01 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:23:19 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:22:37 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:21:58 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:14:34 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:13:46 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:13:01 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:09:10 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-04-02 08:04:47 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 21:46:13 utworzenie artykułu 1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 21:37:45 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 21:33:25 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 12:31:35 edycja artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 09:10:24 usunięcie artykułu Deklaracja dostępności przez użytkownika BIPly
2022-03-30 09:01:10 edycja artykułu Deklaracja dostępności przez użytkownika BIPly
2022-03-30 07:37:41 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-30 07:37:06 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-28 11:51:45 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-28 07:49:01 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-28 07:46:06 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-25 14:57:37 edycja artykułu 1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-25 14:57:28 edycja artykułu 1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-25 14:57:16 edycja artykułu 1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-25 14:57:02 edycja artykułu 1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-25 14:56:54 edycja artykułu 1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie "Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 15:41:08 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 15:34:46 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 13:22:46 utworzenie artykułu Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 13:16:13 utworzenie artykułu 1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-24 11:44:01 utworzenie artykułu 1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-23 12:34:12 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:24:12 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:20:42 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:16:33 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:15:04 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:12:08 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:10:08 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:08:03 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:05:53 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:02:45 utworzenie artykułu Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 13:00:28 edycja artykułu Uchwała Nr L/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-22 09:28:35 utworzenie artykułu Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-21 14:53:27 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, przewód telekomunikacyjny - dz. 9 obręb Łopienica. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-21 14:52:06 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, przewód telekomunikacyjny - dz. 9 obręb Łopienica. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-21 14:46:26 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-18 20:38:05 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-18 20:37:03 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-18 13:23:02 edycja artykułu Deklaracja dostępności przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-18 12:52:32 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-17 09:50:55 edycja artykułu Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-17 09:50:06 utworzenie artykułu Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-17 09:42:55 utworzenie artykułu Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-17 09:37:05 utworzenie artykułu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 14:06:58 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 13:59:37 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:52:47 utworzenie artykułu 1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:46:19 utworzenie artykułu 1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:39:35 utworzenie artykułu 1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie "Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:31:08 utworzenie artykułu 1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:26:20 utworzenie artykułu Uchwała Nr L/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:23:33 utworzenie artykułu Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 11:18:52 utworzenie artykułu Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 10:57:06 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-16 10:36:29 utworzenie artykułu Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 15:59:02 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 10:46:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 10:44:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 10:41:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 10:36:54 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 10:34:11 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-10 08:12:53 edycja artykułu Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-09 11:50:33 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-09 08:42:47 utworzenie artykułu 1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-09 08:33:47 utworzenie artykułu 1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 14:13:09 utworzenie artykułu Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 14:11:40 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 13:57:47 edycja artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 13:55:28 edycja artykułu Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 13:55:11 edycja artykułu Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 13:54:30 utworzenie artykułu Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-07 08:52:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-04 09:02:38 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 21:06:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 21:02:07 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 20:54:45 utworzenie artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 16:07:15 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 15:37:38 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-03 15:37:20 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-02 11:58:07 utworzenie artykułu 1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 13:09:34 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 13:06:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 13:00:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 12:53:47 edycja artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 12:52:41 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 12:49:36 utworzenie artykułu Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:18:47 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:12:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:10:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:08:13 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:08:06 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 08:07:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-03-01 07:41:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-28 14:27:38 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-28 14:23:51 utworzenie artykułu Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-24 15:35:45 utworzenie artykułu 1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-24 14:54:56 utworzenie artykułu 1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-24 14:50:18 utworzenie artykułu 1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-24 09:23:03 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-18 07:09:49 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-17 15:27:02 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-17 14:28:35 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-16 13:43:13 utworzenie artykułu  Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-15 09:50:13 utworzenie artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-14 14:44:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-14 14:40:05 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-14 14:33:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-14 14:27:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-14 14:18:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-10 11:32:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-10 11:29:43 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-10 11:26:13 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-10 08:56:01 edycja artykułu Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-10 08:47:15 edycja artykułu Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-09 07:23:04 utworzenie artykułu 1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-09 07:17:15 utworzenie artykułu 1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-09 07:13:31 utworzenie artykułu 1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-09 07:09:54 utworzenie artykułu 1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-09 07:07:38 usunięcie artykułu 6. 1431-100 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-08 15:00:31 utworzenie artykułu 1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-08 14:54:58 utworzenie artykułu 1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-08 07:13:31 utworzenie artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-04 15:12:32 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-04 15:10:18 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-04 10:48:03 utworzenie artykułu Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:57:11 utworzenie artykułu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:54:40 edycja artykułu Informacje ogólne przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:45:33 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 13:22:42 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 08:41:28 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 08:35:11 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 08:30:43 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 08:29:02 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-03 08:27:00 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 18:19:28 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 14:45:49 edycja artykułu 1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 14:44:57 utworzenie artykułu 1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 14:34:44 usunięcie artykułu 8. 1431-102 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 14:34:26 utworzenie artykułu 1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-02 09:54:37 utworzenie artykułu Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:36:47 utworzenie artykułu 1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:34:36 usunięcie artykułu 5. 1431-99 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:32:36 utworzenie artykułu 1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:27:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:25:48 edycja artykułu Zarządzenie Nr 287/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:25:40 edycja artykułu Zarządzenie Nr 286/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:25:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 287/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 14:24:12 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 287/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 12:06:22 utworzenie artykułu Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:43:59 usunięcie artykułu 7. 1431-101 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:43:22 utworzenie artykułu 1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:36:23 usunięcie artykułu 4. 1431-98 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:35:53 utworzenie artykułu 1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:08:35 usunięcie artykułu 3. 1431-97 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:08:19 utworzenie artykułu 1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:07:20 usunięcie artykułu 2. 1431-96 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:05:49 utworzenie artykułu 1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:02:48 usunięcie artykułu 1. 1431-95 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 10:02:34 utworzenie artykułu 1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-02-01 09:24:54 utworzenie artykułu Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-31 20:33:59 usunięcie artykułu Platforma zakupowa przez użytkownika BIPly
2022-01-31 09:37:32 edycja artykułu Link do strony Platforma zakupowa - postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-31 09:28:44 edycja artykułu Link do strony Platforma zakupowa - postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-31 09:26:05 edycja artykułu Link do strony Platforma zakupowa - postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-31 09:25:43 utworzenie artykułu Link do strony Platforma zakupowa - postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:34:57 edycja artykułu Podatek od środków transportowych 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:33:24 edycja artykułu Podatek od środków transportowych 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:30:45 utworzenie artykułu Podatek od środków transportowych 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:16:59 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-26 14:10:51 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-26 13:57:44 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-26 13:33:19 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-26 13:32:43 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-26 07:14:17 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 286/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 14:33:47 utworzenie artykułu 69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 14:25:56 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 14:20:23 edycja artykułu 7. Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 14:17:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 14:08:18 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 12:01:41 edycja artykułu Obwieszczenia archiwalne przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-25 09:44:01 edycja artykułu Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-24 19:19:24 edycja artykułu Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:18:31 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:17:46 edycja artykułu Biuro Rady Gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:13:40 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:08:48 edycja artykułu Osoba do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:04:51 edycja artykułu Osoba do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 19:02:35 edycja artykułu wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 18:58:52 usunięcie artykułu 2021 przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 18:56:48 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 18:53:54 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 18:53:00 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-24 14:51:32 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-24 14:50:38 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-24 14:47:43 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:51:19 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:50:35 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:48:27 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:47:52 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:41:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:36:31 utworzenie artykułu Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:33:47 edycja artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:33:32 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:32:49 edycja artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:47 edycja artykułu 7. Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:33 edycja artykułu 6. Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:18 edycja artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:04 edycja artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:50 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:31 edycja artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:07 edycja artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:11:07 edycja artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:07:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:05:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 09:18:17 utworzenie artykułu 7. Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 09:09:48 utworzenie artykułu 6. Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:36:56 edycja artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:36:42 utworzenie artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:03:30 utworzenie artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:56:57 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:55:52 utworzenie artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:53:26 utworzenie artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:49:34 utworzenie artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-18 12:19:55 utworzenie artykułu Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-18 12:13:44 utworzenie artykułu Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-17 14:12:09 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 14:58:06 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 14:11:35 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 07:44:44 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:36:04 edycja artykułu Podatek Akcyzowy 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:33:33 utworzenie artykułu Podatek Akcyzowy 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:24:55 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:22:28 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:16:10 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:04:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:59:07 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:58:20 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:57:40 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:55:01 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:09:46 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-13 13:08:59 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-13 12:48:09 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-12 13:52:34 utworzenie artykułu wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:45:57 usunięcie artykułu Wnioski do pobrania - wersja 2021 (archwalna) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:45:19 edycja artykułu Wnioski do pobrania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:19:53 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 11:38:27 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 11:33:15 utworzenie artykułu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:48:16 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:39:12 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:37:23 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:37:09 edycja artykułu Pomoc rodzinie,przemoc, uzależnienia i profilaktyka przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:53 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:27 utworzenie artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-10 12:10:42 utworzenie artykułu Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 14:48:16 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:58:16 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:44:38 edycja artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:40:13 edycja artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:38:44 utworzenie artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 09:28:16 utworzenie artykułu Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:53:10 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:53:00 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:52:49 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:52:41 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:51:43 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:48:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:46:01 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:43:17 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:39:35 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:32:53 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:27:39 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:23:16 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:22:15 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:17:26 utworzenie artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:23:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:19:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:15:35 edycja artykułu Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:15:03 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-30 14:11:52 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-30 14:11:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 13:03:22 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 13:02:53 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 07:32:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:44:51 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:38:41 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:35:11 edycja artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:34:15 edycja artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:32:56 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:26:53 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:20:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:59:20 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:53:51 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:53:28 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:52:59 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:52:29 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:51:53 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:51:14 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:49:34 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:48:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:45:38 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:40:53 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:38:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:36:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:07:32 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:04:50 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 11:42:21 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 11:32:09 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 10:11:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 10:02:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 09:53:41 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:52:02 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika BIPly
2021-12-23 10:28:55 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:27:51 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:22:32 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:21:27 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:42:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:35:58 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:29:57 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:20:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 10:09:47 edycja artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 10:09:32 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 08:50:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 14:57:53 utworzenie artykułu Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:29:18 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:25:27 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:24:47 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-17 15:07:03 edycja artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-17 15:03:07 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-16 15:59:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-16 14:19:27 edycja artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 14:22:27 utworzenie artykułu Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 14:11:41 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:59:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:58:09 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:56:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:57:39 usunięcie artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-15 12:49:41 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:45:29 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:41:03 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:39:08 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:37:11 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:27:55 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 07:10:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-15 07:08:05 edycja artykułu Urząd śtanu Cywilnego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-15 07:07:45 utworzenie artykułu Urząd śtanu Cywilnego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 22:06:22 utworzenie artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:58:08 usunięcie artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:53:19 edycja artykułu Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:51:33 utworzenie artykułu Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:43:49 utworzenie artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:33:10 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:27:16 utworzenie artykułu Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:16:08 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:13:29 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:04:21 edycja artykułu Ewidencja działalności gospodarczej przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:03:33 utworzenie artykułu Ewidencja działalności gospodarczej przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:00:22 utworzenie artykułu Ewidencja nieruchomości gminnych przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:52:23 edycja artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:45:45 edycja artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:39:31 utworzenie artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 14:51:12 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:47:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:43:02 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:42:18 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:36:55 utworzenie artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:01:37 utworzenie artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-13 11:04:22 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-13 08:55:48 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:58:52 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:44:13 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:42:05 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 08:04:40 utworzenie artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:53:35 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:51:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:50:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:47:41 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:43:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:37:58 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:33:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 14:56:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 14:31:49 utworzenie artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:42:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:38:12 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:37:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:28:57 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:28:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:23:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 09:30:01 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:33:16 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:30:43 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:28:33 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:26:16 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-07 15:10:56 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-07 15:07:10 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:35:57 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:25:37 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:07:37 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:04:57 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:03:56 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:00:33 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 11:04:15 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 14:10:20 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 14:07:56 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 09:24:29 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 16:01:52 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 15:59:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 15:13:48 edycja artykułu Wnioski przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 13:44:42 utworzenie artykułu Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 11:20:01 edycja artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-02 11:19:51 utworzenie artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-02 10:58:07 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 10:54:56 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:54:45 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:54:23 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:52:16 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:47:14 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 13:41:08 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 12:21:53 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 12:15:01 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 11:03:11 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 10:34:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 15:02:42 edycja artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:58:55 utworzenie artykułu Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:56:55 utworzenie artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:47:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:37:33 edycja artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:36:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 10:29:27 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 09:59:50 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-29 10:55:37 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-29 07:57:08 utworzenie artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:25:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:24:07 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:22:44 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:19:03 utworzenie artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 15:01:27 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 10:22:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 10:19:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:27:02 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:21:11 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:19:59 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:07:25 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:04:09 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:01:23 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:00:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 14:58:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 10:43:29 utworzenie artykułu Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 10:18:01 utworzenie artykułu Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:14:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:09:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:08:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 12:37:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 12:34:48 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 09:51:37 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 09:50:58 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 20:54:41 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 20:11:29 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:41:21 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:33:07 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:32:00 usunięcie artykułu Zapytania ofertowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:31:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:11:18 edycja artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:10:52 edycja artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:09:14 edycja artykułu Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:08:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:05:18 utworzenie artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:59:51 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie zawiadomienia dot. przedsięwzięcia "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej..." przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:58:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie zawiadomienia dot. przedsięwzięcia "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej..." przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:46:51 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:46:16 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:45:50 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:40 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:00 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:33:38 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:13 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:57:02 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:53:46 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:52:16 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:50:49 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:45:43 utworzenie artykułu Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:12:48 utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:07:12 utworzenie artykułu Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:04:59 utworzenie artykułu Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:59:24 utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:54:41 utworzenie artykułu Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:51:15 utworzenie artykułu Lista preparatów do dezynfekcji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:49:28 utworzenie artykułu Procedury dezynfekcji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:47:26 utworzenie artykułu Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:43:06 utworzenie artykułu Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:37:05 edycja artykułu Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:35:02 utworzenie artykułu Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:52:12 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:51:40 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:05:03 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:04:34 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:03:36 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 10:59:18 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:25:24 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:16:18 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:27:17 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:23:12 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:20:30 utworzenie artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:41:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:34:25 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:33:59 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:33:31 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 11:56:13 edycja artykułu Osoba do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:48:58 edycja artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:48:41 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:47:55 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:45:57 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-16 20:00:32 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 19:58:17 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 19:55:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:49:24 usunięcie artykułu Patrycja Woltmann - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:45:19 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:41:27 utworzenie artykułu Angelika Ligęza - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:38:39 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:28:10 utworzenie artykułu Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 09:19:04 utworzenie artykułu Program usuwania azbestu - Informacja przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 19:25:54 utworzenie artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 18:55:15 utworzenie artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:45:37 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:43:38 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:25:41 utworzenie artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 18:06:13 edycja artykułu Plan zamówień publicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:56:26 edycja artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:55:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:32:49 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:02:39 utworzenie artykułu Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:50:42 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:47:54 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:47:27 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:39:59 edycja artykułu Raport z przeprowadzonych konsultacji z dnia 9 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:39:23 utworzenie artykułu Raport z przeprowadzonych konsultacji z dnia 9 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:05:16 utworzenie artykułu Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:47:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:30:40 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:28:50 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:26:35 utworzenie artykułu Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:23:23 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:20:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:18:27 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:15:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:12:12 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:09:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:04:15 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:03:47 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.272.21.2021-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:02:53 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:02:28 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.272.21.2021-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:59:34 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:59:13 utworzenie artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:46:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:42:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 11:10:21 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 07:38:42 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 15:06:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 15:03:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:58:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:57:53 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:54:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 09:57:52 edycja artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 09:48:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-04 15:35:52 utworzenie artykułu Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-03 12:51:02 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 13:34:05 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 08:57:40 edycja artykułu Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 08:46:08 usunięcie artykułu Angelika Ligęza - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 13:49:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:38:23 edycja artykułu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:23:03 utworzenie artykułu Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:15:24 edycja artykułu Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:14:14 utworzenie artykułu Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:17:18 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:12:40 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:09:50 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:45:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:44:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:42:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:40:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:38:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:32:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:28:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:20:10 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:18:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:40:51 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:39:58 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:32:32 utworzenie artykułu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:19:43 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:12:14 edycja artykułu Wycinka drzew przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:11:01 utworzenie artykułu Wycinka drzew przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 11:59:02 utworzenie artykułu Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 18:40:10 edycja artykułu Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 18:36:28 utworzenie artykułu Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 13:49:00 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:53:48 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:45:12 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:44:01 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:40:17 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:37:28 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:26:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:20:53 utworzenie artykułu zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:06:07 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:03:20 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2017 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:01:07 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2016 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 08:59:17 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2015 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 08:56:40 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2014 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 22:11:27 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 22:10:15 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:31:38 edycja artykułu Program ochrony środowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:24:45 edycja artykułu Program usuwania AZBESTU przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:04:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:28 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:09 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:48:01 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-21 21:14:09 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:55:53 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:53:31 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:52:22 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:50:55 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:49:33 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:48:57 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:36:00 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:12:43 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:11:23 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:09:06 utworzenie artykułu Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:56:04 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:55:01 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:47:22 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:44:56 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:36 edycja artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:59 edycja artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:29:48 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:22:08 edycja artykułu Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki ublicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:21:02 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:13:44 utworzenie artykułu Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:56 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:17 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:06:42 utworzenie artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-14 12:17:42 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-14 09:52:30 utworzenie artykułu Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 19:07:56 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:07:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:06:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:04:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 13:13:01 utworzenie artykułu 68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:12:12 utworzenie artykułu 67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:11:27 utworzenie artykułu 66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:40 utworzenie artykułu 65. Wniosek w sprawie: Rowery przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:12 utworzenie artykułu 64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:48 utworzenie artykułu 63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:17 utworzenie artykułu 62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:49 utworzenie artykułu 61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:24 utworzenie artykułu 60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:47 utworzenie artykułu 59. Wniosek w sprawie: DPS przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:23 utworzenie artykułu 58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:35 utworzenie artykułu 57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:04 utworzenie artykułu 56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:33 utworzenie artykułu 55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:06 utworzenie artykułu 54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:04:36 utworzenie artykułu 53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:34 utworzenie artykułu 52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:04 utworzenie artykułu 51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:32 utworzenie artykułu 50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:08 utworzenie artykułu 49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:01:28 utworzenie artykułu 48. Wniosek w sprawie: Kultura przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:56 utworzenie artykułu 47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:19 utworzenie artykułu 45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:59:55 utworzenie artykułu 44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:44 utworzenie artykułu 43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:17 utworzenie artykułu 42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:39 utworzenie artykułu 41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:10 utworzenie artykułu 40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:56:23 utworzenie artykułu 38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:54:42 utworzenie artykułu 37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:53:05 utworzenie artykułu 36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:52:33 utworzenie artykułu 35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:51:54 utworzenie artykułu 33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 20:31:29 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:30:29 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:23:41 edycja artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:22:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:16:07 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:15:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:11:14 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:09:30 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:08:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:09:28 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:03:16 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:59:50 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:46:31 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 09:46:19 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-08 09:12:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:08:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:05:12 utworzenie artykułu Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:56:02 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:54:05 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:52:55 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:47:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:45:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:44:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:41:59 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:38:47 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:37:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:33:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:28:13 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:25:18 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:58:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:51:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-06 14:56:03 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:53:43 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:56 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:39 utworzenie artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:52 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:10 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 12:29:02 edycja artykułu REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA przez użytkownika Anna Janiuk
2021-10-05 14:59:21 edycja artykułu Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:58:00 edycja artykułu Ulgi Podatkowe COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:57:09 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:56:06 edycja artykułu Podatek akcyzowy 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:55:23 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:01:02 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:31 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:09 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:58:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:53:00 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:44 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:48 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:07 edycja artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:59 utworzenie artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:32 edycja artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:49:58 utworzenie artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:14:46 edycja artykułu Uchwały 2010-2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:43 edycja artykułu Rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:23 edycja artykułu Rok 2019 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:04 edycja artykułu Rok 2018 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:43 edycja artykułu Rok 2017 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:15 edycja artykułu Rok 2016 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:34 edycja artykułu Rok 2015 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:10 edycja artykułu Rok 2014 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:47 edycja artykułu Rok 2013 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:27 edycja artykułu Rok 2012 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:56 edycja artykułu Rok 2011 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:22 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:56 edycja artykułu Za 2018 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:30 edycja artykułu Za 2019 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:06:48 edycja artykułu Za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 10:28:18 utworzenie artykułu Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:56 edycja artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:03 usunięcie artykułu 8yy8 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:55 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:30 utworzenie artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 08:41:59 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:32 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:39:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:36 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:16 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:36:57 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:18:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:16:29 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:07 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:49 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:41 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:20 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:56:26 edycja artykułu Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:39:20 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:24:50 usunięcie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:22:03 utworzenie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpa