RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2017r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

Uchwała nr XXXVII/299/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2018 rok.
Uchwała nr XXXVII/298/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr XXXVII/297/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXVII/296/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXVII/295/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025.
Uchwała nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2018.
Uchwała nr XXXVI/293/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała nr XXXVI/292/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała nr XXXVI/291/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXVI/290/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXV/289/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXV/288/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeżaw Tymieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
Uchwała nr XXXV/287/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach.
Uchwała nr XXXV/286/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Uchwała nr XXXV/285/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzycy.
Uchwała nr XXXV/284/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino.
Uchwała nr XXXV/283/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Uchwała nr XXXV/282/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Uchwała nr XXXV/281/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXV/280/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXV/279/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXV/278/17 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXIV/277/17 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w §10 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na rok 2017 r Nr XXVI/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała nr XXXIII/276/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2017, 2018 na realizację zadania polegającego na utworzeniu "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" w części w obrębie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXIII/275/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie gminy Będzino.
Uchwała nr XXXIII/274/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.
Uchwała nr XXXIII/273/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XXXIII/272/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2018, 2019.
Uchwała nr XXXIII/271/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXIII/270/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXIII/269/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXIII/268/17 z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXII/267/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Uchwała nr XXXII/266/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2018 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice.
Uchwała nr XXXII/265/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXII/264/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXXII/263/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała nr XXXII/262/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: przejęcia przez Gminę Będzino od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą S6".
Uchwała nr XXXII/261/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradcy zawodowego zatrudnionego w szkołach prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XXXII/260/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2017-2019.
Uchwała nr XXXII/259/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzędu wodnego na terenie Przystani w Podamirowie.
Uchwała nr XXXII/258/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Przystani w Podamirowie.
Uchwała nr XXXII/257/17 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie: realizacji projektu "Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz trening samodzielności w gminie Będzino".
Uchwała nr XXXI/256/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Przystani w Podamirowie.
Uchwała nr XXXI/255/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Przystani w Podamirowie.
Uchwała nr XXXI/254/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach.
Uchwała nr XXXI/253/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/209/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach oraz nadania mu statutu.
Uchwała nr XXXI/252/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.
Uchwała nr XXXI/251/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXI/250/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012 - 2032".
Uchwała nr XXXI/249/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2018 i 2019 na dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli.
Uchwała nr XXXI/248/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXXI/247/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zabezpieczenia środków fiansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2018.
Uchwała nr XXXI/246/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXI/245/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXX/244/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do 2022 roku".
Uchwała nr XXX/243/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino.
Uchwała nr XXX/242/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXX/241/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXX/240/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.
Uchwała nr XXX/239/17 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2016 rok.
Uchwała nr XXIX/238/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
Uchwała nr XXIX/237/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu na części działki nr 68/10 w Będzinie.
Uchwała nr XXIX/236/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Uchwała nr XXIX/235/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXIX/234/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała nr XXVIII/233/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVIII/232/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XXVIII/231/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bedzino w roku 2017.
Uchwała nr XXVIII/230/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na drogę.
Uchwała nr XXVIII/229/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała nr XXVIII/228/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu na części działki 68/10 w Będzinie.
Uchwała nr XXVIII/227/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Bedzino".
Uchwała nr XXVIII/226/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe..
Uchwała nr XXVIII/225/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
Uchwała nr XXVIII/224/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bedzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXVIII/223/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Uchwała Intencyjna nr XXVIII/222/17 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata: 2017, 2018 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy.
Uchwała nr XXVII/221/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy dla Powiatu Koszalińskiego.
Uchwała nr XXVII/220/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXVII/219/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na drogę.
Uchwała nr XXVII/218/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XXVII/217/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Uchwała nr XXVII/216/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XXVII/215/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Uchwała nr XXVII/214/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała nr XXXVII/213/17 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 05.01.2018
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 21.02.2017
Dokument oglądany razy: 7 693
Wersja do druku