RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2017r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 275b/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 275a/2017 z dnia 21 grudnia roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego postępowania na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej"..
Zarządzenie Nr 275/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej - otwartych konkursów na realizację zadań zleconych przez Gminę Będzino na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 274/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu którego przedmiotem jest "Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z problemami wychowawczymi, uzależnień i przemocy w rodzinach z terenu Gminy Będzino".
Zarządzenie Nr 273/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 272/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.
Zarządzenie Nr 270/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, celem zintegrowania działań służb i instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 269/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino.
Zarządzenie Nr 268/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia drugiego postępowania na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.
Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025.
Zarządzenie Nr 266/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 265/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno".
Zarządzenie Nr 262/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości do trzech lat.
Zarządzenie Nr 261/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 260/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Będzino lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w wyborach Parlamentu Europejskiego, w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w wyborach na wójta gminy.
Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Bedzino na rok 2018.
Zarządzenie Nr 257/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino.
Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych przez kierowników/dyrektorów jednostek podległych.
Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Będzino.
Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: postepowania w zakresie księgowym w związku z przekształceniem Szkół w Szkoły Podstawowe.
Zarządzenie Nr 252/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2017 roku.
Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości niezabudowanych Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022.
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościcach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej.
Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia na zadanie: Dowóz uczniów do szkół i wychowanków do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.
Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: zbycia nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2017 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Ilony Łanowy.
Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2017 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Iwony Formeli.
Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino".
Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu pod nazwą "Piękna wieś - twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2016.
Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (oceny i wyboru) wykonawcy na zadanie Prace geodezyjne na terenie Gminy Będzino - liczba części 3.
Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie:
Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Mścicach.
Zarządzenie Nr 236/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III tury dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 234/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Remonty cząstkowe dróg - liczba zadań 3".
Zarządzenie Nr 232/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2016 rok.
Zarządzenie Nr 231/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty "Zorganizowania kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień" zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 229/2017 z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Przepudowa drogi gminnej Nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno.
Zarządzenie Nr 228/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 227/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II etapu dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Zarządzenie Nr 226/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II etapu dialogu konkurencyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Będzino".
Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 224/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie: nabycia nieruchomości.
Zarządzenie Nr 223/2017 z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
Zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej - otwartych konkursów na realizację zadań zleconych przez Gminę Będzino na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 221/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zarządzenie Nr 220/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Zarządzenie Nr 219/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Będzinie.
Zarządzenie Nr 218/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.
Zarządzenie Nr 217/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2017 roku.
Zarządzenie Nr 216/2017 z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2017 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 215a/2017 z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości niezabidowanych Gminy Będzino.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 02.02.2018
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Henryk Broda
Dokument BIP z dnia: 10.02.2017
Dokument oglądany razy: 4 490
Wersja do druku