RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2010r. (Kadencja 2006-2010)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała Nr XLVI/411/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce położonej w Mścicach.
Uchwała Nr XLVI/410/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego częściowego powierzenia zadania Gminie Będzino przez Gminę Mielno.
Uchwała Nr XLVI/409/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci niezabudowanej - drogi.
Uchwała Nr XLVI/408/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej - drogi.
Uchwała Nr XLVI/407/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2011".
Uchwała Nr XLV/406/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XLV/405/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XLV/404/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej - stanowiącej pętlę autobusową wraz z przystankiem.
Uchwała Nr XLV/403/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2010 rok.
Uchwała Nr XLV/402/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLV/401/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2011 roku.
Uchwała Nr XLV/400/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2011 roku.
Uchwała Nr XLIV/399/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała Nr XLIV/398/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Uchwała Nr XLIV/397/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów prawa miejscowego.
Uchwała Nr XLIV/396/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino".
Uchwała Nr XLIV/395/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Mielno w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa dróg łączących miejscowości Tymień - Kładno - Śmiechów - Gąski".
Uchwała Nr XLIV/394/10 z dnia 29 września 2010 r. zmieniająca Uchwałe Rady Gminy w Będzinie Nr XLI/372/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353Z "Łopienica - Łasin Koszaliński".
Uchwała Nr XLIV/393/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy 2010 na wydatki związane ze wspólnym realizowaniem inwestycji i przyjęciem od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0364Z.
Uchwała Nr XLIV/392/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego częściowego powierzenia zadania Gminie Będzino przez Gminę Mielno.
Uchwała Nr XLIV/391/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XLIV/390/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała Nr XLIV/389/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Uchwała Nr XLIV/388/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt.: "Równe szanse na starcie. Wsparcie edukacyjne dla uczniów z terenów wiejskich Gminy Mielno i Będzino" złożonego o współfinansowanie ze śrdoków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XLIV/387/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
Uchwała Nr XLIV/386/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie:
Uchwała Nr XLIII/385/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej.
Uchwała Nr XLIII/384/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Będzino lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
Uchwała Nr XLIII/383/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego Gminie Miasto Koszalin.
Uchwała Nr XLIII/382/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego Gminie Miasto Koszalin.
Uchwała Nr XLIII/381/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla Gminy Będzino.
Uchwała Nr XLIII/380/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XLIII/379/10 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała Nr XLII/378/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr XLII/377/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XLII/376/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"
Uchwała Nr XLII/375/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt.: "Czas na aktywność" złożonego o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Uchwała Nr XLII/374/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino w obębie ewidencyjnym Pleśna.
Uchwała Nr XLI/373/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Uchwała Nr XLI/372/10 z dnia 14 czerwca 2010 r. w zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie Nr XXXV/314/09 z dnia 29.12.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego na realizację zadania p. n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 035Z Łopienica - Łasin Koszaliński".
Uchwała Nr XL/371/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała Nr XL/370/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała Nr XL/369/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała Nr XL/368/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała Nr XL/367/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych - stanowiących drogi.
Uchwała Nr XL/366/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XL/365/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mścice Gmina Będzino".
Uchwała Nr XL/364/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia i zabezpieczenia gwarancji bankowej.
Uchwała Nr XL/363/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino w 2010 roku.
Uchwała Nr XL/362/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXXIX/361/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała Nr XXXIX/360/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
Uchwała Nr XXXVIII/359/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spólka z o. o. w Koszalinie.
Uchwała Nr XXXVIII/358/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/357/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w Będzino w obrębie Pleśna.
Uchwała Nr XXXVIII/356/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt.: "Wyjdź z cienia i pokaż się" przedłożonego o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie".
Uchwała Nr XXXVIII/355/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej.
Uchwała Nr XXXVIII/354/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVIII/353/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Będzinie.
Uchwała Nr XXXVIII/352/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla mist i gmin Pomorza Środkowego".
Uchwała Nr XXXVIII/351/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na obwody głosowania.
Uchwała Nr XXXVIII/350/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała Nr XXXVIII/349/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: nadania statutu jednostce pomocniczej - Sołectwu Stoisław.
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXVIII/347/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Uchwała Nr XXXVIII/346/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXVIII/345/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę.
Uchwała Nr XXXVIII/344/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr XXXVIII/343/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w roku 2011 w ramach realizacji projektu pod nazwą "Zapobieganie zagrożeniom pożarowym na terenie Gminy Będzino poprzez zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mścicach" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.
Uchwała Nr XXXVII/342/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej
Uchwała Nr XXXVII/341/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: utworzenia sołectwa Stoisław
Uchwała Nr XXXVII/340/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Będzino do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Uchwała Nr XXXVI/339/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobre".
Uchwała Nr XXXVI/338/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do "Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyca"
Uchwała Nr XXXVI/337/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Miejscowości Łekno i Kazimierz Pomorski"
Uchwała Nr XXXVI/336/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mścice"
Uchwała Nr XXXVI/335/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wierzchomino"
Uchwała Nr XXXVI/334/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino"
Uchwała Nr XXXVI/333/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strzepowo"
Uchwała Nr XXXVI/332/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Popowo"
Uchwała Nr XXXVI/331/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia : "Planu Odnowy Miejscowości Borkowice"
Uchwała Nr XXXVI/330/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Rady Gminy Będzino na 2010 rok.
Uchwała Nr XXXVI/329/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Ramowego Harmonogramu Przacy Rady Gminy w Będzinie na 2010 rok

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 08.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 550
Wersja do druku