Osoby do kontaktu


Kontakt: Agnieszka Kwiatkowska
tel: +48 94 31 62 555
e-mail: a.kwiatkowska[at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6

Prowadzenie spraw z zakresu:

1. Ochrona przyrody,
2. Łowiectwo,
3. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
4. Ochrona i kształtowanie środowiska, w tym w szczególności:
- wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat oraz kar za samowolna wycinkę,
- ochrony środowiska przed odpadami,
5. Opracowanie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w tym:
- współpraca z Inspekcją Weterynaryjną,
- Przychodnią Weterynaryjną,
- Schroniskiem dla bezdomnym zwierząt,
- Podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta,
- Podmiotem zajmującym się utylizacją padłych zwierząt.
6.Prowadzenie akcji adopcji zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów, poszukiwanie właścicieli zwierząt.
7.Interwencje dot. humanitarnego traktowania zwierząt, decyzje nakazujące poprawę warunków bytowania zwierząt domowych i gospodarskich, decyzje nakazujące odbiór zwierząt w trybie natychmiastowym.
8.Współpraca z Kołami Łowieckimi mająca na celu ograniczenie populacji dzikiej zwierzyny.
9. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się rośliny Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Będzino.
10. Program AZBEST w tym: demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino.
11. Gospodarka wodna (zalewanie działek, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.
12. Ochrona powietrza w tym wprowadzanie do powietrza substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko.
13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i nadzór nad jego realizacją).
14. Ochrona przyrody.
15. Ochrona środowiska.
16. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
17. Umowy dzierżaw terenu pod ogródki - uprawę lub garaż w miejscowości Tymień.
18. Szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną.
19. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych bądź w dziale specjalnym produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy Będzino.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Anna Janiuk
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 104

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.