RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano zarządzenia od nr 309 do nr 323

2018r. (Kadencja 2014-2018)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 308/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2018 roku.
Zarządzenie Nr 307/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/ opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych).
Zarządzenie Nr 306/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postepowania na zadanie: Utworzenie dziennego Domu Seniora w miejscowości Tymień.
Zarządzenie Nr 305/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia trybu i sposobu udzielania z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Zarządzenie Nr 304/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie: prowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025".
Zarządzenie Nr 303/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 302/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów".
Zarządzenie Nr 301/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 300/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 299/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Justyny Anny Śmiałkowskiej.
Zarządzenie Nr 298/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów".
Zarządzenie Nr 297/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będzinko.
Zarządzenie Nr 296/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 295/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 294/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 293/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 292/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego postępowania na zadanie: "Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy - z podziałem na 5 części".
Zarządzenie Nr 291/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Zarządzenie Nr 290/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty "Zorganizowania kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin niewydolnych wychowawczo" zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 289/2018 z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok.
Zarządzenie Nr 288/2018 z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.
Zarządzenie Nr 287/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 286/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości niezabudowanych Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 285/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2018 roku.
Zarządzenie Nr 284/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 283/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Bedzino na lata 2018 - 2020.
Zarządzenie Nr 282/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2018 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadń, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 281/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2018 rok.
Zarządzenie Nr 280/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.
Zarządzenie Nr 279/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 278/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 277/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie: odpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 276/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie: zobowiązania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do podjęcia niezbędnych czynności w celu utworzenia placówki, o której mowa w art. 176 pkt 3 lit. c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 21.08.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Henryk Broda
Dokument BIP z dnia: 18.04.2018
Dokument oglądany razy: 905
Wersja do druku