Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska 240
Uchwały Rady Gminy - 2014 r. 208
Uchwały Rady Gminy - 2015 r. 212
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie 427
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 103
Uchwały Rady Gminy - 2016 r. 223
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 192
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2023 rok 68
Uchwały Rady Gminy - 2017 r. 203
Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) 322
Urząd Stanu Cywilnego 219
1431.94 - Wniosek o udostępnienie infomacji w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych od roku 2018 56
Raport o stanie gminy 335
Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 217
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 182
Rejestr Sołectw 85
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 155
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 192
Lista sołectw i sołtysów 806
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 205
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji 258
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2022 rok (stan na dzień 31.12.2022 r.) 50
Rok 2021 224
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 205
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 378
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 146
Wnioski do pobrania 414
Procedura dotycząca wycinki drzew 521
Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino 116
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 10 119
Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie 205
Informacje 176
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 257
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2022 rok 34
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 223
Informacje 190
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 726
Obwieszczenie nr 1/2023 Rady Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 62
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 351
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 85
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 121
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 114
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 58
ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 603
Postępowaie na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino w roku 2023” 55
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 246
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 101
Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 391
Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 203
Rok 2023 39
Informacja o środowisku 921
Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji 46
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 133
Wykaz samorządowych instytucji kultury 481
Wydawanie dowodów osobistych 211
Przewodniczący Rady i Radni 622
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 240
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 15
ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023 - informacje 32
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 100
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 42
Główny Księgowy Urzędu Gminy 592
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 698
Za 2021 rok 290
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 106
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 16
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 22
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 24
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 120
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 113
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 153
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 45
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2022 roku 37
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) 191
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. 106
Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 24
1431.37 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Kładno 5
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 59
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 105
PROTOKÓŁ Nr LXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 marca 2023 roku 4
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 109
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 95
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 33
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 226
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 228
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 196
Wnioski o wydanie zaświadczenia 145
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 203
Uchwała nr LXXVIII/436/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 14
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 113
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Będzinie w 2021 r. 129
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 156
Informacje i wykazy 335
Druki podatkowe obowiązujące 2021 402
Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 14
Dane kontaktowe pracowników 10416
Osoby do kontaktu 293
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 5
Osoba do kontaktu 316
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 113
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 385
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 97
69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 144
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowska 110
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2023 r. 37
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 113
Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 166
Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 144
ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023 41
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 123
Sekretarz 811
Wścieklizna 35
Podatek od nieruchomości na 2023 rok 168
Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023 74
Informacje ogólne i wnioski 739
Tomasz Szymaniak - Zastępca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 43
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące 451
Osoba do kontaktu 349
Zarządzenie nr 387/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 51
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 437
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 197
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 219
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 219
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 180
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 222
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 229
2022-03-17 Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 215
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wyłożony do publicznego wglądu 502
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 302
Ewidencja nieruchomości gminnych 248
Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 163
Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 63
Harmonogram 2023 r. 189
Informacje 274
Ewidencja działalności gospodarczej 185
Petycja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 47
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 4 47
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 232
Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 258
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) 66
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 102
1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych 70
Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 233
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 168
Zarzadzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023" 60
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 173
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 170
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 245
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 248
Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku 164
Rok 2020 133
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 256
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9 77
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 106
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 44
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 74
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo 171
Informacje 167
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku 161
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 199
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 97
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 135
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 184
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 116
Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 363
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino 206
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty 941
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie o zasadach bioasekuracji na fermach drobiu 50
Wykaz Nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat 68
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - korekta 02-02-2023r. 83
ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 1172
Biuro Rady Gminy 438
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 29
Plan zamówień publicznych 378
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 66
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 102
Informacja Wójta Gminy Będzino o sposobie rozstrzygnięcia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/2 36
Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości 229
Program usuwania azbestu - Informacja 211
Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino 368
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 103
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 127
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 113
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 99
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 143
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsyltacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy będzino na lata 2023-2030 22
Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 203
Rok 2022 303
1431.36 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji zatwierdzającej strzelnice zlokalizowaną w Popowie 10 7
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 104
Anna Janiuk - Sekretarz - po zakończeniu stosunku pracy 173
PROTOKÓŁ Nr LXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 lutego 2023 roku 5
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 105
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 96
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 232
Osoby do kontaktu 340
Uchwała nr LXXVII/435/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 13
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 103
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 119
Wnioski 514
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 102
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 4
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 118
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 378
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 113
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 64
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 120
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 170
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 121
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 3 52
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok 237
Podatek rolny i leśny na 2023 rok 68
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 151
Wnioski do pobrania 238
Osoba do kontaktu 140
Informacje ogólne - dane archiwalne 440
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 182
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 205
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 201
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 240
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 217
Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 227
Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino 69
Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 232
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 103
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 103
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 186
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 125
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 191
Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku 194
Rok 2019 124
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 120
Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 245
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 75
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 138
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 93
Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/11 35
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 620
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 123
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 237
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 97
Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 172
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 117
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 98
Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” 171
Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat 194
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - Uchylony 2921
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 108
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 91
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 117
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 106
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku 166
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 114
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 10
1431.35 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja JST" 6
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 95
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 56
PROTOKÓŁ Nr LXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku 7
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 97
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 84
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 299
Uchwała nr LXXVII/434/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 12
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 103
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny 113
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 91
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 4
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) 50
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2023 1108
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 109
Zarządzenie nr 386/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 27 grudnia 2022 r. w spawie zasad zapewnienia transportu dzxieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunków prawnych) 47
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 117
Dorota Sosna - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 78
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 101
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 185
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 94
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 86
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 75
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 116
Postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 63
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 135
Wójt 1595
Wzory deklaracji 193
Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” 284
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 197
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 227
Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 538
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8 86
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 133
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 193
Urząd Stanu Cywilnego 464
Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok 56
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 98
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 116
Podatek Akcyzowy 2023 99
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 116
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Tymień, wraz z ich wycinką 44
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 162
Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy 234
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 103
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 50
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 123
Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 282
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 106
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 68
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 218
Komisje Rady Gminy 342
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 106
Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” 167
Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Będzino 38
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 108
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 99
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 302
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117
Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie 189
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 133
1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 61
1431.34 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audytora wewnętrznego oraz usług informatycznych 6
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 110
PROTOKÓŁ Nr LXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 12 stycznia 2023 roku 4
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 120
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 95
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 170
Uchwała nr LXXVII/433/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 12
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 103
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny 74
PP.6733.13.2023.BK „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 168/13, 168/14, 229/2, 235 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 10
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 106
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 106
Zarządzenie nr 385/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworek 49
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 107
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 166
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 109
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 185
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 114
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 69
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 123
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7 70
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 108
Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 797
Ogłoszenie o III i IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 59
Opłaty 241
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 190
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 233
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 263
Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 64
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 114
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 104
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 148
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. 193
Podatek rolny i leśny na 2022 rok 334
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 64
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 100
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 95
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 111
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 228
Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 583
Lucyna Parol - Radna Rady Gminy 243
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 112
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 123
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 114
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 1014
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 107
Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 186
Zarządzenie wewnętrzne Nr 56/2019 Wójta Gminy Będzino w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Będzino 49
Podatek od nieruchomości na 2022 rok 1079
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 109
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 156
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 110
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 13
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 137
Lista preparatów do dezynfekcji 175
1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin 63
Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 163
1431.33 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu za 2022 r. 7
Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia 387
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 114
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 109
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 86
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 129
Skarbnik 759
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 121
Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 12
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 102
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny 73
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 247
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 110
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 101
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 113
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 122
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 101
Zarządzenie nr 384/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 46
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 124
Wykaz Nr 1/10/2022 z dnia 08.10.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 82
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 261
Sylwia Halama - Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 490
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 117
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 101
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 122
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 152
Uchwały w sprawie podatków 376
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 111
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 724
65. Wniosek w sprawie: Rowery 176
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino 174
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 111
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 142
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 106
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 172
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 99
Program usuwania azbestu - Informacja 249
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r. 463
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 104
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów 183
Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy 160
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 115
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 96
Kazimierz Białek - Radny Gminy 118
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 106
1431.32 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotacji wypłaconych w budżetu Gminy Będzino na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 17
Skargi od 2021 r. 55
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 102
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 103
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 157
Zarządzenie nr 383/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Będzino 68
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 98
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 895
PP.6733.12.2023.BK „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” 18
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 125
Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 23
Procedury dezynfekcji 176
1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa 55
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 105
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 120
PROTOKÓŁ Nr LXX/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku 7
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 65
Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska 112
Małgorzata Macedońska - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 364
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 106
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino w latach 2013-2020 222
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5 81
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 108
Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino 313
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 98
Inne druki podatkowe 150
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 104
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 227
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 107
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 96
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 158
Sporządzenie aktu zgonu 117
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 52
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 189
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 76
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 192
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 147
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 195
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 298
Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 55
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 99
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4 125
PROTOKÓŁ Nr LXIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku 22
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 101
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) 347
Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy 161
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 86
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 101
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy 169
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 107
1431.31 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kserokopii umowy dot. robód budowlanych pn. "Poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej z kostki kamiennej w miejscowości Będzino - etap II" 18
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 109
Zarządzenie wewnętrzne Nr 52/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 39
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 105
Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 95
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 102
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 26
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 121
Uchwały 2010-2020 212
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... 165
1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku 53
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 101
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 103
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu 149
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 92
Uchwała nr LXXVII/431/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 8
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 116
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 109
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 101
Wykazy 2019 - 25.08.2021 193
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 100
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 120
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 131
Sporządzenie aktu urodzenia 117
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 76
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 185
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 122
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy 294
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie 205
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 202
Angelika Ligęza - Podinspektor ds windykacji i egzekucji administracyjnej - po zakończeniu stosunku pracy 287
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 139
Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok 64
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 106
Zastępca Wójta 860
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty 596
PROTOKÓŁ Nr LXVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 listopada 2022 roku 20
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 109
Diana Kret - Radna Rady Gminy 157
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 107
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 94
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 97
1431.30 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania umowy przez Gminny Zakład Komunalny a firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych 20
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 110
Zarządzenie wewnętrzne Nr 42/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 34
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 31
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 103
Zarządzenie nr 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 65
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 1392
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 98
PP.6733.11.2023.BK „Budowa publicznego obiektu sportowego – boiska sportowego, placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 15/66 obręb ewidencyjny Kładno gm. Będzino” 16
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 112
1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa 56
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 118
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 136
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 88
Uchwała nr LXXVII/430/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino na lata 2023-2030" 11
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 113
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 108
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3 147
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 108
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 97
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 119
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 107
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 163
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 140
Uznanie dziecka 114
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej 82
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 185
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino 175
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 330
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 176
Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 112
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 108
PROTOKÓŁ Nr LXVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2022 roku 22
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 106
Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 254
Opieka nad dziećmi do lat 3 206
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 190
Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy 156
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 110
Wykaz Nr 1/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 102
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 110
Rok 2021 342
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 108
1431.29 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2023 dot. min. farm wiatrowych 16
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 108
Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 51
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław. 84
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 96
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 206
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 92
PP.6733.10.2023.BK "Budowa publicznego obiektu sportowego - placu zabaw wraz z wiatą i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 226/1 obręb ewidencyjny Smolne gm. Będzino.” 14
1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino 57
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 121
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu 172
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 89
Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 145
Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych 13
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 92
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 104
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 108
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 111
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 124
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 564
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 73
Osoba do kontaktu 310
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 173
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 123
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 187
Rafał Turlej - st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 224
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 147
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 177
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 201
Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. 82
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 99
PROTOKÓŁ Nr LXVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2022 roku 19
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 103
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 188
Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy 152
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 97
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 95
Uchwała nr XLVI.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 189
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 98
1431.28 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania 13
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 38
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 102
Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Bezpiecznie nad wodą" 104
Zarządzenie wewnętrzne Nr 21/2015 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 42
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 86
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 123
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r. 379
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 99
PP.6733.9.2023.BK "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” 19
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 141
1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach 60
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 82
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... 160
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 92
Uchwała nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty 17
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 108
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 93
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 110
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 111
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 119
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 180
Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2022 przeznaczonych do sprzedaży 137
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 71
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 122
Rekrutacja do żłobka 193
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 185
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 175
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 182
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 271
Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino 1585
Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 85
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 99
PROTOKÓŁ Nr LXV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 października 2022 roku 19
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 102
Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 172
Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy 140
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 113
Marek Pacek - Radny Gminy 118
Uchwała nr XLVI.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 187
Diana Kret - Radna Gminy 93
Wykaz Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 104
1431.27 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu oświaty przez JST w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 13
Zarzadzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2023 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy (...) 38
Diana Kret - Radna Gminy 88
Diana Kret - Radna Gminy 95
Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29.10.2022 do 28.01.2023 81
Zarządzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 66
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 92
PP.6730.118.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. 17
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 610
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 125
1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino 51
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 177
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 81
Uchwała nr LXXVII/427/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 7
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 91
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 102
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 101
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania 249
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 102
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 96
Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 96
Barbara Grudzień - Radna Gminy 133
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 110
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska 312
59. Wniosek w sprawie: DPS 168
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 188
Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 157
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 109
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 96
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej 148
Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy 155
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 103
Lucyna Parol - Radna Gminy 147
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 589
Uchwała nr XLVI.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 203
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 95
1431.26 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków związanych z transportowaniem z ternu oczyszczalni ścieków w Tymieniu do punktu zlewnego P-10 Mścice 14
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 18
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 98
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 105
Zarządzenie nr 379c/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 64
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 105
PP.6733.8.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 202/10, 202/11, 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 13
Za 2020 rok 239
1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 48
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 163
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 75
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta 204
Uchwała nr LXXVII/426/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 5
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 81
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 98
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 164
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 105
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 85
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 116
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 105
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 142
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 176
Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 86
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 95
PROTOKÓŁ Nr LXIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2022 roku 59
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 535
Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" 172
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 96
Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy 163
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 90
Sylwester Specyał - Radny Gminy 98
Uchwała nr XLVI.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG 177
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 115
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 100
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 132
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 80
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 91
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 23
Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 58
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 92
Za 2019 rok 190
1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 56
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 119
Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 171
Uchwała nr LXXVII/425/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 4
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 91
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 206
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 104
Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" 180
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 108
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 106
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 99
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 110
Diana Kret - Radna Gminy 126
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 175
Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 94
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 90
1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy Będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi 38
PROTOKÓŁ Nr LXIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku 46
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 555
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 185
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 118
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 227
Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy 165
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 93
Bogdan Staniak - Radny Gminy 109
Uchwała nr XLVI.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 163
Lucyna Parol - Radna Gminy 117
Uchwała nr LXXVI/424/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 17
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku 182
Lucyna Parol - Radna Gminy 96
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 9 listopada 2021 r. 208
Lucyna Parol - Radna Gminy 107
Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 223
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 20
Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 61
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 83
Osoba do kontaktu 315
Za 2018 rok 197
1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy 55
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 73
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 200
PROTOKÓŁ Nr LXII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 lipca 2022 roku 68
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - nieaktualny 226
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 94
wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) 1098
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 212
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 93
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 96
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 127
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 104
Podatek od środków transportowych 2022 244
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 121
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 222
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 119
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 202
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino 81
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 107
Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 185
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 193
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 125
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta 219
Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy 192
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 95
Barbara Grudzień - Radna Gminy 108
Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino 41
Uchwała nr XLIV.271.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 540
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 102
Uchwała nr LXXVI/423/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 22
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino w dniach 8 i 15 stycznia 2022 roku 181
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 99
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 95
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 18
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 80
1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 57
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 79
PROTOKÓŁ Nr LXI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 lipca 2022 roku 58
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 94
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 91
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 94
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 107
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 257
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 94
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 113
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 178
Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo 73
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 87
1431.24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw i adresów siedzib wykonawców, którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną 29
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 365
Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 187
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 95
Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży 272
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 83
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 212
Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą (...) 50
Uchwała nr LXXVI/422/23 z dnia 28 kwetnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 29
PP.6733.7.2023.BK 29
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 101
1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie 62
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 69
PROTOKÓŁ Nr LX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 lipca 2022 roku 58
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 92
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 96
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 95
1431.23 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym programu Aktywna Tablica w 2023 42
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 421
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 82
Lucyna Parol - Radna Gminy 140
Zaświadczenie o stanie cywilnym 92
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 176
Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino 70
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 87
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 96
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 105
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. 163
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 97
Uchwała nr LXXVI/421/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania 16
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 347
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 28
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 83
1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 50
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 82
PROTOKÓŁ Nr LIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku 58
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 101
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 100
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 112
1431.22 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji podjętych w związku z wnioskami o wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę 36
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 434
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 202
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 118
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 133
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 179
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 286
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 160
Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 206
Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice 77
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 101
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 82
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 400
1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 71
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 103
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2021 r. 261
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 102
Uchwała nr LXXVI/420/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryvczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywaniej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 16
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino 19
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 93
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 81
PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku 56
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 93
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 113
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 96
1431.21 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie numeracji budynków w miejscowości Mścice 42
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 237
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 223
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 100
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 153
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 150
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. 188
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 212
Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 72
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 115
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 95
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 103
1431.77 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta 83
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 117
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 96
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 2 i 11 położonych pod adresem Stoisław 12D stanowiących własność Gminy Będzino 31
Uchwała nr LXXVI/419/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 19
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 17
PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2022 roku 105
Zarządzenie nr 379/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 64
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 250
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 90
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 78
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 100
1431.20 (R.1431.1.2023) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień złożonych przez Radę Gminy Będzino do Prokuratury w roku 2022 30
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 121
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 633
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 160
Zmiana imion i nazwisk 115
Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 87
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 109
Konsultacje archiwalne 118
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 100
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 103
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami 184
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 121
Zarzadzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 31
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 98
Uchwała nr LXXVI/418/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo - Będzino" 17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 204
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 17
Zarządzenie nr 378/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Będzino do Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino z niezbędną infrastrukturą techniczną" 77
PROTOKÓŁ Nr LVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 13 maja 2022 roku 78
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 218
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 94
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 77
Podatek Akcyzowy 2022 370
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 102
1431.19 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie poprzez instytucję publiczna 40
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 97
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 99
Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino 381
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 167
Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 194
Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 84
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 93
Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz" 29
1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. 76
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 101
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 94
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice 23
Uchwała nr LXXVI/417/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Kiszkowo - Gąski" 14
Zarządzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 69
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 96
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 79
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 85
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 88
1431.18 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej na potrzeby działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 34
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 374
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 100
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 173
PROTOKÓŁ Nr LV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 kwietnia 2022 roku 101
Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 207
Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 69
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 242
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 73
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 19
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 105
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 98
Uchwała nr LXXVI/416/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 22
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 481
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 98
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 265
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 87
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 95
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 86
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 220
1431.17 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego 47
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 103
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 214
48. Wniosek w sprawie: Kultura 171
Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 808
PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 kwietnia 2022 roku 99
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 92
1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe 63
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 112
Uchwała nr LXXV/415/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/398/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 35
Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Tymień-Strachomino w gminie Będzino. Etap I. 24
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 108
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 93
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 393
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 26
Zarządzenie nr 376/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla sób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 78
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 448
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 93
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 84
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 89
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 99
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 107
Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. 199
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 149
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 174
PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku 126
Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 85
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 81
1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 75
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 95
Uchwała nr LXXV/414/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi 34
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 136
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 96
PP.6733.5.2023.BK - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino 27
Zarządzenia nr 375/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Gminy Będzino oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Będzino, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 67
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 389
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 104
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 71
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 89
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 93
Ulgi Podatkowe COVID-19 226
1431.16 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnomocnictwa ds. niejawnych, audytu KRI, Inspektora Ochrony Danych, usług BHP, obsługi prawnej oraz usług informatyka 46
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 101
Witamy na stronie internetowej BIP 482
Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino 220
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 128
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 274
PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku 147
Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 77
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 95
Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 28
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 125
1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino 78
Uchwała nr LXXV/413/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 23
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 89
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 95
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. 36
Zarządzenie nr 374/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 87
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 98
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 94
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 111
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 104
Podatek akcyzowy 2021 233
1431.15 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie możliwości zabrania głosu podczas obrad sesji Rady Gminy 35
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 103
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 451
Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 176
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 138
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 175
PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku 155
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 93
Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 26
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 124
1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny 71
Uchwała nr LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 37
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 96
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 94
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Kiszkowo. 27
Zarzadzenie nr 373/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Pleśna gm. Będzino - liczba zadań 2. 55
Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 526
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 82
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 74
Rok 2020 217
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 82
1431.14 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem 29
Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 179
PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku 165
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 165
Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 156
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 85
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Urzędzie Gminy 31
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 124
1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK 70
Uchwała nr LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 34
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 107
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 78
Zarzadzenie nr 372/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświatlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 72
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 103
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 78
Rok 2019 201
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 113
1431.13 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wystąpienie przypadków udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej przy realizacji, których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji w latach 2017-2021 29
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 200
Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 166
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 161
Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 211
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 441
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 26
Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino 65
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 87
1431-70 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino 72
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 95
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 88
Zarządzenie nr 371/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Wójta Gminy Będzino ds. wyborów 96
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 96
Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 204
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 73
Rok 2018 198
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 82
1431.12 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej 32
Podatek od środków transportowych 2021 158
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 167
Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 178
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 24
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 87
1431-69 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego 66
Uchwała nr LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 42
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 96
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 90
Zarządzenie nr 370/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok 78
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 97
Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 216
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 85
Rok 2017 183
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 95
1431.11 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych w odległości 100 m od granicy działek inwestycyjnych 28
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 157
Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 208
Wnioski 206
Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego 179
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia 16
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 93
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 118
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 21.04.2023 r. 45
Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 213
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91
Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 179
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 77
Rok 2016 194
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 104
1431.10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skargi rozpatrywanej podczas sesji Rady Gminy Będzino w dniu 26 stycznia 2023 r. 30
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 200
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy będzino 23
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 88
Zarządzenie nr 369/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych – laptopów 105
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 126
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 83
Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 191
Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. 182
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 97
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 79
Rok 2015 184
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 88
1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023 29
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 178
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 139
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie 41
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 78
Zarządzenie Nr 368/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 114
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 87
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 89
1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości postepowań skargowych prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 24
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 218
Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 205
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 91
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 86
Rok 2014 204
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 89
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 207
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 161
1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI 91
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa świetlicywiejskiej w Popowie” 32
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 114
Uchwała nr LXXIV/409/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego wramach Funduszu Solidarnościowego 18
Zarządzenie nr 367/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 86
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 97
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 37
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 98
1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usówaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 42
Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 195
Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 223
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 90
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 84
Rok 2013 190
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 108
1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” 89
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 175
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 31
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 88
Uchwała nr LXXIV/408/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 18
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 74
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 101
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 29
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 95
1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP z terenu Gminy Będzino 40
Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 224
Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 174
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 83
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 85
Rok 2012 180
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 98
1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych  81
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 172
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Będzino dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja JST” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 35
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 75
Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 36
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 107
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 76
1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 47
Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 210
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 86
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 83
Rok 2011 192
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 94
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku 176
Zarządzenie Nr 6a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 24
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 90
Zarządzenie Nr 365/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 364/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 75
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 172
1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2022 roku 51
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 84
Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach 206
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 91
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 79
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku 168
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 99
1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno 76
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 30
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 91
Uchwała LXXIV/406/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie 21
Zarządzenie Nr 364a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 66
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 259
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 151
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 96
1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii umów z kancelariami dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Będzino wraz z fakturami za w/w usługi za okres od listopada 2018 roku do grudnia 2022 roku 55
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 115
Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 196
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 96
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 80
PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku 179
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 86
Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zbycia prawa własności do lokalu położonego pod adresem Stoisław 9A/2 w trybie bezprzetargowym 43
1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku 85
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 82
Zarządzenie Nr 364/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 80
Uchwała nr LXXIV/405/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 24
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 173
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 118
1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykształcenia przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 54
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 93
Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 257
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 81
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 85
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku 209
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 89
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bedzino z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61
1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne 83
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 136
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 97
Uchwała nr LXXIV/404/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023 15
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 225
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 164
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 103
1431.1 - Wniosek w sprawie udostępnienia infotrmacji publicznej w sprawie wysokości diet wypłacanych Radnym Rady Gminy za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2022 r. 51
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "Budowa zespołów 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie" 39
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 92
Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 178
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 100
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 79
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 90
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino 33
1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych 72
Zarządzenie Nr 362a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16.09.2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 60
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 95
Uchwała nr LXXIV/403/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 22
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 180
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 99
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 78
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 95
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 80
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 92
1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego 90
Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 41
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 91
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 332
Uchwała nr LXXIV/402/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2023 25
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.” 60
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 175
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 113
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 87
Uchwała nr XLIV.272.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 203
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 91
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 74
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 92
1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 90
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu - Zastępca Skarbnika Gminy 40
Uchwała nr LXXIII/401/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Sylwii Halamy pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino 66
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 633
Zarządzenie Nr 362/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 83
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 28
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 94
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 164
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 102
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku 181
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 107
Klauzula RODO 854
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 81
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 89
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 99
1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino 74
Zarządzenie nr 411/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 31
Uchwała nr LXXIII/400/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Będzino upoważnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Będzino 34
Zarządzenie Nr 361/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zbycia praw własności nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w trybie bezprzetargowym 106
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 98
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 170
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 94
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 84
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 93
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 74
1431-58 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 124
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 110
Zarządzenie nr 410/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 31
Uchwała nr LXXIII/399/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 40
Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino w gminie Będzino - Etap I" 93
Referendum w sprawie odwołania wójta 2021 r. 610
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 34
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 89
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 177
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 111
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku 166
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 79
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 89
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 81
1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych 153
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 89
Zarządzenie nr 409/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 60
Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony trzech lat 91
Uchwała nr LXXIII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 51
Osoby do kontaktu 284
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 30
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 98
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 172
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 95
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 199
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 88
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 76
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 95
Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18.08.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 95
Zarządzenie nr 408/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie 46
Uchwała nr LXXIII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" 33
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 237
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 38
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 92
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 165
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 110
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 76
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 178
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 83
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 79
Zarządzenie nr 407/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino, etap I. 55
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 87
Zarządzenie Nr 357/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 91
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 234
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 218
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 32
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 93
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 178
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 100
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 75
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 192
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 199
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 97
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 188
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 66
Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 122
Zarządzenie nr 406/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 47
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 91
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 35
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 89
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 174
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 97
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 112
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 186
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 92
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 200
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 76
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 88
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 202
Uchwała nr LXXIII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 32
Budowa wolnostojącego naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności do 150m³ na terenie dz. nr 80 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino 37
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 79
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 174
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 108
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 70
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 103
Zarządzenie nr 405 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 61
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 90
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 179
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 70
Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 105
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 91
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 208
Uchwała nr LXXIII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 43
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 94
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 166
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 97
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 80
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 93
Zarządzenie nr 404/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino. 67
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 100
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 187
1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice 85
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 74
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 99
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 24
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 167
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 114
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 91
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 97
Zarządzenie nr 403/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 63
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 96
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 178
1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino 81
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 81
Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 114
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 99
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 191
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Czerwona, obręb Kiszkowo 36
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 162
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 104
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 98
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 92
Zarządzenie nr 402/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2023 r. 64
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 94
1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino 84
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 79
Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 117
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 104
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 202
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 172
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 34
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 174
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 119
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 85
Zarządzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023”. 51
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 95
1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy 84
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 80
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 77
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 182
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 28
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 159
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 95
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 90
Uchwała nr LXXII/394/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 88
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 95
Zarządzenie Nr 400 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Będzino w ramach wsparcia przez państwo gospodarza 60
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 103
1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 82
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 77
Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 122
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 93
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 202
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 176
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 38
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 167
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 99
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 87
1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności 94
Uchwała nr LXXII/393/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 50
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 95
Uchwała nr LXVII/364/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stwawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Będzino 125
Zarządzenie nr 399/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 68
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 94
Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 122
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 79
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 94
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 184
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO DOTYCZACEGO WYDANIA POSTANOWIENIA B.6740.952.2021.SR 50
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 177
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 175
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 94
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 85
1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową 98
Uchwała nr LXXII/392/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 49
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 88
Uchwała nr LXVII/363/22 z dnia 25 listopada 2022 rr. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 71
Zarządzenie nr 398/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 390/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 59
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 94
Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 94
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 80
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 95
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 182
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie obejmującym dz. nr 109/12 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino 43
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 182
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 160
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 102
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 76
Uchwała nr LXXII/391/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w atr. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 44
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 92
Uchwała nr LXVII/362/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 60
Zarządzenie nr 397/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bedzino 45
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 96
Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności 104
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 81
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 74
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 40
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 184
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 167
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 98
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 92
1431-49 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. 91
Uchwała nr LXXII/390/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 48
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 96
Uchwała nr LXVII/361/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 71
Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. 77
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 92
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 26/1 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 38
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 176
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 166
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 101
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 69
Uchwała nr LXXII/389/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 61
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 95
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 95
Zarządzenie Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 82
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 89
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 184
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 59
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 154
Uchwała Nr LXVI/360/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 93
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 157
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 105
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 88
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 98
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 106
Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 89
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 89
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 183
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 170
Uchwała Nr LXVI/359/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 91
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 178
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 86
1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie 89
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 99
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 88
Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. 99
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 75
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 99
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.730.285.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego terenie działki nr 288/8 obręb Będzino, gm. Będzino.” 41
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 154
Uchwała Nr LXV/358/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 160
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 187
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 95
1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 85
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 95
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 93
Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 75
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 79
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 127
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 161
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Pleśna dz. 92. 37
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 178
Uchwała Nr LXV/357/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 121
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 163
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 99
1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów 88
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 89
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 97
Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 95
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 86
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 95
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 203
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 64
Uchwała Nr LXIV/356/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 125
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 173
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 163
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 100
1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. 78
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 99
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 98
Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 89
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 86
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 89
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 193
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 46
Uchwała Nr LXIV/355/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 132
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 168
1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek 102
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 182
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 96
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 93
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 93
Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 105
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 94
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 88
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 42
Uchwała Nr LXIV/354/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 85
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 174
1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów 100
2. Wniosek w sprawie: Azbest 165
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 97
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 93
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 103
Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 95
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 86
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 93
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Montaż mikroinstalacji wiatrowej, składającej się z 4 zestawów (8 szt o mocy 0,5 kW każda) turbin wiatrowych, wraz z konstrukcjami wsporczymi, jako alternatywne źródła energii, dla zasilania istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile” 41
Uchwała Nr LXIV/353/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 89
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 165
1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 81
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 182
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 101
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 96
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 97
Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.07.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 92
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 89
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 55
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 95
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 173
1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" 87
Uchwała Nr LXIV/352/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 74
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 174
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 90
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 108
Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia  2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 107
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 95
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 55
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 93
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 200
1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 119
Uchwała Nr LXIV/351/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 86
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 102
Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 62
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 103
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 96
Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Będzino 106
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 90
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 53
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 93
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 185
1431-39 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna 138
Uchwała Nr LXIV/350/22 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 88
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 79
Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2023 rok 64
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 102
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 86
Polityka cookies 469
Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2021 91
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 93
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 100
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 51
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 93
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 201
Uchwała Nr LXIV/349/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 59
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 95
Zarządzenie nr 393 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 64
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 103
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 96
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 88
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 91
1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej 136
Obwieszczenie PP.6733.1.23.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 42
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 95
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 163
Uchwała Nr LXIV/348/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 77
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 80
Zarządzenie nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 42
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 106
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 90
Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.06.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 117
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 94
1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego 153
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 102
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 96
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 168
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 82
Zarządzenie nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 76
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 103
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 76
Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia GOPS w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Będzinie 112
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 98
1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 112
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 92
Uchwała Nr LXIII/346/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 114
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron postępowania 46
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 103
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 170
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 79
Zarzadzenie nr 390/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 65
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 89
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 95
Zarządzenie Nr 335a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 129
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 97
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 91
Uchwała Nr LXIII/345/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 90
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 164
Zarządzenie nr 389/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 61
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 96
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 80
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 99
Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 125
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 95
1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 96
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 85
Obwieszczenie PP.6220.3.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 45
Uchwała Nr LXIII/344/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 84
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 80
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 172
Zarządzenie nr 388/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświetlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 71
Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 136
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 93
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 97
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 91
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 101
1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 180
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 85
Zawiadomienie PP.6220.3.23 Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 44
Uchwała Nr LXIII/343/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 - 2029” 88
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 91
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 161
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 97
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 100
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 97
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 106
1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 147
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 94
Obwieszczenie PP.6733.19.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 41
Uchwała Nr LXIII/342/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2020-2021 95
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 97
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 169
Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 113
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 86
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 102
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 98
1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 217
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 108
Obwieszczenie PP.6220.14.2022 Wójta Gminy Będzino - zawiadomienie stron postępowania o podjętej czynności administracyjnej 49
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 91
Uchwała Nr LXIII/341/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 78
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 86
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 194
Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023." 97
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 79
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 71
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 95
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 100
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 68
Uchwała Nr LXIII/340/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 83
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 92
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 190
Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny." 131
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 95
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 149
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 78
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 108
Uchwała Nr LXIII/339/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 92
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 102
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 180
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 97
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 120
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 96
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 99
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 90
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 110
Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 25.05.2022r. - 15.06.2022r. 114
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 95
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 107
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 91
Uchwała Nr LXII/338/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca 120
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 95
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 85
1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 128
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 114
Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 96
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 96
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 103
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 102
Uchwała Nr LXII/337/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy w Będzinie 94
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 95
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 107
1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 171
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 98
Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 95
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 103
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 89
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 80
Uchwała Nr LXII/336/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 124
Zawiadomienie PP.6220.1.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 61
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 101
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 91
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 102
Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 95
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 98
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 95
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 77
Uchwała Nr LXII/335/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 rok 116
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 54
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 92
1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 153
Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 145
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 131
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 92
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 115
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 182
Uchwała Nr LXII/334/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 121
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 101
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 93
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 91
1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 158
Zarządzenie Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322a/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 122
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 94
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 93
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 109
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 90
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 56
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 95
1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 183
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 97
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 107
Uchwała Nr LXI/333/22 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 116
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 96
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 93
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Dobrzyca o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 323/1 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 52
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 83
1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 166
Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 114
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 100
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 92
Uchwała Nr LX/332/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 85
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 98
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 97
Obwieszczenie PP.6220.9.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 76
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 89
1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 149
Uchwała Nr LVIII/331/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 133
Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 116
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 92
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 103
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 88
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 75
Obwieszczenie PP.6220.14.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 50
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 96
1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 153
Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 127
Uchwała Nr LVIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 110
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 95
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 98
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 110
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 97
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 43
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 90
1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 164
Zarządzenie Nr 322a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2022 z dnia 15 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 127
Uchwała Nr LVIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin 104
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 81
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 98
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 113
Obwieszczenie PP.3733.18.2023.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 54
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 91
Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 116
Uchwała Nr LVIII/328/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 129
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 97
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 98
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 139
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.1.2022.NK.2 67
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 91
Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 119
Uchwała Nr LVII/327/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino 115
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 99
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 90
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 90
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 83
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 99
Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 111
Uchwała Nr LVII/326/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 117
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 113
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 83
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 109
Obwieszczenie PP.6220.13.2021 Wójta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 64
Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 140
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 91
Uchwała Nr LVII/325/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 112
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 75
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 97
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 80
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.14.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 65
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 89
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 84
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 97
Zawiadomienie PP.6220.13.2021 o wpłynięciu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 65
Uchwała Nr LVI/324/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 176
Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 175
1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 141
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 114
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 80
Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 79
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 90
Uchwała Nr LVI/323/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 177
Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 129
1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 156
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 79
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 102
Uchwała Nr LVI/322/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 122
Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 135
1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 158
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 90
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 50
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 100
Uchwała Nr LVI/321/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 151
1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 143
Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 133
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 87
Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 161
Obwieszczenie PP.6733.19.2022 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 60
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 96
Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2021 rok 125
Obwieszczenie PP.6733.15.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 75
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 75
Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 142
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 90
1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 159
Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 102
Obwieszczenie PP.6733.18.2022.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 65
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 108
Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 150
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 95
1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 174
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 58
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 100
Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 152
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 94
1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 176
Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 131
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy 82
Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 176
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 119
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 95
1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 104
Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 188
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 119
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 91
1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 157
Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 131
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.12.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 84
Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 150
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 105
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 109
1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 159
Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 128
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Będzino dz. 287/5, 287/6, 161. 56
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 99
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 100
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 167
1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 160
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 72
Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 150
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 101
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 102
Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 180
1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  156
Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 180
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 74
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 88
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 93
Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 175
1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 156
Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 85
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 119
Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 157
1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 162
Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 73
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 109
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 169
Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 148
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 81
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku 207
1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 130
Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. 162
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 84
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 101
Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 200
1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 144
Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 80
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 85
Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 167
1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 144
Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 165
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 103
Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 170
1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 157
Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 160
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 91
Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej 221
1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 142
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 89
Uchwała Nr LI/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 151
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 87
Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 217
1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 157
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 120
Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 201
1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 139
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 93
Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 171
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 103
Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 197
1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.14.2022.BK 86
Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 152
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 97
Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 216
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK 72
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 102
Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 197
Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 198
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 127
Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 190
Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK 74
Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 169
Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2022.BK 83
Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy 163
Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 251
 Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach 242
Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 171
Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 176
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 202
Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 170
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 220
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie ścieków z terenu OUD Dobre. 66
Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 110
Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 123
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko 77
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania 73
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 89
Informacja o przystąpieniu Gminy Będzino do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2238) 95
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 75
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 styczeń 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2022 212
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 98
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 77
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 68
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 74
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 114
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 95
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 90
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 91
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 69
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.13.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 84
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.12.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 76
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.11.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 84
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 109
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego 79
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Będzino obowiązku wykonania ekspertyzy – Śmiechów dz. 170/3 94
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 105
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 109
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 86
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 100
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 82
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Popowo dz. 170/3 83
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 138
Zarządzenie Nr 286/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. 194
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 108
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 89
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 118
Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” 169
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 117
Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. 211
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Nr SKO.4150.5.2021 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 94
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 107
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 120
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 104
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 138
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 118
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 123
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 142
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 129
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 107
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 108
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ 120
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ 97
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ 104
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-12.2021.GZ 94
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-12.2021.GZ 104
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ 99
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 104
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 87
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 106
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ 110
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ 83
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-13.2021.GZ 99
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-13.2021.GZ 106
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 105
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 89
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 97
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 106
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 140
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 105
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 110
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 113
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 138
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 121
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 139
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 134
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 139
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 134
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 150
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 139
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 122
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 126
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 149
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.21.10.2022.RJW o wydaniu decyzji 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 160
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 148
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 157
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno 143
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 181
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 186
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 184
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 175
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 147
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 164
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” 240
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 179
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 176
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 171
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 179
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 165
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. 154
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 195
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 201
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 245
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 190
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 189
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku 204
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 198
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 173
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 172
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 172
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 175
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 180
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 162
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 163
Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 210
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 204
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do SKO w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 182
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 204
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 223
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 202
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 181
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 221
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.22.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 243
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 198
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 211
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 192
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 219
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 182
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 182
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK o zawiadomieniu stron postępowania 180
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 184
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. 196
Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 197
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 195
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 209
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 192
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 176
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 189
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 186
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 188
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 177
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 177
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 190
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 191
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 213
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 189
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 189
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 224
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 213
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 217
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 220
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 231
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 217
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 184
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 247
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 187
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 180
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 226