Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 5
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 11
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 21
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 14
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 12
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 15
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 19
Rok 2021 27
Osoby do kontaktu 20
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 17
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 14
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 25
Wniosek o nadanie numeru porządkowego 28
Informacje 10
Informacje 10
Informacje 8
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 11
Skarbnik 45
Wykaz samorządowych instytucji kultury 30
Lista sołectw i sołtysów 26
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 19
Osoba do kontaktu 23
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 11
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 24
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 10
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 10
Karolina Kuzioła - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 40
Za 2020 rok 31
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 11
Rok 2021 25
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 11
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 12
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 17
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 10
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 36
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 13
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 10
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 28
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 28
REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA 30
Wnioski o wydanie zaświadczenia 12
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 13
Druki podatkowe obowiązujące 2021 19
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 16
Raport o stanie gminy 16
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 18
Plan zamówień publicznych 22
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11
Przewodniczący Rady i Radni 43
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 31
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 11
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 83
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 15
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 15
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 13
Wnioski do pobrania 65
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 58
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 55
Informacje ogólne 20
Informacje ogólne i wnioski 23
Wnioski do pobrania 45
Wnioski do pobrania 18
Osoba do kontaktu 16
2021 20
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino (obowiązująca) 26
Osoby do kontaktu 20
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 11
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 19
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 17
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 7
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 38
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 9
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 5
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 10
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 7
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 144
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BĘDZINO 17
Informacje 17
Dane kontaktowe 269
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 3
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 16
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 11
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 13
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 17
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 14
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 11
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 14
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 18
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 16
Rok 2020 14
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 13
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 12
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 10
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 11
Osoba do kontaktu 21
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 58
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 10
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 10
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 18
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 11
Za 2019 rok 17
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 11
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 11
Rok 2020 24
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 15
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 13
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 12
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 10
Ulgi Podatkowe COVID-19 21
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 22
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 11
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 11
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 12
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 11
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 11
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 35
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 11
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 121
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 11
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 12
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 12
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 12
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 13
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 25
Osoba do kontaktu 17
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 52
Wzory deklaracji 17
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 13
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 9
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 14
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 15
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 4
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 11
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 4
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 14
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 7
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 10
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 14
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 14
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 15
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 12
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 14
Rok 2019 11
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 12
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 12
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 14
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 11
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 10
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 10
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 11
Za 2018 rok 16
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 11
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 12
Rok 2019 18
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 12
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 11
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 14
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 12
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 10
Uchwały w sprawie podatków 24
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 26
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 10
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 36
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 11
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 11
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 11
Wykazy 2019 - 25.08.2021 16
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 12
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 76
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 12
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 11
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 30
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 15
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 15
Procedura planistyczna 16
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 12
Osoby do kontaktu 20
Komisje Rady Gminy 17
Opłaty 14
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 11
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 8
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 25
Konsultacje archiwalne 16
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 14
Program usuwania azbestu - Informacja 23
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 10
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 13
Wnioski 18
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 11
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 13
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 10
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 11
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 13
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 10
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 10
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 11
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 11
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 13
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12
Rok 2018 17
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 14
Uchwały 2010-2020 29
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 14
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 11
Podatek akcyzowy 2021 18
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 19
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 11
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 11
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 11
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 10
Witamy na stronie internetowej BIP 47
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 11
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 12
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 11
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 18
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 11
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 12
Informacja o środowisku 13
Biuro Rady Gminy 24
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 10
65. Wniosek w sprawie: Rowery 7
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 8
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" 14
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 14
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 10
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 12
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 11
Opieka nad dziećmi do lat 3 20
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 10
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 11
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 10
Zastępca Wójta 34
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 10
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 11
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 11
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 13
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 11
Rok 2017 16
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 11
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 11
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 12
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 10
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 11
Informacje i wykazy 20
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 20
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 11
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 12
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 10
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 11
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 14
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 13
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 18
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 16
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 19
Sporządzenie aktu zgonu 15
Osoby do kontaktu 22
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 17
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 7
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 38
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 9
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 12
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 15
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 12
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 11
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 11
Kazimierz Białek - Radny Gminy 10
Sekretarz 33
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 11
Osoba do kontaktu 13
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 10
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 10
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 12
Rok 2016 15
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 11
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 15
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 9
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 11
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 12
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 11
Inne druki podatkowe 11
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 11
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 12
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 10
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 12
Sporządzenie aktu urodzenia 12
Rekrutacja do żłobka 17
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 8
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 10
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 10
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 11
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 10
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 11
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 10
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 10
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 10
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 10
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 11
Rok 2015 19
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 13
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 12
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 12
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 11
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 11
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 13
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 13
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 17
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 15
Uznanie dziecka 13
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 8
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 11
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 11
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 10
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 11
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 11
Wójt 40
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 10
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 10
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 10
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 11
Rok 2014 18
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 15
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 12
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 9
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 10
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 11
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 22
Klauzula RODO 49
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 12
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 14
Podatek od środków transportowych 2021 14
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 11
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 11
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 12
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 11
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 5
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 11
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 11
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 10
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 12
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 10
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 10
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 10
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 10
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 12
Rok 2013 16
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 11
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 11
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 9
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 11
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 11
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 19
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 11
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 11
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 11
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 11
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 15
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 20
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 11
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 13
Wnioski 20
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 10
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 10
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 12
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 11
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 11
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 10
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 10
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 10
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 10
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 11
Rok 2012 17
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 13
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 7
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 11
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 11
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 11
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 32
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 13
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 14
Barbara Grudzień - Radna Gminy 11
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 12
59. Wniosek w sprawie: DPS 5
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 10
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 10
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 12
Marek Pacek - Radny Gminy 11
Diana Kret - Radna Gminy 10
Diana Kret - Radna Gminy 11
Diana Kret - Radna Gminy 10
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 11
Rok 2011 15
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 10
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 10
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 11
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 11
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 11
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 11
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 19
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 12
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 16
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 10
Wydawanie dowodów osobistych 15
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 4
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 11
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 12
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 12
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 12
Lucyna Parol - Radna Gminy 11
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 10
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 23
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 10
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 10
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 11
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 11
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 10
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 11
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 11
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 11
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 11
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 13
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 11
Diana Kret - Radna Gminy 13
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 13
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 4
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 12
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 12
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 12
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Sylwester Specyał - Radny Gminy 10
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 11
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 22
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 11
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 10
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 12
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 11
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 12
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 11
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 11
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 11
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 11
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 13
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 12
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 12
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 4
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 11
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 11
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 14
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Bogdan Staniak - Radny Gminy 10
Struktura organizacyjna urzędu 171
Lucyna Parol - Radna Gminy 11
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 9
Lucyna Parol - Radna Gminy 10
Lucyna Parol - Radna Gminy 10
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 11
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 9
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 10
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 11
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 11
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 11
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 20
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 13
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 14
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 10
Zaświadczenie o stanie cywilnym 15
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 4
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 12
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 11
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 13
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 11
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Barbara Grudzień - Radna Gminy 11
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 11
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 12
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 10
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 10
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 11
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 7
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 15
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 19
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 12
Lucyna Parol - Radna Gminy 12
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 11
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 5
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 10
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 11
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 9
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 12
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 10
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 18
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 11
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 13
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 13
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 4
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 10
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 13
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 11
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 11
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 9
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 10
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 12
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 18
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 11
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 16
Zmiana imion i nazwisk 13
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 5
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 10
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 12
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 13
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 11
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 12
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 10
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 11
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 11
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 13
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 16
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 5
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 11
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 10
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 12
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 12
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 10
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 40
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 18
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 4
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 10
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 12
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 12
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 12
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 12
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 10
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 17
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 15
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 4
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 10
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 11
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 12
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 13
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 11
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 8
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 11
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 18
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 20
48. Wniosek w sprawie: Kultura 4
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 10
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 13
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 12
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 12
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 10
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 10
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 12
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 13
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 18
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 5
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 11
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 12
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 11
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 12
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 11
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 10
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 12
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 35
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 12
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 15
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 4
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 10
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 12
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 11
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 11
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 13
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 8
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 11
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 11
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 15
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 4
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 11
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 11
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 8
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 13
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 12
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 15
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 4
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 10
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 12
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 10
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 12
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 11
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 8
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 10
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 11
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 13
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 4
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 23
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 10
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 12
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 10
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 11
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 12
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 9
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 10
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 12
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 15
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 5
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 10
Polityka cookies 27
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 11
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 10
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 12
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 6
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 10
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 12
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 14
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 4
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 11
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 11
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 10
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 11
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 6
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 11
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 12
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 17
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 4
Deklaracja dostępności 58
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 11
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 11
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 10
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 12
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 6
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 11
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 14
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 4
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 11
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 11
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 11
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 12
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 8
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 10
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 12
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 15
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 4
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 11
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 12
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 11
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 11
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 7
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 10
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 11
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 14
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 5
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 11
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 13
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 11
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 4
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 11
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 11
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 5
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 12
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 11
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 11
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 14
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 11
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 8
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 11
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 13
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 12
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 10
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 17
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 11
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 13
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 12
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 6
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 11
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 11
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 12
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 10
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 15
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 13
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 12
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 10
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 13
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 11
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 14
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 11
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 12
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 12
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 11
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 10
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 11
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 10
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 14
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 11
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 11
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 12
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 11
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 10
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 11
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 13
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 11
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 14
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 11
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 13
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 11
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 11
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 11
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 11
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 11
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 10
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 14
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 13
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 12
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 13
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 11
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 10
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 11
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 15
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 12
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 10
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 15
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 11
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 11
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 11
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 12
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 11
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 10
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 14
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 11
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 14
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 11
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 11
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 11
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 10
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 15
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 12
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 11
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 11
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 11
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 12
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 11
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 11
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 11
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 15
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 12
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 11
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 11
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 11
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 12
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 14
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 11
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 11
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 14
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 12
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 11
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 11
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 12
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 12
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 10
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 15
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 15
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 11
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 12
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 10
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 11
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 9
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 13
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 12
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 14
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 12
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 12
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 11
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 10
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 12
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 11
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 13
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 11
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 14
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 12
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 13
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 11
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 13
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 11
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 12
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 10
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 16
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 12
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 11
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 11
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 10
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 12
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 11
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 12
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 10
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 14
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 11
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 10
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 11
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 11
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 12
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 12
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 15
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 13
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 11
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 12
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 10
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 11
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 11
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 13
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 15
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 13
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 12
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 13
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 11
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 12
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 11
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 12
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 15
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 12
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 10
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 12
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 11
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 12
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 15
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 13
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 12
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 11
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 10
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 11
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 11
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 12
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 15
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 11
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 10
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 11
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 11
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 11
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 12
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 16
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 11
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 12
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 10
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 11
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 12
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 14
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 13
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 11
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 12
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 12
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 12
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 11
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 13
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 14
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 11
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 12
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 11
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 11
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 11
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 12
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 14
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 12
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 11
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 11
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 11
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 11
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 16
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 11
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 11
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 11
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 12
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 15
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 11
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 11
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 14
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 11
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 13
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 14
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 11
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 12
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 12
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 12
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 12
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 14
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 11
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 11
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 13
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 11
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 11
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 15
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 12
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 12
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 12
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 12
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 13
2. Wniosek w sprawie: Azbest 14
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 12
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 12
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 11
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 12
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 11
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 15
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 11
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 11
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 11
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 11
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 12
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 13
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 13
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 11
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 12
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 11
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 12
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 11
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 13
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 13
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 11
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 11
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 11
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 13
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 12
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 14
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 12
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 11
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 12
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 14
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 13
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 11
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 12
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 11
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 13
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 11
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 12
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 11
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 11
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 13
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 13
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 11
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 11
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 12
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 11
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 13
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 15
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 14
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 12
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 12
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 11
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 12
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 12
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 12
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 11
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 12
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 11
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 12
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 12
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 13
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 11
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 12
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 12
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 12
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 11
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 11
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 11
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 11
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 12
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 9
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 12
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 11
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 13
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 11
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 11
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 12
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 11
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 12
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 12
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 12
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 11
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 11
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 12
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 11
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 11
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 11
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 11
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 12
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 12
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 13
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 12
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 11
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 12
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 11
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 11
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 12
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 12
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 12
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 13
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 11
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 11
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 11
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 12
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 11
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 13
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 11
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 11
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 12
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 12
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 12
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 11
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 11
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 12