Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Wójt 328
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska 87
Uchwały Rady Gminy - 2014 r. 81
Uchwały Rady Gminy - 2015 r. 96
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 44
Uchwały Rady Gminy - 2016 r. 99
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 69
Uchwały Rady Gminy - 2017 r. 81
Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) 123
Urząd Stanu Cywilnego 73
Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 56
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 80
Rok 2021 171
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 57
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 82
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 88
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji 113
Procedura dotycząca wycinki drzew 156
Rok 2021 109
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 84
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 198
Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 73
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 61
Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 132
Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży 78
Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie 100
Informacje 74
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 101
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 113
Informacje 77
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 40
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku 41
2022-03-17 Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 53
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 266
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 39
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 310
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy 48
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 54
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku 65
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 39
Lista sołectw i sołtysów 151
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 52
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 181
ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 382
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 85
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 44
Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 81
Angelika Ligęza - po zakończeniu stosunku pracy 126
Wykaz samorządowych instytucji kultury 196
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 44
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 100
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r. 97
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 43
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok 66
Za 2020 rok 124
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 41
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 51
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 48
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 57
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) 63
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta 75
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 50
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 52
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 41
Osoby do kontaktu 134
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 136
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 72
Wnioski o wydanie zaświadczenia 54
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 85
Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 33
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 48
Druki podatkowe obowiązujące 2021 195
Osoba do kontaktu 137
Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino 178
Osoby do kontaktu 123
Osoba do kontaktu 102
Raport o stanie gminy 116
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 47
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 416
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 201
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 132
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 48
69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 63
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 51
Podatek od środków transportowych 2022 70
Referendum w sprawie odwołania wójta 2021 r. 179
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 52
Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 60
Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 21
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 62
1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok 24
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 45
PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku 15
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 83
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska 93
Informacja o środowisku 250
Informacje ogólne i wnioski 235
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 4
Osoba do kontaktu 61
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino (obowiązująca) 105
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące 124
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 112
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 75
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 92
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 84
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 84
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 90
Urząd Stanu Cywilnego 101
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 124
Podatek rolny i leśny na 2022 rok 133
Rejestr Sołectw 67
Ewidencja nieruchomości gminnych 81
Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 37
Informacje 72
Ewidencja działalności gospodarczej 70
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 95
Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 88
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 46
Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 56
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 78
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 248
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 54
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 78
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 120
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 86
Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku 70
Rok 2020 59
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 128
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino w latach 2013-2020 89
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino 1139
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 46
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo 72
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 131
Informacje 66
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) 166
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 45
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 52
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino w dniach 8 i 15 stycznia 2022 roku 60
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 87
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 52
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino 87
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty 177
Witamy na stronie internetowej BIP 186
ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 978
Plan zamówień publicznych 189
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 42
Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości 71
Program usuwania azbestu - Informacja 84
Podatek od nieruchomości na 2022 rok 312
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 44
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 54
Za 2019 rok 85
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 50
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 42
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku 69
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 69
Lista preparatów do dezynfekcji 64
Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 55
Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 74
Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 60
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 44
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 45
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 41
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 88
1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 26
Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 21
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 46
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 47
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 45
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 50
Biuro Rady Gminy 142
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 49
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 51
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 63
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 53
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 57
Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 35
PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku 13
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 48
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3
Wnioski do pobrania 122
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 50
Informacje ogólne - dane archiwalne 209
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 90
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 85
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 78
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 105
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 99
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. 73
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 78
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 44
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 80
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 54
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 79
Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku 83
Rok 2019 47
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. 41
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 52
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 95
Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 210
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 44
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 361
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 58
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 44
Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 41
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 40
Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” 60
Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 80
Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat 74
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 48
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 54
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 42
Za 2018 rok 88
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 53
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 49
Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie 69
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 59
Procedury dezynfekcji 63
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 45
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 48
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 42
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 130
1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 24
Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 23
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 46
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 43
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 49
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 53
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 288
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 44
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 63
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 47
Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 26
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 12
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 68
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 49
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6
Wzory deklaracji 91
Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” 152
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 89
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 79
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 84
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 148
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 46
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 48
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2021 r. 107
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta 100
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 53
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 43
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 56
Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 152
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 44
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 97
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 47
Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” 60
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r. 116
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 44
Karolina Kuzioła - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 159
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 43
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 132
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 60
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... 62
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 75
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 49
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu 57
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 48
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 49
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 93
1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 21
Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 15
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 42
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 45
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 44
Osoba do kontaktu 120
Dane kontaktowe pracowników 2381
Przewodniczący Rady i Radni 186
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 47
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 172
Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino 232
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 75
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 50
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 64
Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 28
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 50
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 65
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 48
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 49
Opłaty 76
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 79
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 56
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 76
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 42
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 57
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 47
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 48
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 48
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 49
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 46
Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 218
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 43
Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 65
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 46
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 54
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 46
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 63
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 49
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 55
Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 49
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 45
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 40
1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 53
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 74
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 46
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 45
Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" 50
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 44
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 228
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 45
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 47
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 137
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania 109
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 50
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 31
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 46
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 52
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 89
Sporządzenie aktu zgonu 63
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 8
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. 77
65. Wniosek w sprawie: Rowery 76
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 49
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 77
Program usuwania azbestu - Informacja 107
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami 77
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 47
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów 78
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 46
Kazimierz Białek - Radny Gminy 48
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 47
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 9 listopada 2021 r. 90
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 323
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 43
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 45
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 45
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 54
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 44
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu 67
Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 58
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 33
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 46
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 43
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 46
Inne druki podatkowe 68
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 46
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 121
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 43
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku 55
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 40
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 70
Sporządzenie aktu urodzenia 58
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 140
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 82
Komisje Rady Gminy 93
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 77
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 190
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 42
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 44
Opieka nad dziećmi do lat 3 91
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 42
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 44
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 46
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 276
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 46
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 43
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 46
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 54
Uchwały 2010-2020 99
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku 45
Podatek Akcyzowy 2022 114
1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 42
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 45
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... 64
Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 37
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 43
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 43
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 48
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 117
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 41
Wykazy 2019 - 25.08.2021 92
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 46
Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 40
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 57
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 68
Uznanie dziecka 48
Wnioski 212
Wnioski do pobrania 147
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 73
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 43
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty 223
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 91
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 46
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 91
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 42
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 43
Zastępca Wójta 184
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 45
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 222
Uchwały w sprawie podatków 164
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 42
1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 47
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 95
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 42
Osoba do kontaktu 120
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 44
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku 49
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 46
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 48
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 69
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 41
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 40
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 92
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 45
wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) 398
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 47
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 47
Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 34
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 56
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 85
Rekrutacja do żłobka 89
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 86
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 83
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 46
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 83
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 44
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 72
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 47
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 44
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 46
1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 48
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 41
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 96
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 41
Skarbnik 236
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 46
PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku 39
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 51
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 68
Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 37
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 41
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 112
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 45
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 96
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 43
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 98
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 45
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 89
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 49
Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 44
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 62
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 66
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 21
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 48
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 75
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 42
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 46
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 82
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 41
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 44
Uchwała nr XLVI.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 76
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 48
Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 51
1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 44
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 43
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 45
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 46
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku 53
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 60
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 43
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 46
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 30
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 44
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 51
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 45
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 47
Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej 71
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 56
Barbara Grudzień - Radna Gminy 71
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 63
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 76
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 113
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 55
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 40
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 43
Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 60
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 50
Marek Pacek - Radny Gminy 51
Uchwała nr XLVI.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 81
Sekretarz 157
Diana Kret - Radna Gminy 43
Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 55
1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 49
Diana Kret - Radna Gminy 43
Diana Kret - Radna Gminy 35
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 41
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 127
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 54
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 35
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 38
Ulgi Podatkowe COVID-19 98
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 36
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 105
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno 19
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 41
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 40
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 44
Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 64
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 41
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 50
Wydawanie dowodów osobistych 83
59. Wniosek w sprawie: DPS 60
Konsultacje archiwalne 51
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 56
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 45
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 42
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 40
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 38
Lucyna Parol - Radna Gminy 44
Uchwała nr XLVI.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 69
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 38
Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 41
1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 48
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 40
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 39
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 41
Rok 2020 109
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 34
Podatek akcyzowy 2021 92
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 40
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 40
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 41
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 46
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 41
Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 70
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 58
Diana Kret - Radna Gminy 65
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 72
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 51
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 63
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 53
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 51
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 39
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 40
Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" 62
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 41
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 36
Sylwester Specyał - Radny Gminy 38
Uchwała nr XLVI.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG 60
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 52
Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 36
1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 47
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 42
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 36
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 39
Rok 2019 90
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 48
Informacje i wykazy 101
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 40
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 42
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 39
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 45
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 40
Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 69
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 43
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 55
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 57
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 43
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 66
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 47
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 40
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 42
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku 58
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 91
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 45
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 36
Bogdan Staniak - Radny Gminy 40
Uchwała nr XLVI.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60
Lucyna Parol - Radna Gminy 42
Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. 37
Lucyna Parol - Radna Gminy 39
Lucyna Parol - Radna Gminy 41
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 36
Rok 2018 88
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 36
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 39
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 40
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 44
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 38
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 46
Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 70
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 49
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 46
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 52
Zaświadczenie o stanie cywilnym 43
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 71
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 48
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 40
Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 71
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 60
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 39
Barbara Grudzień - Radna Gminy 47
Klauzula RODO 357
Uchwała nr XLIV.271.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 236
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 51
Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. 35
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 40
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 39
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 38
Rok 2017 82
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 30
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 41
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 42
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 39
Podatek od środków transportowych 2021 62
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 45
Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 76
Lucyna Parol - Radna Gminy 70
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 55
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 62
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 40
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku 46
Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 78
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 40
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 36
Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 42
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 41
Rok 2016 81
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 48
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 41
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 38
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 60
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 39
Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 68
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 72
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 64
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 218
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 72
Wnioski 92
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 34
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 103
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 44
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 38
Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 45
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 54
Rok 2015 79
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 37
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 44
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 38
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 42
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 43
Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 52
Zmiana imion i nazwisk 49
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 59
Procedura planistyczna 79
Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 85
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 41
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 47
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 76
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 45
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 41
Uchwała Nr LI/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 39
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 37
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 45
Rok 2014 89
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 36
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 39
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 41
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 43
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 44
Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy 44
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 59
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 88
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 40
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 38
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 77
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 48
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 37
1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 29
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 47
Rok 2013 83
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 35
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 43
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 39
 Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach 91
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 64
Osoby do kontaktu 100
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 38
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 73
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 54
1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 37
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 40
Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 40
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 40
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 41
Rok 2012 81
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 37
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 49
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 40
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 39
Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 61
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 58
Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 76
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 38
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 42
1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 38
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 39
Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 34
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 40
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 49
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 41
Rok 2011 81
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 36
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 40
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 39
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 40
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 64
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 65
Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 78
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 34
1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 45
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 43
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 39
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 37
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 41
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 40
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 49
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 43
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 41
Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 53
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 105
48. Wniosek w sprawie: Kultura 66
Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 83
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 40
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 47
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 37
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 38
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych 41
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 42
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 38
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 37
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 45
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 85
Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. 93
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 66
Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 46
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 35
1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 51
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 53
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” 67
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 39
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 47
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 37
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 36
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 41
Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 67
Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino 98
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 72
Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 52
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 37
1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 47
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 42
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 68
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 39
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 42
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 46
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 46
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 38
Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 10
Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 64
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 67
Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 100
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 44
1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 50
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 39
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 50
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 38
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 40
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 33
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 38
Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 76
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 61
Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 69
Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 61
1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 56
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 34
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 44
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 35
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 60
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 41
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 43
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 34
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 49
Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 67
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 70
Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 91
1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 47
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 35
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 39
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 36
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 49
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 43
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 43
Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 94
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 37
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 39
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 68
Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 63
1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 50
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 35
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 40
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 36
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 45
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 38
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43
Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 108
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 37
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 45
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 65
Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 77
1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 52
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 41
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 48
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 39
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 39
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 37
Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 94
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 37
Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 68
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 36
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 40
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 64
1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  54
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 37
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 53
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 39
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 38
Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 85
Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. 74
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 39
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 36
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 37
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 64
1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 55
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 37
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 43
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 45
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 40
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 45
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 111
Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 93
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 39
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 39
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 38
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 styczeń 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2022 83
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 61
1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 48
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 44
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 43
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. 43
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 36
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 37
Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 83
Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 102
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 39
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 39
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 44
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 63
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 37
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 56
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 37
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 37
Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 102
Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 58
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 38
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 41
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 41
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 64
1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 44
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 36
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 40
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 44
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 36
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 41
Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 81
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 35
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 38
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 40
1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 58
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 38
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 72
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 66
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 40
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 41
Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach 86
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 37
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 34
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 44
1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 42
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 39
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 141
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 72
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 47
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 44
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 36
Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 74
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 42
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 35
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 37
1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 47
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 38
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 69
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 44
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 45
Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 150
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 38
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 42
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 35
1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 45
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 40
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 113
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 64
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 47
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 34
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 44
Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 66
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 42
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 37
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 36
1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 49
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 36
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 69
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 45
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 41
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 38
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 37
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 34
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 37
1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 44
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 37
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 213
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 71
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 44
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 35
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 38
Uchwała nr XLIV.272.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 86
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 41
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 34
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 37
1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. 44
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 39
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 70
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 40
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 41
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 38
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 43
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 43
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 41
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 43
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 111
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 70
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 41
Polityka cookies 187
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 39
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 40
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 38
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 35
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 53
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 38
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 73
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 44
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 36
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 41
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 36
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 38
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 36
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 68
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 74
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 39
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 38
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 40
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 36
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 36
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 42
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 121
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 63
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 70
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 43
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 38
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 38
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 39
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 38
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 40
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 140
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 107
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku 59
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 71
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 44
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 38
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 39
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 39
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 78
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 38
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 40
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 90
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 58
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 70
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 40
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 44
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 37
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 37
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 90
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 38
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 39
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 85
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 82
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 68
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 51
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 34
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 45
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 38
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 73
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 35
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 38
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 83
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 64
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 73
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 39
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 37
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 45
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 37
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 75
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 34
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 39
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 84
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 59
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 70
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 49
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 38
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 41
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 41
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 70
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 38
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 39
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 94
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 61
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 74
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 47
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 40
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 45
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 39
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 36
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 44
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 89
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 70
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 60
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 72
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 45
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 42
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 38
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 38
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 39
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 66
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 85
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 70
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 41
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 38
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 42
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 38
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 36
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 38
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 95
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 66
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 78
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 72
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 39
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 34
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 41
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 38
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 36
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 38
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 76
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 58
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 73
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 73
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 36
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 41
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 42
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 36
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 39
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 68
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 66
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 80
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 75
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 42
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 37
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 38
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 38
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 38
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 81
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 82
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 77
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 39
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 37
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 43
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 35
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 40
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 51
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 78
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 68
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 43
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 37
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 41
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 39
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 73
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 70
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 70
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 51
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 34
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 41
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 45
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 70
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 56
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 71
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 79
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 38
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 37
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 40
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 51
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 57
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 74
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 39
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 39
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 36
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 41
Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 81
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 74
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 73
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 70
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 39
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 36
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 89
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 39
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 91
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 73
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 71
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 43
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 43
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 36
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 73
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 36
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 81
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 73
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 74
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 42
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 37
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do SKO w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 85
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 38
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 84
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 69
Zarządzenie Nr 286/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. 69
2. Wniosek w sprawie: Azbest 73
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 38
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 35
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 37
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 36
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 72
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 71
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 73
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 47
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 40
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 96
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 37
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 68
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 73
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 36
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 43
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 62
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 38
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 82
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 39
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 43
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 38
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 37
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 84
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 38
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 72
Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” 58
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 38
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 46
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 38
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 38
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 57
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 37
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 76
Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. 74
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 39
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 41
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 42
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 74
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 38
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 41
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 74
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 36
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 47
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 65
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 39
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 42
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 74
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 42
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 44
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 100
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 38
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 44
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 64
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 36
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 40
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 37
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 36
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 67
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 37
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 41
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 88
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 39
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 39
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 69
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 38
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 81
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 38
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 34
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 39
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 66
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 38
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 43
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 101
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 39
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 38
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 38
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 71
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 36
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 47
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 67
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 40
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 36
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 40
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 73
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 36
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 24
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.22.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 70
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 39
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 39
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 70
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 37
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 67
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 68
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 40
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 37
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 70
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 42
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 41
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 38
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 36
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 45
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 40
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 48
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 38
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 34
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 39
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 41
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 44
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 91
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 43
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 39
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 40
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 42
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 66
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 37
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 37
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 37
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 41
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 79
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 38
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 36
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 50
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 62
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 44
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 72
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 41
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 61
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 36
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 38
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 100
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 43
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 38
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 40
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 79
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 44
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 44
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 37
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 39
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 72
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 38
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 40
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 38
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 37
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 44
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 99
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 41
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 38
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 39
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 38
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 72
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 35
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 41
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 39
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 37
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 34
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 71
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 37
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 55
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 39
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 37
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 42
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 65
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 36
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 68
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 38
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 41
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 40
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 49
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 39
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 49
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 36
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 86
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 36
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 40
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 37
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 37
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku 76
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 38
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 43
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania 86
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 34
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 37
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 35
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK o zawiadomieniu stron postępowania 73
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 43
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 39
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 84
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 39
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 35
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 78
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 47
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 39
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 44
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 39
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 49
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. 80
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 50
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 38
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 42
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 43
Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania 86
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 40
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 72
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 41
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 41
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 86
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 43
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 71
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 52
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 62
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 44
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 74
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 38
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 81
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 39
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 80
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 82
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 69
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 70
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 61
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 74
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 73
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 66
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 69
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 75
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 84
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 76
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 73
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 112
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 103
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 111
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 85
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 105
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 109
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 101
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 95
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 82
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 139
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 79
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 89
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 107