Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Uchwały Rady Gminy - 2014 r. 289
Uchwały Rady Gminy - 2015 r. 307
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie 720
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 163
Uchwały Rady Gminy - 2016 r. 307
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 283
Uchwały Rady Gminy - 2017 r. 291
Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) 424
1431.94 - Wniosek o udostępnienie infomacji w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych od roku 2018 142
Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania 185
Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 308
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 288
Konsultacje społeczne projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024” 49
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 259
Rozporzadzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego 109
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2024 rok 111
Robert Madejski 71
Rejestr Sołectw 185
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 217
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 277
Lista sołectw i sołtysów 1834
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 312
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji 390
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2022 rok (stan na dzień 31.12.2022 r.) 144
Rok 2021 296
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 302
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 494
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 98
Wnioski do pobrania 913
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 29
Procedura dotycząca wycinki drzew 818
Harmonogram 2024 r. 74
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2023 rok (stan na dzień 31.12.2023 r.) 24
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 10 209
Podatek akcyzowy 2024 r. - aktywny formularz 30
Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie 288
Informacje 270
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 380
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 302
Informacje 274
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 156
Obwieszczenie nr 1/2023 Rady Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 179
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 474
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 130
Uchwała nr LXXXIX/515/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do Klastra Energii Klaster Energia dla Środowiska 27
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 179
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 137
Projekt zmiany studium 2023 163
Raport o stanie gminy 626
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 1110
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych: -320901_2 .0001 Kładno; -320901_2 .0004 Śmiechów -320901_2 .0125 Będzinko 26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 51
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 80
PROTOKÓŁ Nr LXXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 września 2023 roku 63
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2024 z dnia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 24
Informator zawierający dane teleadresowe instytucji które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową 22
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 183
Opłaty 575
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 1328
Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 398
ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 747
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 332
Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 143
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 149
Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 52
Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 293
Rok 2023 315
Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji 135
Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 428
Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 46
Wykaz samorządowych instytucji kultury 652
Wydawanie dowodów osobistych 436
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 355
ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023 - informacje 169
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 159
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 143
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 174
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 116
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2023 r. 95
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 185
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2023 1482
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. 19
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 163
Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 1056
Obwiszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2024 roku o obwodach głosowania w Gminie Będzino 18
Referendum w sprawie odwołania wójta 2021 r. 782
Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 46
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 220
Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 228
Osoby do kontaktu 514
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 392
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 2
Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 4
Witamy na stronie internetowej BIP 760
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2022 roku 126
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) 282
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 162
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 7 84
Pismo DZP.WG.600.101.2023.AS Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wilków 58
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 150
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 142
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 345
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 291
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 286
Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 140
Wnioski o wydanie zaświadczenia 232
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 299
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 161
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Będzinie w 2021 r. 200
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 265
Druki podatkowe obowiązujące 2021 533
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 983
Stawki podatkowe na 2024 r. 149
Osoba do kontaktu 453
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 174
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 576
Wybory do izb rolniczych 2023 354
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 147
69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 222
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowska 307
Nożykowski Andrzej - Przewodniczacy Rady gminy - po otrzymaniu od wojewody Zachodniopomorskiego 158
Anna Kondaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 98
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2023 r. 145
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 171
Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 254
Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 241
ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023 130
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 176
Wścieklizna 114
1431.69 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie aspetów zarządzania zasobami ludzkimi w JST 35
Wykaz nr 3/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 173
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 227
Informacje ogólne i wnioski 1184
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 194
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2024 r. 310
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące 771
Zarządzenie nr 387/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 116
Uchwała nr LXXXVIII/504/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3503Z Łasin - Łopienica w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 31
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 551
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 15 października 2023 r.” 107
Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 25
Za 2022 rok 90
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 283
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 307
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 312
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 250
Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z Gminy Będzino w dniu wyborów 93
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 311
Wykaz nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 46
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 325
2022-03-17 Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 324
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wyłożony do publicznego wglądu 791
Osoba do kontaktu 528
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 432
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 1 184
Ewidencja nieruchomości gminnych 345
Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 246
Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 160
Informacje 397
Ewidencja działalności gospodarczej 267
Petycja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 142
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 317
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) 156
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 156
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2023 rok 213
1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych 182
Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 324
Udział w debacie nad raportem o stanie gminy za 2023 r. 122
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 256
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 240
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 245
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 328
Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku 236
Podatek akcyzowy 2024 r. 1490
Rok 2020 202
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 343
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 213
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9 167
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 163
Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino 210
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 155
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo 257
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2022 rok 145
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku 238
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 277
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 150
Uchwała nr LXXXIX/514/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 33
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 196
Prognoza oddziaływania na środowisko 2023 92
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 44
Biuro Rady Gminy 642
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 279
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 180
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino 286
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie o zasadach bioasekuracji na fermach drobiu 136
Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 339
ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 1328
Plan zamówień publicznych 506
Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 29
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 221
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 160
Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości 315
Program usuwania azbestu - Informacja 295
Informacja o środowisku 1664
Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino 658
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 93
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 117
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 165
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 28
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 193
Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 134
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 170
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. 18
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 152
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 3
Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 3
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 188
Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 287
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 160
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 159
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 132
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 327
Osoby do kontaktu 505
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 149
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 194
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 188
Osoby do kontaktu 414
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 180
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 523
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 173
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 180
Krawiec Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Będzino 134
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 175
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 246
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 182
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok 345
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 217
Podatek od nieruchomości na 2023 rok 583
1431.68 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych w m. Mścice" 31
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - po zakończeniu stosunku pracy 131
Dorota Kokłowska - Sekretarz Gminy Będzino 202
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 203
Wnioski do pobrania 313
Osoba do kontaktu 200
Informacje ogólne - dane archiwalne 603
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 253
Uchwała nr LXXXVIII/503/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Popowo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 24
Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2024 rok 24
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 295
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 266
PROTOKÓŁ Nr LXXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 sierpnia 2023 roku 86
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 332
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 275
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 6 86
Podział Gminy Będzino na okręgi wyborcze 202
Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 340
Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino 157
Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 353
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 151
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 271
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 197
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 263
Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku 270
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 342
Rok 2019 194
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 172
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 127
Informacje 259
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 230
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 130
Uchwała nr LXXXIX/513/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 35
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 5 119
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 746
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 173
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 228
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 322
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 148
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty 1277
Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 467
Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 18
Postępowaie na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino w roku 2023” 174
Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 131
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 152
Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” 238
Informacja Wójta Gminy Będzino o sposobie rozstrzygnięcia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/2 153
Dane kontaktowe pracowników 19303
Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat 273
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - Uchylony 3223
Przewodniczący Rady i Radni 1118
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 166
Postanowienie nr 392/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie 15
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 149
Za 2021 rok 414
Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 113
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zmianie terminu polowań OŚR.6140.89.2023.AK Koła Łowieckiego "Świt" w Kołobrzegu- obwód łowiecki 29/49 na terenie Gminy Będzino w sezonie 2023/2024 81
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 174
Archiwum Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” 17
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 154
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku 237
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 165
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 155
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 152
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 115
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 376
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 156
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 137
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) 140
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 174
Zarządzenie nr 386/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 27 grudnia 2022 r. w spawie zasad zapewnienia transportu dzxieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunków prawnych) 145
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 180
Dorota Sosna - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 182
Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino 65
Jóźwiak Andrzej - Zastępca Przewodniczacego Rady Gminy 112
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 156
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 259
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 152
Wykaz Nr 2/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 129
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 182
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 215
Podatek rolny i leśny na 2023 rok 222
1431.67 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonania audytu wewnętrznego 29
Wnioski 713
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 237
Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” 396
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 277
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 312
Uchwała nr LXXXVIII/502/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2024 rok 34
Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów 102
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8 184
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 220
PROTOKÓŁ Nr LXXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 14 lipca 2023 roku 66
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 298
Uchwały w sprawie podatków 590
Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok 151
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 143
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 59
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 181
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 138
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 194
Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 369
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 278
Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy 323
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 164
Uchwała nr LXXXIX/512/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 24
Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/11 135
PROTOKÓŁ Nr LXXX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 czerwca 2023 roku 92
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 193
Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 368
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 165
Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 269
Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino 410
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 325
Podatek Akcyzowy 2023 279
Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 13
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 180
Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” 224
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 191
Postanowienie nr 391/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie 19
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 152
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 405
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 19
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 178
Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie 280
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 192
1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 160
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 185
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 138
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 198
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 145
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 231
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 174
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny 215
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 162
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 178
Zarządzenie nr 385/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworek 134
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 176
Sztulc Grzegorz - Radny Rady Gminy 122
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 182
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 264
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 172
Wykaz Nr 1/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat 114
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 185
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7 135
1431.66 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy dot. farm fotowoltaicznych i wiatrowych 28
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 142
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino 175
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 180
Wzory deklaracji 286
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 267
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 354
Uchwała nr LXXXVIII/501/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Będzino na lata 2024-2027 35
POSTANOWIENIE NR 218/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino 158
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 191
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 196
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 237
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. 275
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 166
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 4 164
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 149
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.70.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 70
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 147
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 169
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 335
Lucyna Parol - Radna Rady Gminy 372
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 183
Uchwała nr LXXXIX/511/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 18
PROTOKÓŁ Nr LXXIX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 16 czerwca 2023 roku 97
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 189
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 175
Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 25
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 185
Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 278
Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Będzino 137
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 229
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 183
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. 16
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 176
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 196
1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin 145
Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 257
Rok 2022 496
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 191
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 172
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 124
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 191
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 157
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 362
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny 163
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 165
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 186
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 195
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 174
Zarządzenie nr 384/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 143
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 193
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 367
Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 54
Parol Lucyna - Radna Rady Gminy 196
Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2024 r. 225
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 266
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 173
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 156
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 3 154
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 199
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 215
Postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 154
1431.65 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie instnienia na terenie Gminy Będzino przepisów prawa miejscowego wymagających stosowania w odniesieniu do taksówek dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego 26
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 151
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 190
Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023 183
Ogłoszenie o III i IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 152
65. Wniosek w sprawie: Rowery 231
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino 266
Informacje i wykazy od 2022 r. 111
Uchwała nr LXXXVIII/500/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 37
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 133
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 167
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 240
Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino 423
Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 25
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 263
Podatek rolny i leśny na 2022 rok 459
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 233
Harmonogram 2023 r. 378
Program usuwania azbestu - Informacja 358
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.69.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024. 47
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 173
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 178
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów 256
Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy 262
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 171
Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 802
Uchwała nr LXXXIX/510/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych 21
Kazimierz Białek - Radny Gminy 199
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 183
Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 14
Wykaz Nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat 174
Komisje Rady Gminy 531
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 167
Zarządzenie wewnętrzne Nr 56/2019 Wójta Gminy Będzino w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Będzino 198
Podatek od nieruchomości na 2022 rok 1376
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 58
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 156
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 230
Zarządzenie nr 383/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Będzino 179
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 67
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. 20
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 146
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 187
1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa 143
Lista preparatów do dezynfekcji 267
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 175
Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia 625
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 95
Anna Janiuk - Sekretarz - po zakończeniu stosunku pracy 304
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 176
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny 165
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5 174
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 160
Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino 401
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 168
Inne druki podatkowe 265
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 178
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 342
Zarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 50
Najdzion Krystyna - Radna Rady Gminy 127
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 172
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 160
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 186
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 227
Informacja o losowaniach członków komisji 124
1431.64 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla działek w obrębie Strzeżenice o nr: 44/1, 44/11, 44/12, 44/10, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, 45/22, 45/24, 45/7, 45/8, 45/20, 45/18, 45/17 29
Sporządzenie aktu zgonu 189
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 126
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 288
Wójt 2041
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 273
Informacje i wykazy - do 2021 r 515
Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino 585
Uchwała nr LXXXVIII/499/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 24
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 248
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 285
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 396
Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 138
PROTOKÓŁ Nr LXXVIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 maja 2023 roku 109
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.68.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 63
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4 215
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 157
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) 438
Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy 260
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 136
Uchwała nr LXXXIX/509/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych 17
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 156
Skargi od 2021 r. 228
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 167
Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 44
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 170
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 176
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 66
Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” 17
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 166
Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 220
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 184
Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 525
Uchwały 2010-2020 298
1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku 141
Procedury dezynfekcji 265
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 161
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu 226
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 150
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 171
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino w latach 2013-2020 340
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 154
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 164
Wykazy 2019 - 25.08.2021 297
Zarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 35
Kret Diana - Radna Rady Gminy 138
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 171
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 178
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 183
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 206
1431.63 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbioru odpadów ze Strzelnicy w Popowie 30
Sporządzenie aktu urodzenia 187
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 126
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 281
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 187
Uchwała nr LXXXVIII/498/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług 30
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie 295
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 303
Angelika Ligęza - Podinspektor ds windykacji i egzekucji administracyjnej - po zakończeniu stosunku pracy 383
Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok 167
PROTOKÓŁ Nr LXXVII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 25 maja 2023 roku 117
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.67.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 67
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 164
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 244
Diana Kret - Radna Rady Gminy 256
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 165
Uchwała nr LXXXIX/508/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 17
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 167
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 143
Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 39
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 173
Zarządzenie wewnętrzne Nr 52/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 126
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 49
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 165
Zarządzenie nr 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 16
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 165
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 171
1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa 146
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... 245
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 183
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 224
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 122
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 169
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 170
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3 249
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 248
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 182
Zarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu 54
Kołpacki Piotr - Radny Rady Gminy 134
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 165
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 184
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Będzino 113
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 179
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 215
Uznanie dziecka 177
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 144
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 263
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 365
Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 29
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 423
Główny Księgowy Urzędu Gminy 1015
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 249
Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 204
PROTOKÓŁ Nr LXXVI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 kwietnia 2023 roku 102
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 178
Zastępca Wójta 1085
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty 884
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 159
Opieka nad dziećmi do lat 3 307
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 285
Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy 232
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 178
Uchwała nr LXXXIX/507/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 14
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 179
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 23
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 163
Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 34
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 184
Zarządzenie wewnętrzne Nr 42/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 139
Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 674
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 175
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 292
Obwieszczenie PP.6733.4.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 128/86, 128/63 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino" 16
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 142
1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino 139
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 194
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu 256
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 137
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 154
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 177
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 161
Zarządzenie nr 118/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 54
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 169
Wykaz Nr 1/10/2022 z dnia 08.10.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 167
Imbiorowska Eugenia - Radna Rady Gminy 109
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 182
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 180
Sylwia Halama - Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 682
1431.62 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wycinki drzew i krzewów znajdujących się na działce gminnej nr 7/12 w m. Podamirowo 25
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 168
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 248
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej 187
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 194
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 268
Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 61
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 247
Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 314
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 260
Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. 186
PROTOKÓŁ Nr LXXV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 5 kwietnia 2023 roku 105
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.66.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Świt” w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2023/2024 70
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 169
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 260
Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy 245
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 152
Uchwała nr LXXXIX/506/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 14
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 151
Uchwała nr XLVI.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 264
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 39
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 141
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 36
Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 622
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 157
Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 154
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 142
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław. 186
Obwieszczenie PP.6733.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 297/7, 378, 206/10 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” 16
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 163
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 209
1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach 187
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 294
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... 256
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 137
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 225
Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 107
Małgorzata Macedońska - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 531
PROTOKÓŁ Nr LXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 marca 2023 roku 109
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 159
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 147
Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino 54
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 173
Grudzień Barbara - Radna Gminy Będzino 138
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 176
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 172
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 185
Sekretarz 1063
1431.61 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zabudowy dot. farm fotowoltaicznych 24
Piotr Frątczak - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 142
Rekrutacja do żłobka 293
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 264
Uchwała nr LXXXVIII/495/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 303
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 274
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 276
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 351
Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 173
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 155
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 155
Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 265
Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy 227
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 166
Marek Pacek - Radny Gminy 191
Uchwała nr XLVI.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 281
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 19
Diana Kret - Radna Gminy 161
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WST-K.420.17.2023.MCD.2 w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiedzy m. Wicie, a m. Pleśną poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowie nowych". 25
Diana Kret - Radna Gminy 154
Zarządzenie wewnętrzne Nr 21/2015 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 125
Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 93
Diana Kret - Radna Gminy 165
Zarządzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 168
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 160
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 182
1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino 141
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 285
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 109
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 204
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 162
PROTOKÓŁ Nr LXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 lutego 2023 roku 100
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 156
Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 126
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 173
Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Remont dróg na terenie gminy Będzino 46
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 162
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 177
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 162
Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2022 przeznaczonych do sprzedaży 222
Barbara Grudzień - Radna Gminy 210
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 118
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 175
59. Wniosek w sprawie: DPS 268
Uchwała nr LXXXVIII/494/23 z nia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 19
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy 418
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 535
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 325
Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 678
Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 128
Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 241
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 165
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 166
Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy 244
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 148
Uchwała nr LXXXIX/505/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 21
Lucyna Parol - Radna Gminy 259
Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 41
Uchwała nr XLVI.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 294
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lutego 2024 roku 64
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 35
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 165
Rok 2021 463
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 161
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 166
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 171
Zarządzenie nr 379c/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 150
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 167
1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 135
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 196
Zarządzenie nr 75/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 18 sierpniam 2023 r. w sprawie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 148
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 246
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 116
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta 278
PROTOKÓŁ Nr LXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku 113
Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 49
Skarbnik 969
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 147
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 164
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 165
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 146
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 185
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 113
Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 183
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budwa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym Parnowo, gmina Bieskiekierz" 82
1431.60 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie składu organów gminy w latach 1990-2023 26
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 143
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 278
Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 982
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 270
Uchwała nr LXXXVIII/493/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 20
Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 187
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 157
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r. 739
Zarzadzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023" 174
Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" 247
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 159
Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 41
Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy 249
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 133
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 168
Sylwester Specyał - Radny Gminy 172
Wykaz Nr 1/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 196
Uchwała nr XLVI.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG 267
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. 40
PP.6733.23.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 24
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 192
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 134
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 157
Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 163
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 167
1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 152
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 99
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 178
Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 247
PROTOKÓŁ Nr LXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 12 stycznia 2023 roku 94
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2023r oku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 56
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 133
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 319
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 170
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 240
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 180
Gosławski Mariusz - Radny Rady Gminy 135
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 171
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 102
Diana Kret - Radna Gminy 186
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 911
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 254
Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 180
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 144
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 213
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 276
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 168
Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 25
Obwieszczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych 34
PP.6733.2.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 424/1, 424/3, 297/4, 440/9 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino. 20
Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy 245
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 158
Bogdan Staniak - Radny Gminy 161
Uchwała nr XLVI.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 254
Lucyna Parol - Radna Gminy 187
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 203
Lucyna Parol - Radna Gminy 159
Lucyna Parol - Radna Gminy 164
Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 313
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 209
Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 159
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 138
Za 2020 rok 337
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 1047
1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy 152
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 110
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 104
Zarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino 46
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 155
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 170
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 290
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 163
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 196
Gołębiewski Adam - Radny Rady Gminy 131
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 190
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 164
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 92
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 199
1431.59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopert dowodowych 23
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 189
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 304
Uchwała nr LXXXVIII/492/23 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 25
Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 166
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino 176
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 180
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie dydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średnego ciśnienia PE 100 , metodą przewiertu sterowanego , przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Czerwona oraz przez wały przeciwpowodziowe, na działkach nr 5 , nr 1 obręb Łopienica , nr 44/5 obręb Pleśna, gmina Będzino, powiat koszaliński. 37
Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 265
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 190
Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 34
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta 286
Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy 303
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 156
Barbara Grudzień - Radna Gminy 171
Uchwała nr XLIV.271.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 830
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 157
Wykaz Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 182
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 157
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 118
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 171
Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 101
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 131
Za 2019 rok 267
Strona Państwowej Komisji Wyborczej 106
1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 158
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 119
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 287
PROTOKÓŁ Nr LXX/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku 126
Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 46
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - nieaktualny 352
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 158
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 153
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 148
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego o nazwie CP - dz. nr 10/29, 10/30, 10/32 Śmiechów, gm. Będzino 105
Bryliński Sławomir - Radny Rady Gminy 132
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 175
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 161
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 176
Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza do składania ofert firmy zajmujące się sprzedażą (hurtową) materiałów budowlanych opisanych w specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (bez robocizny), które będą stanowić darowiznę rzeczową Fundacji Habitat for Humanity Poland dla gminy Będzino na potrzeby obiektów mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie. 250
Uchwała nr LXXXVII/491/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 81
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 262
Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo 169
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 142
PP.6733.1.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV na terenie dz. nr 190 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 44
Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 267
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koszalinie I według stanu na dzień 31 gnudnia 2023 r. 51
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 164
PROTOKÓŁ Nr LXIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku 113
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 134
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 168
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 1537
Za 2018 rok 297
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 80
1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie 157
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 110
Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia "Analizy zagrożeń w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie gminy Będzino” 56
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 151
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 159
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 156
Banaszczak Joanna - Radna Rady Gminy 147
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 151
Lucyna Parol - Radna Gminy 223
1431.58 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy PP.6730.78.2011 21
Osoba do kontaktu 463
Zaświadczenie o stanie cywilnym 148
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 275
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 198
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 213
Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino 156
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 154
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 163
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 40
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 177
PROTOKÓŁ Nr LXVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 listopada 2022 roku 103
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 170
Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży 364
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 132
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 146
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r. 543
1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 132
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 118
Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 listopada 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 38
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 171
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 141
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 142
Baczyński Tomasz - Radny Rady Gminy 139
Uchwała nr LXXXVII/490/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 25
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 210
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 684
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 185
1431.57 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie doświadczeń gminy i oceny korzystania przez nią z mediów społecznościowych 24
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 273
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 354
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 253
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 171
Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 295
Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice 183
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 171
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 35
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 144
Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024”. 42
1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 167
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 155
PROTOKÓŁ Nr LXVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2022 roku 125
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. 257
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 172
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino. 323
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 171
Komunikat w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców 81
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 118
Zarządzenie nr 109 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli z realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług medycznych w gabinecie rehabilitacyjnym dla mieszkańców Gminy Będzino 59
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 149
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 212
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 193
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 302
Uchwała nr LXXXVII/489/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 32
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 171
1431.56 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kar umownych wynikających z realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego 23
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 228
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 237
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 320
Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 176
Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino 1776
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" 20
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 181
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 42
1431.77 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta 192
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 182
PROTOKÓŁ Nr LXVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2022 roku 115
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2021 r. 365
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 164
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 246
Zarządzenie nr 379/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 157
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 354
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 154
Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 93
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 742
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 128
Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 56
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 150
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 150
Uchwała nr LXXXVII/488/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 43
1431.55 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie "Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji" 22
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 164
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 260
Zmiana imion i nazwisk 200
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 128
Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 213
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 172
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 25
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 154
Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie gminy Będzino” 41
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 182
PROTOKÓŁ Nr LXV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 października 2022 roku 116
Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 358
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 148
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 906
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy 259
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 268
Zarządzenie nr 378/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Będzino do Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino z niezbędną infrastrukturą techniczną" 154
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 333
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 141
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 87
Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 73
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 113
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 162
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 178
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 162
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 174
1431.54 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie szczepień przeciw HPV w gminie Będzino 17
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 252
PP.6733.23.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 27
Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 288
Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 187
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 163
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami 265
1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. 147
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 650
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 154
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 148
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 352
Zarządzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 162
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 151
Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29.10.2022 do 28.01.2023 180
Osoba do kontaktu 528
Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, działanie nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 54
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 79
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 114
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 125
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 141
PP.6733.24.2023.BK obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 237/10, 237/11, 237/15 obręb ewidencyjny Łekno, gm. Będzino 40
Uchwała nr LXXXVII/487/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego 34
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 162
1431.53 - Wniosek o udostępnienei informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentacji związanej z działalnością Strzelnicy w Popowie 16
Podatek od środków transportowych 2022 374
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 251
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 242
Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 284
Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 159
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 315
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 125
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino 26
PROTOKÓŁ Nr LXIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2022 roku 161
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 697
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 156
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 139
Zarządzenie nr 105/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 80
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 153
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 351
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 115
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 145
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 136
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 61
Uchwała nr LXXXVII/486/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 40
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 152
1431.52 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie parku maszynowego posiadanego do realizacji zadań własnych w ramach art. 7 ust 1 podpunkt 1, 2, 3 i 4 u.s.g. 20
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 291
48. Wniosek w sprawie: Kultura 233
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 303
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 134
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 27
1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe 119
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 164
PROTOKÓŁ Nr LXIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku 136
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 165
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 146
Zarządzenie nr 376/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla sób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 163
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 254
Zarządzenie nr 104 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 43
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 376
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 143
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 115
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 146
PROTOKÓŁ Nr LXII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 lipca 2022 roku 159
wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) 1619
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 135
Uchwała nr LXXXVI/485/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino 65
Zawiadomienie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 60
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 159
Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. 272
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 259
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 362
1431.51 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości osób przebywających na terenie Gminy Będzino, tórym nadano status UKR 19
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 202
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 246
Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 165
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 122
Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 28
1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 160
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 139
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 484
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 204
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 142
Zarządzenia nr 375/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Gminy Będzino oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Będzino, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 134
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku 266
Zarządzenie nr 103 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 46
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 155
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 91
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 135
PROTOKÓŁ Nr LXI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 lipca 2022 roku 137
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 150
Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" 271
PP.6733.22.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 92/6, 93/2, 93/5, 353 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 44
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 155
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania 367
Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino 284
1431.50 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie dostawcy systemów informatycznych informacji prawnej 26
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 180
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 400
Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 168
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 133
Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. awie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 27
1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino 169
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 127
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 144
Zarządzenie nr 374/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 160
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino w dniach 8 i 15 stycznia 2022 roku 272
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 9 listopada 2021 r. 297
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 457
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 439
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 153
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 121
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 164
PROTOKÓŁ Nr LX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 lipca 2022 roku 135
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 144
Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 72
Uchwała nr LXXXVI/484/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. 68
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 164
Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 246
1431.49 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie decyzji środowiskowych wydanych dla farm fotowoltaicznych/ instalacji fotowoltaicznych o mocy powyzej 10MW 23
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 192
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 253
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 124
Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 24
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 182
Zarzadzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 35
1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny 156
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia 134
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 149
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 482
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 141
Zarzadzenie nr 373/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Pleśna gm. Będzino - liczba zadań 2. 120
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Tymień, wraz z ich wycinką 368
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 131
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 101
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 124
PROTOKÓŁ Nr LIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku 135
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 157
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 321/2023 zmieniającego zarządzenie w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 54
Uchwała nr LXXXVI/483/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 36
Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 244
1431.48 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktualnych tytułach dłużnych samorzadu 86
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 235
Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 215
Tomasz Szymaniak - Zastępca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 153
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 121
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 173
1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK 162
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 163
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 347
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 122
Zarzadzenie nr 372/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświatlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 147
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 294
Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 117
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - korekta 02-02-2023r. 168
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 165
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 122
Podatek Akcyzowy 2022 499
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 157
PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku 143
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 296/2023 w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Woj. Zach. rad powiatów, rad gmin w województwie zachodniopomorskim 44
Uchwała nr LXXXVI/482/23 z dnia 30 listopada 2023 r. uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 48
Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 245
1431.47 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urzad. 101
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 884
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 219
Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 270
Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino 144
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 136
Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 30
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 182
1431-70 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino 148
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 153
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 288
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 134
Zarządzenie nr 371/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Wójta Gminy Będzino ds. wyborów 176
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 401
Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK 93
PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2022 roku 190
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 145
Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 272
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 94
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 125
Uchwała nr LXXXVI/481/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 48
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 293
Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino 483
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 235
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. 264
Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 253
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 143
Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2024 r. 53
1431-69 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego 131
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 141
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 137
Zarządzenie nr 370/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok 161
Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 96
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 166
PROTOKÓŁ Nr LVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 13 maja 2022 roku 154
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 134
Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 274
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 120
Rok 2020 299
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 56
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 285
Uchwała nr LXXXVI/480/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 46
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 456
1431.46 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych 105
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 214
Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 287
Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego 274
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 135
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2024 r. 40
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 175
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 113
Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 116
Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 298
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 572
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 139
Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 254
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 104
Rok 2019 280
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 154
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 48
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 224
1431.45 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady gminy 119
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 455
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 308
PROTOKÓŁ Nr LV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 kwietnia 2022 roku 179
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 141
Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” 32
Konsultacje archiwalne 183
Zarządzenie nr 369/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych – laptopów 188
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 182
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 128
Zarządzenie nr 98/2023 Wójta gminy będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 114
Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 276
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 549
Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. 259
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 145
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 117
Rok 2018 282
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 134
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” 69
Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska 203
Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 432
Ulgi Podatkowe COVID-19 319
Uchwała nr LXXXVI/479/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030 46
1431.44 - Wniosek o udostepnienie informacji w zakresie udzielania dostępu do informacji publicznych w 2022 r. 100
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 253
PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 kwietnia 2022 roku 186
Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwie domowym spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 26
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 122
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 170
Zarządzenie Nr 368/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 196
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 134
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 130
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 287
Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy podczas jego nieobecności 112
Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 276
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 509
Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Bezpiecznie nad wodą" 408
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 135
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 118
Uchwała nr LXXXV/478/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/474/23 Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Będzino na 2023 rok 61
Rok 2017 259
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 137
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” 48
Podatek akcyzowy 2021 338
1431.43 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 95
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 224
1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI 177
PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku 205
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 172
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 175
Zarządzenie nr 367/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 168
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 213
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 149
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 138
Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 270
Zarzadzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” 108
Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 287
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 143
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 111
Uchwała nr LXXXV/477/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 63
Rok 2016 277
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 49
1431.42 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zawierania przez gminę umów na doradztwo podatkowe 88
1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” 156
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 249
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino 259
PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku 222
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 139
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 152
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 152
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 135
Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 299
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej 486
Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 88
1431.41 - Wniosek o udostępnienie informacji puiblicznej w zakresie umowy dzierżawy działki nr 24, obr. ew. Popowo 91
Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 246
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 123
Uchwała nr LXXXIV/476/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 74
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 122
Rok 2015 272
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" 53
1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych  168
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 253
Rafał Turlej - st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 329
PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku 245
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 125
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 155
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 113
Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 107
1431.40 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie etatów psychologów szkolnych dla placówek na terenie gminy 83
Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 299
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 133
Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 58
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 110
Rok 2014 293
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 142
PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 62
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 263
Podatek od środków transportowych 2021 225
PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku 265
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 147
Zarządzenie Nr 365/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 364/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 154
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 263
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 115
Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy o współpracę pomiędzy Gminą Będzino a Społeczną Agencją Najmu (SAN) 99
1431.39 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby gospodarstw i kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 81
Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach 279
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 139
Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 57
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 110
Rok 2013 263
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 147
1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno 164
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 580
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska 397
Wnioski 324
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 134
Zarządzenie Nr 364a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 127
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 324
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 228
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 157
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 161
Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 90
1431.38 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych 82
Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 278
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 142
Uchwała nr LXXXIV/473/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 88
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 107
Rok 2012 254
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 116
PP.6733.21.2023.BK Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. 53
1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku 152
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 122
Zarządzenie Nr 364/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 145
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 247
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 171
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 145
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu. 111
Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 325
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 118
Uchwała nr LXXXIV/472/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 131
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 111
Rok 2011 285
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 145
1431.37 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Kładno 91
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 778
1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne 177
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 240
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 155
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 330
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 254
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 155
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 138
Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 162
Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 247
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 149
Uchwała nr LXXXIV/471/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 62
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 104
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 147
PP.6730.422.2023.BK Budowa 52–ch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino. 49
1431.36 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji zatwierdzającej strzelnice zlokalizowaną w Popowie 10 116
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 812
1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych 138
Zarządzenie Nr 362a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16.09.2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 136
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 149
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 274
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 147
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 114
Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 98
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 149
Uchwała nr LXXXIV/470/23 z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 52
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 116
Obwieszczenie UG.Ur.Oś.6220.5.9.2023.AK Wójta Gminy w Biesiekierzu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działće nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym parnowo, gmina Biesiekierz" 62
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 146
1431.35 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja JST" 112
1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego 170
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 604
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 211
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 137
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 396
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 245
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 144
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 135
Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 87
Uchwała nr XLIV.272.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 282
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 150
Uchwała nr LXXXIV/469/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino 52
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 100
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” 63
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 135
1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 218
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 275
1431.34 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audytora wewnętrznego oraz usług informatycznych 113
Zarządzenie Nr 362/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 161
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 144
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 245
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 159
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 158
Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 września 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 104
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 540
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 137
Uchwała nr LXXXIV/468/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 73
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 116
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” 57
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 153
1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino 141
1431.33 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu za 2022 r. 107
Zarządzenie Nr 361/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zbycia praw własności nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w trybie bezprzetargowym 182
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 145
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 255
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 149
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 123
Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 99
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 150
1431.32 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotacji wypłaconych w budżetu Gminy Będzino na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 137
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 108
1431-58 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 215
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 167
Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino w gminie Będzino - Etap I" 174
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 137
Uchwała nr LXXXIII/467/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 oraz rok obrachunkowy 2025 w celu realizacji zamówienia publicznego 94
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 260
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 153
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 116
Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 122
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 145
1431.31 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kserokopii umowy dot. robód budowlanych pn. "Poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej z kostki kamiennej w miejscowości Będzino - etap II" 133
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 113
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” 44
1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych 262
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 127
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku 248
Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony trzech lat 165
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 146
Uchwała nr LXXXIII/466/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 83
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 276
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 152
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 145
Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na rok 2024 101
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 763
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 141
1431.30 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania umowy przez Gminny Zakład Komunalny a firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych 245
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 114
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” 53
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 148
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku 238
Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18.08.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 162
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 311
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 147
Uchwała nr LXXXIII/465/23 z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 75
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 228
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 166
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 122
Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 176
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 119
1431.29 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2023 dot. min. farm wiatrowych 105
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 115
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 52
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 125
PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku 249
Zarządzenie Nr 357/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 180
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 309
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 297
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 142
Uchwała nr LXXXIII/464/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 71
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 269
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 158
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 123
Zarzadzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego pod nazwą: „Realizacja zadań przez obsadę stałego dyżuru w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dostarczenie wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach akcji kurierskiej urzędu gminy 92
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 138
1431.28 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania 110
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 265
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 90
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” 45
Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 251
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 145
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku 284
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 259
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 797
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 146
Uchwała nr LXXXIII/463/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 94
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 254
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 147
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 169
Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przekazania niesprzedanego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 128
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 153
1431.27 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu oświaty przez JST w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 90
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 281
Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 888
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 111
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” 50
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 135
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 289
Uchwała nr LXXXII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 111
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 130
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 261
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 160
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 108
Zarządzenie nr 80a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 105
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 135
1431.26 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków związanych z transportowaniem z ternu oczyszczalni ścieków w Tymieniu do punktu zlewnego P-10 Mścice 100
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 255
Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 88
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 90
Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 197
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 141
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 276
Uchwała nr LXXXII/461/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Będzino 83
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 153
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 813
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 245
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 141
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 127
PP.6733.21.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 80
Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 89
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 161
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 267
1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice 175
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 93
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 154
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 261
Uchwała nr LXXXII/460/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zamówienia publicznego 89
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 963
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 254
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 166
1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy Będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi 115
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 133
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku 250
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 65
Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny 103
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 148
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 253
1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino 151
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 106
Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 175
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 141
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 240
Uchwała nr LXXXII/459/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 75
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 254
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 154
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 141
Zarządzenia ne 78/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 112
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 148
1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino 163
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 112
Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 198
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 166
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 281
Uchwała nr LXXXII/458/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 105
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 253
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 276
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 171
1431.24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw i adresów siedzib wykonawców, którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną 118
PP.6733.20.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 76
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku 250
Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 155
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 143
1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy 166
Uchwała nr LXXXI/457/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 116
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 111
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 112
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 263
1431.23 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym programu Aktywna Tablica w 2023 113
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 257
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 249
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 72
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 137
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 279
Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 167
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 156
1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 150
Uchwała nr LXXXI/456/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino 128
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 106
Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 203
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 148
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 275
1431.22 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji podjętych w związku z wnioskami o wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę 111
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 259
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 240
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 149
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 75
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 131
1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności 187
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 247
Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 106
Uchwała nr LXVII/364/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stwawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Będzino 195
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 152
Uchwała nr LXXXI/455/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Koszalińskim zadania pn. "Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne" 86
Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 202
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 106
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 139
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 244
1431.21 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie numeracji budynków w miejscowości Mścice 122
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 261
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 255
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 124
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 88
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 120
1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową 192
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 274
Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Będzino 98
Uchwała nr LXVII/363/22 z dnia 25 listopada 2022 rr. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 160
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 151
Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 175
Uchwała nr LXXXI/454/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 143
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 105
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 151
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 256
1431.20 (R.1431.1.2023) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień złożonych przez Radę Gminy Będzino do Prokuratury w roku 2022 107
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 254
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 242
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 83
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 115
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 268
Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Będzinie 134
Uchwała nr LXVII/362/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 127
Klauzula RODO 1352
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 144
Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności 192
Uchwała nr LXXXI/453/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 103
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 115
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 112
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 296
1431.19 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie poprzez instytucję publiczna 128
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 275
PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino” 83
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 241
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 151
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 138
1431-49 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. 176
Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Będzinie 123
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 152
Uchwała nr LXVII/361/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 156
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 155
Uchwała nr LXXXI/452/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 104
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 143
1431.18 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej na potrzeby działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 152
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 266
PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino 73
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 258
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 153
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 106
Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 117
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 148
Uchwała nr LXXX/451/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 118
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 149
Zarządzenie Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 147
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 140
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 259
1431.17 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego 138
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 214
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.365.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Strzeżenica wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 4/6 i 13/21 obr. ewid. Łekno, gm. Będzino. - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice 74
Uchwała Nr LXVI/360/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 180
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 225
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 147
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 132
Zarzadzenie nr 70/2023 wójta Gminy Będzino z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino 103
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 148
Uchwałą nr LXXX/450/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przystani wodnej w Podamirowie na terenie Gminy Będzino 89
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 162
Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 170
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 132
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 266
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 248
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.367.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Strzeżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 267/12, 267/113, 267/70 obr. ewid. Mścice, gm. Będzino. 92
Uchwała Nr LXVI/359/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 155
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 260
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 127
1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie 166
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 151
Zarzadzenie nr 69/2023 wójta gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 99
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 146
Uchwała nr LXXX/449/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Pleśna, Łopienica, Kładno, Tymień 152
Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. 177
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 120
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 160
1431.16 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnomocnictwa ds. niejawnych, audytu KRI, Inspektora Ochrony Danych, usług BHP, obsługi prawnej oraz usług informatyka 125
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 232
Uchwała Nr LXV/358/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 253
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.366.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Reżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działki geodezyjnej nr 187 obr. ewid. Dobre, gm. Będzino. 80
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 306
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 147
1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 151
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 148
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Będzino 109
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 130
Uchwała nr LXXX/448/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 104
Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 167
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 122
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 174
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 227
1431.15 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie możliwości zabrania głosu podczas obrad sesji Rady Gminy 114
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 254
Uchwała Nr LXV/357/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 198
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 245
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 152
1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów 165
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 139
Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna 109
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 145
Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 164
Uchwała nr LXXX/447/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Łopienica 78
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 124
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 146
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 284
1431.14 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem 111
Uchwała Nr LXIV/356/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 217
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 92
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 241
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 156
1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. 158
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 148
Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 106
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 149
Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 168
Uchwała nr LXXX/446/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Pleśna 87
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 127
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 144
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 263
1431.13 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wystąpienie przypadków udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej przy realizacji, których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji w latach 2017-2021 121
Uchwała Nr LXIV/355/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 260
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 247
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 91
1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek 190
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 266
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 141
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 137
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 128
Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 204
Uchwała nr LXXX/445/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 105
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 151
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 132
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 238
1431.12 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej 107
Uchwała Nr LXIV/354/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 162
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 257
1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów 187
UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. ustalenia LICP dla inwestycji na dz. nr 188/13,188/18,51/9,51/5,51/12 Dobre 93
2. Wniosek w sprawie: Azbest 246
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 147
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 146
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 133
Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 161
Uchwała nr LXXX/444/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 91
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 138
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 146
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 251
1431.11 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych w odległości 100 m od granicy działek inwestycyjnych 112
Uchwała Nr LXIV/353/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 171
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 255
PP.6733.19.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr 456, 455, 451 obręb ewidencyjny Dobrzyca oraz dz. nr 38/1, 33/1 obręb ewidencyjny Miłogoszcz, gm. Będzino. 71
1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 157
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 263
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 159
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 142
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 142
Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.07.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 176
Uchwała nr LXXX/443/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 93
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 156
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 139
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 268
1431.10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skargi rozpatrywanej podczas sesji Rady Gminy Będzino w dniu 26 stycznia 2023 r. 101
1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" 167
Uchwała Nr LXIV/352/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 163
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 240
PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu treści decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wszczętej na wniosek: Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino. 95
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 142
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 151
Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia  2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 189
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 144
Uchwała nr LXXX/442/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok 88
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 154
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 147
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 295
1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 208
1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023 105
Uchwała Nr LXIV/351/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030” 92
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 146
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 148
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 144
Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Będzino 172
1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości postepowań skargowych prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino 127
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 150
Uchwała nr LXXX/441/23 z dnia 30 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 78
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 154
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 143
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 285
1431-39 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna 224
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 119
Uchwała Nr LXIV/350/22 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 191
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 128
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 154
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 128
Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2021 172
1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usówaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 123
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 127
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 150
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 145
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 278
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 111
Uchwała Nr LXIV/349/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 128
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 152
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 160
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 144
Uchwała nr LXXIX/440/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 124
1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP z terenu Gminy Będzino 124
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 138
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 153
1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej 204
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 143
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 251
Obwieszczenie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 99
Uchwała Nr LXIV/348/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 143
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 124
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 142
Uchwała nr LXXIX/439/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 95
Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.06.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 200
1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 142
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 150
1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego 243
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 151
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 145
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 251
Zawiadomienie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 93
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 137
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 159
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 119
Uchwała nr LXXIX/438/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wtrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 96
Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia GOPS w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Będzinie 193
1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2022 roku 139
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 152
1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 195
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 149
Uchwała Nr LXIII/346/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 183
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 153
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 269
PP.6721.1.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 97
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 119
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 133
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 139
Uchwała nr LXXIX/437/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy będzino na 2023 rok 100
Zarządzenie Nr 335a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 213
1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii umów z kancelariami dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Będzino wraz z fakturami za w/w usługi za okres od listopada 2018 roku do grudnia 2022 roku 135
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 136
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 144
Uchwała Nr LXIII/345/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 167
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 231
PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” 73
Uchwała nr LXXVIII/436/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 139
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 153
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 128
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 150
Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 206
1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykształcenia przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 137
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 141
1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 161
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 123
Uchwała Nr LXIII/344/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 165
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 118
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 267
PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. 85
Uchwała nr LXXVII/435/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 108
Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 219
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 141
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 147
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 142
1431.1 - Wniosek w sprawie udostępnienia infotrmacji publicznej w sprawie wysokości diet wypłacanych Radnym Rady Gminy za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2022 r. 135
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 148
1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 268
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 130
Uchwała Nr LXIII/343/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 - 2029” 174
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 138
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 245
Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 84
Uchwała nr LXXVII/434/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 103
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 152
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 147
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 150
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 135
1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 234
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 140
Uchwała Nr LXIII/342/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2020-2021 182
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 151
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 241
Zawiadomienie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 75
Uchwała nr LXXVII/433/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 102
Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 203
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 126
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 150
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 150
1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 275
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 142
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 152
Uchwała Nr LXIII/341/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 191
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 128
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 294
Obwieszczenie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 79
Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 110
Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023." 159
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 115
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 123
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 143
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 140
Uchwała Nr LXIII/340/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 152
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 149
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 274
Zawiadomienie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 72
Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny." 214
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 139
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 205
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 115
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 128
Uchwała Nr LXIII/339/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 171
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 155
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 251
Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 82
Uchwała nr LXXVII/431/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 101
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 153
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 191
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 131
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 143
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 139
Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 74
Uchwała nr LXXVII/430/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino na lata 2023-2030" 101
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 164
Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 25.05.2022r. - 15.06.2022r. 200
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 142
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 151
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 144
Uchwała Nr LXII/338/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca 204
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 144
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 117
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” 93
1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 205
Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych 132
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 159
Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 169
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 149
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 149
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 149
Uchwała Nr LXII/337/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy w Będzinie 168
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 155
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 170
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” 75
1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 256
Uchwała nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty 139
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 153
Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 159
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 152
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 137
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 128
Uchwała Nr LXII/336/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 228
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 143
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 144
PP.6733.15.2023.BK obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. 63
Uchwała nr LXXVII/427/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 106
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 146
Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 175
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 147
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 154
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 120
Uchwała Nr LXII/335/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 rok 207
Polityka cookies 878
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 147
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 137
UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz - budowa linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kVw m. Dobre gm. Będzino (dz. nr 188/13, 188/18, 51/9, 51/5, 51/12) i Gniazdowo gm. Biesiekierz (dz. nr 61/1, 134, 18/1, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 22/2, 22/3, 24/1) 74
1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 239
Uchwała nr LXXVII/426/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 91
Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 234
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 203
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 129
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 172
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 254
Uchwała Nr LXII/334/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 206
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 155
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 150
1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 229
PP.6733.17.2023.BK Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 354, 91/3, 91/34, 91/35 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” 79
Uchwała nr LXXVII/425/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 109
Zarządzenie Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322a/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 196
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 139
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 158
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 164
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 146
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 154
Uchwała nr LXXVI/424/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 90
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 151
1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 260
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu pięciu wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na terenie obejmującym część dz. nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, w gminie Będzino 89
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 157
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 160
Uchwała Nr LXI/333/22 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 196
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 151
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 136
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 153
PP.6720.1.2023 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 111
Uchwała nr LXXVI/423/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 111
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 115
1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 240
Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 180
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 156
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 138
Uchwała Nr LX/332/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 148
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 159
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 142
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 155
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 95
Uchwała nr LXXVI/422/23 z dnia 28 kwetnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 140
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 137
1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 216
Uchwała Nr LVIII/331/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 203
Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 200
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 139
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 156
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 130
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 120
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 151
PP.6733.12.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” 90
Uchwała nr LXXVI/421/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania 99
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 149
1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 220
Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 196
Uchwała Nr LVIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 172
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 151
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 136
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 169
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 158
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 151
Obwieszczenie GPN.6733.17.2023.6 Burmistrza Mielna dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie-Unieściu na dz. nr 180/2, 180/1, 181, 183, 185/39 obręb Gąski, gmina Mielno oraz na dz. nr 4/1, 4/2, 114 obręb Kiszkowo, gmina Będzino 98
Uchwała nr LXXVI/420/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryvczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywaniej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 104
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 134
1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 225
Zarządzenie Nr 322a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2022 z dnia 15 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 196
Uchwała Nr LVIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin 177
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 127
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 156
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 182
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 142
Uchwała nr LXXVI/419/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 109
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 126
Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 184
Uchwała Nr LVIII/328/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 205
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 151
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 145
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 197
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 154
Obwieszczenie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 118
Uchwała nr LXXVI/418/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo - Będzino" 141
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 147
Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 190
Uchwała Nr LVII/327/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino 191
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 161
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 135
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 140
Zawiadomienie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 79
Uchwała nr LXXVI/417/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Kiszkowo - Gąski" 103
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 159
Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 181
Uchwała Nr LVII/326/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 204
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 164
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 132
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 166
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 128
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 120
Uchwała nr LXXVI/416/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 107
Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 224
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 143
Uchwała Nr LVII/325/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 198
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 122
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 151
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 124
Uchwała nr LXXV/415/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/398/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 123
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gmin Biesiekierz i Będzino 98
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 142
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 128
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 143
Uchwała Nr LVI/324/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 255
Uchwała nr LXXV/414/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi 124
Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 287
1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 219
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 174
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 124
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 143
Uchwała Nr LVI/323/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 273
Uchwała nr LXXV/413/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 123
PP.6733.9.2023.BK - Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” 90
Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 193
1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 228
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 126
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 148
Uchwała Nr LVI/322/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 186
Uchwała nr LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 132
PP.6733.7.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 24/19, 24/22, 24/23, 24/24, obręb Łekno, gmina Będzino” 86
Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 210
1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 231
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 137
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 150
Uchwała Nr LVI/321/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 232
Uchwała nr LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 127
1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 205
Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 197
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 140
Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 233
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 150
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 104
Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2021 rok 208
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 119
Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 231
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 109
1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 236
Uchwała nr LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 130
Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 170
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 192
Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 216
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 149
PP.6733.5.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino.” 88
1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 249
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 150
Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 222
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 150
PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” 95
1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 259
Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 207
Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 249
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 182
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 149
1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 248
PP.6733.15.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 111
Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 258
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 173
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 143
1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 236
PP.6733.6.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino.” 98
Uchwała nr LXXIV/409/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego wramach Funduszu Solidarnościowego 95
Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 211
Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 205
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 162
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 162
1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 225
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 120
Uchwała nr LXXIV/408/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 102
Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 205
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 157
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 156
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 254
1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 234
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 92
Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 125
Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 212
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 148
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 152
Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 261
1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  218
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 105
Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 259
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 132
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 149
Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 254
1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 241
PP.6733.14.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 173/41, 173/42, 173/43, 289/21 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 101
Uchwała LXXIV/406/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie 100
Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 234
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 96
Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 221
1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 233
Uchwała nr LXXIV/405/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 118
Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 274
Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników zajęć przedszkola w Przedszkolu ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach 86
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 97
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 262
Uchwała nr LXXIV/404/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023 83
Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 215
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 93
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku 281
1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 183
Uchwała nr LXXIV/403/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 95
Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. 229
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Będzino oraz zasad jej stosowania 109
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 153
PP.6733.13.2023.BK „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 168/13, 168/14, 229/2, 235 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 108
Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 291
1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 219
Uchwała nr LXXIV/402/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2023 113
Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. 218
Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 89
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 114
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 131
Uchwała nr LXXIII/401/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Sylwii Halamy pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino 159
Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 255
1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 209
Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 239
Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne 88
PP.6733.12.2023.BK „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” 120
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 161
Uchwała nr LXXIII/400/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Będzino upoważnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Będzino 126
Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 233
1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 229
Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 224
Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory 91
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 133
Uchwała nr LXXIII/399/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 121
Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej 324
1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 199
Uchwała Nr LI/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 212
Zarzadzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 167
PP.6733.11.2023.BK „Budowa publicznego obiektu sportowego – boiska sportowego, placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 15/66 obręb ewidencyjny Kładno gm. Będzino” 103
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 116
Uchwała nr LXXIII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 142
Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 298
1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 241
Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Będzio z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 268
PP.6733.10.2023.BK "Budowa publicznego obiektu sportowego - placu zabaw wraz z wiatą i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 226/1 obręb ewidencyjny Smolne gm. Będzino.” 103
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 170
Uchwała nr LXXIII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" 108
Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 271
1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 217
Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 244
Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 181
PP.6733.9.2023.BK "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” 109
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 162
Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 274
1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. 219
Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 228
Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” 96
PP.6730.118.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. 108
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 150
Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 295
Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 89
PP.6733.8.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 202/10, 202/11, 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 104
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 154
Uchwała nr LXXIII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 99
Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 271
Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 251
Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 100
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 113
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 173
Uchwała nr LXXIII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 108
Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 271
Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 276
Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 135
Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 256
Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 277
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania, monitoringu i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 97
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 106
Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy 235
Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 315
Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna 101
PP.6733.7.2023.BK 126
 Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach 330
Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 232
Zarzadzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 78
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 115
Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 255
Uchwała nr LXXII/394/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 266
Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 82
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino 110
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 289
Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2023 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 111
Uchwała nr LXXII/393/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 121
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 110
Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 246
Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino. 108
Uchwała nr LXXII/392/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 116
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 108
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 303
Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino 113
Uchwała nr LXXII/391/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w atr. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 127
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice 111
Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 223
Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino 95
Uchwała nr LXXII/390/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 129
Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 191
Zarządzenie nr 45/ Wójta Gminy Będzino z dnia czerwca r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2022 102
Uchwała nr LXXII/389/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 154
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 106
Zarzadzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 85
PP.6733.5.2023.BK - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino 99
Zarzadzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 127
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. 126
Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz nadanie upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 116
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Kiszkowo. 117
Zarzadzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystani w Podamirowie należącej do gminy Będzino 117
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 styczeń 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2022 293
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 118
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 21.04.2023 r. 127
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. 121
Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 149
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 99
Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 129
Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 108
Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Będzino na 2023 rok 116
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "Budowa zespołów 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie" 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.” 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 111
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 118
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 114
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 126
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 108
Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy będzino za 2022 rok 99
Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 117
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 110
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsyltacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy będzino na lata 2023-2030 117
Budowa wolnostojącego naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności do 150m³ na terenie dz. nr 80 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino 121
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 129
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 99
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Czerwona, obręb Kiszkowo 114
Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 120
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 110
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 126
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 95
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 130
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 128
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO DOTYCZACEGO WYDANIA POSTANOWIENIA B.6740.952.2021.SR 144
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 129
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie obejmującym dz. nr 109/12 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino 148
Zarzadzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2023 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy (...) 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 142
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 97
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 26/1 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 143
Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.730.285.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego terenie działki nr 288/8 obręb Będzino, gm. Będzino.” 121
Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą (...) 139
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Pleśna dz. 92. 149
Zarządzenie Nr 286/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. 267
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 116
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 2 i 11 położonych pod adresem Stoisław 12D stanowiących własność Gminy Będzino 114
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 119
Zarzadzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 108
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Montaż mikroinstalacji wiatrowej, składającej się z 4 zestawów (8 szt o mocy 0,5 kW każda) turbin wiatrowych, wraz z konstrukcjami wsporczymi, jako alternatywne źródła energii, dla zasilania istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile” 120
Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” 250
Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz" 117
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 135
Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. 286
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 102
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 135
Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Tymień-Strachomino w gminie Będzino. Etap I. 115
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 130
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 142
Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 114
Obwieszczenie PP.6733.1.23.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 109
Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 127
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Urzędzie Gminy 127
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron postępowania 123
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 121
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 108
Obwieszczenie PP.6220.3.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 126
Zawiadomienie PP.6220.3.23 Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 121
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy będzino 106
Obwieszczenie PP.6733.19.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 127
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie 120
Obwieszczenie PP.6220.14.2022 Wójta Gminy Będzino - zawiadomienie stron postępowania o podjętej czynności administracyjnej 114
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa świetlicywiejskiej w Popowie” 104
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 143
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 113
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Będzino dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja JST” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 124
Zarządzenie Nr 6a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 95
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 105
Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zbycia prawa własności do lokalu położonego pod adresem Stoisław 9A/2 w trybie bezprzetargowym 126
Zawiadomienie PP.6220.1.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 130
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bedzino z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 138
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino 116
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 196
Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 114
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 128
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu - Zastępca Skarbnika Gminy 117
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Dobrzyca o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 323/1 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 128
Zarządzenie nr 411/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 101
Obwieszczenie PP.6220.9.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 155
Zarządzenie nr 410/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 119
Obwieszczenie PP.6220.14.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 126
Zarządzenie nr 409/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 142
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 120
Zarządzenie nr 408/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie 124
Obwieszczenie PP.3733.18.2023.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 142
Zarządzenie nr 407/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino, etap I. 139
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.1.2022.NK.2 142
Zarządzenie nr 406/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 121
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 150
Obwieszczenie PP.6220.13.2021 Wójta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 139
Zarządzenie nr 405 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 149
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.14.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 149
Zarządzenie nr 404/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino. 157
Zawiadomienie PP.6220.13.2021 o wpłynięciu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 138
Zarządzenie nr 403/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 150
Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 154
Zarządzenie nr 402/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2023 r. 161
Zarządzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023”. 135
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 125
Zarządzenie Nr 400 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Będzino w ramach wsparcia przez państwo gospodarza 157
Obwieszczenie PP.6733.19.2022 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 137
Zarządzenie nr 399/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 157
Obwieszczenie PP.6733.15.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 147
Zarządzenie nr 398/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 390/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 152
Obwieszczenie PP.6733.18.2022.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 146
Zarządzenie nr 397/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bedzino 125
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 135
Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy 168
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 197
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.12.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 162
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Będzino dz. 287/5, 287/6, 161. 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 148
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 138
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 158
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 171
Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 154
Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2023 rok 159
Zarządzenie nr 393 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 158
Zarządzenie nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 101
Zarządzenie nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 173
Zarzadzenie nr 390/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.14.2022.BK 171
Zarządzenie nr 389/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 147
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK 145
Zarządzenie nr 388/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświetlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 143
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2022.BK 165
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie ścieków z terenu OUD Dobre. 145
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 193
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko 154
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania 154
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 184
Informacja o przystąpieniu Gminy Będzino do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2238) 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 152
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 194
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.13.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.12.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.11.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 185
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego 149
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Będzino obowiązku wykonania ekspertyzy – Śmiechów dz. 170/3 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 189
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 169
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Popowo dz. 170/3 152
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 228
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 198
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 162
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 199
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 204
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Nr SKO.4150.5.2021 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 195
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 203
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 222
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 198
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 190
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 232
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 211
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 192
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 193
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ 200
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ 173
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ 186
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-12.2021.GZ 170
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-12.2021.GZ 191
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ 178
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 179
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 152
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 190
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ 189
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ 150
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-13.2021.GZ 176
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-13.2021.GZ 186
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 181
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 166
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 163
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 209
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 200
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 201
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 227
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 217
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 219
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 195
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 219
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 234
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 230
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 211
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 251
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 202
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 224
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 224
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 209
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 199
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 204
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 227
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.21.10.2022.RJW o wydaniu decyzji 269
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 235
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 251
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 248
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 226
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 241
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 220
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 234
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno 226
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 253
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 250
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 270
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 256
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 256
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 249
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 213
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 242
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych 237
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” 330
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 283
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 249
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 261
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 249
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 227
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 255
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 234
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. 220
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 285
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 278
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 271
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 241
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 226
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 321
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 267
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku 297
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 271
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 287
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 250
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 239
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 250
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 247
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 225
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 224
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 246
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 246
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 228
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 227
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 223
Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 281
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 264
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 232
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do SKO w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 263
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 274
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 251
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 265
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 233
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 215
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 233
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 296
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 266
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 233
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 294
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 226
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.22.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 256
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 261
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 313
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 234
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 272
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 231
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 269
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 262
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 232
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 290
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 245
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 280
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 223
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 249
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku 261
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania 254
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK o zawiadomieniu stron postępowania 241
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 245
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. 255
Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania 234
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 254
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 258
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 242
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 243
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 271
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 267
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 297
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 265
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 244
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 266
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 274
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 255
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 244
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 233
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 258
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 258
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 285
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 247
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 260
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 298
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 282
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 269
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 308
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 291
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 295
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 292
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 304
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 289
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 240
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 311
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 255
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 229
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 297