Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska 189
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) 2
Uchwały Rady Gminy - 2014 r. 163
Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzinoi z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. 1
Uchwały Rady Gminy - 2015 r. 180
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie 278
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 86
Uchwały Rady Gminy - 2016 r. 190
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 155
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2023 rok 1
Uchwały Rady Gminy - 2017 r. 169
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 59
Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) 255
Urząd Stanu Cywilnego 159
Raport o stanie gminy 255
Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 179
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 152
Rejestr Sołectw 40
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 122
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 160
Lista sołectw i sołtysów 497
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 170
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji 209
Procedura dotycząca wycinki drzew 348
Rok 2021 201
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 169
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 331
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 124
Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino 74
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 10 79
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 32
Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie 174
Informacje 145
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 203
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 190
Informacje 156
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku 124
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 547
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 265
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 71
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 103
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 100
ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 548
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 211
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 86
Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 165
Wykaz samorządowych instytucji kultury 414
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 195
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 85
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 570
Za 2021 rok 237
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 84
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 96
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 96
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 126
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) 148
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 26
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 30
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 91
Anna Janiuk - Sekretarz - po zakończeniu stosunku pracy 73
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 96
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 79
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 50
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 190
wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) 879
Osoby do kontaktu 274
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 204
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 156
Biuro Rady Gminy 349
Wnioski o wydanie zaświadczenia 115
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 165
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny 70
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 90
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Będzinie w 2021 r. 97
Wnioski 427
2022-03-17 Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 160
Druki podatkowe obowiązujące 2021 359
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 41
Osoby do kontaktu 236
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) 11
Osoba do kontaktu 245
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2023 982
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 97
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 291
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 88
69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 126
1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych 16
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 502
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 95
Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 135
Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 108
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 105
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 27
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok 195
Uchwały w sprawie podatków 315
Podatek od nieruchomości na 2023 rok 37
Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023 21
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 16
Sekretarz 536
Informacje ogólne i wnioski 548
Dane kontaktowe pracowników 7130
Osoba do kontaktu 114
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej 16
Harmonogram 2023 r. 68
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące 338
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 336
Osoba do kontaktu 295
Zarządzenie nr 387/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 15
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 377
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 81
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 149
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 180
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 176
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 158
Rok 2022 196
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 185
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 165
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wyłożony do publicznego wglądu 349
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 247
Ewidencja nieruchomości gminnych 194
Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 128
Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 13
Informacje 229
Ewidencja działalności gospodarczej 146
Zawiadomienie PP.6220.1.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 194
Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 202
PROTOKÓŁ Nr LXIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2022 roku 1
Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 167
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 87
Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 192
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 140
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 102
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 151
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 208
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 205
Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku 140
Rok 2020 115
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 216
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9 41
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 89
Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino 161
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo 143
Informacje 134
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 125
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 149
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 85
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 111
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy 132
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 190
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 154
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 100
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino 170
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty 646
Wykaz Nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat 31
ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 1111
Plan zamówień publicznych 318
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 32
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 84
Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości 193
Program usuwania azbestu - Informacja 168
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław. 39
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 84
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 104
Przewodniczący Rady i Radni 437
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 92
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 89
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku 141
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 124
1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 20
Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 164
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 85
Informacja o środowisku 596
Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska 62
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 93
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 76
Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 72
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 170
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny 47
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 85
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 91
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 85
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 99
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 329
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 95
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 132
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 98
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 142
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 99
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 94
Podatek rolny i leśny na 2023 rok 26
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 135
Wójt 1324
Wnioski do pobrania 207
Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 14
Informacje ogólne - dane archiwalne 362
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 242
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 160
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 77
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 143
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 169
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 200
Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino 1430
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 181
Urząd Stanu Cywilnego 273
Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 147
Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino 19
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 1
PROTOKÓŁ Nr LXIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku 1
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 85
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 151
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 103
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 163
Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku 164
Rok 2019 101
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 100
Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 197
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 39
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 102
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 83
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 574
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 103
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 85
Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 130
Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Bezpiecznie nad wodą" 40
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 81
Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” 140
Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat 161
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 92
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 75
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 93
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 546
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 93
Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie 157
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 101
Lista preparatów do dezynfekcji 142
1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin 29
Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 129
PROTOKÓŁ Nr LXII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 lipca 2022 roku 29
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 79
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 82
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 69
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 217
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny 45
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 85
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2023 r. 27
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 80
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 91
Zarządzenie nr 386/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 27 grudnia 2022 r. w spawie zasad zapewnienia transportu dzxieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunków prawnych) 10
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 101
Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2022 przeznaczonych do sprzedaży 96
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 88
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 151
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 82
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 133
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 49
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 117
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 90
Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2023 rok 12
Wzory deklaracji 166
Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” 241
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 125
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 166
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 181
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8 52
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 105
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 63
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. 153
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 133
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 106
Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 1
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 85
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 95
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 99
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - Uchylony 2619
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 191
Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy 192
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 88
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 494
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 110
Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 242
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 91
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 184
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 89
Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” 142
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 86
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 125
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 81
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 247
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 113
Procedury dezynfekcji 141
1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa 19
PROTOKÓŁ Nr LXI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 lipca 2022 roku 23
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 92
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 96
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 80
Skarbnik 645
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 149
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino w latach 2013-2020 187
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 84
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 208
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 87
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 86
Zarządzenie nr 385/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworek 10
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 89
Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 59
Sylwia Halama - Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 333
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 96
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 146
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 96
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 44
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 115
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7 42
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 94
Zarządzenie nr 393 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 24
Opłaty 151
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino 132
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 159
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 215
Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 38
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 13
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 97
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 158
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 112
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 169
Podatek rolny i leśny na 2022 rok 286
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 14
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 82
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r. 348
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 493
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 82
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 92
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej 64
Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 448
Lucyna Parol - Radna Rady Gminy 182
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 95
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 108
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 95
Komisje Rady Gminy 257
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 90
Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 149
Podatek od nieruchomości na 2022 rok 879
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 91
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 110
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 87
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 117
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... 134
1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku 21
PROTOKÓŁ Nr LX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 lipca 2022 roku 23
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 91
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu 125
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 91
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 69
Małgorzata Macedońska - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 287
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 108
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 84
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 90
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 64
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 92
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 83
Zarządzenie nr 384/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 8
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 94
Wykaz Nr 1/10/2022 z dnia 08.10.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 52
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 221
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 150
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 99
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 85
Zarządzenie nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 17
Osoba do kontaktu 238
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 102
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 132
Sporządzenie aktu zgonu 103
Rafał Turlej - st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 156
65. Wniosek w sprawie: Rowery 154
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino 133
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Dobrzyca o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 323/1 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 7
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 97
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 166
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 113
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 122
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 26
Program usuwania azbestu - Informacja 199
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 498
Informacje i wykazy 242
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 87
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów 158
Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy 120
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 91
Kazimierz Białek - Radny Gminy 93
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 90
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 65
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 87
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 89
Zarządzenie nr 383/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Będzino 33
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 86
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 105
1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa 23
PROTOKÓŁ Nr LIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku 23
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 87
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 113
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 75
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 55
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 87
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5 43
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 90
Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino 280
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 86
Inne druki podatkowe 127
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 87
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 192
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania 202
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 88
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 80
Zarządzenie nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 31
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 141
Sporządzenie aktu urodzenia 100
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 157
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 44
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 105
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 161
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy 239
Obwieszczenie PP.6220.9.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 12
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 150
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 110
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 263
Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 11
Zastępca Wójta 697
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 82
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4 81
Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 219
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 87
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) 310
Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy 110
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 74
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 90
Rok 2021 294
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 89
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 92
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 87
Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 47
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 84
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 97
1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino 21
Uchwały 2010-2020 181
PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku 21
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 89
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 156
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu 141
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 67
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 75
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 94
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 91
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 85
Wykazy 2019 - 25.08.2021 166
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 862
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 213
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 90
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 103
Zarzadzenie nr 390/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 30
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 117
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 159
Uznanie dziecka 95
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 38
Wnioski do pobrania 296
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 152
Obwieszczenie PP.6220.14.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 9
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie 159
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 154
Angelika Ligęza - Podinspektor ds windykacji i egzekucji administracyjnej - po zakończeniu stosunku pracy 245
Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok 15
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 89
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 315
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty 468
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 92
Opieka nad dziećmi do lat 3 171
Diana Kret - Radna Rady Gminy 121
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 87
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 80
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 87
PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2022 roku 66
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 90
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 86
Zarządzenie nr 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 32
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 87
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 90
1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach 21
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 98
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... 134
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 70
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 90
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 89
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3 105
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 91
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 87
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 100
Zarządzenie nr 389/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 26
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 122
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 145
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 103
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 163
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 10
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 260
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 152
Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 62
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 90
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 184
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 89
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 157
Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży 227
Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy 120
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 91
Wykaz Nr 1/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 64
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 90
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 89
PROTOKÓŁ Nr LVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 13 maja 2022 roku 50
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 89
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 313
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 79
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 165
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r. 285
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 82
1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino 19
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 104
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 145
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 73
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 80
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 85
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 349
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 89
Zarządzenie nr 388/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświetlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 27
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 95
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 105
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 39
Rekrutacja do żłobka 166
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 89
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 157
Obwieszczenie PP.3733.18.2023.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 112
Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. 30
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 81
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 357
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 165
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 87
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 163
Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy 115
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 80
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 84
Uchwała nr XLVI.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 159
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 87
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 83
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 76
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 95
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 84
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 115
1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 17
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 140
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 75
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 91
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 85
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 366
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 94
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 93
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 99
Podatek od środków transportowych 2022 192
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 40
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 110
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 115
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.1.2022.NK.2 27
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 156
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 135
PROTOKÓŁ Nr LV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 kwietnia 2022 roku 68
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 221
Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 44
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 82
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 89
Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 142
Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy 99
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 94
Marek Pacek - Radny Gminy 97
Uchwała nr XLVI.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 155
Diana Kret - Radna Gminy 78
Wykaz Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 77
Diana Kret - Radna Gminy 79
Diana Kret - Radna Gminy 77
Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29.10.2022 do 28.01.2023 47
Zarządzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 32
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 76
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 105
1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 21
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 63
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 73
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 170
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 83
Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" 142
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 172
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 80
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 86
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 78
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 470
Barbara Grudzień - Radna Gminy 117
Wydawanie dowodów osobistych 145
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 40
59. Wniosek w sprawie: DPS 138
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 143
PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 kwietnia 2022 roku 68
Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 101
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 92
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 81
Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy 110
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 78
Lucyna Parol - Radna Gminy 113
Uchwała nr XLVI.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 159
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 76
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 9 listopada 2021 r. 174
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 78
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 86
Zarządzenie nr 379c/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 33
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 77
Za 2020 rok 206
1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy 22
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 59
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta 171
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - nieaktualny 182
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 66
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 180
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 81
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 146
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 89
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 74
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 97
Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino 340
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 88
Obwieszczenie PP.6220.13.2021 Wójta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 23
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 97
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 142
PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku 89
Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 30
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 77
Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" 136
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 80
Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy 124
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 72
Sylwester Specyał - Radny Gminy 79
Uchwała nr XLVI.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG 141
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 156
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 98
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 98
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 71
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 73
Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 21
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 75
Osoba do kontaktu 241
Za 2019 rok 162
1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 19
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 100
Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 139
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 76
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 84
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 91
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 337
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 83
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 84
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 90
Diana Kret - Radna Gminy 108
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 88
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.14.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 145
PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku 114
Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 55
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 103
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 75
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 159
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 99
Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy 127
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 73
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 182
Bogdan Staniak - Radny Gminy 89
Uchwała nr XLVI.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135
Lucyna Parol - Radna Gminy 92
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku 150
Lucyna Parol - Radna Gminy 79
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 435
Lucyna Parol - Radna Gminy 88
Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 180
Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 25
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 72
Za 2018 rok 164
1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie 24
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 60
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 77
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 76
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 80
Zawiadomienie PP.6220.13.2021 o wpłynięciu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 27
Witamy na stronie internetowej BIP 392
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 105
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 88
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 102
Zaświadczenie o stanie cywilnym 81
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 161
PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku 124
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino 42
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 95
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 89
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 81
Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 147
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 103
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. 126
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta 187
Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy 138
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 78
Barbara Grudzień - Radna Gminy 90
Uchwała nr XLIV.271.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 441
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 90
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino w dniach 8 i 15 stycznia 2022 roku 148
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 80
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 398
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 79
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 69
1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 15
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 66
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 75
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 78
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 78
Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 35
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 171
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 88
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 82
PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku 127
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 119
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 142
Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo 35
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 75
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 67
Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 153
1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 40
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 77
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2021 r. 218
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 69
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 322
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 337
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 86
Podatek Akcyzowy 2022 294
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 58
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 77
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 79
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 79
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 72
Lucyna Parol - Radna Gminy 124
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 128
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 149
Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino 30
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 71
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 84
1431.77 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta 48
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 82
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 77
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 74
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 65
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 82
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 82
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 91
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 23
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 93
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 119
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 256
Zmiana imion i nazwisk 92
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 134
Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 175
Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice 34
Konsultacje archiwalne 98
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 82
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 81
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami 156
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 90
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 84
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 76
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 63
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 74
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 198
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 80
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 80
Obwieszczenie PP.6733.19.2022 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 21
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 192
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 84
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 384
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 128
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. 158
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 168
Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 30
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 79
1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. 44
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 99
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 77
Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 447
Zarządzenie nr 379/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 30
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 200
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 79
Obwieszczenie PP.6733.15.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 61
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 81
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 170
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 103
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 139
Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 27
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 79
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 102
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 77
Zarządzenie nr 378/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Będzino do Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino z niezbędną infrastrukturą techniczną" 44
Obwieszczenie PP.6733.18.2022.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 31
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 182
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 78
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 66
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 84
Ulgi Podatkowe COVID-19 186
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 83
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 81
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 113
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 137
Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 714
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 383
Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 163
Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 35
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 78
1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe 40
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 91
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 82
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 76
Zarządzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 34
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 31
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 79
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 62
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 172
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 74
Podatek akcyzowy 2021 191
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 73
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 81
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 139
Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 170
Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 30
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 215
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 60
1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 41
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 79
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 88
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 81
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy 47
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 81
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 226
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 70
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 81
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 74
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 84
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 177
48. Wniosek w sprawie: Kultura 144
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 76
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 100
1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino 43
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 91
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 75
Zarządzenie nr 376/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla sób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 47
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 58
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 78
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 65
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 72
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 78
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 91
Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. 167
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 132
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 141
Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 38
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 70
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 107
1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny 35
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 113
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 79
Zarządzenia nr 375/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Gminy Będzino oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Będzino, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 43
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.12.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 53
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 87
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 58
Rok 2020 185
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku 143
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 71
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 75
Podatek od środków transportowych 2021 124
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 83
Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino 188
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 111
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 213
Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 35
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 78
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 101
1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK 38
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 78
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 76
Zarządzenie nr 374/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 52
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Będzino dz. 287/5, 287/6, 161. 28
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 81
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku 134
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 77
Rok 2019 169
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 84
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 82
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 86
Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 144
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 113
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 146
Wnioski 166
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 83
1431-70 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino 38
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 78
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 77
Zarzadzenie nr 373/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Pleśna gm. Będzino - liczba zadań 2. 26
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 43
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 70
PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku 144
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 58
Rok 2018 167
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 69
Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 147
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 137
Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 127
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 67
1431-69 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego 36
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 88
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 65
Zarzadzenie nr 372/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświatlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 32
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 43
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 88
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku 164
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 63
Rok 2017 157
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 95
Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 141
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 136
Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 181
Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino 36
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 71
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 78
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 71
Zarządzenie nr 371/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Wójta Gminy Będzino ds. wyborów 63
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 53
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 83
Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 170
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 60
Rok 2016 159
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 73
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 141
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 430
Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 142
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 71
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 78
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 74
Zarządzenie nr 370/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok 50
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 43
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89
Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 190
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 67
Rok 2015 153
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 79
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 137
Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 167
Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego 135
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 78
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 97
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 69
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 46
Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 176
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 75
Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 146
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 61
Rok 2014 170
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 87
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 152
1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI 59
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 73
Zarządzenie nr 369/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych – laptopów 67
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 108
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku 152
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 73
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 44
Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 157
Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. 153
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 81
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 63
Rok 2013 160
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 70
1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” 54
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 145
Osoby do kontaktu 231
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 68
Zarządzenie Nr 368/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 74
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 75
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 77
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 187
Klauzula RODO 723
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 55
Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 169
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 73
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 71
Rok 2012 151
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 73
1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych  47
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 134
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 96
Zarządzenie nr 367/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 52
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 82
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku 131
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 78
Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 165
Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 188
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 75
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 67
Rok 2011 159
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 85
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 144
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 72
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 42
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 84
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 174
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 76
Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 193
Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 131
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 72
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 69
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 81
1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno 39
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 141
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 65
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 88
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 148
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 64
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 54
Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 167
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 71
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 67
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 78
1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku 59
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 74
Zarządzenie Nr 365/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 364/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 42
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 145
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 160
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 74
Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach 169
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 76
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 63
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 82
1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne 45
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 75
Zarządzenie Nr 364a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 39
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 228
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 130
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 82
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 152
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 91
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 58
Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 160
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 80
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 63
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 74
1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych 49
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 73
Zarządzenie Nr 364/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 44
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 138
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 96
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.14.2022.BK 46
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 86
Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 223
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 71
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 69
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 69
1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego 55
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 92
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 82
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 193
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 134
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 83
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 73
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK 44
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 77
Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 143
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 81
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 65
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 73
1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 54
Zarządzenie Nr 362a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16.09.2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 37
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 76
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 147
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 79
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 68
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 81
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 82
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 64
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 75
1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino 41
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 75
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 306
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 143
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 100
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 72
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK 42
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 77
Uchwała nr XLIV.272.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 167
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 75
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 57
1431-58 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 87
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 74
Referendum w sprawie odwołania wójta 2021 r. 546
Zarządzenie Nr 362/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 50
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 79
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 136
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 82
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 89
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2022.BK 51
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 73
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 71
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 75
1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych 111
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 81
Zarządzenie Nr 361/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zbycia praw własności nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w trybie bezprzetargowym 75
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 83
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 138
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 78
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 71
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 76
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 80
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 59
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 94
Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino w gminie Będzino - Etap I" 56
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 74
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 143
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 90
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 66
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 79
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 75
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 65
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 74
Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony trzech lat 57
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 80
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 142
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 83
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 77
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 167
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 77
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 74
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 61
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 77
Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18.08.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 59
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 201
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 76
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 138
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 87
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 64
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 78
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 75
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 63
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 74
Zarządzenie Nr 357/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 58
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 209
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 184
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 78
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 145
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 83
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 65
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 81
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 79
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 153
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 59
Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 70
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 73
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 174
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 73
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 143
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 83
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 94
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie ścieków z terenu OUD Dobre. 34
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 78
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 72
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 168
1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice 51
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 62
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 71
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 163
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 68
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 144
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 93
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 61
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 71
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 83
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 74
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 153
1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino 56
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 59
Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 67
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 76
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 170
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 76
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 140
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 79
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 69
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko 42
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 76
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 85
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 157
1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino 55
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 58
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 83
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 174
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 140
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 97
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania 40
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 75
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 80
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 79
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 146
1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy 52
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 63
Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 89
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 88
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 172
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 135
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 89
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 85
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 82
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 76
1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 57
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 66
Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 81
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 87
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 169
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 147
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 60
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 143
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 103
1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności 59
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 82
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 77
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 64
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 68
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 151
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 157
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 132
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 80
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 75
1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową 64
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 77
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 85
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 61
Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 83
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 74
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 174
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 151
Informacja o przystąpieniu Gminy Będzino do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2238) 63
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 141
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 79
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 68
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 89
Uchwała nr LXVII/364/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stwawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Będzino 93
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 79
Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 90
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 64
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 75
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 159
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 145
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 48
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 143
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 82
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 73
1431-49 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. 69
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 80
Uchwała nr LXVII/363/22 z dnia 25 listopada 2022 rr. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 30
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 77
Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 65
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 62
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 76
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 152
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 156
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 136
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 83
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 64
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 79
Uchwała nr LXVII/362/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 34
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 80
Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności 66
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 66
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 63
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 166
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 64
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 141
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 80
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 72
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 74
Uchwała nr LXVII/361/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 35
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 74
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 81
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 145
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 137
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 84
1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie 58
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 60
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 79
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 79
Zarządzenie Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 56
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 70
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 154
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 138
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 44
Uchwała Nr LXVI/360/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 57
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 136
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 96
1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 60
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 72
Polityka cookies 383
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 76
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 86
Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 52
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 78
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 148
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 139
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 39
Uchwała Nr LXVI/359/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 56
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 150
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 74
1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów 61
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 80
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 80
Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. 63
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 67
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 77
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 123
Uchwała Nr LXV/358/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 108
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 46
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 151
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 80
1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. 51
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 77
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 82
Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 45
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 68
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 106
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 137
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 148
Uchwała Nr LXV/357/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 81
1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek 69
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 80
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 140
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 82
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 73
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 80
Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 70
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 73
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 74
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 169
Uchwała Nr LXIV/356/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 89
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 141
1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów 70
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 137
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 86
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 82
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 85
Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 58
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 72
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 71
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 167
Uchwała Nr LXIV/355/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 80
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 141
1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 57
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 64
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 151
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 81
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 75
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 82
Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 73
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 78
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 72
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 155
1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" 65
Uchwała Nr LXIV/354/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 52
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 141
2. Wniosek w sprawie: Azbest 142
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 79
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 76
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 89
Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 66
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 72
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 75
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 141
1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 84
Uchwała Nr LXIV/353/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 49
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 137
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 55
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 151
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 84
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 79
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 92
Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.07.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 55
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 72
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 74
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 141
1431-39 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna 97
Uchwała Nr LXIV/352/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 42
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 146
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 73
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 88
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 82
Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia  2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 73
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 81
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 75
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 166
Uchwała Nr LXIV/351/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 43
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 85
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 83
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 79
Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Będzino 78
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 93
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 78
1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej 109
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 77
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 148
Uchwała Nr LXIV/350/22 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 51
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 56
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 67
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 85
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 76
Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2021 65
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 84
1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego 113
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 84
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 83
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 172
Uchwała Nr LXIV/349/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 36
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 79
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 86
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 81
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 78
1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 76
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 73
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 80
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 138
Uchwała Nr LXIV/348/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 46
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 70
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 74
Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.06.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 80
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 79
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 87
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 80
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.13.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 53
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 71
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 87
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 66
Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia GOPS w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Będzinie 77
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 86
1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 73
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 77
Uchwała Nr LXIII/346/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 81
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 84
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.12.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 48
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 71
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 76
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 80
Zarządzenie Nr 335a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 95
1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 140
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 75
Uchwała Nr LXIII/345/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 61
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 140
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.11.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 52
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 78
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 73
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 82
Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 91
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 84
1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 109
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 72
Uchwała Nr LXIII/344/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 53
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 70
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 142
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 74
Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 105
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 79
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 82
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 76
1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 186
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 70
Uchwała Nr LXIII/343/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 - 2029” 51
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 70
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 134
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego 51
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 79
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 85
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 83
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 80
Uchwała Nr LXIII/342/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2020-2021 58
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 77
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 148
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Będzino obowiązku wykonania ekspertyzy – Śmiechów dz. 170/3 66
Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 80
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 71
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 86
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 82
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 75
Uchwała Nr LXIII/341/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 45
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 74
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 70
Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023." 75
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 71
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 54
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 80
Uchwała Nr LXIII/340/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 55
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 73
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 158
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 67
Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny." 97
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 77
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 132
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 67
Uchwała Nr LXIII/339/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 53
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 86
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 155
1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 99
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 82
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 96
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 79
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 72
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 57
1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 138
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 89
Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 25.05.2022r. - 15.06.2022r. 77
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 80
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 93
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 75
Uchwała Nr LXII/338/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca 84
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 71
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 101
Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 73
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 81
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 86
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 85
Uchwała Nr LXII/337/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy w Będzinie 68
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 81
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 60
1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 121
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 83
Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 65
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 87
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 72
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 70
Uchwała Nr LXII/336/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 92
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 75
1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 49
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 83
Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 65
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 83
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 78
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 65
Uchwała Nr LXII/335/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 rok 82
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 82
1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 142
Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 105
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 106
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 81
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 100
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 153
Uchwała Nr LXII/334/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 86
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 74
1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 133
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Popowo dz. 170/3 54
Zarządzenie Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322a/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 85
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 79
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 76
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 91
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 74
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 77
1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 129
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 96
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 81
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 88
Uchwała Nr LXI/333/22 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 83
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 81
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 75
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 72
1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 124
Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 84
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 83
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 74
Uchwała Nr LX/332/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 66
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 80
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 79
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 72
1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 134
Uchwała Nr LVIII/331/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 95
Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 84
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 79
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 85
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 76
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 65
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 78
Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 97
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 67
Uchwała Nr LVIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 84
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 79
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 79
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 92
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 79
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 72
Zarządzenie Nr 322a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2022 z dnia 15 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 97
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 56
Uchwała Nr LVIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin 81
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 70
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 81
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 96
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 77
Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 89
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 60
Uchwała Nr LVIII/328/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 93
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 78
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 82
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 120
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 70
Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 86
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 84
Uchwała Nr LVII/327/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino 83
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 80
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 79
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 82
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 78
Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 78
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 77
Uchwała Nr LVII/326/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 84
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 92
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 71
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 87
1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 109
Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 112
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 74
Uchwała Nr LVII/325/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 78
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 65
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 79
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 69
1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 121
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 72
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 72
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 79
Uchwała Nr LVI/324/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 142
Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 142
1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 127
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Nr SKO.4150.5.2021 85
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 95
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 69
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 74
Uchwała Nr LVI/323/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 136
1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 121
Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 99
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 61
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 68
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 82
Uchwała Nr LVI/322/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 97
Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 105
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 73
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 79
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 84
Uchwała Nr LVI/321/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 116
1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 129
Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 103
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 69
Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 133
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 79
1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 138
Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2021 rok 90
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 83
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 66
Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 110
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 73
1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 142
Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 71
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 71
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 88
Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 118
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 79
1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 147
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 85
Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 118
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 79
1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 123
Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 98
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 99
Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 139
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 94
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 79
1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 134
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 82
Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 146
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 99
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 77
1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 131
Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 96
Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 126
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 87
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 91
1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  124
Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 97
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 85
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 83
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 81
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 126
1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 124
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 98
Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 114
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 87
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 85
Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 142
1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 132
Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 144
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 78
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 73
Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 135
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 105
Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 147
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 101
Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 127
1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 112
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 94
Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 142
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 91
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 128
1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 122
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 79
Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 113
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 78
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku 146
1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 118
Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. 125
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 82
Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 154
1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 123
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 75
Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. 121
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 74
Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 132
1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 121
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ 81
Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 128
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 86
Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 134
1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 129
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ 71
Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 125
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 80
Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej 178
1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 114
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ 71
Uchwała Nr LI/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 126
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 75
Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 171
1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. 122
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 105
Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 171
Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 130
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 82
Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 161
Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 116
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 77
Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 184
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-12.2021.GZ 66
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 84
Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 167
Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 160
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-12.2021.GZ 68
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 107
Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 154
Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 145
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ 64
Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 134
Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 137
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 67
Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy 126
Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 215
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 60
 Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach 206
Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 145
Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 145
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 73
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 160
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ 79
Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 135
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ 59
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 184
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-13.2021.GZ 66
Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 141
Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 90
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-13.2021.GZ 68
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 73
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 67
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 71
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 76
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 116
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 styczeń 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2022 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 73
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 83
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 106
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 106
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 105
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 115
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 105
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 109
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 100
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 104
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 92
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 132
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 102
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 110
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 112
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 99
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 84
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 93
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 110
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.21.10.2022.RJW o wydaniu decyzji 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 117
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 122
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 116
Zarządzenie Nr 286/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. 161
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 110
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 123
Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” 138
Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 117
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 120
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno 106
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 120
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 133
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 154
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 141
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 123
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 133
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 141
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 143
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 140
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 142
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 117
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 145
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 128
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. 123
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 161
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 121
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 210
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 157
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 158
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 141
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 141
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 147
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 142
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 145
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 132
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 130
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 128
Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 147
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do SKO w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 181
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 156
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 168
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 133
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 147
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 139
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.22.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 203
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 154
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 182
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 160
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 168
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 155
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku 154
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK o zawiadomieniu stron postępowania 152
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 153
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. 167
Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 168
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 152
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 161
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 166
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 173
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 162
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 144
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 154
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 155
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 156
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 146
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 152
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 161
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 159
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 154
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 204
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 202
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 175
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 186
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 189
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 200
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 182
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 161
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 225
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 159
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 161
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 192