Statystyki


Artykuł Ilość wyświetleń
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego - na koniec kadencji 136
Uchwały Rady Gminy - 2014 r. 322
Ochrona zwierząt 81
Uchwały Rady Gminy - 2015 r. 344
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie 790
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 08 listopada 2018 roku 187
Uchwały Rady Gminy - 2016 r. 352
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 316
Uchwały Rady Gminy - 2017 r. 331
Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) 459
1431.94 - Wniosek o udostępnienie infomacji w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych od roku 2018 177
Podział Gminy Będzino na stałe obwody głosowania 340
Uchwała nr XLVIII/297/21 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 348
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 342
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Będzino sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Będzinie 658
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 293
Rozporzadzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego 142
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2024 rok 189
Robert Madejski 202
Rejestr Sołectw 232
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 308
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 349
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji 431
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2022 rok (stan na dzień 31.12.2022 r.) 190
Rok 2021 322
Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino 343
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 142
Procedura dotycząca wycinki drzew 930
Harmonogram 2024 r. 452
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2023 rok (stan na dzień 31.12.2023 r.) 76
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 10 237
Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie 319
Informacje 310
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 418
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej 344
Informacje 309
Rok 2024 105
Obwieszczenie nr 1/2023 Rady Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 248
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 531
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 10/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 84
Zarządzenie Nr 94/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 153
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 206
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2023 rok 59
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 185
Projekt zmiany studium 2023 237
Wykaz jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 1345
Informacja o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych: -320901_2 .0001 Kładno; -320901_2 .0004 Śmiechów -320901_2 .0125 Będzinko 85
Za 2023 rok 59
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o terminach polowań indywidualnych 33
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy 216
ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 801
Uchwała nr XCII/540/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 53
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 367
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 169
Zarządzenie nr 24/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 112
Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok 324
Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 28
Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 500
Wykaz samorządowych instytucji kultury 789
Wydawanie dowodów osobistych 553
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 403
ZWIERZowa Akcja Kastracja 2023 - informacje 235
Barbara Grudzień - Przewodniczący Rady Gminy po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 183
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 184
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych - na dzień cofnięcia upoważenienia do wydawania decyzji 201
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 156
Rozporządzenie nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 26
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 27.09.2019 r.) 213
Przedterminowe wybory Wójta Gminy Będzino 2023 1569
Uchwała nr XXX/195/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 190
Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino 2022 1170
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.” 34
Referendum w sprawie odwołania wójta 2021 r. 846
Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 251
Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 361
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Będzinie 469
Wykaz nr 2/05/2024 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 163
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 69
Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 76
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 3 33
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2022 roku 165
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) 316
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 191
PROTOKÓŁ Nr LXXXVIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 grudnia 2023 roku 55
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 7 137
Pismo DZP.WG.600.101.2023.AS Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wilków 121
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino- publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 172
Uchwała nr XLVI/356/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 165
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 403
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 318
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. 322
Uchwała nr III/18/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 33
Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 184
Wnioski o wydanie zaświadczenia 272
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia 343
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art .19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 20203 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą" Wakacje z Szachami w Gminie Będzino 30
Zarządzenie Nr 189/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Będzino 177
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 208
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy w Będzinie w 2021 r. 241
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 304
Komisje Rady Gminy 705
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2024 r. 65
Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego transportu dla wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 33
Druki podatkowe obowiązujące 2021 572
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1/03/2024 PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT 71
Wykaz jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej 1123
Stawki podatkowe na 2024 r. 321
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2023 r. 28
Osoba do kontaktu 530
Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 832
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 197
Udział w debacie nad raportem o stanie gminy za 2022 r. 166
Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) 676
Wybory do izb rolniczych 2023 442
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 167
69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 255
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 178
Nożykowski Andrzej - Przewodniczacy Rady gminy - po otrzymaniu od wojewody Zachodniopomorskiego 225
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 134
Anna Kondaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 152
Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 949
Zawiadimienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino” 23
Uchwała nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz w Klubie Senior+ w Mścicach 200
Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 291
ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH NA TERENIE GMINY BĘDZINO W ROKU 2023 168
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po objęciu stanowiska) 201
Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.” 61
Zarządzenie nr 128/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 15
Wścieklizna 153
Zarządzenie nr 387b/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 18
1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kwot dotacji i udzielonej pomocy finansowej udzielonej Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Będzino w latach 2020-2023 55
1431.70 - Wniosek o udosępnienie informacji publicznej w zakresie zgromadzonej dokumentacji dot. funkcjonowania strzelnicy w m. Popowo 62
Zarządzenie nr 69/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.04.2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2024 – 2029 25
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 87
Wykaz nr 3/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 370
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 321
Dane kontaktowe pracowników 23636
Informacje ogólne i wnioski 1427
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 26
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 269
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2024 r. 421
Wykaz nr 1/06/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 lat 26
Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - aktualnie obowiązujące 924
Informacja o środowisku 1870
Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 619
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 9
Uchwała nr LXXXVIII/504/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej 3503Z Łasin - Łopienica w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 88
Karolina Kuzioła - Inspektor ds księgowości budżetowej 9
Mariusz Jaroniewski - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 597
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 315
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 6
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF 348
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF 282
Wykaz miejscowości i godziny odjazdu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców z Gminy Będzino w dniu wyborów 145
Kret Diana - Radna 112
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF 360
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 359
2022-03-17 Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 367
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 497
Ewidencja nieruchomości gminnych 386
Uchwała Nr K.50.219.2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 283
Uchwała nr LXX/388/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie współdziałania Gminy Będzino z Gminą Miastem Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt 194
Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE” 135
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy Będzino - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 11
Informacje 437
Lista sołectw i sołtysów 3109
Ewidencja działalności gospodarczej 306
ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BĘDZINO 64
Wywóz odpadów wielkogabartyowych - 22 czerwca 2024 r. 12
Petycja mieszkańców m. Strzeżenice do Wójta Gminy Będzino dot. budowy drogi gminnej nr. ew. 224, 221/2 180
Konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazw ulic w m. Kładno 106
Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 ... 356
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino (obowiązujący) 196
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 października 2018 roku 182
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2023 rok 263
1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych 222
Uchwała nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 364
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BĘDZINO 599
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 291
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 281
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 355
Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku 270
Rok 2020 233
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 580
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 250
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9 201
Wnioski do pobrania 1185
Uchwała nr XV/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok 191
Zarządzenie wewnętrzne Nr 33/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego Dacia Duster w Urzędzie Gminy Będzino 251
Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo 300
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2021 roku 275
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 310
Zarządzenie Nr 93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach" 180
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW 120
Adam Gołębiewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 236
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” 71
Prognoza oddziaływania na środowisko 2023 132
Raport o stanie gminy 731
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku 104
Informator zawierający dane teleadresowe instytucji które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową 64
Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) 313
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 209
Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino 318
ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 1422
Plan zamówień publicznych 555
Uchwała nr XCII/539/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 48
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 184
Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości 345
Program usuwania azbestu - Informacja 331
Rok 2023 404
Zarządzenie nr 54/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 25
Zarządzenie wewnętrzne Nr 28/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Będzino 790
Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji 172
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 195
Lech Przełuski - inspektor ds. gospodarki komunalnej 219
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2023 r. 149
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 07.10.2019 r.) 196
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 222
Uchwała nr XXX/194/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino 184
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 81
Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 143
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 205
Wykaz nr 1/03/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 84
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 35
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 183
PROTOKÓŁ Nr LXXXVII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 14 grudnia 2023 roku 37
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 185
Uchwała nr XLVI/355/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 146
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 375
Uchwała nr III/17/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 33
Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art .19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 20203 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą" Wakacje z Szachami w Gminie Będzino 31
Zarządzenie Nr 188/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020 166
Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku 231
Wykaz nieruchomości nr 3/05/2024 przeznaczonych do najmu i dzierżawy do 3 lat 49
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 225
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 205
Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 04.10.2021) 557
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 201
Krawiec Andrzej - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Będzino 182
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2023 r. 195
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino” 22
Uchwała nr IV/23/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu 201
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 287
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (po zakończeniu umowy o pracę) 201
Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok 394
Zarządzenie nr 127/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Gminy Będzino za rok 2023 16
Zarządzenie nr 387a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 16
1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w zakresie liczby wniosków o udostepnienie informacji publicznej w roku 2023, ilość decyzji odmownych i odwołań od nich 50
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy (po wyborze na przewodniczącego Rady Gminy) - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 241
Podatek od nieruchomości na 2023 rok 706
Zarządzenie nr 68/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania, monitoringu i realizacji Strategii Roz wiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 21
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - po zakończeniu stosunku pracy 168
1431.69 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie aspetów zarządzania zasobami ludzkimi w JST 94
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę nr XXIII/287/21 Sejmiku Województwa 58
Dorota Kokłowska - Sekretarz Gminy Będzino 301
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 2 53
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 272
Wnioski do pobrania 358
Osoba do kontaktu 240
Opłaty 1030
Informacje ogólne - dane archiwalne 671
68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 289
Dorota Kokłowska - Sekretarz Gminy 8
Uchwała nr LXXXVIII/503/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Popowo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 67
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 12
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 346
Kinga Lisowska - p. o. Dyrektora Przedszkola w Będzinie 9
Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc 301
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC 375
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” 349
Banaszczak Joanna - Radna 107
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC 303
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 6 126
Podział Gminy Będzino na okręgi wyborcze 450
Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 383
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wyłożony do publicznego wglądu 922
Osoba do kontaktu 642
Uchwała nr LXX/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino 196
Andrzej Jóźwiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino 110
Uchwała Nr LV/317/2022 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 430
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 września 2018 roku 166
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 307
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 298
Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku 301
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych 375
Rok 2019 228
Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 389
Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 200
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kowta dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 181
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2022 rok 187
Informacje 302
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 265
Zarządzenie Nr 92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu" 149
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 5 154
ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 806
Krystyna Najdzion - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 193
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 105
Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 114
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 172
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie o zasadach bioasekuracji na fermach drobiu 167
Uchwała nr XCII/538/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 54
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 175
Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” 267
Informacja Wójta Gminy Będzino o sposobie rozstrzygnięcia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/2 201
Zarządzenie nr 53/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 95
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2018 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Będzino - Uchylony 3337
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 192
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami 177
Mariola Kusyk - inspektor ds. gospodarki odpadami (po zakończeniu umowy o pracę stan na 31.01.2020 r.) 202
Uchwała nr XXX/193/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 178
Postanowienie nr 1076/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 maja 224 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Będzino 41
Osoby do kontaktu 746
Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku 272
Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (po zatrudnieniu na stanowisko) 194
Zawiadomienia, Interpelacje, E-Rada 1535
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 182
PROTOKÓŁ Nr LXXXVI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 listopada 2023 roku 58
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 181
Uchwała nr XLVI/354/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 129
Klauzula RODO 1710
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 411
Osoby do kontaktu 592
Uchwała nr III/16/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 26
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 62
Zarządzenie Nr 187/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 176
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja 1 289
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 158
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. 18
Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 450
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 200
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola samorządowego w Będzinie 201
Jóźwiak Andrzej - Zastępca Przewodniczacego Rady Gminy 161
Zastępca Wójta 1415
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Podział i zagospodarowanie działek ewidencyjnych nr 129/4, 129/5 oraz 132 zlokalizowanych w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, w celu budowy budynków jednorodzinnych” 12
Uchwała nr IV/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 181
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 293
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 176
Zarządzenie nr 126/23 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 16
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 208
1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umów zawartych z wykonawcą KOMPEX JANUSZ KOMOROWSKI 67
Andrzej Nożykowski - Przewodniczący Rady Gminy - po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 238
Podatek rolny i leśny na 2023 rok 297
Zarządzenie nr 67/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 117
1431.68 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych w m. Mścice" 74
Wnioski 806
Katarzyna Kubicka - Inspektor ds podatków i opłat lokalnych 320
Dyrektora Przedszkola w Będzinie 50
67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 316
Dariusz Markowski - Zastępca Wójta Gminy Będzino 352
Zarządzenie nr 387/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 144
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy 12
Uchwała nr LXXXVIII/502/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2024 rok 87
Dorota Kokłowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 9
Nożykowski Andrzej - Przewodniczacy Rady Gminy Będzino 85
Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów 155
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8 221
Za 2022 rok 166
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 252
Anna Kondaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 7
Eliza Szpakiewicz - Podinspektor ds gospodarki komunalnej 338
Wykaz nr 1/2024 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 105
Uchwała nr LXX/386/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy Będzino na 2023 rok 184
Andrzej Krawiec - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 września 2018 roku 160
Konsultacje społeczne projektu: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024” 108
Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 223
Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 416
Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy 354
Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 193
Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12d/11 175
Franciszek Adamiuk - Radny Gminy 232
Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 404
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2022 r. 349
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2024 z dnia z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 73
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 189
ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie 366
Uchwała nr XCII/537/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 47
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 203
Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” 257
Zarządzenie nr 52/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2024 – 2029 37
Wykaz nr 1/05/2024 Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 26
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 220
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 151
Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobów Społecznej Agencji Najmu 74
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 170
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 457
Uchwała nr XXX/192/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 208
Postanowienie nr 1077/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwołanych na dzień 9 czerwca 2024 roku 31
Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie 320
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami (stan na 16.09.2020 r.) 216
Witamy na stronie internetowej BIP 961
1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 194
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 208
PROTOKÓŁ Nr LXXXV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 17 listopada 2023 roku 46
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 228
Uchwała nr XLVI/353/18 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 170
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino 255
Uchwała nr III/15/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 23
Zarządzenie Nr 186/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 200
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie (na dzień 03.09.2018 r.) 183
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) 177
Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 536
Zarządzenie Nr 2a/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 203
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 194
Sztulc Grzegorz - Radny Rady Gminy 156
Uchwała nr IV/21/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2019 rok 214
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 302
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 195
Zarządzenie nr 66/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.04.2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2024 – 2029 12
1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. uchwały krajobrazowej 64
Andrzej Jóźwiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 216
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7 170
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 237
1431.67 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykonania audytu wewnętrznego 83
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino 260
Nadanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie (Złote Gody) 207
Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 114
Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” 441
66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 303
Anna Janiuk - Sekretarz Gminy Będzino 391
Uchwała nr LXXXVIII/501/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Będzino na lata 2024-2027 102
POSTANOWIENIE NR 218/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino 203
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Świadczenie usługi przewozu wyborców na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 15 października 2023 r.” 163
Uchwała Nr XV.98.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok 213
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 234
Jóźwiak Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino 68
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 276
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 6
Uchwała nr LXX/385/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 195
Grzegorz Sztulc - Radny Rady Gminy Będzino 10
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 4 196
PROTOKÓŁ Nr XLV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 lipca 2018 roku 171
Wójt Gminy Będzino ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 380
Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 197
Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 164
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2022 r. z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 321
Lucyna Parol - Radna Rady Gminy 434
Zarządzenie Nr 90/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 204
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 220
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 214
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty 1420
Uchwała nr XCII/536/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego Gminy Będzino „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II 49
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 209
Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 310
Zarządzenie nr 51/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Będzino na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 28
Zarządzenie wewnętrzne Nr 62/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Będzino 175
Sylwia Halama - Wójt Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 266
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 209
Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. 40
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 716
Za 2021 rok 467
Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 191
Katarzyna Kubicka - inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 272
Uchwała nr XXX/191/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 215
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej (stan na 20.01.2021 r.) 225
1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin 175
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 207
PROTOKÓŁ Nr LXXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 3 listopada 2023 roku 46
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 201
Uchwała nr XLV/352/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wyrażenia akceptacji realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie planowanej operacji pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie” 142
Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 215
Uchwała nr III/14/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 27
Zarządzenie Nr 185/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 177
Uchwała Nr XLIX/374/18 z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 399
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - aktualny 252
Druki podatkowe obowiązujące od 2016 roku 182
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6 220
Jolanta Szuba - p.o. Dyrektora Przedszkola samorządowego w Będzinie 225
Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2018 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Szperlak 202
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 224
Zarządzenie nr 386/2022 Wójta gminy Będzino z dnia 27 grudnia 2022 r. w spawie zasad zapewnienia transportu dzxieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunków prawnych) 183
Parol Lucyna - Radna Rady Gminy 255
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Podział i zagospodarowanie działek ewidencyjnych nr 129/4, 129/5 oraz 132 zlokalizowanych w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, w celu budowy budynków jednorodzinnych” 12
Uchwała nr IV/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 204
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 176
Wykaz nieruchomości Nr 1/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 291
Zarządzenie nr 65/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Będzino 14
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 3 196
ZP.271.2.2021 - 2021/BZP 00116652/01 - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 222
Wykaz Nr 2/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 175
1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w zakresie wykazu nadajników GSM oraz umów z operatorami GSM w zakresie usytuowania nadajników 64
Andrzej Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 235
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 200
1431.66 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy dot. farm fotowoltaicznych i wiatrowych 69
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego 216
Ogłoszenie o III i IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 198
65. Wniosek w sprawie: Rowery 262
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino 306
Uchwała nr LXXXVIII/500/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 98
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 186
Uchwała Nr XV.97.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: wydania opinii o o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino 186
Krawiec Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino 63
Zarządzenie nr 125/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2024 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 73
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 276
Piotr Frątczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie 6
Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. 309
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości 296
Podatek rolny i leśny na 2022 rok 507
Uchwała nr LXX/384/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 275
Lucyna Parol - Radna Rady Gminy Bedzino 10
Harmonogram 2023 r. 442
Program usuwania azbestu - Informacja 411
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 241
Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 517
Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 203
Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych 371
Podatek akcyzowy 2024 r. - aktywny formularz 82
Zarządzenie 50/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 72
Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów 279
Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy 295
Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 528/2014 z dnia 01 lipca 2014r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu 190
Kazimierz Białek - Radny Gminy 235
PROTOKÓŁ Nr LXXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 września 2023 roku 108
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 211
Gmina Będzino - prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 308
Uchwała nr XCII/535/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług 51
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 195
Postępowaie na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino w roku 2023” 220
Zarządzenie wewnętrzne Nr 56/2019 Wójta Gminy Będzino w sprawie: nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Będzino 240
Podatek od nieruchomości na 2022 rok 1458
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 177
Informacja o bezpłatnym transporcie osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych 39
Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 167
Uchwała nr XXX/190/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zmianie terminu polowań OŚR.6140.89.2023.AK Koła Łowieckiego "Świt" w Kołobrzegu- obwód łowiecki 29/49 na terenie Gminy Będzino w sezonie 2023/2024 135
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po zakończeniu stosunku pracy) 211
1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa 178
Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego 311
Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy 328
Rok 2022 566
Mariusz Jaroniewski - po objęciu stanowiska Wójta Gminy Będzino 200
Wykaz nieruchomości nr 1/03/2023 przeznaczonych do dzierżawy i zbycia 685
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 182
Uchwała nr XLV/351/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 109
Anna Janiuk - Sekretarz - po zakończeniu stosunku pracy 353
Uchwała nr III/13/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 22
Zarządzenie Nr 184/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 201
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2020 rok - aktualny 198
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5 203
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 178
Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino 432
Osoby do kontaktu 553
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 193
Inne druki podatkowe 296
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 204
Zarządzenie nr 385/2022 Wójta Gminy będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworek 165
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 403
Najdzion Krystyna - Radna Rady Gminy 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Podział i zagospodarowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych usytuowanych w obrębie Będzino (dz. ewid. nr 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21) oraz w obrębie Będzinko (dz. ewid. nr 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/13, 71/14, 71/11, 42/2, 42/3) w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim” 10
Uchwała nr IV/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 197
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Pomocy Społecznej w Będzinie 180
Zarządzenie nr 64/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 11
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 226
Wykaz Nr 1/09/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy powyżej 3 lat 154
1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2023 61
Tomasz Baczyński - Radny Gminy 264
Informacja o losowaniach członków komisji 173
Sporządzenie aktu zgonu 216
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 170
1431.65 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie instnienia na terenie Gminy Będzino przepisów prawa miejscowego wymagających stosowania w odniesieniu do taksówek dodatkowych oznaczeń lub dodatkowego wyposażenia technicznego 70
Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok 327
64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 302
Uchwała nr LXXXVIII/499/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028 82
Baczyński Tomasz - Radny 84
Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2024 rok 80
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 285
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 328
Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 79
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 7
Karolina Kuzioła - Podinspektor ds księgowości - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 433
Uchwała nr LXX/383/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 174
Krystyna Najdzion - Radna Rady Gminy Będzino 10
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu nadania nazw ulic w m. Kładno 235
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2018 roku 192
GODZINY ODJAZDU BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW Z GMINY BĘDZINO 134
Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 90
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 272
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4 249
Podatek akcyzowy 2024 r. 1589
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 857
Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 180
Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 68
Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) 472
Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy 305
Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 160
Eugenia Imbiorowska - Radny Gminy 190
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 190
Uchwała nr XCII/534/24 z dnia 26 kwietnie 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino 49
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 200
Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat 307
Agnieszka Gębura - Radna Gminy 198
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 256
Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 194
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 109
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej (po uzyskaniu uprawnień do wydawania decyzji) 211
Uchwały 2010-2020 334
1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku 177
Dariusz Markowski - po objęciu stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Będzino 179
Uchwała nr XLV/350/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Będzino na lata 2018 – 2024” 171
Uchwała nr III/12/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca, gmina Będzino 18
Zarządzenie Nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 187
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2019 rok - aktualny 200
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 171
Bogusława Hordyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 188
Zarządzenie nr 384/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 178
Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 384
Kret Diana - Radna Rady Gminy 189
Zarządzenie nr 123/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino 118
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Podział i zagospodarowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych usytuowanych w obrębie Będzino (dz. ewid. nr 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21) oraz w obrębie Będzinko (dz. ewid. nr 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/13, 71/14, 71/11, 42/2, 42/3) w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim” 9
Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 200
Rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 300
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 200
Zarządzenie nr 63/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Wyborów Samorządowych oraz do Referendum Ogólnokrajowego 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 227
1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wydanych i będących w trakcie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych 52
Joanna Banaszczak - Radna Gminy 233
Sporządzenie aktu urodzenia 221
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 185
1431.64 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla działek w obrębie Strzeżenice o nr: 44/1, 44/11, 44/12, 44/10, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, 45/22, 45/24, 45/7, 45/8, 45/20, 45/18, 45/17 72
Wykaz nieruchomości do najmu i dzierżawy do lat 3 Nr 1/1/2023 217
63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 322
Uchwała Nr XXXVIII/348/10 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Będzino 212
Uchwała nr LXXXVIII/498/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług 76
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie 332
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 346
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 6
Angelika Ligęza - Podinspektor ds windykacji i egzekucji administracyjnej - po zakończeniu stosunku pracy 424
PROTOKÓŁ Nr LXXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 sierpnia 2023 roku 137
Uchwała nr LXX/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy będzino na 2022 rok 197
Diana Kret - Radna Rady Gminy Będzino 9
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE” 176
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku 198
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.70.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 107
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu udzielania, z budżetu Gminy Będzino, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 219
Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 546
Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 186
Zarządzenie nr 48/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 49
Diana Kret - Radna Rady Gminy 291
Zarządzenie Nr 87/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Będzino 188
Andrzej Jóźwiak - Radny Gminy 193
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 172
Przewodniczący Rady i Radni 1618
Wykaz Nr 1/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat 213
Uchwała nr XCII/533/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym 47
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 199
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 10 maja 2024 r. o możliwości zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach kandydatów 52
Zarządzenie wewnętrzne Nr 52/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 167
Adam Gołębiewski - Radny Gminy 191
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 113
Uchwała nr XXX/188/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 193
Zarządzenie nr 383/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Będzino 213
Eliza Szpakiewicz - podinspektor ds. gospodarki komunalnej 194
1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa 177
Lista preparatów do dezynfekcji 302
Anna Janiuk - po objęciu stanowiska Sekretarza Gminy Będzino 203
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu 261
Uchwała nr XLV/349/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 139
Uchwała nr III/11/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca, gmina Będzino 19
Zarządzenie Nr 182/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap 1B: przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów 187
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino w latach 2013-2020 387
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Dyrektor Żłobka Samorządowego w Mścicach 192
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3 282
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 287
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 208
Wykazy 2019 - 25.08.2021 341
Kołpacki Piotr - Radny Rady Gminy 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Podział i zagospodarowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych usytuowanych w obrębie Będzino (dz. ewid. nr 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21) oraz w obrębie Będzinko (dz. ewid. nr 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9, 71/10, 71/12, 71/13, 71/14, 71/11, 42/2, 42/3) w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim” 11
Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 185
Marzena Sztorc - Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej 208
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Będzino 154
Zarządzenie nr 62/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 11
1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie "Stanu ludności poszczególnych miejscowości Gminy Będzino na dzień 31.12.2023r." 49
Sławomir Bryliński - Radny Gminy 244
Postępowanie na zadanie pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 190
Uznanie dziecka 197
Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 195
1431.63 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odbioru odpadów ze Strzelnicy w Popowie 76
62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 307
Wzory deklaracji 379
Anetta Tomala-Gajec - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 428
Uchwała nr LXXXVIII/497/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 87
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 472
Bryliński Sławomir - Radny 67
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 285
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 6
PROTOKÓŁ Nr LXXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 14 lipca 2023 roku 105
Uchwały w sprawie podatków 687
Uchwała nr LXIX/381/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino oraz pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 234
Piotr Kołpacki - Radny Rady Gminy Będzino 11
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 maja 2018 roku 208
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.69.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Jeleń” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024. 79
UCHWAŁA NR XLIV/347/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 201
Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 248
Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 189
Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 317
Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy 263
Zarządzenie Nr 86/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 197
Zbigniew Krasowski - Radny Gminy 202
PROTOKÓŁ Nr LXXX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 30 czerwca 2023 roku 123
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 182
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2024 rokuo numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.: 38
Uchwała nr XCII/532/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 66
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 211
Podatek Akcyzowy 2023 327
Zarządzenie wewnętrzne Nr 42/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 34/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 181
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 202
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2 321
Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 163
Zarządzenie nr 382/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 247
Zarządzenie nr 61/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko i nieprzestrzegania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w związku z niewłaściwym składowaniem obornika końskiego na działce nr 228/28, obręb ewidencyjny Mścice, gmina Będzino. 45
1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino 175
Procedury dezynfekcji 294
Henryk Broda - Wójt Gminy - (na koniec kadencji) 223
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 255
Uchwała nr XLV/348/18 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 164
Uchwała nr III/10/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Mścicach oraz nadania mu statutu 23
Zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 178
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 1.01.2019 r.) 202
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 205
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino oraz powołania Komisji Opiniującej do rozpoznania tych wniosków 263
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 196
Imbiorowska Eugenia - Radna Rady Gminy 149
Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 107
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymień, gm. Będzino” 9
Uchwała nr III/16/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej Będzinie 208
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 196
Sylwia Halama - Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino - publikacja po otrzymaniu od Wojewody Zachodniopomorskiego 756
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 210
1431.1 - Wniosek o udostępnienie informacji publiczej w przedmiocie utrzymania czystości i porzadku w gminie oraz zbiorników bezodpływowych i POŚ 66
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 219
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, czasowy, lub wymeldowaniu z pobytu stałego, czasowego 284
Wójt 2718
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej 226
Uchwała Nr XXXV/312/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia nowego brzmienia Statutu Gminy Będzino 228
61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 301
Uchwała nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 136
Małgorzata Górzyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 287
Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 296
Robert Suszczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęcoi stanowiska 8
Gołębiewski Adam - Radny 85
Uchwała nr LXIX/380/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. 224
Eugenia Imbiorowska - Radna Rady Gminy Będzino 8
PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 23 kwietnia 2018 roku 185
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.68.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 100
Wójt Gminy Będzino na podstawie uchwały nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Będzino w 2018 roku 169
Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 188
Opieka nad dziećmi do lat 3 343
Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 298
Zarządzenie nr 47/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 44
Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy 282
Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino 179
Andrzej Krawiec - Radny Gminy 176
PROTOKÓŁ Nr LXXIX/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 16 czerwca 2023 roku 126
Uchwała nr XLVI.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 299
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 167
INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 47
Uchwała nr XCII/531/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 32
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 182
Zarządzenie wewnętrzne Nr 34/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 200
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 171
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w m. Stoisław. 229
Uchwała nr XXIX/186/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 193
Zarządzenie nr 381/2022 Wójta Gminy Bedzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 180
Tomasz Szymaniak - inspektor ds. gospodarki komunalnej 236
Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 438
Zarządzenie nr 60/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 39
1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach 231
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 376
Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... 273
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu 275
Uchwała nr XLIV/347/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 153
Małgorzata Macedońska - Skarbnik Gminy Będzino - po objęciu stanowiska 578
Uchwała nr III/9/24 Rady Gminy Będzino z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 17
Zarządzenie Nr 180/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 175
Aneta Piszer - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 171
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 197
Grudzień Barbara - Radna Gminy Będzino 181
Zarządzenie nr 121/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 92
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. 11
Uchwała nr III/15/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy 202
Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 195
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 225
Mariusz Gosławski - Radny Gminy 210
Piotr Frątczak - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 195
1431.62 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie wycinki drzew i krzewów znajdujących się na działce gminnej nr 7/12 w m. Podamirowo 75
60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 301
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika 88
Uchwała nr LXXXVIII/495/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 92
Informacje i wykazy od 2022 r. 166
Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 305
Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 311
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po rozwiązanu stosunku pracy 7
Gosławski Mariusz - Radny 58
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 1 402
Uchwała nr LXIX/379/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 211
Barbara Grudzień - Radna Rady Gminy Będzino 6
PROTOKÓŁ Nr XL/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 marca 2018 roku 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.67.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Dzik” w Koszalinie w sezonie łowieckim 2023/2024 93
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty 987
Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 177
Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 302
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 300
Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor / inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 51
Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy 272
Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok 189
Marek Pacek - Radny Gminy 219
Uchwała nr XLVI.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 322
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 54
Diana Kret - Radna Gminy 193
Biuro Rady Gminy 752
Uchwała nr XCII/530/24 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 34
Diana Kret - Radna Gminy 182
Podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 508
Zarządzenie wewnętrzne Nr 21/2015 Wójta Gminy Będzino w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 171
Diana Kret - Radna Gminy 193
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 454
Uchwała nr XXIX/185/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 187
Zarządzenie nr 59 /2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób fizycznych ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 40
Małgorzata Gos - podinspektor ds. gospodarki odpadami 205
1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino 171
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... 294
Uchwała nr XLIV/346/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej. 127
Uchwała nr II/8/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Będzino 13
Zarządzenie Nr 179/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 181
Wzory zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 172
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 200
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 186
Wykaz Nr 1/10/2022 z dnia 08.10.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 199
Zarządzenie nr 120/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 79
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. 11
Uchwała nr III/14/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Będzino na rok 2019 205
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 187
Wykaz nieruchomości Nr 1/10/2022 przeznaczonych do sprzedaży 271
Barbara Grudzień - Radna Gminy 238
Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie 166
1431.61 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunków zabudowy dot. farm fotowoltaicznych 80
Rekrutacja do żłobka 334
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą 207
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 156
59. Wniosek w sprawie: DPS 306
Uchwała nr LXXXVIII/494/23 z nia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 67
Renata Protasewicz - Skarbnik Gminy Będzino - po zakończeniu stosunku pracy 460
Informacje i wykazy - do 2021 r 575
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 386
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 6
Grudzień Barbara - Radna 70
Uchwała nr LXVIII/378/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 269
Mariusz Gosławski - Radny Rady Gminy Będzino 6
PROTOKÓŁ Nr LXXVIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 maja 2023 roku 138
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 lutego 2018 roku 190
Zarządzenie nr 45/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 75
Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 192
Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy 277
Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. 166
Lucyna Parol - Radna Gminy 309
Uchwała nr XLVI.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie 348
Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 2 maja 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 155
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 189
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 465
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 187
Podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 441
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 192
Zarządzenie nr 58/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych oraz kierowania do ich wykonywania osób uprawnionych w imieniu Wójta Gminy Będzino 29
Uchwała nr XXIX/184/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 193
1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 170
Zarządzenie nr 75/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 18 sierpniam 2023 r. w sprawie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 195
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 325
Uchwała nr XLIV/345/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Kompleksową termo-modernizację Przedszkola w Będzinie” 134
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta 315
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 2,2150 ha 270
Uchwała nr II/7/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 14
Zarządzenie Nr 178/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 165
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) 183
Bogusława Horodyńska - dyrektor w Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 01.09.2019 r.) 191
Zarządzenie nr 119/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu 140
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. 13
Uchwała nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 - 2025 174
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 206
Informacja o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 218
Eugenia Imbiorowska - Radna Gminy 208
Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach 205
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 341
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 120
58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 306
Uchwała nr LXXXVIII/493/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 72
Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 175
Imbiorowska Eugenia - Radna 56
Uchwała nr LXVII/377/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Będzino na lata 2023-2025 223
Adam Gołębiewski - Radny Rady Gminy Będzino 6
PROTOKÓŁ Nr LXXVII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 25 maja 2023 roku 147
Uchwała nr XCI/529/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino 93
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 stycznia 2018 roku 174
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.66.2023.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie „Świt” w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2023/2024 113
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r. 890
Zarządzenie nr 44/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Usługa kompleksowego zarządzania i prowadzenia projektu pn. "Gmina z Klasą - wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Będzino" 84
Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" 276
Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego 190
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 383
Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy 284
Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 149
Sylwester Specyał - Radny Gminy 207
Uchwała nr XLVI.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG 301
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 224
Rok 2021 513
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 161
Referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 546
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 179
Zarządzenie nr 57/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Będzinie 41
Uchwała nr XXIX/183/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 201
Zarządzenie nr 380/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 202
1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 182
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 134
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 279
Uchwała nr XLIV/344/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej” 204
Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 280
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony trzech lat  dz. nr 109/11 część o pow. 1,7500 ha 242
Rozporządzenie nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 146
Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 143
Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 356
Andrzej Tyl - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 195
Zarządzenie nr 118/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 101
Podatek od nieruchomości na 2021 rok 259
Aneta Piszer - p. o. dyrektora w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach (na dzień 31.08.2019 r.) 205
Gosławski Mariusz - Radny Rady Gminy 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. 15
Uchwała nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r 193
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 183
Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowska 446
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 154
Diana Kret - Radna Gminy 205
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 174
1431.60 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie składu organów gminy w latach 1990-2023 77
Sekretarz 1264
Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej 67
57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 284
Kołpacki Piotr - Radny 86
Uchwała nr LXVII/376/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu bedącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 220
Sławomir Bryliński - Radny Rady Gminy Będzino 5
PROTOKÓŁ Nr LXXVI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 kwietnia 2023 roku 132
Uchwała nr XCI/528/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność pracownika Urzędu Gminy Będzino 64
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku 161
Zarządzenie nr 43/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Będzino 61
Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 310
Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 193
Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy 280
Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 09 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 184
Bogdan Staniak - Radny Gminy 183
Uchwała nr XLVI.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 285
Lucyna Parol - Radna Gminy 212
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 246
Lucyna Parol - Radna Gminy 188
Referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino 493
Lucyna Parol - Radna Gminy 182
Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 350
Zarządzenie nr 56/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Będzino postępowań administracyjnych i wydawania decyzji 28
Uchwała nr XXIX/182/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 166
Zarządzenie nr 379c/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 183
1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy 187
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 153
Uchwała nr XLIV/343/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Będzino 123
Rozporządzenie nr 17/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 05 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 199
Uchwała nr II/6/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Będzino 12
Zarządzenie Nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów; wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Będzino 169
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 318
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 187
Zarządzenie nr 117/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino 102
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 226
Gołębiewski Adam - Radny Rady Gminy 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” 11
Uchwała nr II/11/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 218
Bogdan Wojsa - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie 190
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 237
Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie w 2024 r. 470
POSTANOWIENIE NR 628/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pienvszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 94
Piotr Kołpacki - Radny Gminy 229
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego 223
56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 337
Uchwała nr LXXXVIII/492/23 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 75
Uchwała nr LXVII/375/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będzino 213
Joanna Banaszczak - Radna Rady Gminy Będzino 6
PROTOKÓŁ Nr LXXV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 5 kwietnia 2023 roku 140
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 grudnia 2017 roku 200
Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 61
Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach 297
Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica 223
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta 313
Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy 348
Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 178
Barbara Grudzień - Radna Gminy 190
Wykaz Nr 1/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 238
Uchwała nr XLIV.271.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 929
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 180
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 183
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 199
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 197
Uchwała nr XXIX/181/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 165
Zarządzenie nr 379b/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 203
Strona Państwowej Komisji Wyborczej 141
1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 189
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 237
Uchwała nr XLIV/342/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 136
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w m. Stoisław 327
Uchwała nr II/5/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Będzino 15
PROTOKÓŁ Nr LXXIV/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 marca 2023 roku 141
Zarządzenie Nr 175/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 179
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 206
Skarbnik 1120
Alicja Marszałek - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach 170
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 169
Zarządzenie nr 116/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Remont dróg na terenie gminy Będzino 101
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 65
Bryliński Sławomir - Radny Rady Gminy 182
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” 8
Uchwała nr II/10/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielania na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 202
Dorota Sosna - pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 238
POSTANOWIENIE NR 627/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino 148
Krystyna Najdzion - Radna Gminy 186
1431.59 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopert dowodowych 75
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 204
Uchwała nr LXXXVII/491/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 143
55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 292
Podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino 481
Najdzion Krystyna - Radna 60
Uchwała nr LXVII/374/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słowienkowo 206
Tomasz Baczyński - Radny Rady Gminy Będzino 6
Uchwała nr XCI/527/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino oraz dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino 51
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 listopada 2017 roku 166
Zarzadzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023" 220
Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 70
Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 297
Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino 194
Zarządzenie Nr 79/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: założeń do budżetu Gminy Będzino na rok 2020 152
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 202
Skargi od 2021 r. 313
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 150
Uzupełnienie Wykazu Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 247
Uchwała nr XXVIII/180/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 196
Zarządzenie nr 379a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 362a/2022 z dnia 17.10.2022 oraz Zarządzenia 303/2022 z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 208
Za 2020 rok 376
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 116
1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie 186
Ogłoszenie o naborze wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 452
Uchwała nr XLIV/341/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 129
Uchwała nr II/4/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino 13
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino za 2021 rok - nieaktualny 392
PROTOKÓŁ Nr LXXIII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 28 lutego 2023 roku 138
Zarządzenie Nr 174/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 166
Zarządzenie nr 115/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 83
Andrzej Tyl - p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 184
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 182
Banaszczak Joanna - Radna Rady Gminy 191
Obwieszczenie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 9
Uchwała nr II/9/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 175
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 213
Lucyna Parol - Radna Gminy 246
Zaświadczenie o stanie cywilnym 175
54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 320
Radca Prawny w Urzędzie Gminy Będzino 660
Uchwała nr LXVII/373/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy grogi gminnej w miejscowości Strachomino 194
Parol Lucyna - Radna 99
Uchwała nr XCI/526/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024 46
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 października 2017 roku 176
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu 187
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 249
Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 203
Zarządzenie Nr 78/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 185
Wykaz nieruchomości Nr 1/03/2022 przeznaczonych do sprzedaży 402
Wykaz Nr 1/06/2022 z dnia 06.06.2022 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 3 lat 217
Uchwała nr XXVIII/179/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” 174
Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r. 598
Za 2019 rok 303
1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 162
Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 592
Uchwała nr XLIV/340/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 143
Uchwała nr II/3/24 Rady Gminy Będzino z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Będzino 13
PROTOKÓŁ Nr LXXII/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 26 stycznia 2023 roku 146
Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 196
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2023r oku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 97
Marzena Sztorc-Kachlicka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (stanowisko specjalisty pracy socjalnej) - w związku z nadaniem upoważenienia do wydawania decyzji 157
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 161
Baczyński Tomasz - Radny Rady Gminy 183
Uchwała nr LXXXVII/490/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 64
Obwieszczenie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 9
Uchwała nr II/8/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 242
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 146
Grzegorz Sztulc - Radny Gminy 209
1431.58 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii decyzji o warunkach zabudowy nr sprawy PP.6730.78.2011 68
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 338
Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 383
53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 293
Rozporządzenie Nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 207
Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 325
Uchwała nr LXVII/372/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice 225
Sztulc Grzegorz - Radny 68
Uchwała nr XCI/525/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 51
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 września 2017 roku 192
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie 164
Zarządzenie nr 40/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia 76
1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 201
Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 176
Zarządzenie Nr 77/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 194
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 166
Uchwała nr XXVIII/178/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 203
Za 2018 rok 336
Komunikat w sprawie określenia terminu uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców 118
Uchwała nr XLIV/339/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 137
PROTOKÓŁ Nr LXXI/2023 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 12 stycznia 2023 roku 128
Zarządzenie nr 113/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. ochrony środowiska i inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Będzino 88
Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 167
Stanisława Papajewska-Hanasz - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie (starszy specjalista pracy socjalnej) - w związku z cofnięciem upoważenienia do wydawania decyzji 243
Podatek od nieruchomości na 2016 rok 208
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji 339
Uchwała nr LXXXVII/489/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 72
Zawiadomienie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 8
Uchwała nr II/7/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 195
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 121
1431.57 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie doświadczeń gminy i oceny korzystania przez nią z mediów społecznościowych 74
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego 277
52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 280
Główny Księgowy Urzędu Gminy 1105
Ogłoszenie o otwartm konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 554
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 357
Uchwała nr LXVII/371/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzio na lata 2023-2030 207
Uchwała nr XCI/524/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 48
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 11 września 2017 roku 198
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) 210
1431.77 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta 226
Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 207
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2022 r. 294
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 11 września 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika na terenie Gminy Będzino w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 188
Uchwała nr I/2/24 Rady Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Będzino 33
Referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 749
Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska 400
Uchwała nr XXVIII/177/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 183
Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 30
Uchwała nr XLIV/338/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 150
Zarządzenie nr 112/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji 99
Zarządzenie Nr 171a/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 166
Podatek od nieruchomości na 2015 rok 171
Uchwała nr LXXXVII/488/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 92
Uchwała nr XC/523/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Będzino udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 123
1431.56 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie kar umownych wynikających z realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego 66
51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 293
Zmiana imion i nazwisk 233
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 222
Ogłoszenie o naborze dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 721
Uchwała nr LXVII/370/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 265
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 249
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2017 roku 193
Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Usługi kompleksowego zarządzania i prowadzenia projektu pn. Przedszkole „Promyki Bałtyku” w Mścicach – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino 57
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu 180
Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 208
Informacja o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 2021 r. 405
Zarządzenie Nr 75/2019 z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchominko 165
Uchwała nr I/1/24 Rady Gminy Będzino z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 35
Podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 699
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino 29
Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 372
Uchwała nr XXVIII/176/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 162
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością 139
Uchwała nr XLIV/337/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za lata 2016-2017 125
PROTOKÓŁ Nr LXX/2022 Rady Gminy Będzino z sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku 171
Zarządzenie nr 111/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia "Analizy zagrożeń w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie gminy Będzino” 104
Zarządzenie Nr 171/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 rok 184
Podatek rolny i leśny na 2021 rok 196
Uchwała nr II/6/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 189
Uchwała nr XC/522/24 z dnia 6 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/514/24 Rady Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 196
1431.55 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie "Analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji" 75
50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 296
Zarządzenie Nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 212
Zarządzenie nr 38/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej komisji wyborczych 62
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O NAJEM LOKALI SOCJALNYCH z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 1102
Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 314
Uchwała nr LXVII/369/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 83/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 223
PROTOKÓŁ Nr XXX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2017 roku 185
1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. 175
Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 183
PROTOKÓŁ Nr LXIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku 148
Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 172
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert Nr PA-524-1-2022 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 - nabór dodatkowy 297
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WST-K.420.17.2023.MCD.11 w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiedzy m. Wicie, a m. Pleśną poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowie nowych". 71
Zarządzenie nr 379/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 191
Uchwała nr XXVIII/175/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 178
Osoba do kontaktu 630
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 117
Uchwała nr XLIV/336/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 135
Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 listopada 2023 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 85
Zarządzenie Nr 169/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosodarowania przestrzennego Gminy Będzino, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 145
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 8 marca 2024 r. 161
Podatek rolny i leśny na 2020 rok 158
Uchwała nr LXXXVII/487/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego 86
Uchwała nr II/5/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 191
Uchwała nr XC/521/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” 62
1431.54 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie szczepień przeciw HPV w gminie Będzino 60
Osoba do kontaktu 536
49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 278
Zarządzenie nr 37/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie podjęcia uchwały odnośnie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kładno 97
Główny Księgowy Urzędu – Zastępca Skarbnika Gminy 742
Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 321
Uchwała nr LXVII/368/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 267/108 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice 190
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) 351
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 kwietnia 2017 roku 154
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami 301
Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 181
PROTOKÓŁ Nr LXVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 listopada 2022 roku 135
Zarządzenie Nr 73/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 157
PP.6733.6.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym na terenie dz. nr 19/2, obręb Łekno, gmina Będzino oraz dz. nr 229/2, 277/1, 229/3, 175/19, 228/3, 230, 231/1, obręb Strzeżenice, gmina Będzino” 123
Zarządzenie nr 378/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia reprezentantów Gminy Będzino do Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino z niezbędną infrastrukturą techniczną" 185
Uchwała nr XXVIII/174/20 z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 182
Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) 384
Uchwała nr XLIV/335/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012– 2032” 135
Zarządzenie nr 109 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli z realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług medycznych w gabinecie rehabilitacyjnym dla mieszkańców Gminy Będzino 107
Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap IB: przebudowa drogi gminnej nr 100004Z na odcinku Borkowice - Śmiechów 172
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 4 marca 2024 r. 240
Podatek rolny i leśny na 2019 rok 156
Uchwała nr LXXXVII/486/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 95
Uchwała nr II/4/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Będzinie 173
Uchwała nr XC/520/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 51
1431.53 - Wniosek o udostępnienei informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia dokumentacji związanej z działalnością Strzelnicy w Popowie 54
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 199
Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino 325
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr PA-524-1-2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 291
48. Wniosek w sprawie: Kultura 261
Referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 1040
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 marca 2017 roku 152
1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe 146
Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) 185
Uchwała nr XIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 198
PROTOKÓŁ Nr LXVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2022 roku 156
Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 405
Zarządzenie Nr 72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 174
PP.6733.5.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie dz. nr 94/11, 354, 174/1, 174/2, obręb Będzinko, gmina Będzino” 75
Zarządzenie nr 377/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 204
Uchwała nr XXVII/173/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo 167
Uchwała nr XLIV/334/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 137
Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 102
INFORMACJA dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Będzino w Wyborach Samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 105
Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 172
Podatek rolny i leśny na 2018 rok 153
Uchwała nr LXXXVI/485/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino 117
Uchwała nr II/3/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. 191
Uchwała nr XC/519/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 53
Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. 305
Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino” 62
1431.52 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie parku maszynowego posiadanego do realizacji zadań własnych w ramach art. 7 ust 1 podpunkt 1, 2, 3 i 4 u.s.g. 68
Rozporządzenie Nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 202
Anna Wieczorek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po objęciu stanowiska) 227
47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 283
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 963
Uchwała nr LXVII/367/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 204
Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 342
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2017 roku 145
1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 188
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino 159
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 231
PROTOKÓŁ Nr LXVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2022 roku 146
Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 107/30, 107/31, 107/32, 107/37, 107/38, 107/39, 107/44, 107/45, 107/21, 107/9, 107/10, 107/36, 107/42, 107/11 obręb Mścice, gm. Będzino”. 86
Uchwała nr XXVII/172/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 176
Informacja dotycząca przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 29.10.2022 do 28.01.2023 216
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 1122
Zarządzenie nr 107/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 115
Uchwała nr XLIV/333/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. 106
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie o terminach zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Będzino 149
Zarządzenie Nr 166/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 155
Podatek rolny i leśny na 2017 rok 171
Uchwała nr II/2/18 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie 186
Uchwała nr XC/518/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 54
Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino 316
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 293
Zarzadzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie funkcjonowania na terenie gminy Będzino systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza Host Nation Support (HNS) 62
1431.51 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości osób przebywających na terenie Gminy Będzino, tórym nadano status UKR 66
Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po objęciu stanowiska) 205
45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 461
Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza do składania ofert firmy zajmujące się sprzedażą (hurtową) materiałów budowlanych opisanych w specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych (bez robocizny), które będą stanowić darowiznę rzeczową Fundacji Habitat for Humanity Poland dla gminy Będzino na potrzeby obiektów mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie. 665
Uchwała nr LXVII/366/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 206
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku 152
1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino 200
Uchwała nr XII/94/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 156
PROTOKÓŁ Nr LXV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 października 2022 roku 149
Zarządzenie Nr 70/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino na I półrocze 2019 r. 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 107/30, 107/31, 107/32, 107/37, 107/38, 107/39, 107/44, 107/45, 107/21, 107/9, 107/10, 107/36, 107/42, 107/11 obręb Mścice, gm. Będzino”. 121
Zarządzenie nr 376/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla sób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 193
Uchwała nr XXVII/171/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino 183
Zarządzenie nr 106/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, działanie nr 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, typ projektu: Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino, Numer naboru: FEPZ.05.01-IZ.00-001/23 103
Uchwała nr XLIV/332/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 138
INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych 177
Zarządzenie Nr 165/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 183
Podatek rolny i leśny na 2016 rok 170
wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) 1812
Uchwała nr LXXXVI/484/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. 121
Uchwała nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 197
Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino oraz powołania Komisji Opiniującej do rozpoznania tych wniosków 53
Uchwała nr XC/517/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesył 45
Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania 405
Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino 275
1431.50 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie dostawcy systemów informatycznych informacji prawnej 61
Danuta Sawicka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) 219
44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 292
PROTOKÓŁ Nr XXV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 16 grudnia 2016 roku 141
1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny 190
Uchwała nr XII/93/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach 183
Zarządzenie Nr 69/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. 57
Zarządzenia nr 375/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Gminy Będzino oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Będzino, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 166
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 296
Uchwała nr XXVII/170/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości 162
Zarządzenie nr 105/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 122
Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Będzino 1612
Uchwała nr XLIV/331/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 120
Zarządzenie Nr 164/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 149
Podatek rolny i leśny na 2015 rok 183
Uchwała nr LXXXVI/483/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 73
Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 277
Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie oddania w najem garaży oznaczonych od 1 do 4 na działce nr 61/13 w obrębie ewidencyjnym Tymień, stanowiącej własność gminy Będzino 57
Uchwała nr XC/516/24 z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 64
1431.49 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie decyzji środowiskowych wydanych dla farm fotowoltaicznych/ instalacji fotowoltaicznych o mocy powyzej 10MW 68
Podatek od środków transportowych 2022 416
43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 272
Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 251
Tomasz Szymaniak - Zastępca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 195
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 listopada 2016 roku 137
Informacja na podstawie art.3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 210
1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK 203
PROTOKÓŁ Nr LXIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2022 roku 203
Uchwała nr XII/95/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 189
Zarządzenie Nr 68/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 149
Zarządzenie nr 374/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działki nr 3/64 obręb Łopienica, gm. Będzino”. 49
Uchwała nr LXXXIX/515/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do Klastra Energii Klaster Energia dla Środowiska 77
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku 292
Zarządzenie nr 104 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 82
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - korekta 02-02-2023r. 211
Uchwała nr XXVII/169/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 194
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.8 „Edukacja przedszkolna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Będzino. 551
Uchwała nr XLIV/330/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 146
Obwiszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2024 roku o obwodach głosowania w Gminie Będzino 211
Zarządzenie Nr 163/2020 z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice, wyłożenego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.08.2020 r. do 18.09.2020 r. 174
Uchwała nr LXXXVI/482/23 z dnia 30 listopada 2023 r. uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 94
Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" 311
Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino 280
Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Remont drogi do banku w Będzinie 58
1431.48 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie aktualnych tytułach dłużnych samorzadu 125
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 735
42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 248
Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 303
Uchwała nr LXVII/365/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenia Gminy Będzino 173
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2016 roku 161
Informacja na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 201
1431-70 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino 183
PROTOKÓŁ Nr LXIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2022 roku 173
Uchwała nr XII/92/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie 183
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino 415
Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 156
Zarzadzenie nr 373/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Pleśna gm. Będzino - liczba zadań 2. 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tymień, na działce nr 169/27 obr. Tymień wraz z budową wylotu ścieków oczyszczonych na działce nr 169/179 obr. Tymień, gm. Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie”. 41
Uchwała nr LXXXIX/514/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 90
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino w dniach 8 i 15 stycznia 2022 roku 306
Zarządzenie nr 103 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024-2028 94
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 9 listopada 2021 r. 337
Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 783
Uchwała nr XXVII/168/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 163
Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 311
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 123
Uchwała nr XLIV/329/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok 111
Zarządzenie Nr 162/2020 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 149
PROTOKÓŁ Nr LXII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 lipca 2022 roku 192
Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne, sanitarne i techniczne siłowni zarządzanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie 73
Uchwała nr LXXXVI/481/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 86
1431.47 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw producentów oprogramowania z którego korzysta Urzad. 139
41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 270
Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 294
PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 15 września 2016 roku 163
Sekretarz Gminy ​​​​​​​w Urzędzie Gminy Będzino 1851
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 202
1431-69 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego 159
Uchwała nr XII/91/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 170
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 321
Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 159
Zarzadzenie nr 372/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświatlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 179
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Będzino, w obrębie Strachomino, powiat koszaliński” 34
Uchwała nr LXXXIX/513/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 89
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 597
Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 222
Uchwała nr XXVII/167/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 159
Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. 309
Postanowienie nr 392/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie 94
Uchwała nr XLIII/328/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3516Z Smolne - Wierzchomino na odcinku ok. 0,5 km w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim 138
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 785
Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 175
PROTOKÓŁ Nr LXI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 21 lipca 2022 roku 168
Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 60
Uchwała nr LXXXVI/480/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 91
40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 248
Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok 323
Uchwała Nr LXIII/347/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego 316
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 sierpnia 2016 roku 149
Zarządzenie nr 126/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 68
Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino, sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia 197
Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje 200
Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3455651,00 zł 135
Zarządzenie nr 371/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Wójta Gminy Będzino ds. wyborów 210
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 334
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Będzino, w obrębie Strachomino, powiat koszaliński” 35
Uchwała nr LXXXIX/512/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 81
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 1059
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 604
Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 331
Uchwała nr XXVII/166/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 162
Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 290
Postanowienie nr 391/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie 98
Uchwała nr XLIII/327/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 122
Rok 2020 343
Zarządzenie Nr 160/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 179
PROTOKÓŁ Nr LX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 lipca 2022 roku 168
Zarządzenie nr 29/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 50
Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 259
1431.46 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych 136
38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 375
PROTOKÓŁ Nr XX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 czerwca 2016 roku 164
Uchwała nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 211
Referent/podinspektor/inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino 692
Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Będzinie 149
Zarządzenie nr 370/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2023 rok 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne – Wierzchomino” 32
Uchwała nr LXXXIX/511/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 57
Zarządzenie nr 102/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 169
Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina 315
Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. 293
Uchwała nr XXVII/165/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino 178
Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 115
Uchwała nr XLIII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 136
Rok 2019 329
Zarządzenie Nr 159/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wierzchomino-Wierzchominko” 153
PROTOKÓŁ Nr LIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2022 roku 166
Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska 248
Uchwała nr LXXXVI/479/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030 101
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 316
1431.45 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady gminy 168
37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 288
Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. 297
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 czerwca 2016 roku 143
Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino 164
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 761
Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 150
Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 316
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516Z Smolne – Wierzchomino” 33
Uchwała nr LXXXIX/510/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych 61
Zarządzenie nr 101/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Będzino oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK 146
Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie 309
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 772
Uchwała nr XXVII/164/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 159
Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 86
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 144
Uchwała nr XLIII/325/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 143
Uchwała nr LXXXV/478/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/474/23 Rady Gminy Będzino z dnia 03 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Będzino na 2023 rok 100
Rok 2018 326
Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice” 161
Podatek Akcyzowy 2022 543
PROTOKÓŁ Nr LVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 czerwca 2022 roku 183
1431.44 - Wniosek o udostepnienie informacji w zakresie udzielania dostępu do informacji publicznych w 2022 r. 141
36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 261
1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI 213
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 16 maja 2016 roku 193
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 195
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 246
Zarządzenie nr 369/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Zakup komputerów przenośnych – laptopów 213
Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 172
Zarządzenie Nr 62/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Będzinie 156
Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 308
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.23.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 10 MW „PV Strzeżenice ” 33
Uchwała nr LXXXIX/509/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych 65
Zarządzenie nr 100/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 140
Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 315
PROTOKÓŁ Nr LVII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 maja 2022 roku 234
Uchwała nr XXVII/163/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino 173
Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 72
Uchwała nr XLIII/324/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 130
Uchwała nr LXXXV/477/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2023 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 112
Rok 2017 294
Zarządzenie Nr 157/2020 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych w jednostkach organizacyjnych w Gminie Będzino 193
1431.43 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 132
1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” 195
Podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy Będzino na czas usprawiedliwionej nieobecności 409
35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 283
Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino 303
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 30 marca 2016 roku 163
Zakładka archiwalna (do 2020 r.) 204
Zarządzenie Nr 368/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 231
Konsultacje archiwalne 213
Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 181
PP.6733.2.2024 Obwieszczenie o zakończeniui postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 424/1, 424/3, 297/4, 440/9 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino. 46
Referent/podinspektor/inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino 535
Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 154
Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 338
Uchwała nr LXXXIX/508/24 z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/347/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 70
Zarządzenie nr 99/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Będzino nr 86/2023 z dnia 18.09.2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 172
Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 282
Ogłoszenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego (...) 678
PROTOKÓŁ Nr LVI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 13 maja 2022 roku 180
Uchwała nr XXVII/162/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino 146
Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 67
Uchwała nr LXXXIV/476/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 106
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 136
Uchwała nr XLIII/323/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy plaży w m. Pleśna 138
Rok 2016 316
Zarządzenie Nr 156/2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 178
Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego 314
1431.42 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zawierania przez gminę umów na doradztwo podatkowe 120
1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych  201
33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 286
Rafał Turlej - st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy 366
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 14 marca 2016 roku 151
Zarządzenie nr 367/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino 199
Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 183
Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a. 76-031 Mścice 133
Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w miejscowości Tymień, wraz z ich wycinką 687
Uchwała nr LXXXIX/507/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 69
1431.41 - Wniosek o udostępnienie informacji puiblicznej w zakresie umowy dzierżawy działki nr 24, obr. ew. Popowo 128
Zarządzenie nr 98/2023 Wójta gminy będzino z dnia 12 października 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino 156
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 83
Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 338
Uchwała nr XXVII/161/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino 160
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 483
Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 103
Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 96
Uchwała nr XLII/322/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 126
Rok 2015 309
Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2021 164
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.22.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2, 229/3, 277/1, 175/19, 228/3, 230, 231/1 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 80
PROTOKÓŁ Nr LV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 kwietnia 2022 roku 215
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 Rady Gminy w Będzinie z sesji z dnia 23 lutego 2016 roku 172
Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 186
32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 306
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 527
Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021" 132
Uchwała nr LXXXIX/506/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2024-2034 61
1431.40 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie etatów psychologów szkolnych dla placówek na terenie gminy 118
Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy podczas jego nieobecności 169
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 140
Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach 315
Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 65
Uchwała nr XXVII/160/20 z dnia 08 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 162
Uchwała nr LXXXIV/474/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 97
Uchwała nr XLII/321/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia kosultacji z mieszkańcami Gminy Będzino 132
Rok 2014 333
Zarządzenie Nr 154/2020 z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 166
Ulgi Podatkowe COVID-19 349
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” 59
1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno 197
Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska 448
PROTOKÓŁ Nr LIV/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 kwietnia 2022 roku 232
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku 150
Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie 356
31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 270
Uchwała nr XI/84/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 185
Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i członka radzy sołeckiej w sołectwie Będzino na lata 2019 - 2023 183
1431.39 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby gospodarstw i kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 115
Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr PA.524.1.2023 na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 621
Zarzadzenie nr 96/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” 174
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 80
Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino 316
Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 109
Uchwała nr XXVI/159/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 168
Uchwała nr LXXXIV/473/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 139
Uchwała nr XLII/320/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 121
Rok 2013 296
Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 131
Podatek akcyzowy 2021 392
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” 49
1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku 189
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 969
PROTOKÓŁ Nr LIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 07 kwietnia 2022 roku 245
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 listopada 2015 roku 144
Zarządzenie Nr 365/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 364/2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 189
30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 279
Uchwała nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 191
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 168
Uchwała nr LXXXIX/505/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok 69
1431.38 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych 114
Zarządzenie nr 95/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 138
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lutego 2024 roku 178
Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino 356
Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 103
Uchwała nr XXV/158/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 147
Uchwała nr LXXXIV/472/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 186
Uchwała nr XLI/319/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 127
Rok 2012 288
Zarządzenie Nr 152/2020 z dnia 01 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach 168
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 150 MW), wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” zlokalizowanych działkach numer 116, 201/1, 164, 140/1, 138, 135, 56, 53, 55/1, 54/1, 50, 70/1, 68/1, 63/1, 71, 66, 73, obręb Wierzchomino, gmina Będzino oraz na działkach numer 141/1, 27/3, 24, 99/1, 100/4, obręb Smolne, gmina Będzino.” 50
1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne 213
Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino 544
PROTOKÓŁ Nr LII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 marca 2022 roku 254
PROTOKÓŁ Nr XII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2015 roku 180
Zarządzenie Nr 364a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 156
Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie 381
29. Wniosek w sprawie: Ankieta 287
Uchwała nr X/82/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca 185
Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 40a/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 21.06.2019 r. 162
Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 154
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. 132
Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 284
Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 85
Uchwała nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 166
Uchwała nr LXXXIV/471/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 119
Uchwała nr XLI/318/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 123
Rok 2011 325
Zarządzenie Nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 168
1431.37 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii protokołu z zebrania wiejskiego Sołectwa Kładno 129
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 100
Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 518
1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych 170
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 706
PROTOKÓŁ Nr LI/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 2 marca 2022 roku 291
PROTOKÓŁ Nr XI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 września 2015 roku 169
Zarządzenie Nr 364/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 176
28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 318
Uchwała nr X/81/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino 171
Zarządzenie Nr 55/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą" 137
Obwieszczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych 119
Zarządzenie nr 93/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy o współpracę pomiędzy Gminą Będzino a Społeczną Agencją Najmu (SAN) 141
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 98
Uchwała nr XXV/156/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 176
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 613
Uchwała nr LXXXIV/470/23 z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 98
Uchwała nr XLI/317/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 142
Zarządzenie Nr 150/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. 173
1431.36 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji zatwierdzającej strzelnice zlokalizowaną w Popowie 10 152
1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego 206
Ogłoszenie otwatrego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 643
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 66
Podatek od środków transportowych 2021 243
PROTOKÓŁ Nr L/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2022 roku 303
Zarządzenie Nr 363/2022 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 273
PROTOKÓŁ Nr X/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 03 września 2015 roku 159
Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11.10.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino 430
27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 278
Uchwała nr X/80/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 165
Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2028 154
Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 109
Zarządzenie nr 92/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 147
Uchwała nr XLIV.272.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 323
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok 84
Uchwała nr XXV/155/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 180
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 614
Uchwała nr LXXXIV/469/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Będzino na dofinansowanie budowy przez osoby fizyczne studni wierconych głębinowych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Będzino 95
Oferta na realizacje zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą "Bezpiecznie nad wodą" 830
Uchwała nr XLI/316/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 117
Zarządzenie Nr 149/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno" 154
1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 251
1431.35 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja JST" 148
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” 63
Wnioski 366
Zarządzenie Nr 362a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16.09.2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 169
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 czerwca 2015 roku 168
26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 277
Uchwała nr X/79/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 181
Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 181
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koszalinie I według stanu na dzień 31 gnudnia 2023 r. 130
Zarządzenie nr 91/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu. 148
Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 84
Uchwała nr XXIV/154/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 162
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 558
Uchwała nr LXXXIV/468/23 z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 121
Uchwała nr XL/315/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 138
Zarządzenie Nr 148/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 175
1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino 173
1431.34 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie funkcji Inspektora Danych Osobowych, audytora wewnętrznego oraz usług informatycznych 151
PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 27 maja 2015 roku 161
25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 288
Uchwała nr X/78/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego 176
Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice - etap II 148
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 126
Zarządzenie nr 16/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego DACIA Duster dCi MR 10 E5 112
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej 903
Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 201
Uchwała nr XXIV/153/20 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec” 182
Uchwała nr XL/314/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 130
1431-58 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 245
Zarządzenie Nr 147/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 189
1431.33 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu za 2022 r. 145
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” 99
Zarządzenie Nr 362/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 194
PROTOKÓŁ Nr VII/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 kwietnia 2015 roku 157
Uchwała nr LXXXIII/467/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2024 oraz rok obrachunkowy 2025 w celu realizacji zamówienia publicznego 143
24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 307
Uchwała nr IX/77/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym 180
Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 132
Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 94
Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Będzino do obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 131
Uchwała nr XXIII/152/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie 170
1431.32 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotacji wypłaconych w budżetu Gminy Będzino na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 182
Uchwała nr XL/313/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku 132
1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych 301
Zarządzenie Nr 146/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 140
Obwieszczenie PP.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV na terenie dz. nr 190 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 51
Zarządzenie Nr 361/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zbycia praw własności nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 109/19, 109/20, 109/21, 109/22, 109/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w trybie bezprzetargowym 216
PROTOKÓŁ Nr VI/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 marca 2015 roku 169
Uchwała nr LXXXIII/466/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 116
23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 315
Uchwała nr IX/76/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 179
Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Będzino 167
Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Będzino do sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 138
Uchwała nr XXIII/151/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień 168
1431.31 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia kserokopii umowy dot. robód budowlanych pn. "Poprawa jakości nawierzchni drogi gminnej z kostki kamiennej w miejscowości Będzino - etap II" 176
Zarządzenie nr 14/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie 163
Uchwała nr XL/312/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 140
Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 172
Obwieszczenie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 74
Referent/podispektor/inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych w Urzędzie Gminy Będzino 293
Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 346
Zarządzenie Nr 360/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino w gminie Będzino - Etap I" 204
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 244
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 821
PROTOKÓŁ Nr V/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2015 roku 170
Uchwała nr LXXXIII/465/23 z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/351/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 117
22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 264
Uchwała nr IX/75/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 190
Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 76-037 Będzino 149
Zarządzenie nr 87/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 września 2023r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 138
Uchwała nr XXIII/150/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie 141
1431.30 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prawidłowości wykonywania umowy przez Gminny Zakład Komunalny a firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych 296
Uchwała nr XL/311/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 142
Zarządzenie Nr 144/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i odwożenia do miejsc zamieszkania uczniów po odbytych zajęciach ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Będzino 143
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. 79
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2022 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 stycznia 2022 roku 310
Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na czas oznaczony trzech lat 193
Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 349
Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. 337
PROTOKÓŁ Nr IV/2015 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 lutego 2015 roku 165
Uchwała nr LXXXIII/464/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 116
21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 307
Uchwała nr IX/74/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) 180
Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 144
Zarządzenie nr 86/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków oraz składu i zasad działania komisji powoływanej w celu rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 145
Uchwała nr XXIII/149/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu 161
1431.29 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2023 dot. min. farm wiatrowych 145
Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. 298
Uchwała nr XXXIX/310/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 105
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 168
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. 71
Zarządzenie Nr 358/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18.08.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 192
Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 296
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 1226
PROTOKÓŁ Nr III/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku 167
Uchwała nr LXXXIII/463/23 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 144
20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 281
Uchwała nr IX/73/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032" 173
Zarządzenie Nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 193
Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2024”. 86
Zarządzenie nr 85/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 169
Uchwała nr XXIII/148/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 177
1431.28 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławiania 162
Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. 313
Uchwała nr XXXIX/309/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2020 138
Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 157
Archiwum Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” 64
Zarządzenie Nr 357/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 221
Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 327
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 1165
Uchwała nr LXXXII/462/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 154
PROTOKÓŁ Nr II/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 09 grudnia 2014 roku 148
19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 294
Uchwała nr IX/72/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 186
Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/07/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 133
Zarządzenie nr 12/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 95
Zarządzenie nr 84/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 września 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na rok 2024 139
Uchwała nr XXII/147/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 154
1431.27 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizacji zadań własnych z zakresu oświaty przez JST w formule partnerstwa publiczno - prywatnego 121
Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 286
Uchwała nr XXXIX/308/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na 2018 rok 101
Zarządzenie Nr 356/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 września 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 294
Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 162
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 64
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2021 roku 285
Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 302
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na rok 2022 857
Uchwała nr LXXXII/461/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Będzino 121
PROTOKÓŁ Nr I/2014 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 listopada 2014 roku 175
18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 286
Uchwała nr IX/71/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 167
Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/06/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 151
Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie gminy Będzino” 97
Zarządzenie nr 83/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 r. – 2028 r. zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczącego tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu 240
Uchwała nr XXII/146/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 187
1431.26 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków związanych z transportowaniem z ternu oczyszczalni ścieków w Tymieniu do punktu zlewnego P-10 Mścice 141
Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 302
1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice 212
Uchwała nr XXXIX/307/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy 109
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 176
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku 274
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 15/67 i części działki nr 16/74 obręb Kładno, gm. Będzino”. 63
Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 302
Uchwała nr LXXXII/460/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2024 w celu realizacji zamówienia publicznego 133
17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 291
Uchwała nr IX/70/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 194
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/05/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 152
Zarzadzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego pod nazwą: „Realizacja zadań przez obsadę stałego dyżuru w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Dostarczenie wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach akcji kurierskiej urzędu gminy 124
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 984
Uchwała nr XXI/145/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie 177
Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 282
1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino 187
Uchwała nr XXXIX/306/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 128
Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 września 2022 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 229
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2019 162
PROTOKÓŁ Nr XLV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 listopada 2021 roku 284
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 47 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 311/4 obręb Łopienica, gmina Będzino, powiat koszaliński (identyfikator działki 320901_2.0002.311/4) oraz działce ewidencyjnej nr 320/47, obręb Wieniotowo, gmina Ustronie Morskie, powiat kołobrzeski (identyfikator działki 320807_2.0083.320/37) województwo zachodniopomorskie”. 64
Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 263
Uchwała nr LXXXII/459/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fianansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 120
16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 293
Uchwała nr IX/69/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok 184
1431.25 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk sołtysów z Gminy Będzino wraz z nazwą sołectwa i danymi kontaktowymi 154
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Będzino 78
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/04/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 165
Zarządzenie nr 81/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przekazania niesprzedanego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 170
Uchwała nr XXI/144/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica 175
1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino 196
Uchwała nr XXXIX/305/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 136
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im Ludzi Morza w Mścicach 193
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2021 roku 318
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z stacjami transformatorowymi, magazynami energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 24/2 (identyfikator działki 320901_2.0002.24/2), obręb Łopienica, gmina Będzino” 74
Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 315
Uchwała nr LXXXII/458/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 148
Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 286
Udostępnianie planów, wydanie wypisów 1167
15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 317
Uchwała nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 198
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino 80
Zarządzenie nr 80a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 147
Uchwała nr XXI/143/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 171
1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy 199
Uchwała nr LXXXI/457/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 148
Uchwała nr XXXIX/304/18 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 130
Zarządzenie Nr 354/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 202
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 129
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2024 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie Będzinko, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 67
Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 304
Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 286
14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 285
Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 169
1431.24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nazw i adresów siedzib wykonawców, którym w 2022 i 2023 roku w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego naliczono karę umowną 151
Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Będzino 78
Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 159
Zarządzenie nr 80/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 127
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 1184
Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 184
1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 185
Uchwała nr LXXXI/456/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Będzino 163
Uchwała nr XXXVIII/303/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 121
Zarządzenie Nr 353/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034 235
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 174
Obwieszczenie PP.6733.4.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 128/86, 128/63 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino" 70
Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 314
1431.23 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym programu Aktywna Tablica w 2023 150
Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 297
13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 272
Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 178
Zarządzenie nr 7/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2024 r. awie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. melioracji i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Gminy Będzino 73
Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 150
1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności 226
Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny 148
Uchwała nr LXVII/364/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stwawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Gminy Będzino 232
Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 177
Uchwała nr LXXXI/455/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Koszalińskim zadania pn. "Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne" 121
Uchwała nr XXXVIII/302/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018 na terenie Gminy Będzino 122
Zarządzenie Nr 135a/2020 z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoła Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 170
Obwieszczenie PP.6733.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 297/7, 378, 206/10 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” 61
Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 272
1431.22 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji podjętych w związku z wnioskami o wypłatę odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę 140
Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 290
12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 288
Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144
Zarzadzenie nr 6/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Będzino 86
Zarządzenie Nr 40a/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie 137
1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową 222
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 września 2021 roku 290
Zarządzenia ne 78/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 149
Uchwała nr LXVII/363/22 z dnia 25 listopada 2022 rr. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 196
Uchwała nr XX/140/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 180
Uchwała nr LXXXI/454/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 185
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak WST-K.420.17.2023.MCD.2 w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zapobieganie powodziom sztormowym na odcinkach brzegu morskiego pomiedzy m. Wicie, a m. Pleśną poprzez wymianę zniszczonych grup ostróg brzegowych i budowie nowych". 84
Uchwała nr XXXVIII/301/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018-2025 123
Zarządzenie Nr 352/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 241
Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 139
Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 172
Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie 287
1431.21 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie numeracji budynków w miejscowości Mścice 158
Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej 1171
Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 287
11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 273
Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 183
Zarządzenie Nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2019 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 131
Zarządzenie nr 77/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 202
Uchwała nr LXVII/362/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 162
Uchwała nr XX/139/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. 175
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 88
Uchwała nr LXXXI/453/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 136
Zarządzenie Nr 351/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 234
Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie 1328
Uchwała nr XXXVIII/300/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok 140
Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. 128
Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 338
1431.20 (R.1431.1.2023) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości zawiadomień złożonych przez Radę Gminy Będzino do Prokuratury w roku 2022 145
Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 315
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budwa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym Parnowo, gmina Bieskiekierz" 119
10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 277
Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym 179
Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2024 75
Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zamówionego mikrobusa, zgodnie z umową z dnia 04.04.2019 r. dla zadania pn.: "Zakup 9-cio osobowego (8+1) mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem Radośniej" w Gminie Będzino" 156
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 9 września 2021 roku 291
1431-49 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. 212
Zarządzenie nr 76/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 226
Uchwała nr LXVII/361/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 189
Uchwała nr XX/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 192
PP.6733.23.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 70
Zarządzenie Nr 350/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 207
Uchwała nr LXXXI/452/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 134
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2020 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 167
1431.19 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie poprzez instytucję publiczna 164
Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. 299
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 167
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 1258
9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 297
Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 180
Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2024 r. 141
Zarządzenie Nr 38/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 122
PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku 318
Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 156
PP.6733.2.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 100 PN10 DN 100 na terenie dz. nr 424/1, 424/3, 297/4, 440/9 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino. 78
Uchwała nr LXXX/451/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 156
Uchwała nr XX/137/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 176
Zarządzenie Nr 349/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie podczas jego nieobecności 233
Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice 164
Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 292
1431.18 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej na potrzeby działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 192
Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino 242
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 126
Uchwała Nr LXVI/360/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 213
8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 255
Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 179
Zarządzenie nr 3/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2024 r. 121
Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Utworzenie stref rekreacji w Mścicach i Dobrzycy 155
PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku 275
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie dydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu średnego ciśnienia PE 100 , metodą przewiertu sterowanego , przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Czerwona oraz przez wały przeciwpowodziowe, na działkach nr 5 , nr 1 obręb Łopienica , nr 44/5 obręb Pleśna, gmina Będzino, powiat koszaliński. 84
Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Będzino 128
Uchwałą nr LXXX/450/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przystani wodnej w Podamirowie na terenie Gminy Będzino 128
Uchwała nr XIX/136/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 191
Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice 153
Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino 296
1431.17 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ustanowienia patrona jednostki samorządu terytorialnego 177
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego o nazwie CP - dz. nr 10/29, 10/30, 10/32 Śmiechów, gm. Będzino 145
Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 281
Uchwała Nr LXVI/359/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 185
7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 296
Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 154
Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” 77
1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie 201
Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów ststusów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje 175
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku 307
PP.6733.1.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15 kV na terenie dz. nr 190 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 85
Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola w Będzinie 169
Uchwała nr LXXX/449/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Pleśna, Łopienica, Kładno, Tymień 199
Uchwała nr XIX/135/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji 144
Zarządzenie Nr 348a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 177
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, 76-035 Tymień 49 187
Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 260
Uchwała Nr LXV/358/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 288
Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwie domowym spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 89
6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 343
Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 173
1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 180
Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 171
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku 300
Zarządzenie nr 72/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Będzinie 167
Uchwała nr LXXX/448/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 144
Uchwała nr XIX/134/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 154
Zarządzenie Nr 348/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 204
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 190
Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 259
1431.16 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pełnomocnictwa ds. niejawnych, audytu KRI, Inspektora Ochrony Danych, usług BHP, obsługi prawnej oraz usług informatyka 167
Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 284
Uchwała Nr LXV/357/22 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 228
5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 278
Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 184
1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów 193
Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów, Etap IA 160
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 81
Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 157
Uchwała nr LXXX/447/23 Rady Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Łopienica 110
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 czerwca 2021 roku 176
Zarządzenie Nr 347/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. 213
Uchwała nr XIX/133/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” 145
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku 165
Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 326
1431.15 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie możliwości zabrania głosu podczas obrad sesji Rady Gminy 151
Uchwała Nr LXIV/356/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 254
Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 279
4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 274
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu 185
1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. 190
Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 167
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" 54
Zarzadzenie nr 70/2023 wójta Gminy Będzino z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino 152
Uchwała nr LXXX/446/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego na terenie gminy Będzino, obręb ewidencyjny Pleśna 124
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 maja 2021 roku 172
Zarządzenie Nr 346/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 201
Uchwała nr XIX/132/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” 152
Zarządzenie Nr 127/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 176
Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 299
1431.14 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniem 143
Uchwała Nr LXIV/355/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 306
Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 280
1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek 234
3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 295
Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 170
Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 160
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 72
Zarzadzenie nr 69/2023 wójta gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 136
Uchwała nr LXXX/445/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 143
Zarządzenie Nr 345/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 189
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2021 roku 178
Uchwała nr XIX/131/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 179
Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 02 czerwcaa 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 153
Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 265
1431.13 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wystąpienie przypadków udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych w procedurze krajowej przy realizacji, których nastąpiła zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub/i opóźnienie terminu wykonania inwestycji w latach 2017-2021 164
Uchwała Nr LXIV/354/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 193
Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 289
1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów 217
2. Wniosek w sprawie: Azbest 283
PP.6733.23.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 11/17, 12/16, 12/17, 12/22, 43, 306 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 72
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 178
Zarządzenie Nr 31/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 168
Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Będzino 155
Uchwała nr LXXX/444/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 124
Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 203
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 kwietnia 2021 roku 169
Uchwała nr XIX/130/20 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 166
Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 172
Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 280
1431.12 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie powołania komisji antymobbingowej 142
Uchwała Nr LXIV/353/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 203
PP.6733.24.2023.BK obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 237/10, 237/11, 237/15 obręb ewidencyjny Łekno, gm. Będzino 78
Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu 293
1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 187
1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 298
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 186
Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 166
Zarządzenie nr 67/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w prowadzonym naborze na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna 154
Uchwała nr LXXX/443/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 126
Zarządzenie Nr 343/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 236
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 marca 2021 roku 153
Uchwała nr XVIII/129/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino 186
Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 156
Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego 307
1431.11 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji środowiskowych w odległości 100 m od granicy działek inwestycyjnych 142
1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" 199
Uchwała Nr LXIV/352/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Gminy Będzino” 200
Obwieszczenie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 107
Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 269
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 173
Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 r. 183
Zarządzenie nr 65/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Regulamin działania Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino 150
Uchwała nr LXXX/442/23 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok 132
Zarządzenie Nr 342/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 193
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 25 lutego 2021 roku 167
Uchwała nr XVII/128/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 182
Zarządzenie Nr 123/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Promyki Bałtyku” w Mścicach 169
Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 329
1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 239
1431.10 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie skargi rozpatrywanej podczas sesji Rady Gminy Będzino w dniu 26 stycznia 2023 r. 137
Uchwała Nr LXIV/351/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Będzino, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Będzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 213
Zawiadomienie PP.6220.22.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w miejscowości Łekno – Strzeżenice” 97
Zarządzenie Nr 230/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 164
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 176
Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania (wyboru wykonawcy) Zakup 9-cio osobowego (8+1) pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 171
Uchwała nr LXXX/441/23 z dnia 30 czerwca w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 116
Zarządzenie Nr 341/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29.07.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 206
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku 171
Uchwała nr XVII/127/20 z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 185
Zarządzenie Nr 122/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu 162
Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 329
1431-39 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna 259
1431.9 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zaplanowanego budżetu gminy na rok 2023 145
PP.6733.22.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 92/6, 93/2, 93/5, 353 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 75
Uchwała Nr LXIV/350/22 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/83/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 227
Zarządzenie Nr 229/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 158
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach 184
Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Klubu SENIOR+ w Mścicach" 148
Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 sierpnia  2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 223
1431.8 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości postepowań skargowych prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Będzino 169
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 grudnia 2020 roku 152
Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 179
Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 168
Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 309
Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 128
Uchwała Nr LXIV/349/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 157
Zarządzenie Nr 228/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2021 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 175
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 185
Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie dziennego domu SENIOR+ w Tymieniu" 166
Uchwała nr LXXIX/440/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 159
Zarządzenie Nr 339/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Będzino 205
1431.7 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prac związanych z usówaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2022 163
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 3 grudnia 2020 roku 151
Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów nie 176
1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej 242
Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 157
Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy 287
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 321/2023 zmieniającego zarządzenie w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 106
Uchwała Nr LXIV/348/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 175
Zarządzenie Nr 227/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Będzino 145
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 188
Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie: najmu nieruchomości 167
Uchwała nr LXXIX/439/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 130
Zarządzenie Nr 338/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2021 209
1431.6 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP z terenu Gminy Będzino 166
1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego 275
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 listopada 2020 roku 159
Uchwała nr XVI/124/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 180
Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok 171
Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu 277
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 296/2023 w spr. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Woj. Zach. rad powiatów, rad gmin w województwie zachodniopomorskim 93
Zarządzenie Nr 226/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będzino 165
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 188
Zarządzenie Nr 24/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji oceniającej złożone oferty do zapytania ofertowego w sprawie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 141
Uchwała nr LXXIX/438/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wtrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 131
1431.5 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowych strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 175
1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 227
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 8 października 2020 roku 171
Uchwała nr XVI/123/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 174
Uchwała Nr LXIII/346/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 217
Zarządzenie Nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. 185
Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino 309
Zarządzenie Nr 225a/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 146
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” 159
Zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. 158
Uchwała nr LXXIX/437/23 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy będzino na 2023 rok 132
Zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.06.2022 oraz Zarządzenie Nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12.04.2022 ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 240
1431.4 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic w Gminie Będzino na dzień 31 grudnia 2022 roku 183
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 15 września 2020 roku 171
Uchwała nr XVI/122/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz 171
Uchwała Nr LXIII/345/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 202
Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej 259
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 108
Uchwała nr LXXVIII/436/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 192
Zarządzenie Nr 225/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 179
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino 163
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Klub Senior+ 171
Zarządzenie Nr 336/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia GOPS w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Będzinie 230
1431.3 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii umów z kancelariami dot. obsługi prawnej Urzędu Gminy Będzino wraz z fakturami za w/w usługi za okres od listopada 2018 roku do grudnia 2022 roku 172
1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 191
PROTOKÓŁ Nr XXV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 sierpnia 2020 roku 150
Uchwała nr XVI/121/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 144
Uchwała Nr LXIII/344/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 193
Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym 141
Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 311
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.21.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 90
Uchwała nr LXXVII/435/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 145
Zarządzenie Nr 224/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 168
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 169
Zarządzenie Nr 21/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresie pomocy społecznej - Dom Senior+ 164
Zarządzenie Nr 335a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 243
1431.2 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wykształcenia przez pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino 179
1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 302
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 sierpnia 2020 roku 154
Uchwała nr XVI/120/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 150
Uchwała Nr LXIII/343/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 - 2029” 211
Zarządzenie Nr 116/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Będzinie, zarządzonych na dzień 17 maja 2020 roku 158
Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 283
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” 117
Uchwała nr LXXVII/434/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 137
Zarządzenie Nr 223/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 178
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 169
Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i powołania nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Będzino 172
Zarządzenie Nr 335/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 233
1431.1 - Wniosek w sprawie udostępnienia infotrmacji publicznej w sprawie wysokości diet wypłacanych Radnym Rady Gminy za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2022 r. 182
1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 269
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 lipca 2020 roku 172
Uchwała nr XVI/119/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 161
Uchwała Nr LXIII/342/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2020-2021 254
Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na: Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 177
Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 272
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.20.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie działek nr: 205, 206/4, 206/5, 206/6, 206/7, 206/8, 206/9, 206/10, 297/7, 297/8, 297/9 obręb Będzinko, gm. Będzino.” 92
Uchwała nr LXXVII/433/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino" 138
Zarządzenie Nr 334/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 259
Zarządzenie Nr 222/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 142
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 175
Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Będzino na lata 2019 - 2023 168
1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 311
PROTOKÓŁ Nr XXII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 czerwca 2020 roku 179
Uchwała nr XVI/118/20 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 179
Uchwała Nr LXIII/341/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 223
Zarządzenie Nr 114/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia "Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Będzino w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów" 146
Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 332
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 91
Uchwała nr LXXVII/432/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/371/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego trybu, harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030 143
Zarządzenie Nr 221/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 131
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” 147
Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału sołectwa Będzinko na dwa sołectwa tj. Sołectwo Będzinko i Sołectwo Barnin / Zagaje 165
PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 maja 2020 roku 154
Uchwała Nr LXIII/340/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 187
Zarządzenie Nr 113/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 180
Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok 309
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień" 107
Zarządzenie Nr 333/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 238
Zarządzenie Nr 220/2021 z dnia 04 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 163
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 235
Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 131
PROTOKÓŁ Nr XX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 kwietnia 2020 roku 159
Uchwała Nr LXIII/339/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 202
Zarządzenie Nr 112/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 179
Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 282
PP.6733.20.2023.BK Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 104
Uchwała nr LXXVII/431/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 134
Zarządzenie Nr 332/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023." 192
Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice 177
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino 227
Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 147
PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 marca 2020 roku 171
Zarządzenie Nr 111/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu "Rozbiórka budynku po nieczynnej kotłowni w m. Tymień gmina Będzino wraz z przygotowaniem dokumentacji" 164
Uchwała nr LXXVII/430/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Strachomino na lata 2023-2030" 133
Uchwała nr XXXVIII/237/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 185
Zarządzenie Nr 331/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino. Etap I A - Północny." 247
Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia 04 czerwca 2021 r. dniem nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 168
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino 172
Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok na terenie Gminy Będzino 165
Uchwała Nr LXII/338/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Będzino nieruchomości oznaczonej numerem działki 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca 234
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 lutego 2020 roku 154
Zarządzenie Nr 110/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 133
PP.6733.21.2023.BK Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. 96
1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 242
Uchwała nr LXXVII/429/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych 173
Uchwała nr XXXVIII/236/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Kąpielisko Obóz Pleśna" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 188
Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 172
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 171
Zarządzenie Nr 14/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadania: dostawa kruszywa, usługi koparko - ładowarko, usługi transportowe ciągnikiem, dostawa kruszywa betonowego 170
Uchwała Nr LXII/337/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Gminy w Będzinie 202
PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 14 lutego 2020 roku 165
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 85 położonej w obrębie ewidencyjnym Łekno 194
1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 297
Uchwała nr LXXVII/428/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty 181
Uchwała nr XXXVIII/235/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 180
Zarządzenie Nr 330/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy  Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 25.05.2022r. - 15.06.2022r. 233
Zarządzenie Nr 216/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino 170
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. 164
Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019" 149
Uchwała Nr LXII/336/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 270
PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 5 lutego 2020 roku 164
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2020 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020 164
PP.6730.422.2023.BK Budowa 52–ch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino. 95
Uchwała nr LXXVII/427/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 147
Uchwała nr XXXVIII/234/21 z dnia 29 czerwca 2021 roku emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 163
Zarządzenie Nr 329/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, 76-038 Dobrzyca 53 200
Zarządzenie Nr 215/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 171
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” 183
Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2019 roku 142
Uchwała Nr LXII/335/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2021 rok 245
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku 149
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie: wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Będzino 162
Obwieszczenie UG.Ur.Oś.6220.5.9.2023.AK Wójta Gminy w Biesiekierzu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. " Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działće nr 85/4 w obrębie ewidencyjnym parnowo, gmina Biesiekierz" 121
1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 278
Uchwała nr LXXVII/426/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 124
Uchwała nr XXXVI/233/21 z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak i również trybu ich pobierania 228
Zarządzenie Nr 328/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 325a/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 196
Zarządzenie Nr 214/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 151
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 199
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2019 roku 279
Uchwała Nr LXII/334/22 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania 241
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku 165
Zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo 176
1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 266
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” 108
Uchwała nr LXXVII/425/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 143
Uchwała nr XXXVI/232/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 158
Zarządzenie Nr 327/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 210
Zarządzenie Nr 213/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2020 rok 186
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino 192
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 169
PROTOKÓŁ Nr XIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 listopada 2019 roku 161
Uchwała nr LXXVI/424/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 122
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach” 174
1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 303
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.19.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 4 budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejącej działki rolnej o numerze ewidencyjnym 102/46 obręb Będzinko, gmina Będzino.” 97
Zarządzenie Nr 326/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Dobrzycy, 78-038 Dobrzyca 53 268
Uchwała nr XXXVI/231/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022 180
Zarządzenie Nr 212/2021 z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 182
Uchwała Nr LXI/333/22 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 229
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 177
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019 153
Polityka cookies 1117
PROTOKÓŁ Nr XII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 października 2019 roku 178
Uchwała nr LXXVI/423/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 174
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie dziennego domu Senior+ w Tymieniu” 132
1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 272
Zarządzenie Nr 325a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 322a/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 231
Uchwała nr XXXVI/230/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 178
Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino 153
Uchwała Nr LX/332/22 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2023 w celu realizacji zamówienia publicznego 179
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 181
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 159
PROTOKÓŁ Nr XI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 września 2019 roku 158
Uchwała nr LXXVI/422/23 z dnia 28 kwetnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Będzino działającej pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 177
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020 153
1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 247
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” 101
Uchwała Nr LVIII/331/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 239
Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji 165
Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 181
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach 158
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok 137
PROTOKÓŁ Nr X/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 30 sierpnia 2019 roku 162
Uchwała nr LXXVI/421/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy będzino do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania 133
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino 185
1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 256
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.18.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynków jednorodzinnych wraz z podziałem istniejących działek rolnych o numerze ewidencyjnym 97/16, 97/17, 97/18 oraz 97/19 obręb Dobiesławiec, gmina Będzino.” 110
Uchwała Nr LVIII/330/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2022/2023 206
Zarządzenie Nr 325/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 214
Uchwała nr XXXV/228/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 175
Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 155
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu 195
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach 182
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 czerwca 2019 roku 172
Uchwała nr LXXVI/420/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryvczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywaniej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 145
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 oraz na podstawie Uchwały nr XIV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 159
1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 254
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 103
Uchwała Nr LVIII/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec zgody Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego na przyłączenie sołectwa Mścice do Gminy Miasta Koszalin 211
Zarządzenie Nr 324/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 233
Uchwała nr XXXV/227/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 149
Zarządzenie Nr 208/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino 178
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych 210
PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 31 maja 2019 roku 164
Uchwała nr LXXVI/419/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 144
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa oraz uzupełnienie składu rady sołeckiej w sołectwie Tymień 145
Zarządzenie Nr 323/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 222
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” 92
Uchwała Nr LVIII/328/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 238
Uchwała nr XXXV/226/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 186
Zarządzenie Nr 207/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Będzino na lata 2021-2023 169
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" 226
PROTOKÓŁ Nr VII/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 26 kwietnia 2019 roku 178
Uchwała nr LXXVI/418/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo - Będzino" 199
Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2020 r. 172
Zarządzenie Nr 322a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 315/2022 z dnia 15 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 230
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.17.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z działki nr 156/10 obręb Kładno do rowu na terenie działki 83/1obręb Kładno.” 115
Uchwała Nr LVII/327/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino 229
Uchwała nr XXXV/225/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino 189
Zarządzenie Nr 206/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 154
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. 170
PROTOKÓŁ Nr VI/2019 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 marca 2019 roku 179
Uchwała nr LXXVI/417/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Kiszkowo - Gąski" 132
Zarządzenie Nr 98/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2020 r. 187
Zarządzenie Nr 322/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 219
Pismo ORLEN So. a reprezentowana przez Geofizykę Toruń S.A. - Zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 130
Uchwała Nr LVII/326/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 243
Uchwała nr XXXV/224/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino 190
Zarządzenie Nr 205/2021 z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 152
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 197
PROTOKÓŁ Nr V/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 7 lutego 2019 roku 176
PP.6733.21.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 45/20, 45/21, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 121
Uchwała nr LXXVI/416/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 144
Zarządzenie Nr 97/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia 13 kwietnia 2020 r. i 12 czerwca 2020 r. dniami nieświadczenia pracy w Urzędzie Gminy Będzino 160
Zarządzenie Nr 321/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 223
Uchwała Nr LVII/325/22 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 237
Uchwała nr XXXV/223/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025 140
Zarządzenie Nr 204/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 175
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok 150
Uchwała nr LXXV/415/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/398/23 Rady Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 170
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 107
PROTOKÓŁ Nr IV/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku 174
Zarządzenie Nr 96/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 174
Zarządzenie Nr 320/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku oraz Zarządzenia Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 208
Uchwała nr XXXV/222/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 152
Zarządzenie Nr 203/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 163
Uchwała Nr LVI/324/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino 292
Uchwała nr LXXV/414/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpoadami komunalnymi 164
PROTOKÓŁ Nr III/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 17 grudnia 2018 roku 159
1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 245
Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2020 rok 197
Zarządzenie Nr 319/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 265
Uchwała nr XXXV/221/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 146
Zarządzenie Nr 202/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 168
Uchwała Nr LVI/323/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 301
PP.6733.20.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie dz. nr 133, 189/27, 189/28 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino. 118
Uchwała nr LXXV/413/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 167
PROTOKÓŁ Nr II/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 10 grudnia 2018 roku 182
1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 254
Uchwała nr XXXIV/220/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem 154
Zarządzenie Nr 201/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 115
Uchwała Nr LVI/322/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 214
Uchwała nr LXXIV/412/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 173
Zarządzenie Nr 318/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 329
1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 264
Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. 153
Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2021 rok 172
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 121
Uchwała Nr LVI/321/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 273
Uchwała nr LXXIV/411/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność osób pełniących obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 161
PROTOKÓŁ Nr I/2018 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 19 listopada 2018 roku 153
1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 233
Zarządzenie Nr 317/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 221
Uchwała nr XXXIII/218/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” 168
Uchwała Nr LV/320/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Będzino za rok 2019 i 2020 268
Zarządzenie Nr 199/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Bilioteki Publicznej w Będzinie 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 124
Zarządzenie Nr 316/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 239
Uchwała nr XXXIII/217/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 135
Uchwała Nr LV/319/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie 271
Zarządzenie Nr 198/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 126
1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 267
Uchwała nr LXXIV/410/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 173
Zarządzenie Nr 315/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 310/2022 oraz Zarządzenia Nr 303/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 228
Uchwała nr XXXIII/216/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 222
Uchwała Nr LV/318/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 253
Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2021 r. 166
PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino” 128
1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 281
Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2021 rok 246
Uchwała nr XXXIII/215/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 173
Uchwała Nr LV/317/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 262
Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2021 r. 179
PP.6733.18.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa do 2-ch wolnostojących naziemnych zbiorników retencyjnych na wodę pitną o łącznej pojemności do 100m3 na terenie dz. nr 140/5 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino 119
1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 304
Zarządzenie Nr 313/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 202
Uchwała Nr LIV/316/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 283
Uchwała nr XXXIII/214/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym 213
Zarządzenie Nr 195/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku 172
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.365.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Strzeżenica wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 4/6 i 13/21 obr. ewid. Łekno, gm. Będzino. - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice 112
1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 286
Uchwała Nr LIII/315/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą "Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej" 295
Uchwała nr XXXIII/213/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu „Pod Świerkami”' w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach 198
Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021" 170
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.367.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Strzeżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działek geodezyjnych nr 267/12, 267/113, 267/70 obr. ewid. Mścice, gm. Będzino. 138
1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 267
Uchwała nr LXXIV/409/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego wramach Funduszu Solidarnościowego 126
Zarządzenie Nr 312/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 237
Uchwała Nr LIII/314/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 240
Uchwała nr XXXIII/212/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 185
Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 186
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.366.2022.MD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do cieku Reżka wód opadowych lub roztopowych z terenu działki geodezyjnej nr 187 obr. ewid. Dobre, gm. Będzino. 113
1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 262
Uchwała nr LXXIV/408/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 141
Uchwała nr XXXIII/211/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 187
Zarządzenie Nr 192/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021 181
1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 270
Uchwała nr LXXIV/407/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 161
Zarządzenie Nr 311/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 246
Uchwała Nr LIII/313/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 251
Uchwała nr XXXIII/210/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 174
Zarządzenie Nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 183/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 173
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 133
1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  255
Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 240
Uchwała Nr LII/312/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalina 285
Uchwała nr XXXII/209/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 154
Zarządzenie Nr 190/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiat wielostanowiskowych oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 650kW na dz. nr 287/5, 287/6; 287/4 obr. Będzino, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 130
Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie 287
1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 278
Uchwała LXXIV/406/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie 133
Uchwała Nr LII/311/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 265
Uchwała nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 193
UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. ustalenia LICP dla inwestycji na dz. nr 188/13,188/18,51/9,51/5,51/12 Dobre 142
Zarządzenie Nr 308/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Będzino za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 303
1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 270
Uchwała nr LXXIV/405/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 156
Uchwała Nr LII/310/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022 316
Uchwała nr XXXI/207/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 178
PP.6733.19.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie dz. nr 456, 455, 451 obręb ewidencyjny Dobrzyca oraz dz. nr 38/1, 33/1 obręb ewidencyjny Miłogoszcz, gm. Będzino. 102
Zarządzenie nr 308/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 283
Uchwała nr LXXIV/404/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023 118
Uchwała Nr LII/309/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 252
Uchwała nr XXXI/206/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 189
PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu treści decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wszczętej na wniosek: Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki w postępowaniu o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino. 134
Zarządzenie Nr 307/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 255
1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 214
Uchwała nr LXXIV/403/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 126
Uchwała Nr LII/308/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Dobrzycy 58, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy. 262
Uchwała nr XXXI/205/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino 180
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023 - 2030” 130
Zarządzenie Nr 306/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Zakup i dostawa komputerów przenośnych -laptopów - w ramach projektu grantowego: ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR 296
1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 247
Uchwała nr LXXIV/402/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2023 146
Uchwała Nr LII/307/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu gruntu. 250
Uchwała nr XXXI/204/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok 159
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 156
Uchwała nr LXXIII/401/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Sylwii Halamy pełniącej funkcję Wójta Gminy Będzino 191
Zarządzenie Nr 305/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku 311
1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 240
Uchwała Nr LII/306/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 267
Zarządzenie nr 66/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników zajęć przedszkola w Przedszkolu ,,Promyki Bałtyku” w Mścicach 123
Uchwała nr XXXI/203/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 183
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 153
Uchwała nr LXXIII/400/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Będzino upoważnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Będzino 167
Zarządzenie nr 304/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 328
1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 260
Uchwała Nr LII/305/22 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok 256
Uchwała nr XXXI/202/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 152
Obwieszczenie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 135
Uchwała nr LXXIII/399/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 158
Zarządzenie nr 303/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 290
1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 233
Uchwała Nr LI/304/22 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/301/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 243
Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Będzino oraz zasad jej stosowania 139
Uchwała nr XXXI/201/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 133
Zawiadomienie PP.6220.13.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 128
Uchwała nr LXXIII/398/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino 187
Zarządzenie nr 302/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 269
1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 279
Zarządzenie nr 63/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 120
Uchwała nr XXXI/200/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 196
PP.6721.1.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 135
Uchwała nr LXXIII/397/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032" 144
Zarządzenie nr 301/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackiej 364
1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 248
Uchwała Nr L/303/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego 284
Zarządzenie nr 62/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne 110
PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” 107
Uchwała nr XXXI/199/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 187
Zarządzenie nr 300/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 336
1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. 253
Uchwała Nr L/302/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 257
Zarządzenie nr 61/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory 124
PP.6730.118.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. 116
Uchwała nr XXXI/198/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 169
Zarządzenie nr 299/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 296
Zarzadzenie nr 60/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 207
Obwieszczenie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 118
Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 175
Uchwała nr LXXIII/396/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg Powiatu Koszalińskiego do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych 135
Zarządzenie nr 298/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino 310
Uchwała Nr XLIX/301/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 286
Zarządzenie nr 59/2023 Wójta Gminy Będzio z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie 323
Zawiadomienie PP.6220.14.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Mścice, obręb 0018 Mścice na dz. nr ewid. 223/3, 220.” 115
Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 192
Uchwała nr LXXIII/395/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 138
Zarządzenie nr 297/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 326
Uchwała Nr XLVIII/300/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowejnr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej o raz przebudowa chodników" w roku obrachunkowym 2022 328
Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino 242
Obwieszczenie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 116
Zarządzenie nr 296/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 307
Uchwała Nr XLVIII/299/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice 327
Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Będzino” 131
Zawiadomienie PP.6220.10.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Strachomino – działka nr 41 w gminie Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 103
Zarządzenie nr 295/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej 306
Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 343
Zarządzenie nr 56/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 125
Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 116
Zarządzenie Nr 294/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 298
Uchwała Nr XLVIII/297/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022 - 2034 259
Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 135
Obwieszczenie PP.6220.15.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Strachomino i Tymień” 104
Zarządzenie Nr 293/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Dobrzycy 265
Uchwała nr LXXII/394/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 413
Zarządzenie nr 54/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino 126
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” 123
 Zarządzenie Nr 292/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Mścicach 362
Uchwała nr LXXII/393/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Będzino 162
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania, monitoringu i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 134
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 39 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 230 i 231 obręb ewidencyjny: 0011 Dobrzyca, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.” 111
Zarządzenie Nr 291/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 286
Uchwała nr LXXII/392/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 149
Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna 137
PP.6733.15.2023.BK obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino. 91
Zarządzenie Nr 290/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 335
Uchwała nr LXXII/391/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w atr. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 168
Zarzadzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 105
UG.Or.B.6733.10.2023.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz - budowa linii elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kVw m. Dobre gm. Będzino (dz. nr 188/13, 188/18, 51/9, 51/5, 51/12) i Gniazdowo gm. Biesiekierz (dz. nr 61/1, 134, 18/1, 8/5, 8/6, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 22/2, 22/3, 24/1) 108
Zarządzenie Nr 289/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 278
Uchwała nr LXXII/390/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 163
Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 115
PP.6733.17.2023.BK Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 354, 91/3, 91/34, 91/35 obręb ewidencyjny Będzinko, gm. Będzino.” 108
Zarządzenie Nr 288/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 342
Uchwała nr LXXII/389/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok 196
Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2023 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 144
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu pięciu wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu na terenie obejmującym część dz. nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, w gminie Będzino 122
Zarządzenie Nr 287/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 253
Zarządzenie nr 48/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Będzino. 144
PP.6720.1.2023 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec 142
Zarządzenie Nr 286/a/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 223
Zarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Będzinie Będzino 31, 76-037 Będzino 146
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 135
PP.6733.12.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” 120
Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Łekno 14, 76-037 Będzino 128
Obwieszczenie GPN.6733.17.2023.6 Burmistrza Mielna dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej skierowanie ścieków z oczyszczalni ścieków w Kiszkowie na oczyszczalnię ścieków w Mielnie-Unieściu na dz. nr 180/2, 180/1, 181, 183, 185/39 obręb Gąski, gmina Mielno oraz na dz. nr 4/1, 4/2, 114 obręb Kiszkowo, gmina Będzino 137
Zarządzenie nr 45/ Wójta Gminy Będzino z dnia czerwca r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2022 138
Zarzadzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2023-2034 114
Zarzadzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 168
Obwieszczenie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 155
Zarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia Lokalnego Administratora oraz nadanie upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 150
Zawiadomienie PP.6220.11.2023 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 44/1, 44/11, 44/12 i drogi wewnętrznej na działkach nr: 44/1, 44/12 obręb Strzeżenice, gmina Będzino.” 109
Zarzadzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystani w Podamirowie należącej do gminy Będzino 151
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 157
Zarządzenie Nr 287/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 styczeń 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2022 328
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie gmin Biesiekierz i Będzino 134
Zarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Będzino w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN) 152
PP.6733.9.2023.BK - Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” 121
Zarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. 153
PP.6733.7.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 24/19, 24/22, 24/23, 24/24, obręb Łekno, gmina Będzino” 117
Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Będzinie 198
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 146
Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 157
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu 54 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych w obrębie Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 152
Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 220
PP.6733.5.2023.BK obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino.” 121
Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Będzino na 2023 rok 151
PP.6733.16.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej PE-HD DN 90 na terenie dz. nr 156/10 obręb ewidencyjny Kładno, gm. Będzino.” 129
PP.6733.15.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 25/1, 25/3, 25/5, 221/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 158
PP.6733.6.2023.BK Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino.” 135
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 158
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa 56 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 178/1, obręb Śmiechów, gmina Będzino, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie” 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 135
PP.6733.14.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 173/41, 173/42, 173/43, 289/21 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 135
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 130
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 129
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 156/7, 156/8, 156/9, 156/10 obręb Kładno, gm. Będzino.” 123
PP.6733.13.2023.BK „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 168/13, 168/14, 229/2, 235 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 148
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 150
Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy będzino za 2022 rok 132
PP.6733.12.2023.BK „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 85/13, 85/17, 85/11, 85/10, 62 obręb ewidencyjny Będzino gm. Będzino” 165
Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 29 maja 2023 r.w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2025 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 148
Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsyltacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Gminy będzino na lata 2023-2030 148
PP.6733.11.2023.BK „Budowa publicznego obiektu sportowego – boiska sportowego, placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 15/66 obręb ewidencyjny Kładno gm. Będzino” 143
Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 129
PP.6733.10.2023.BK "Budowa publicznego obiektu sportowego - placu zabaw wraz z wiatą i budynkiem gospodarczym na terenie dz. nr 226/1 obręb ewidencyjny Smolne gm. Będzino.” 142
PP.6733.9.2023.BK "Budowa świetlicy wiejskiej, wiaty i altany na terenie dz. nr 31/2 obręb ewidencyjny Strachomino gm. Będzino” 148
PP.6730.118.2023.BK obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Popowo” o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii na terenie obejmującym działki nr 102, 101, 100/2 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino oraz dz. nr 14/14, 13/17 obręb ewidencyjny Dobre gm. Będzino”. 146
Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwołania posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 148
PP.6733.8.2023.BK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie dz. nr 202/10, 202/11, 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice, gm. Będzino.” 138
Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 162
Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 173
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 143
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 170
Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 141
Zarzadzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie w latach 2023 (od 01.06.2023 r.) - 2023 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy (...) 161
PP.6733.7.2023.BK 160
Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 133
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 147
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm o długości około 1000m na terenie dz. nr 1, 2, 5 obręb ewidencyjny Łopienica oraz dz. nr 44/5 obręb ewidencyjny Pleśna, gm. Będzino 147
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 142
Zarządzenie Nr 286/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino w 2022 r. 307
Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Będzino 164
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 138
Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 02 maja 2023 r. w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora i przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą (...) 174
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dz. 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9 i 19/18 Strzeżenice 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 136
Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” 285
PP.6733.5.2023.BK - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na terenie obejmującym część dz. nr 338/3, 339/18, 421/2 obręb ewidencyjny Dobrzyca, gm. Będzino 135
Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali nr 2 i 11 położonych pod adresem Stoisław 12D stanowiących własność Gminy Będzino 144
Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. 331
Zarzadzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 143
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzenia wodnego na właścicieli gruntów m. Śmiechów. 166
Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz" 151
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w m. Kiszkowo. 157
Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 135
Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Tymień-Strachomino w gminie Będzino. Etap I. 147
Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/ inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2023 z dnia 21.04.2023 r. 159
Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Będzino /umowa na czas zastępstwa/ 167
Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Urzędzie Gminy 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 126
Zarządzenie nr 14/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Będzino na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 165
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 163
Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino na 2023 rok 138
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022.KZ dla przedsięwzięcia poz nazwą„Przebudowa drogi gminnej nr 100019Z łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski” Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: - działka nr 229/2 obręb ewidencyjny Strzeżenice - działka nr 19/2 obręb ewidencyjny Łekno 146
Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy będzino z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy będzino 141
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Będzinie 157
Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. „Budowa świetlicywiejskiej w Popowie” 137
Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert i wyboru wykonawcy na Bankową obsługę budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy 145
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022.KZ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia poz nazwą "Budowa zespołów 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie" 193
Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Będzino dnia 17 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Będzino w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja JST” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 162
Zarządzenie Nr 6a/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy 127
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.” 211
Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 150
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 151
Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zbycia prawa własności do lokalu położonego pod adresem Stoisław 9A/2 w trybie bezprzetargowym 161
Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bedzino z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Mścice” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynami energii (opcjonalnie) o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości” 154
Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino 144
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 154
Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 146
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 160
Zarządzenie nr 1/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Urzędu - Zastępca Skarbnika Gminy 149
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 137
Zarządzenie nr 411/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Będzino oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) 132
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 138
Zarządzenie nr 410/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 152
Budowa wolnostojącego naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności do 150m³ na terenie dz. nr 80 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino 154
Zarządzenie nr 409/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie 178
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 169
Zarządzenie nr 408/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictw Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 151/7; 151/8; 151/9; 151/10; 151/11; 151/12; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; obr. Mścice, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie. 131
Zarządzenie nr 407/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej Tymień – Strachomino, etap I. 175
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Czerwona, obręb Kiszkowo 146
Zarządzenie nr 406/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 153
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 159/1 w obrębie Łekno, gmina Będzino” 136
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 128
Zarządzenie nr 405 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 191
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 158
Zarządzenie nr 404/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor/ inspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej w Urzędzie Gminy Będzino. 187
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO DOTYCZACEGO WYDANIA POSTANOWIENIA B.6740.952.2021.SR 181
Zarządzenie nr 403/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 182
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na terenie obejmującym dz. nr 109/12 obręb ewidencyjny Mścice, gm. Będzino 195
Zarządzenie nr 402/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2023 r. 194
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 183
Zarządzenie nr 401/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2023”. 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 26/1 obręb Mścicie (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 156
Zarządzenie Nr 400 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS w celu wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terenie gminy Będzino w ramach wsparcia przez państwo gospodarza 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa jedenastu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11  MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 198/7, 198/8, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/16, 198/18, 198/19, 198/20, 223/1, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13 obręb Mścice (gmina Będzino, powiat koszaliński)” 184
Zarządzenie nr 399/2023 Wójta gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 199
Zarządzenie nr 398/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 390/2023 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 191
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.730.285.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego terenie działki nr 288/8 obręb Będzino, gm. Będzino.” 152
Zarządzenie nr 397/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Bedzino 159
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Pleśna dz. 92. 181
Zarządzenie nr 396/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przez szkoły podstawowe w Gminie Będzino oraz jednorazowego stypendium specjalnego Wójta Gminy Będzino w 2023 r. 249
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 101, 102, 100/2, w obrębie ewidencyjnym Popowo oraz 14/14, 13/17 w obrębie Dobre, gmina Będzino” 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 144
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, realizowanego na terenie działek nr 129/6 i 129/7 obręb Mścice, gm. Będzino.” 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą ”Montaż mikroinstalacji wiatrowej, składającej się z 4 zestawów (8 szt o mocy 0,5 kW każda) turbin wiatrowych, wraz z konstrukcjami wsporczymi, jako alternatywne źródła energii, dla zasilania istniejącej instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile” 154
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 15 MW zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 68/1, 82, 87, 89, 90, 84, 79, 83 obręb Borkowice, gmina Będzino, powiat: koszaliński”. 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 175
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 164
Obwieszczenie PP.6220.6.2022 Wójta Gminy Będzino dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 36/1 obręb Mścice, gmina Będzino” 175
Obwieszczenie PP.6733.1.23.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 139
Obwieszczenie PP.6220.12.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron postępowania 154
Zarządzenie Nr 395/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego na 2023 rok dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 189
Zarządzenie Nr 394/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Będzino na 2023 rok 195
Obwieszczenie PP.6220.3.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 152
Zarządzenie nr 393 /2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 187
Zawiadomienie PP.6220.3.23 Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 157
Zarządzenie nr 392/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023 128
Obwieszczenie PP.6733.19.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 167
Zarządzenie nr 391/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Będzino 198
Obwieszczenie PP.6220.14.2022 Wójta Gminy Będzino - zawiadomienie stron postępowania o podjętej czynności administracyjnej 141
Zarzadzenie nr 390/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 177
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzinoo zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 172
Zarządzenie nr 389/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok 192
Zarządzenie nr 388/2023 Wójta Gminy Będzino z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania pn. Oświetlenie dróg gminnych - liczba zadań 2 178
Zawiadomienie PP.6220.1.2023 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 163
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2023 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych łączących miejscowości: Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory”. 176
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dobrzyca II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 278/6 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 231
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 157
Obwieszczenie PP.6220.11.2022 Wójta Gminy Będzino dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Dobrzyca o łącznej mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 323/1 w obrębie Dobrzyca, gmina Będzino” 164
Obwieszczenie PP.6220.9.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 191
Obwieszczenie PP.6220.14.2021 Wójta Gminy Będzino o możliwości zapoznania stron postępowania z aktami sprawy 162
Obwieszczenie PP.6220.2.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 159
Obwieszczenie PP.3733.18.2023.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 181
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.1.2022.NK.2 170
Obwieszczenie PP.6220.13.2022.KZ Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 179
Obwieszczenie PP.6220.13.2021 Wójta Gminy Będzino o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 170
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.14.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 184
Zawiadomienie PP.6220.13.2021 o wpłynięciu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 177
Obwieszczenie PP.6220.9.2022 Wójta Gminy Będzino o zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 190
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 160
Obwieszczenie PP.6733.19.2022 Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 174
Obwieszczenie PP.6733.15.2022.BK Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 182
Obwieszczenie PP.6733.18.2022.BK Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 176
Obwieszczenie OŚR.6140.33.2022.AK Wójta Gminy Będzino o terminie polowań zbiorowych 172
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 243
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz UG.Or.Oś.6220.10.12.2022.AK w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 194
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Będzino dz. 287/5, 287/6, 161. 151
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 180
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 219
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 192
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 169
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 196
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2022.KZ o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 193
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.3733.17.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 212
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 194
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 206
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.14.2022.BK 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.13.2022.BK 180
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.3733.12.2022.BK 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.11.2022.BK 197
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – odprowadzanie ścieków z terenu OUD Dobre. 172
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej 221
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko 189
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania 187
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 228
Informacja o przystąpieniu Gminy Będzino do zakupu paliwa stałego (węgla) w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 2022 r. poz. 2238) 212
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.15.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 177
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 207
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.31.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie 07- 17.11.2022 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK dotyczące przewidywanych terminów polowań organizowanych przez Koło Łowieckie ŚWIT w Kołobrzegu w sezonie łowieckim 2022/2023 w okresie od 30.10.2022 do 15.01.2023 155
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy 193
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 229
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.14.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 205
Obwieszczenie Wójta Gminy Biesiekierz Nr UG.Or.Oś.6220.10.5.2022.AK w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 210
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.30.2022.AK o terminie polowań zbiorowych 156
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.13.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 194
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.12.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 180
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.11.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 199
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 216
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o zakończeniu postępowania administracyjnego 184
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Gminę Będzino obowiązku wykonania ekspertyzy – Śmiechów dz. 170/3 195
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022.KZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 218
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 215
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 188
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 226
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 209
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – Popowo dz. 170/3 186
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.10.2022 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 262
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 236
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 208
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.113.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 195
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 228
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 242
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie Nr SKO.4150.5.2021 245
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 208
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 234
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia 239
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.164.2022.BK o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego 225
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 259
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 230
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.10.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 228
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.9.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 220
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 266
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 246
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 223
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 227
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-13.2021.GZ 231
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-13.2021.GZ 212
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-13.2021.GZ 222
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.10-12.2021.GZ 203
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.9-12.2021.GZ 223
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.8-12.2021.GZ 215
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 214
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.11-13.2021.GZ 198
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 222
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-13.2021.GZ 222
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-13.2021.GZ 184
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-13.2021.GZ 207
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-13.2021.GZ 227
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.7-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 219
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.6-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 199
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.5-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 191
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.7.4-12.2021.GZ o zawiadomieniu o umorzeniu w całości postępowania 203
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.8.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 246
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 215
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 232
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.4.2022.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 241
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.7.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 263
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.16.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 249
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 256
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 231
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 277
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 255
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 268
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 266
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 248
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.6.2022.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 240
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 283
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 242
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 252
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie 234
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy 233
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 238
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 256
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.21.10.2022.RJW o wydaniu decyzji 316
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6721.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 267
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 285
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu stron postępowania 287
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 273
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 278
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 254
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 272
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno 264
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 288
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.3.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 233
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 284
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 315
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 278
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 288
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 283
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 242
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 277
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu  z urzędu postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przywrócenia funkcji urządzeń wodnych 271
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o zawiadamiu o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” 371
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 326
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 283
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 299
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 289
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2022 o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 262
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino o wynikach konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcamni sołectwa Mścice w sprawie zmiany granic administracyjnych i podanie do wiadomości protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych 279
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 296
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2022 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu 13 domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 219/1, 220/1 w obrębie Będzinko, gm. Będzino, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie” 272
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o zebraniu materiału dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - piętrzenie wód na Kanale Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno. 253
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WST-K.420.16.2021.MCD.10 319
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydaniu postanowienia SKO.4150.2052.2021 250
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 311
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 314
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 266
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 - zawiadomienie o tym, że Wójt Gminy Będzino przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 255
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 364
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 276
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 308
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o zawiadomieniu o wpłynięciu wniosku 340
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 320
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.31.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2022 326
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.30.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2022 295
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.28.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2022 271
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 288
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino w sprawie konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegające na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączeniu go do Miasta Koszalin 291
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 262
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 267
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 283
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 281
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 260
Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej 311
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 300
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 265
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do SKO w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 296
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 311
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 287
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 304
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 276
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 248
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 272
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 331
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 304
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 266
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 328
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 260
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.22.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 294
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 304
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 347
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych 262
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 304
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 279
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego 301
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 291
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 257
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 319
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 278
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 316
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 252
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego 279
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku 301
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania 292
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK o zawiadomieniu stron postępowania 276
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 279
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 282
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. 289
Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania 259
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania 286
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 296
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 273
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 278
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 307
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 300
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 335
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 294
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 276
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 298
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 317
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 288
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 274
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 261
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania 289
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 291
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 322
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” 281
Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 289
Zawiadomienie Wójta o wpłynięciu wniosku 336
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 316
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 299
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 341
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej 323
Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR 327
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 320
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 341
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 319
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 269
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 336
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 291
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 261
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania 333