Zmiana imion i nazwisk


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający :
a) dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer Pesel
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;
e) adres do korespondencji wnioskodawcy;
f) uzasadnienie;
g) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
3. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu.
4. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka – do wglądu
5. Jeżeli jeden z rodziców małoletniego dziecka nie żyje - odpis zgonu drugiego rodzica.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Załączniki do karty usługi:
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska USC-10-01
Wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej USC-10-02

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1114 z pózn. zm) tzn. podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP

4. OPŁATY
za decyzję 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Będzino nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć kientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska Kierownik pok. nr 8 tel. 94 31 62 538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie stosowanej decyzji następuje w 90% w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku, maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(tj. Dz.U.z 2015 poz.783 z późn. zm)

10. UWAGI
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
2. Zmiana może obejmować:
- zmianę imienia lub nazwiska poprzez zastąpienie wybranego imienia lub nazwiska innym;
- zastąpienie dwóch imion jednym;
- dodanie drugiego imienia;
- zmianę kolejności imion;
- zmianę pisowni imienia (imion) lub nazwiska;
- zmianę nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego na inne nazwisko.
3. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest na wniosek obywateli polskich albo cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania lub cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy.
4. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
- na imię lub nazwisko używane;
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
6. Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
7. Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
8. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona
9. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.
10. Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat, potrzebna jest jej pisemna zgoda.
11. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę imienia lub nazwiska. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy.
12. Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej zmieniającej imię lub nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 209

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.