Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami


Podinspektor ds. gospodarki odpadami  - Eliza Szpakiewicz
Podległość: Inspektor ds. gospodarki odpadami  podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta
tel: +48 94 31 62 550
e-mail: e.szpakiewicz[at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 23

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino, w tym m.in.:
 1. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz weryfikacja deklaracji pod względem formalno-prawnym  i rachunkowym,
 2. prowadzenie postępowania dotyczącego wzywania właścicieli nieruchomości do dokonywania korekt w błędnie wypełnionych deklaracjach,
 3. naliczanie opłaty i wydawanie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy nie została złożona deklaracja przez właściciela nieruchomości,
 4. przygotowanie dokumentów do organów nadzorczych w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami,
 5. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianym prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym również przygotowanie sprawozdania do Marszałka Województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągniętych przez gminę poziomach odzysku i recyklingu odpadów,
 6. bieżące opracowanie informacji do zamieszczania na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (informacje dotyczące prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, regulaminy, harmonogramy wywozu), oraz przygotowywanie kompletnych, poprawnych  i zgodnych ze stanem faktycznym danych do Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz stała ich aktualizacja,
 7. publikacja sprawozdań z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  w gminie na stronie BIP Gminy Będzino,
 8. obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami,
 9. stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców gminy,  w tym współudział w akcjachcorocznych jak np. sprzątanie świata,
 11. udzielanie mieszkańcom informacji w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 12. przyjmowanie interwencji, skarg i zgłoszeń od mieszkańców związanych z nieprawidłowym świadczeniem usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmę wybraną w przetargu oraz prowadzenie rejestru interwencji w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców, oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi i zgłoszenia,
 13. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami, oraz ich kontrola,
 14. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające odpady, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej,
 15. przygotowanie danych do  przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, współudział przy przeprowadzeniu przetargu,
 16. prowadzenie bieżącej kontroli realizacji umowy na odbieranie odpadów, kontrola jakości i zgodności z umową świadczonych usług, kontrola harmonogramów i innych wymagań określonych w zawartej umowie, nadzorowanie rozliczeń z firmą wywożącą odpady /w tym weryfikacja poprawności opisu faktur pod względem formalno-rachunkowymi, naliczanie kar za niewłaściwą realizację umowy,
 17. dokonywanie wizji lokalnych nieruchomości w celu skontrolowania sposobu zbiórki odpadów oraz weryfikacja zgłoszeń nieprawidłowości dokonywanych przez firmę wywozową i przez mieszkańców,
 18. prowadzenie kontroli nieruchomości nieobjętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Anna Janiuk
Opublikował Anna Janiuk
Data wytworzenia 2021-12-14 00:00:00
Data publikacji 2021-12-14 21:53:19
Wyświetleń 288

Data operacji Rodzaj działania
2021-12-14 21:53:19 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:51:33 utworzenie artykułu przez użytkownika Anna Janiuk