Podatek od nieruchomości na 2023 rok


  1. Podatek od nieruchomości

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość

stawek na 2023 rok

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,02 zł

od 1 m2 powierzchni

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych

5,34 zł

od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,51 zł

od  1 m2 powierzchni

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

             3,50 zł

                od 1 m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:

 

a)

mieszkalnych 

0,89 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

25,75 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

12,44 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

d)

związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,41 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,46 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3.

 

OD BUDOWLI 

    

2%

 ich wartości  określonej

  na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

 i ust. 3-7 ustawy 

o  podatkach i opłatach lokalnych

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXVII/364/22  Rady Gminy w Będzinie    z dnia 25 listopada 2022r.  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino. ( Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 poz. 5718  )

 

Załączniki

PDF 2023-01-05_podatki 2023r. - nieruchomosc.pdf data dodania: 2023-01-13 10:52:55

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-01-05 00:00:00
Data publikacji 2023-01-13 10:53:11
Wyświetleń 739

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.