Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów


Prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu w dniu wyborów, przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.

Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić.
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Będzino w terminie do
2 października 2023 roku (poniedziałek).

Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy;
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;
 4. wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 5. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;
 6. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.


W zgłoszeniu:

 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza 
  o tym fakcie;
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
  i ważności orzeczenia.

Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem 94 31 62 538, 94 31 62 539 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Gminy Będzino  w pokoju nr 8.

Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Gminy Będzino o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.

Uwaga! Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego, jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia, powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składania zgłoszeń.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-09-28 00:00:00
Data publikacji 2023-09-28 13:07:05
Wyświetleń 126

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.