Osoby do kontaktu


Kontakt: Agnieszka Kwiatkowska
tel: +48 94 31 62 555
e-mail: a.kwiatkowska@bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00

Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1

Prowadzenie spraw z zakresu:

 1. Ochrona zwierząt bezdomnych, gospodarskich i dzikich; prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, w tym:

 • realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną:
  współpraca z Przychodnią Weterynaryjną,
  współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnym zwierząt,
  współpraca z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta,
  współpraca z podmiotem zajmującym się utylizacją padłych zwierząt,

 • przeprowadzanie Interwencji dot. humanitarnego traktowania zwierząt,

 • coroczne sporządzanie w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;

 • wydawanie zleceń społecznym opiekunom na wykonywanie zabiegów sterylizacji/kastracji

 • wydawanie decyzji nakazujących poprawę warunków bytowania zwierząt domowych i gospodarskich

 • wydawanie decyzji nakazujących odbiór zwierząt w trybie natychmiastowym

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną

 • prowadzenie akcji adopcji zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych psów, poszukiwanie właścicieli zwierząt

 • koordynacja przeprowadzania akcji szczepień psów przeciwko wściekliźnie

 1. Łowiectwo:

 • Informowanie mieszkańców o planowanych polowaniach dewizowych/sanitarnych/zbiorowych na terenie gminy Będzino

 • współpraca z zarządami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej mająca na celu ograniczenie populacji dzikiej zwierzyny (przekazywanie zgłoszeń od osób poszkodowanych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną)

 • nadzór nad zdarzeniami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt

 1. Wilki

 • nadzór nad pojawieniem się zwierzyny na terenie województwa zachodniopomorskiego, współpraca z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska.

 1. Bociany:

 • Nadzór nad gniazdami bocianów na terenie gminy Będzino w tym: zliczanie ilości lęgów i umieszczanie informacji na stronie bociany.pl.

 • współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ENERGĄ -OPERATOREM Oddział Koszalin celem zabezpieczenia linii energetycznej, gdzie młode bociany corocznie giną rażone prądem.

 1. Opieka nad rannymi lub chorymi ptakami w tym mewami, kaczkami (zabezpieczenie do przyjazdu Lekarza Weterynarii), uwalnianie dzikich ptaków z uwięzi, współpraca z lekarzem Weterynarii

 2. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych:

 • Monitoring- nadzór, współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zwalczanie występowania na terenie gminy ognisk ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń)

 • Monitoring- nadzór, współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zwalczanie występowania na terenie gminy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 • Monitoring występowania choroby Aujeszkiego

 1. Rolnictwo:

 • współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa

 • opracowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją umowy dofinansowującej badania odczynu i zasobności gleb na terenie Gminy Będzino

 • współpraca z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą

 • kontrola dobrostanu zwierząt zgodnie z wymogami cross compliance

 • nadzór i koordynacja szacowania strat w rolnictwie wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

 • monitoring chowu drobiu

 1. Ochrona i kształtowanie środowiska:

 • wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów

 • uzgodnienia projektów decyzji wycinki drzew w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Starostwem Koszalińskim, Urzędem Morskim, Konserwatorem Zabytków

 • wymierzanie kar za niszczenie drzew, krzewów oraz usuwanie drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia

 • nadzór nad nasadzeniem zastępczym drzew w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej i protokołu potwierdzającego nasadzenie zastępcze na terenach prywatnych osób fizycznych, w pasach drogowych dróg gminnych, krajowych
  i wojewódzkich;

 • nadzór i koordynacja w przygotowaniu i naliczeniu opłat za korzystanie z środowiska

 1. Konopia włóknista:

 • wydawanie decyzji na uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie gminy Będzino, nadzór i kontrola uprawy

 • prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych

 • współpraca z urzędem marszałkowskim dot. ustalenia rejonizacji uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych na terenie gminy Będzino

 1. Barszcz Sosnowskiego:

 • opracowanie programu usuwania Barszczu Sosnowskiego

 • koordynacja i nadzór inwentaryzacji związanej z lokalizacją Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Będzino

 • nadzór merytoryczny nad rozliczaniem zadań współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych. Przygotowanie wniosku, rozliczenie

 1. Azbest:

 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania dofinansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w tym pozyskiwanie środków z wfośigw na utylizację odpadów zawierających azbest, koordynowanie projektu i jego rozliczenie

 • prowadzenie i aktualizacja bazy azbestowej dla gminy Będzino

 • sporządzanie corocznego sprawozdania z przeprowadzenia zadania usuwania azbestu na terenie gminy Będzino zgodnie z zestawieniem ilości azbestu w systemie BAZY AZBESTOWEJ

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym : Gospodarka ściekowa

 • prowadzenie ewidencji oczyszczalni ścieków

 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych- szamb

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji

 • wydawanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości ciekłych 

 • sporządzanie i weryfikacja sprawozdań związanych z systemem gospodarki ściekowej

 1. Program Ochrony Środowiska:

 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

 • realizacja zadań określonych w gminnym programie ochrony środowiska oraz sporządzanie raportu z jego wykonania

 1. Ochrona powietrza

 • wprowadzanie do powietrza substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko

 • Prowadzenie wykazu Ministerstwa Klimatu i Środowiska wykaz.ekoportal.pl

 1. Nadzór nad usuwaniem odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych na ich składowanie.

 2. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

 3. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności m.in. GUS, urzędów oraz innych instytucji.

 4. Sprawy związane z przestrzeganiem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 5. Opisywanie faktur związanych z zakresem obowiązków.

 6. Opracowywanie umów związanych ze stanowiskiem.

 7. Przygotowywanie przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie spraw wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych;

 8. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

 


 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-11-22 00:00:00
Data publikacji 2021-11-22 11:46:51
Wyświetleń 619

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-22 11:46:51 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:46:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:45:50 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:40 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:00 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:33:38 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk