Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych


W związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość uposażenia otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za cały okres ćwiczeń wojskowych.

Okres, za który przysługuje rekompensata stanowi sumę dni ćwiczeń wojskowych od dnia stawienia się żołnierza do dnia jego zwolnienia. Do okresu rozliczeniowego ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje rekompensata nie wlicza się dni, w których żołnierz:

 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,

 • z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych

 • z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,

 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,

 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu niestawienia się na nie w terminie lub nie usprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

Świadczenie rekompensujące przysługują żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu ćwiczeń wojskowych.

W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

Wypłata należnego świadczenia rekompensującego żołnierz następuje po złożeniu wniosku do Wójta Gminy Będzino. Wójt Gminy Będzino niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Wymagane dokumenty.

 1. wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego;

 2. zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych;

 3. zaświadczenie o utraconych zarobkach, określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia odpowiednio do okoliczności sprawy wydane, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, przez:

  1. pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym pracy,

  2. naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą,

  3. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej,

 4. zaświadczenie organu podatkowego o niemożności ustalenia kwoty dochodu – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym w formie ryczałtu lub kartą podatkową.

Kwota należnego świadczenia zostanie przelana na konto wskazane we wniosku.

 Podstawa prawna:

 1. Art. 119a oraz art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U.2018.881);

 3. art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.1491).

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-10-25 00:00:00
Data publikacji 2021-10-25 18:40:10
Wyświetleń 395

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-25 18:40:10 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 18:36:28 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk