Podatek od nieruchomości na 2022 rok


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki na 2022 rok

Lp.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Wyszczególnienie

Wysokość stawek

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,94 zł

od 1 m2 powierzchni

b)

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,94 zł

od 1 ha powierzchni

c)

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

od  1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,24 zł

od 1m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:

 

 a)

 

Mieszkalnych

 

0,82 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

b)

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,84 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

c)

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,52 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

d)

Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,01 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

e)

Pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,83 zł

od 1 m2 pow. użytkowej

3.

OD BUDOWLI

 

a)

 

OD BUDOWLI 

 

2% ich wartości

 określonej  na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  o  podatkach i opłatach lokalnych

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/274/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino. ( Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 poz. 4749)


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-01-05 00:00:00
Data publikacji 2022-01-05 13:44:38
Wyświetleń 1405

Data operacji Rodzaj działania
2022-01-05 13:44:38 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:40:13 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:38:44 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk