Sporządzenie aktu zgonu


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Sporządzenie aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Będzino

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Dowód osobisty osoby zmarłej
2. Dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej– do wglądu.
3. Karta zgonu wydana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.
5. Podpisane pełnomocnictwo jeśli zgłoszenie zgonu nastepuje przez pełnomocnika.
Załączniki do karty: wzór pełnomocnictwa

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. OPŁATY
Za sporządzenie aktu – nie pobiera się opłaty, po sporządzeniu aktu wydaje się bezpłatnie 1 odpis skrócony
za każdy następny odpis skrócony aktu zgonu – 22 zł
za każdy odpis zupełny aktu zgonu 33 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 budynku Urzędu Gminy
- w Oddziału PBS w Bedzinie, w godz. 8.00-15.00 (bez prowizji).
- lub na konto: Urząd Gminy w Bedzinie nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Bedzino 19 w godzinach:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw., - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska (Kierownik USC) - pok. nr 8 tel. 94 31-62-538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu. Z urzędu wydaje 1 bezpłatny odpis skrócony aktu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
· nie przysługuje

9. PODSTAWA PRAWNA
·ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn zm.)

10. UWAGI
- zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek:
- zgłoszenia zgonu może dokonać podmiot uprawaniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cemntarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) - Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka); krewni zstępni (dzieci, wnukowie); krewni wstępni (rodzice, dziadkowie); krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
- zgłoszenia zgonu można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi podpisać osoba uprawniona do pochówku.
- akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na którego terenie nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zmarłej),
- zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. nr 167 poz 1131 ze zm.) dowód osobisty podlega unieważnieniu w razie zgonu jego posiadacza.
- upoważniony pracownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, dokonuje odpowiedniego unieważnienia dokumentu, a następnie zwraca unieważniony dokument osobie zgłaszającej zgon (§23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. - Dz. U. 2015 poz 212).
- zgodnie z ustawą z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 268 ), dokumenty paszportowe w okresie ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu, lub organowi paszportowemu.

Załączniki

DOC USC-03-01 wzor pelnomocnictwa.doc data dodania: 2021-09-06 08:38:42

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 93

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.