Osoba do kontaktu


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Kontakt: Jan Jaczewski
tel: +48 94 31 62 546
e-mail: j.jaczewski[at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II Piętro, pokój nr 22
Podległość: Stanowisko ds. Profilaktyki, spraw społecznych i organizacji pozarządowych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych m.in. przygotowanie projektów zezwoleń, kontrola oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych, kontrola naliczenie należnych opłat za wydane zezwolenia oraz korzystanie z zezwoleń w latach ich ważności, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol, przygotowanie dokumentów do egzekucji administracyjnej za wydane zezwolenia, kontrola punktów sprzedaży;
2. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeź¬wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności:
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, tworzenie i nadzór nad punktem konsultacyjnym, propagowanie informacji na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia,
• udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży,
• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
3. Przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Radzie Gminy:
• projektu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
• projektu preliminarza na jego wykonanie,
• projektu sprawozdania z jego realizacji;
4. Udział w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych , koordynowanie jej działania, szkolenie członków komisji, kierowanie wniosków komisji do realizacji przez odpowiedzialne instytucje, jednostki organizacyjne lub stanowiska pracy w Urzędzie Gminy;
5. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań wynikających z realizacji gminnego programu - wspólnie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych;
6. Współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
7. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych, wdrażanie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
8. Wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie wynikającym z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;
9. Przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych, inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
10. Prowadzenie spraw przypisanych gminie związanych ze wspieraniem rodziny i systemie pieczy zastępczej ;
11. Koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy oraz kontrolowanie i ocenianie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
12. Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń w jednostkach OSP na terenie Gminy Będzino;
13. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP Gminy Będzino;
14. Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w jednostkach OSP Gminy Będzino;
15. Opiniowanie zasadności zakupów i sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek OSP a finansowanych ze środków finansowych Gminy Będzino;
16. Stała i bieżąca współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej , Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie gminy;
17. Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;
18. Współpraca z komendantem miejskim PSP w zakresie realizacji zadań KSRG;
19. Inicjowanie prac i działań organów gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych ;
20. Kierowanie i kontrolowanie odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia członków jednostek OSP Gminy Będzino;
21. Nadzór nad wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów, sprzętów i terenów użytkowanych przez jednostki OSP Gminy Będzino;
22. Rozliczanie członków OSP z udziałów w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
23. Rozliczanie i koordynowanie wydatkowanych środków z dotacji udzielonych przez Gminę Będzino dla organizacji pozarządowych;


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Łukasz Lipiński
Opublikował Anna Janiuk
Data wytworzenia 2021-11-17 00:00:00
Data publikacji 2021-11-17 11:56:13
Wyświetleń 566

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-17 11:56:13 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk