Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznych aktów stanu cywilnego - wydawanie polskich aktów stanu cywilnego na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony wniosek (druk dostępny na miejscu w pok. nr 8 lub do pobrania na stronie www.bip.bedzino.pl)
2. Dowód osobisty – do wglądu.
3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub kserokopia odpisu potwierdzona przez urząd, który akt wydał; ewentualnie oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.
Załączniki do karty usługi:
USC-09-01 wniosek o wpisanie aktu

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem spełnienia zapisów z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tzn., że wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tzn. podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

4. OPŁATY
odpis zupełny aktu po dokonaniu transkrypcji - 50 zł
w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 budynku Urzędu Gminy
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Będzino nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć klientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska pok. 8 tel. 94-3162-538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
- rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. PODSTAWA PRAWNA
Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.783)

10. UWAGI
- sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą,
- wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzicie, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, małżonek (pokrewieństwo w linii prostej), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa,
- strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.,
- dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu – informacja dot. uzupełniania aktów stanu cywilnego znajduje się na karcie usługi USC-08,
- na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji;
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
- posiadacz paszportu ma obowiązek wymiany tego dokumentu w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Załączniki

DOC USC-09-01 wniosek o wpisanie aktu.doc data dodania: 2021-09-06 08:41:06

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 190

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.