Osoba do kontaktu


Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego sprawuje: Dorota Kokłowska
Podległość: Kierownik USC podlega bezpośrednio Wójtowi.
tel: +48 94 31 62 538
e-mail: usc@bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - środa, piątek 7:00-14:00, czwartek 8:00 - 16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 8

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:
1. Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszącego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki,
j) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego.

2. Wykonywanie obowiązków należących w świetle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności:
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) sporządzanie aktów urodzenia,
d) sporządzanie aktów małżeństwa,
e) sporządzanie aktów zgonu,
f) prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
g) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
h) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

3. Wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 216

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.