PP.6721.1.2023 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Gminy Będzino Uchwały Nr LXXX/448/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec,
  • przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Będzino. Z ww. Uchwałą można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Będzino pod adresem: https://bip.bedzino.pl/?id=3624&type=article

Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenów a także dokonanie ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru objętego sporządzaniem planu miejscowego, którego granice przedstawiono na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą wnosić do ww. projektu planu miejscowego wnioski w formie papierowej, na adres Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino, Będzino 19 lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ug@bedzino.pl, w terminie do dnia 14 września 2023 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania
albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Wójt Gminy Będzino.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w tym przypadku nie jest prowadzone.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera
Opublikował Bartosz Kopera
Data wytworzenia 2023-08-23 00:00:00
Data publikacji 2023-08-23 11:40:01
Wyświetleń 148

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.