Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Sprostowanie błędu w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnienie aktu o brakujące dane zgodnie z prawem polskim.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony wniosek druk (druki dostępne na miejscu pok. nr 8, do pobrania lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
2. Dowód osobisty – do wglądu.
3. Paszport cudzoziemca - do wglądu
4. Uwaga: Odpisy aktów wymagane są jeżeli akt ma być sprostowany lub uzupełniony na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli zawiera dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (oryginał + urzędowe tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.
Załączniki do karty usługi:
USC-08-01 wniosek o sprostowania aktu stanu cywilnego
USC-08-02 wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem spełnienia zapisów z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tzn., że wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tzn. podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

4. OPŁATY
po sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu wydawany jest odpis zupełny aktu podlegajacy opłacie - 39 zł
za każdy odpis skrócony aktu – 22 zł
w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika - 17 zł od pełnomocnictwa
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Będzino nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Bedzino nr 19 w godzinach przyjęć klientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw., - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska Kierownik pok. 8 tel. 94-31-62-538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
- rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od negatywnej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. PODSTAWA PRAWNA
· Art. 35 i 37 oraz 134 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U z 2015, poz..783)

10. UWAGI
- sprawę można załatwić korespondencyjnie lub przez pełnomocnika na podstawie imiennego pełnomocnictwa,
- strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń,
- akty stanu cywilnego cudzoziemców sporządzone przed dniem 1.03.2015 r. mogą zostać sprostowane na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potiwerdzającego tożsamość i obywatelstwo,
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie po otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego powodującego zmianę danych zawartych w dowodzie osobistym (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, zmianę nr PESEL). Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy.
-Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego powodującego zmianę danych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL). Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje utratą ważności paszportu po upływie tego terminu.

Załączniki

DOC USC-08-01 wniosek o sprostowanie aktu.doc data dodania: 2021-09-06 08:40:35
DOC USC-08-02 wniosek o uzupelnienie.doc data dodania: 2021-09-06 08:40:35

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 201

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.