Konsultacje archiwalne


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu: "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" - otwórz


1. Zarządzenie Wójta Nr 194/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2021 roku”. - otwórz
2. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2021 roku”. - otwórz
3. Formularz zgłoszenia, opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie. - otwórz
4. Projekt „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2021 roku” - otwórz
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2021 roku”. - otwórz

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - otwórz


Zarządzenie Nr 190/2020 z dnia 04 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. - otwórz


Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Będzino na temat lokalnych problemów społecznych w celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzino na lata 2021-2025. Wypełnioną ankietę można przesłać na adres: ug@bedzino.pl lub k.lewandowska@bedzino.pl

Ankieta - pobierz


Zarządzenie Nr 177/2020 z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia ponownych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - otwórz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wspópracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - otwórz

Raport z przeprowadzonych konsultacji (24.12.2020) - otwórz


Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 - otwórz


Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wspópracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - otwórz

Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 - otwórz


Projekty dokumentów planistycznych wyłożone do publicznego wglądu

1. Projekt uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

2. Uzasadnienie w sprawie uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - otwórz

5. Projekt uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórz

6. Zal 1 - Tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórz

7. Zal 2 - Rysunek Uwarunkowania rozwoju - otwórz

8. Zal 3 - Kierunki Polityki przestrzennej - otwórz

9. Zal 4 - Kierunki Polityki przestrzennej wybranych miejscowości - otwórz

10. Zal 5 - Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino - otwórz


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 159

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.