Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego (formularz do pobrania w Urządzie Gminy w Będzinie, w pokoju Nr 8 lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
"Załączniki do karty usługi:"
EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
EL/ZW/3 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino nr 19
Telefon: 94 3162538
Godziny przyjęć klientów:
pn, wt, śr, pt. -7.00 15.00
czw. -8.00 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
1. Dorota Kokłowska (Kierownik USC) - pok. nr 8 tel.94 3162538

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W dniu zgłoszenia

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Będzino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r.,Nr 217 poz.1427 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267 z pózn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku. (Dz.U. z 2011r. 220 poz.1306 z póź.zm.),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz.144 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r., Nr 1650 z póź.zm.)

10. UWAGI

Bez uwag

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 235

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.