Sekretarz


Funkcję Sekretarza sprawuje: Dorota Kokłowska
Podległość: Sekretarz podlega bezpośredni Wójtowi
tel: +48 94 31 62 547
e-mail: sekretarz [at] bedzino.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 17

Sekretarz zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

Sekretarz Gminy prowadzi sprawy w zakresie:

1) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy i warunków jego działania,

2) podejmowania czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych  z wynagrodzeniami,

3) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy, w tym wydawania poleceń służbowych,

4) udzielania urlopów wypoczynkowych i kierowania na wyjazdy służbowe,

5) sprawowania ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

6) stwierdzania własnoręczności podpisów i potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentów,

7) wykonywania innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami za wyjątkiem należących do wyłącznej kompetencji Wójta.

Sekretarz Gminy upoważniony jest do:

wydawania i  podpisywania w imieniu Wójta Gminy decyzji, postanowień  i zaświadczeń w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej, a także do podpisywania pism i innych dokumentów objętych zakresem działania Urzędu lub wynikających z realizacji decyzji organów gminy.

W czasie nieobecności Wójta Gminy Będzino, Sekretarz Gminy upoważniony jest do:

 l) kierowania bieżącą pracą Urzędu Gminy,

2) podpisywania dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i  bezgotówkowym oraz zatwierdzania dowodów księgowych,

3) do składania oświadczeń woli i  podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Będzino dotyczących programów i  projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz projektów i programów finansowanych ze środków krajowych,

4) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i  wniosków dotyczących pracy Urzędu i  jednostek Organizacyjnych Gminy,

5) do prowadzenia wszelkich pozostałych spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy,

6) do sprawowania nadzoru nad Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad poniższymi stanowiskami pracy:

1. Samodzielne stanowisko ds. rady gminy,
2. Samodzielne stanowisko ds. umów i zamówień publicznych,
3. Smodzielne stanowisko ds. kadr i płac,
4. Smodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, 
5. Sekretarka
6. Archiwum urzędu,
7. Samodzielne stanowisko ds. informatycznych,
8. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,

9.Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki i spraw społecznych,

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2023-03-22 00:00:00
Data publikacji 2023-03-22 10:03:08
Wyświetleń 1263

Data operacji Rodzaj działania
2023-03-22 10:03:08 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2023-01-14 09:35:02 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-30 11:08:08 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:55 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:13 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:00:03 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:33 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:22 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:52:22 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk