Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
- złożenie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
- wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa zwane zapewnieniem (przygotowywane na miejscu przez urzędnika).
2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis skrócony aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeśli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, cudzoziemiec zwraca się do sądu rejonowego o wydanie postanowienia zwalniającego go od złożenia tego dokumentu.
Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów

Załączniki do karty usługi:
USC-04-01 Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego cywilnego poza USC.
USC-04-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na ślub

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. OPŁATY
skarbowa:
1. Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
2. Za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania na ślub - 39 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy
- w kasie PBS O/Będzino , w godz. 8.00-15.00 (bez prowizji).
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001
opłata dodatkowa:
3. Ślub poza siedzibą USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w stanie zagrażającym zdrowiu lub życia opłata dodatkowa wynosi 1.000 zł i należy ją uiścić:
- na konto 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 75-037 Będzino, nr 19 w godzinach przyjęć klientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska (Kierownik) - pok. nr 8 tel. 94 316-25-38
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa załatwiane są od ręki pod warunkiem, że akty stanu cywilnego sporządzone poza tut. Urzędem są wprowadzone do Systemu Rejestrów Państwowych. W przypadku ich braku wymagana jest druga wizyta w USC po 10 dniach roboczych (ustawowy termin dla innych USC do uzupełnienia Systemu o wymagane akty).
Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia w dniu podpisania dokumentów.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesiący od dnia wydania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński jeśli stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie zainteresowanych o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej pisma Kierownika USC wystąpić do Sądu Rejonowego w Koszalinie o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

9. PODSTAWA PRAWNA
· Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U z 2014 r, poz 1741 z późn. zm.),
· Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.583 z późn zm),
- opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2015 poz.783 z późn. zm.).

10. UWAGI
- Rezerwację terminu ślubu cywilnego można dokonać najwcześniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu,
- nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w lini prostej oraz pozostające w innym związku małżeńskim,
- zaświadczenie do ślubu konkordatowego można uzyskać w dowolnie wybranym USC w Polsce,
- dokumenty do ślubu cywilnego można złożyć najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem ślubu,
- małżeństwo cywilne nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów. Z ważnych względów Kierownik USC może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu po złożeniu przez zainteresowanych uzasadnionego wniosku (np. zagrożenie życia, choroba, ciąża),
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument niezwłocznie, jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienione zostało jego nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
- posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa
- Związek małżeński można zawrzeć poza siedzibą USC jeżeli:
a) przyszli małżonkowie złożą wniosek w tej sprawie,
b) miejsce wybrane przez przyszłych małżonków znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Będzino,
c) miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 305

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.