Stawki podatkowe na 2024 r.


  1. Podatek od nieruchomości

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość

stawek na 2024 rok

1.

OD GRUNTÓW:

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,17 zł

od 1 m2 powierzchni

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych

6,14 zł

od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,59 zł

od  1 m2 powierzchni

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

             4,03 zł

                od 1 m2 powierzchni

2.

OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI:

 

a)

mieszkalnych 

1,02 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

29,61 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

14,31 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

d)

związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

6,22 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

9,73 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3.

 

OD BUDOWLI 

    

2%

 ich wartości  określonej

  na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3

 i ust. 3-7 ustawy 

o  podatkach i opłatach lokalnych

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXXXIV/472/23  Rady Gminy Będzino  z dnia 3 listopada 2023r.  w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  ( Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 poz. 5990  )

 

  1. Podatek rolny

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2024 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

85 zł x 2,50 q żyta= 212,50 zł

 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

 85 zł x 5 q żyta = 425 zł

Podstawa prawna: Uchwała Nr LXXXIV/473/23 Rady Gminy Będzino z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2024. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 5991)

 

  1. Podatek leśny

 

Wyszczególnienie

Stawki na 2024 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

327,43  x 0,220 m3 =  72,0346 zł ___________________________________________

Za 1 ha  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

327,43 x 0,220 m3 x 50% =  36,0173 zł

 

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. , która wyniosła  327,43 zł za 1 m3. – (M.P. z 2023 poz.  1130).

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2023-12-21 00:00:00
Data publikacji 2023-12-21 11:11:09
Wyświetleń 232

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.