Informacje ogólne i wnioski


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Działy w urzędzie realizujący zadania:
Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty:
1. W przypadku obiektu budowlanego lub budynku:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, z zakresem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 50 metrów,
 • 2 egzemplarzeaktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
 • koncepcja zagospodarowania działki na części kserokopii mapy (format A4),
 • zapewnienie dostawy wody,
 • zapewnienie odbioru ścieków bytowych,
 • zapewnienie dostawy energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostawy gazu.

2. W przypadku sieci uzbrojenia terenu:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy

3. W przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy.

Opłaty:

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Zgodnie z załącznikiem do wyżej cytowanej ustawy o opłacie skarbowej, stawka za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł.
Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 w/w ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
7) zwolnione jest również wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Będzino w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Planowania Przestrzennego

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera, Katarzyna Zwierzyńska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 1354

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.