Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji


Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, należy dokonać po zakończeniu jej budowy przed rozpoczęciem eksploatacji na załączonym wniosku.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, osoba eksploatująca zobowiązana jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia została objęta tym obowiązkiem.

Podstawa prawna

 • Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219)

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010.130.880 z dnia 2010.07.20)

 • Ustawa o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji

WYMAGANE ZAŁĄCZNKI:

 • Mapa z lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

 • Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Koszalinie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu).

 • Kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została opracowana).

 • Ekspertyzy, atesty, certyfikaty dotyczące zgłaszanej oczyszczalni.

 • Pełnomocnictwo imienne udzielone osobie fizycznej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino.

Miejsce złożenia

Sekretariat Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro).

Osoba do kontaktu

Agnieszka Kwiatkowska - inspektor ds. ochrony środowiska, Pokój Nr 1, tel. +48 94 31 62 555

Opłaty

opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (jeśli dotyczy).

Sposób i termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Wójt Gminy Będzino nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Uwagi

 • W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.

 • Eksploatujący jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia nw. faktu przedłożyć pisemną informację o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji, rezygnacji z zakończenia eksploatacji, zmianie danych ze zgłoszenia.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-10-26 00:00:00
Data publikacji 2021-10-26 11:59:02
Wyświetleń 192

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.