Ulgi Podatkowe COVID-19


Preferencje podatkowe w dobie COVID-19
proponowane przez Gminę Będzino

Wójt Gminy Będzino informuje, że podatnicy ( osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy) , którzy w związku z sytuacją występowania koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych , zgodnie z przepisami rozdziału 7a ( Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) mogą wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o:
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty ,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Wyżej wymienione przepisy regulują szczegółowo zasady udzielania ulg podatkowych.

1. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych, jednakże prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać :
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
2) adres, dane kontaktowe,
3) numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),
4) podpis (czytelny),
5) treść żądania z określeniem:
- rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie zapłaty na raty – wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminu odroczonej zapłaty lub ilości i wysokości rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),
- w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo formy wnioskowanej pomocy (pomoc publiczna/de minimis, nie stanowiąca pomocy publicznej),
- zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaju i wysokości podatku / zaległości podatkowej oraz okresu rozliczeniowego),
6) uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie (urna przed wejściem) lub wysłać pocztą.

Podatnik, który zamierza złożyć podanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, musi zachować wymogi określone wart. 168 § 3a Ordynacji podatkowej, co oznacza, że podanie wniesione w tej formie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 


2. Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?


Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej wnioskodawcy,
- roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących
z nim wspólne gospodarstwo domowe,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w oświadczeniu informacje na temat aktualnych dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, m.in.:
• Umowa najmu w przypadku nie prowadzenia przez właściciela działalności gospodarczej osobiście.
• Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. kopie odcinków emerytur lub rent , zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia, stypendia, oraz dochody uzyskiwane z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej).
• Zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zasiłków.
• Dokumenty potwierdzająca zaciągnięcie kredytu oraz potwierdzenie wysokości dokonywanych spłat.
• Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy lub członka rodziny jako bezrobotnego (kopia dowodu pobieranego zasiłku).
• Wydatki związane z długotrwałym leczeniem, lub leczeniem po wypadku, (kopie rachunków, dowody zapłaty, wypisy ze szpitala).
• Ponoszone wydatki na utrzymanie mieszkania, (energia, woda, gaz itp.)
• Ponoszone nakłady w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uzyskiwane dochody.
• Inne mające wpływ na sytuację materialną podatnika (np. zaświadczenia o stratach, wypadkach losowych, np. pożar, protokół z oszacowania i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, itp.)
• Dokumenty dot. uzyskiwanych dochodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej
• Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej de minimis.
• Dokument potwierdzający otrzymanie wielkości dopłat bezpośrednich (dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne)


Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą :

- Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej ,
- Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej Wnioskodawcy,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków, majątku i zobowiązań, w tym m.in.:
* roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,
* księgowe miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej:

- Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),
- sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe,
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów, kosztów, majątku i zobowiązań, w tym:
* wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat, przepływów pieniężnych albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego - za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; plan przychodów i wydatków na kolejne miesiące danego roku,
* wyjaśnienia nt. przyczyn braku zdolności do uregulowania podatku, utraty płynności finansowej, jeśli nie zostały zawarte w uzasadnieniu wniosku,
- oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Dodatkowe informacje

• W sytuacji, gdy wniosek składa pełnomocnik podatnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do występowania w danej sprawie oraz uiścić opłatę skarbową.
• Znaczący w sprawie udzielania preferencji podatkowej w formie ulg jest fakt, że w przypadku rozstrzygania w przedmiocie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego to podatnik powinien ujawniać wszystkie fakty czy też dowody będące w jego posiadaniu, przyczyniając się tym samym do wyjaśnienia sprawy, bowiem to podatnik występuje ze stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie oraz powinien starać się wykazać, że znajduje się w takiej sytuacji, która uzasadnia przyznanie preferencji podatkowej . Jednocześnie ważne jest aby przy rozpatrywaniu wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego organ dokonywał oceny pod kątem aktualnej sytuacji życiowej strony i na tej podstawie wydał rozstrzygnięcie. Względy uzasadnione ważnym interesem podatnika wymagają przede wszystkim ustalenia aktualnej sytuacji majątkowej wnioskodawcy i skutków ekonomicznych, jakie wystąpią dla niego w momencie realizacji zobowiązania. Każdy wniosek o udzielenie ulg rozpatrywany jest indywidualnie .
• Wójt Gminy Bedzino przypomina , że ulgi w spłacie należności, pomimo iż niezbędne z punktu widzenia kompletności systemu podatkowego to jednak stanowią odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania. Istotnym jest zatem aby okoliczności uzasadniające umorzenie zaległości a tym samym wygaśnięcie obowiązku podatkowego miały wyjątkowy charakter.
• Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 lub 883018036 lub email-owo: k.kubicka@bedzino.pl
• Proponowane druki pomocnicze: wnioski oraz załączniki można pobrać ze strony Gminy Będzino .

 

   
WNIOSEK o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej
WNIOSEK o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej
Załącznik dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
o sytuacji ekonomicznej
Załącznik dla osób prowadzących działalność rolniczą
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-10-05 00:00:00
Data publikacji 2021-10-05 14:58:00
Wyświetleń 318

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-05 14:58:00 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski