Zaświadczenie o stanie cywilnym


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony wniosek (druk do pobrania na miejscu w pok. nr 8, lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
2. Dowód osobisty – do wglądu.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Załączniki do karty usługi:
USC-06-01 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną pod warunkiem spełnienia zapisów z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tzn., że wniosek złożony elektronicznie powinien być uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tzn. podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.

4. OPŁATY
za wydanie zaświadczenia - 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pok. Nr 21 budynku Urzędu Gminy lub na konto:
Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Będzino
nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć klientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska Kierownik - pok. nr 8 tel. 94 31-62-538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
· zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów
. zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy

8. TRYB ODWOŁAWCZY
· nie przysługuje

9. PODSTAWA PRAWNA
Art. 44 ust.1 pkt. 3 i art. 49 Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. Nr 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2015 poz.783)

10. UWAGI
We wniosku składa się oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zaświadczenie można otrzymać osobiście na piśmie, pocztą na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.
Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 74

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.