Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Dowód osobisty – do wglądu.
2. Wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania na miejscu, lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
Załączniki do karty usługi:
USC-07-01 wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia,
USC-07-02 wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa,
USC-07-03 wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu,

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek można złozyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie www.bip.bedzino.pl lub/i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl.

4. OPŁATY
za każdy odpis skrócony aktu – 22 zł
za każdy odpis zupełny aktu 33 zł
w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 w budynku Urzędu Gminy
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie
PBS O/Bedzino nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć kientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska (Kierownik) - pok. nr 8 tel. 94 31-62-538 - odpisy aktów stanu cywilnego

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Odpisy aktów sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie wydaje się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,
Wnioski nadesłane drogą korespondencyjną wysyłane są nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do tut. Urzędu
WAŻNE: Jeżeli wniosek o wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, z której ma być wydany odpis - kierownik ten przekazuje wniosek do właściwego USC. Tam sporządzany jest odpis aktu stanu cywilnego w terminie 10 dni roboczych, a następnie odpis zostaje przesłany na adres podany przez wnioskodawcę.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
· nie przysługuje

9. PODSTAWA PRAWNA
· ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. 2015 poz.783)
- prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r (Dz.U z 2014, poz 1741 ze zm.)

10. UWAGI
- odpisy wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, krewnym w lini prostej: wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także innej osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 356

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.