Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony wniosek (druk do pobrania na miejscu w pok. nr 8, lub na stronie www.bip.bedzino.pl)
2. Dowód osobisty – do wglądu.
3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i jego urzędowe tłumaczenie na język polski w przypadku gdy dotyczy to cudzoziemca),
4. Złożenie pisemnego zapewnienia, o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, (wypełniane na miejscu przez pracownika usc),
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
6. Uwaga: Odpisy aktów wymagane są, jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje się do konsula;
Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.
· w przypadku panny i kawalera: odpis skrócony aktu urodzenia
· w przypadku osób rozwiedzionych:
odpis skrócony aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu + odpis wyroku rozwodowego
· w przypadku wdowców:
odpis skrócony aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
Załączniki do karty usługi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną

4. OPŁATY
za wydanie zaświadczenia - 38 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pok. Nr 21 budynku Urzędu Gminy lub na konto:
Urząd Gminy w Bedzinie
[ Swift (IBAN) BRE XPL PW] PBS O/Bedzino
nr 08 8581 1014 0200 0143 2000 0001.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 76-037 Będzino nr 19 w godzinach przyjęć klientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw. - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Dorota Kokłowska Kierownik - pok. nr 8 tel. 94 31-62-538
d.koklowska@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
· zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności.

9. PODSTAWA PRAWNA
Art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
-Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tj. Dz.U. z 2015 poz.583 ze zm.)
- Prawo prywatne międzynarodowe ustawa z dnia 4 lutego 2011 ( Dz.U. Nr 80 poz. 432 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2015, poz.783)

10. UWAGI
dokumenty składa się osobiście,
zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Dorota Kokłowska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 186

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.