Zakładka archiwalna (do 2020 r.)Protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na:

realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2020


Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na zadania:

1. prowadzenia Dziennego Domu Senior + w Tymieniu
2. prowadzenia Klubu Senior + w Mścicach

 

Protokoły z rostrzygnięcia konkursu ofert:

1. protokół z rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie Klubu Senior+ w Mścicach"
2. protokół z rostrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Tymieniu"


Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na zadania:

1. prowadzenia Dziennego Domu Senior + w Tymieniu
2. prowadzenia Klubu Senior + w Mścicach

 


Ocena Merytoryczna - Wynik  oceny - Otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019


Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 16/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2019 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019.


Wójt Gminy Będzino ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019


Wójt Gminy Będzino unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019


Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zwrocie do budżetu gminy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 i 2017.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o zwrocie do budżetu gminy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.


"Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro"


"Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino"


Oferta na realizację zadania publicznego w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - otwórz


Protokół z wyboru ofert konkursut na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018 - otwórz


Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 280/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert  na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok


Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej – konkurs na rok 2018 – piłka nożna i siatkowa/karate ”. Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się w zakładce Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino w BIP: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1152


Informacja dla organizacji pozarządowych

Członkowie lokalnych organizacji pozarządowych, Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.Konsultacje trwać będą w dn. 28.10-5.11.2017. Opinie do Programu mogą Państwo składać w drodze pisemnej za pośrednictwem poniższego formularza do sekretariatu Urzędu lub mailowo na adres ug@bedzino.pl lub podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 3.11.2017 r. o godz. 16.00 w sali nr 14 w Urzędu.

Strona z ogłoszonymi konsultacjami - otwórz


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie UKS Karate Kyokushin Tymień


Zarządzenie nr 200/2016 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 października 2016 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Projekt Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Projekt Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych

Formularz zgłaszania uwag do Programu Współpracy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Będzino w 2015 roku. W zakresie: "Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzglednieniem piłkisiatkowej w okresie od września do grudnia 2015 roku - 30000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Wójta Gminy Będzinio z dnia 21 lipca 2015 roku


DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.


Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2014


"Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."

1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.
3. Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2015 r."


DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. - otwórz


Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o „Programie współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” i „Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych” - otwórz

Uchwała i Załączniki - otwórz

Formularz zgłoszenia - otwórz


 

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - otwórz

2. Informacja Wójta Gminy Będzino o wpłynięciu w dniu 27 marca 2013 roku wniosku od Stowarzyszenia OSP Mścicach na zakup wyposażenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Mścicach – w postaci: lodówko-zamrażarki, zmywarki oraz okapu kuchennego. - otwórz

3. SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2012 - otwórz

4. SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za rok 2013 - otwórz

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie OSP w Mścicach w dniu 17 lipca 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie imprezy plenerowej "Wakacje w Mścicach" - zakup sprzętu nagłaśniającego  do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mścicach dla potrzeb dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Mścice - otwórz


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Łukasz Lipiński
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 213

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.