Podatek od środków transportowych 2022


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2022

Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina o zbliżającym się terminie składania deklaracji na podatek od środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
    - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
    - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
    - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
    - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
    - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
    - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

Podatnicy:
Podatnikami podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został nabyty.

· Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

· W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

· Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

- pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, które korzystają z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- środki transportowe, które stanowią zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy i sposoby płatności podatku:
Podatek – co do zasady – wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest
w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata,

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania -  na konto PBS/ O Będzino nr  09 8581 1014 0200 0143 2000 0001 w ustawowo określonych terminach.

Miejsce składania dokumentów:
Pokój Nr 12 sekretariat Urzędu Gminy w Będzinie (tel. +48 94 31 62 530) lub  pokój Nr 21 (tel. +4894 31 62 554).

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
3.Uchwała Nr XLIV/275/21 RADY GMINY W BĘDZINIE  z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. Nr 2436).
5. Portal podatkowy https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-srodkow-transportowych//

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Anetta Tomala-Gajec
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-01-27 00:00:00
Data publikacji 2022-01-27 15:34:57
Wyświetleń 214

Data operacji Rodzaj działania
2022-01-27 15:34:57 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:33:24 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-27 15:30:45 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk