Uznanie dziecka


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa od matki dziecka i mężczyzny, który twierdzi, że jest ojcem dziecka.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Ważne dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.
2. Przy uznaniu dziecka poczętego zaświadczenie od lekarza o ciąży i przewidywanym terminie porodu.
3. Załączniki do Karty Usługi: USC-02-01 wniosek o uznanie dziecka poczętego.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. OPŁATY
za przyjęcie oświadczenia – nie pobiera się opłaty,
za każdy egzemplarz odpisu aktu urodzenia wydanego po przyjęciu uznania:
za odpis skrócony 22 zł
za odpis zupełny 33 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Będzino
- lub na konto: Urząd Gminy Będzino Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie / Oddział Będzino nr 09-8581-1014-0200-0143-2000-0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego w Bedzinie 76-037 Bedzino 19, w godzinach przyjęć kientów:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00

czw. - 8.00 -17.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
1. Dorota Kokłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie, tel. 94-3162-538

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W dniu przyjęcia oświadczenia sporządzany jest protokół, na tej podstawie nanoszona jest wzmianka na akcie urodzenia. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
W przypadku braku aktu urodzenia dziecka w rejestrze systemów państwowych przewidywany czas załatwienia sprawy do 10 dni roboczych.
Wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa następuje w przypadku uznania dziecka poczętego.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia matka oraz
mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem o przyczynach odmowy zostaną poinformowani na piśmie.

9. PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.(Dz.U. z 2014 r poz 1741 i 1988 ze zm))
- art. 72-83 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 788 z pozn. zm)

10. UWAGI
· uznać ojcostwo przed Kierownikiem USC może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny mający pełną zdolność do czynności prawnych,
· oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeśli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych to oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym,
- pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności tj. ukończenia 18 lat.
· można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka – tzw. uznanie dziecka poczętego,
· uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność,
· uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa,
- nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki chyba, że domniemanie to zostanie obalone w postępowaniu sądowym,
· matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który złożył oświadczenie,
· oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia,
· oświadczenie może być również złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego jak również przed konsulem polskim za granicą.

Załączniki

DOC USC-02-01 wniosek o uznanie dziecka poczętego.doc data dodania: 2021-09-06 08:37:08

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 185

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.