RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano Uchwały z VIII sesji Rady Gminy z dnia 31.05.2019 roku

2019r. (Kadencja 2018-2023)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

Uchwała nr VII/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uchwała nr VII/55/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr VII/54/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr VII/53/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała nr VII/52/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.
Uchwała nr VII/51/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach.
Uchwała nr VII/50/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Uchwała nr VII/49/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr VII/48/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino.
Uchwała nr VII/47/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.
Uchwała nr VII/46/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr VII/45/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028.
Uchwała nr VII/44/19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019.
Uchwała nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.
Uchwała nr VI/42/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”.
Uchwała nr VI/41/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała nr VI/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino.
Uchwała nr VI/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzin.
Uchwała nr VI/38/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Uchwała nr VI/37/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..
Uchwała nr VI/36/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku”.
Uchwała nr VI/35/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr VI/34/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr VI/33/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028.
Uchwała nr V/32/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019.
Uchwała nr V/31/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach.
Uchwała nr V/30/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu.
Uchwała nr V/29/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025".
Uchwała nr V/27/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r..
Uchwała nr V/26/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026.
Uchwała nr V/25/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.



Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 07.05.2019
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Barbara Grudzień
Dokument BIP z dnia: 20.02.2019
Dokument oglądany razy: 898
Wersja do druku