RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Działy w urzędzie realizujący zadania:
Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty:
1. W przypadku obiektu budowlanego lub budynku:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, z zakresem nie mniejszym niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 50 metrów,
 • 2 egzemplarzeaktualnej mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
 • koncepcja zagospodarowania działki na części kserokopii mapy (format A4),
 • zapewnienie dostawy wody,
 • zapewnienie odbioru ścieków bytowych,
 • zapewnienie dostawy energii elektrycznej,
 • zapewnienie dostawy gazu.

2. W przypadku sieci uzbrojenia terenu:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy

3. W przypadku lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • wniosek
 • 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000, natomiast w przypadku większego zakresu sieci 1:2000,
 • projekt trasy przebiegu sieci na kserokopii mapy.

Opłaty:
Opłata skarbowa

Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635):

 1. budynków wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym 107zł,
 2. budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych 107zł,
 3. budynków gospodarczych i garaży 107zł,
 4. ponadlokalnych inwestycji liniowych 107zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Będzino w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Dział Planowania PrzestrzennegoOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 13.02.2013
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: M. Dudnik i K. Zwierzyńska
Dokument BIP z dnia: 13.02.2013
Dokument oglądany razy: 11 053
Wersja do druku