RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Uchwały z 2014r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Będzinie.

Uchwała nr XLV/323/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XLV/322/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości bez dopłat.
Uchwała nr XLV/321/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XLV/320/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Uchwała nr XLV/319/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" oraz "Regulaminu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych".
Uchwała nr XLV/318/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/310/14 Rady Gminy w Będzinie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLV/317/14 z dnia 14.11.2014r. w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XLV/316/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLIV/315/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XLIV/314/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Uchwała nr XLIV/313/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XLIV/312/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi powiatowe z przeznaczeniem na drogi gminne.
Uchwała nr XLIV/311/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XLIV/310/14 z dnia 21.10.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLIII/309/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno.
Uchwała nr XLIII/308/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Uchwała nr XLIII/307/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: przyznania odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XLIII/306/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: przebudowy i remontu dróg powiatowych Nr 3327Z )Rusowo) granica powiatu - Strzepowo - Dobrzyca oraz Nr 3341Z Strachomino - granica powiatów (Skoczów) w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim.
Uchwała nr XLIII/305/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XLIII/304/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Smolne i Strzepowo.
Uchwała nr XLIII/303/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XLIII/302/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021".
Uchwała nr XLIII/301/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino za lata 2011 - 2012.
Uchwała nr XLIII/300/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu.
Uchwała nr XLIII/299/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XLIII/298/14 z dnia 11.09.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLII/297/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XLII/296/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XLII/295/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XLII/294/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XLII/293/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Uchwała nr XLII/292/14 z dnia 30.06.2014r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2013 rok.
Uchwała nr XLI/291/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2015 i 2016.
Uchwała nr XLI/290/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu.
Uchwała nr XLI/289/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę (część ul. Tulipanowej).
Uchwała nr XLI/288/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XLI/287/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XLI/286/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XLI/285/14 z dnia 28.05.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na 2014 rok.
Uchwała nr XL/284/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna Smolne, Strachomino i Strzepowo.
Uchwała nr XL/283/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XL/282/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: zmiany "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032". .
Uchwała nr XL/281/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino..
Uchwała nr XL/280/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: rozpatrzenia skargi ... na działania Wójta Gminy Będzino Henryka Brody.
Uchwała nr XL/279/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garaż w Będzinie nr 21B/3.
Uchwała nr XL/278/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego w Będzinie 21/1.
Uchwała nr XL/267/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości niezabudowanej.
Uchwała nr XL/276/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XL/275/14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XXXIX/274/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszalińskiego.
Uchwała nr XXXIX/273/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Będzino.
Uchwała nr XXXIX/272/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2014-2016.
Uchwała nr XXXIX/271/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
Uchwała nr XXXIX/270/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała nr XXXIX/269/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.
Uchwała nr XXXIX/268/14 z dnia 11.03.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Uchwała nr XXXVIII/267/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości za dopłatą.
Uchwała nr XXXVIII/266/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025 oraz przyjęcia obowiązujących przepisów określających wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała nr XXXVIII/265/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2014 rok Nr XXXVII/252/13 Rady Gminny w Będzinie z dnia 30 grudnia 2013 roku.
Uchwała nr XXXVIII/264/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności oraz przeniesienie praw własności nieruchomości - działek powstałych po podziale działki 60/1 położonych w Będzinie, zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i ustanowienie nieodpłatnej służebności.
Uchwała nr XXXVIII/263/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Uchwała nr XXXVIII/262/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała nr XXXVIII/261/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Uchwała nr XXXVIII/260/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy.
Uchwała nr XXXVIII/259/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: przyznania Odznaki "Zasłużony dla Gminy Będzino".
Uchwała nr XXXVIII/258/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w 2014 roku.
Uchwała nr XXXVIII/257/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 25.11.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 11.02.2014
Dokument oglądany razy: 7 882
Wersja do druku