Procedura dotycząca wycinki drzew


WYCINKA DRZEW

 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

Wniosek adresowany do Wójta Gminy Będzino składa osoba, która chce usunąć drzewo, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie własnej nieruchomości (lub dzierżawionej – za zgodą właściciela). Obwód pnia należy mierzyć na wysokości 5 cm od podłoża.

Zgłoszenie nie jest wymagane, w przypadku drzew owocowych oraz gdy obwód pnia nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku braku stosownego zgłoszenia właścicielowi nieruchomości, na której nastąpi nielegalna wycinka drzew grożą wysokie kary finansowe.

 1. LUB Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek składa się w przypadku wycinki drzew związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź w przypadku drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej / powiatowej / wojewódzkiej. Obwód pnia należy mierzyć na wysokości 130 cm od podłoża.

Podstawa prawna

 • Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U z 2021 r., poz. 1098 t.j.)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409 z dnia 2014.10.16)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (D z.U.2016.2183 z dnia 2016.12.28)

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

 2. LUB Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

WYMAGANE ZAŁĄCZNKI:

 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości

 • Mapa z lokalizacją drzew / krzewów do wycinki

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Będzino

Miejsce złożenia

Sekretariat Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 12, I piętro)

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Kwiatkowska - inspektor ds. ochrony środowiska, Pokój Nr 1, tel. +48 94 3 162 555

Opłaty

- Osoby fizyczne są zwolnione z opłaty skarbowej.

- Opłata za wycinkę drzew związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą naliczana jest na postawie Art. 85. Ustawy o ochronie przyrody.

- Opłatę za usunięcie drzewa będzie również musiał wnieść właściciel działki jeżeli w miejscu gdzie rosło drzewo, w ciągu 5 lat od oględzin, postawi budynek na potrzeby działalności gospodarczej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

- Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew – w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku pracownik Urzędu Gminy przeprowadza oględziny w terenie i następnie w ciągu 14 dni może wyrazić sprzeciw. Jeżeli po upływie wyznaczonego czasu Wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu, może godnie z prawem ściąć drzewo (Art. 122a. KPA – zgoda milcząca). Pozwolenie na wycinkę drzew traci ważność po 6 miesiącach.

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku pracownik Urzędu Gminy przeprowadza oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji. W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym decyzja podlega uzgodnieniu z odpowiednimi organami, które w ciągu 30 dni (a w szczególnych przypadkach w ciągu 60 dni) wydają zezwolenie na wycinkę drzew w formie postanowienia.

* W przypadku ujawnienia na drzewie obecności gniazd ptasich bądź gatunków chronionych zezwolenie na wycinkę wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Będzinie w godzinach pracy urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

- Podanie na wniosku numeru telefonu oraz ew. godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

- W przypadku posesji (działki) stanowiącej współwłasność wniosek winien być potwierdzony przez wszystkich współwłaścicieli.

- W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (przerywa to bieg terminu załatwienia sprawy).

- Mapy są dostępne na stronie: http://bedzino.e-mapa.net/

POUCZENIE

Warunki wykonywania wycinki drzew:

- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP,

- za bezpieczeństwo osób i mienia, naruszenie interesów osób trzecich podczas prac związanych z wycinką oraz za uprzątnięcie terenu wycinki odpowiada właściciel działki, na której rośnie drzewo,

- wycinki drzew należy dokonać poza okresem wegetacyjnym roślin oraz poza okresem lęgowym ptaków.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-10-26 00:00:00
Data publikacji 2021-10-26 12:12:14
Wyświetleń 294

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-26 12:12:14 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:11:01 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk