Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Będzino działa w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy podstawowych warunków ochrony przed niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zagrożeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. GZZK został stworzony do pomocy Wójtowi Gminy w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz ich usuwanie.

W myśl zapisów art. 19. 1. organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt.

Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

  1. realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 6. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Organem pomocniczym wójta gminy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej "zespołem gminnym". Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.

Podstawowe zadania GZZK

 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń.

 2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy Będzino wniosku dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego.

 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Organizowanie i koordynowanie procesu zarządzania kryzysowego na obszarze gminy i miasta,

 4. Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

 5. Opiniowanie gminnego planu ochrony infrastruktury krytycznej.

Podstawa prawna działania:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372.) - art. 7, ust. 1, pkt. 14: "Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: p. 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,"

 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2020.1856),

 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.2017.1897).

 4. Zarządzenie nr 24 /2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 lipca 2021r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Załączniki

PDF Zarządzenie Wójta w sprawie powołania GZZK.pdf data dodania: 2021-10-26 12:32:25

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-10-28 00:00:00
Data publikacji 2021-10-28 12:38:23
Wyświetleń 185

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-28 12:38:23 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:32:32 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk