Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska


Inspektor ds. ochrony środowiska- Agnieszka Kwiatkowska
Podległość: Inspektor ds. ochrony środowiska podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta
tel: +48 94 31 62 555
e-mail: a.kwiatkowska[at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:

 1. Nadzór i realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska w szczególności:
 1. współpraca z właściwymi organami w zakresie kontroli stanu środowiska na terenie Gminy Będzino;
 2. ochrona środowiska przed odpadami z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
 3. ochrona powietrza, w tym zapobieganie i kontrola wprowadzania do powietrza substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko,
 4. wydawanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów, naliczanie opłat oraz kar,
 5. współdziałanie w opracowywaniu dokumentów dotyczących programu ochrony środowiska, uchwał i raportów oraz nadzór nad ich realizacją,
 6. współdziałanie ze służbami ds. ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej,
 7. podejmowanie działań służących popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony środowiska i przyrody.
 1. Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów na terenie Gminy Będzino zawierających azbest;
 2. Realizacja programu w zakresie pozyskiwania dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest koordynowanie projektu i jego rozliczanie;
 3. Nadzór i koordynacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino w tym:
 1. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Schroniskiem dla zwierząt, ze schroniskami i organizacjami zajmującymi się wyłapywaniem  zwierzętami, podmiotami zajmującymi się utylizacją padłych zwierząt,
 2. wydawanie zezwoleń na utrzymanie i utrzymanie hodowli  psa rasy uznanej za agresywną,
 3. monitorowanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o wystąpienie takich chorób na terenie Gminy Będzino,
 4. prowadzenie kampanii edukacyjno -informacyjnej dotyczącej adopcji zwierząt bezdomnych;
 1. Informowanie mieszkańców Gminy Będzino na stronie internetowej i na portalach społecznościowych o planowanych polowaniach na terenie Gminy Będzino;
 2. Współpraca z zarządami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny łownej, nadzór nad rocznym planem polowań na terenie gminy;
 1. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań wynikających z realizacji gminnych programów prowadzonych na tym stanowisku  - wspólnie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych;
 2. Współpraca z instytucjami, organizacjami, fundacjami działającymi w sferze ochrony środowiska, ochrony przyrody;
 3. Wdrażanie i propagowanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych, wdrażanie lokalnych inicjatyw z dziedziny ochrony środowiska i przyrody;

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Anna Janiuk
Opublikował Anna Janiuk
Data wytworzenia 2021-12-14 00:00:00
Data publikacji 2021-12-14 21:43:49
Wyświetleń 167

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.