Wniosek o nadanie numeru porządkowego / o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym


1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Ustalanie numerów porządkowych i wydawanie zawiadomień o tych ustaleniach . Wydawanie zaświadczeń dotyczących numerów porządkowych ujawnionych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów na terenie gminy Będzino.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

A. Ustalanie numerów porządkowych:
a. wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
b. załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,
UWAGA: mapa nie jest wymagana, jeżeli budynek jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

B. Wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym:
a. wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym,
b. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. OPŁATY

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.
Opłatę skarbową można uiścić:
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 21 budynku Urzędu Gminy
- w Oddziału PBS w Będzinie, w godz. 8.00-15.00 (bez prowizji).
- lub na konto: Urząd Gminy w Będzinie nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat
76-037 Będzino 19 w godzinach:
pn., wt., śr., pt. - 7.00 – 15.00
czw., - 8.00 – 16.00

6. OSOBY DO KONTAKTU
Małgorzata Gos
pok. nr 4,  tel. 94 31-62-535
m.gos@bedzino.pl

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Ustalanie numerów porządkowych: przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.

9. PODSTAWA PRAWNA
a)    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r.  poz. 2052 z późn. zm.).
b)    Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368).
c)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
d)    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

10. UWAGI
1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego.
3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz właściciela/współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które daną nieruchomością władają.
4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela/władającego nieruchomością do:
a) trwałego zamocowania w miejscu widocznym od strony ulicy - jezdni, na budynku, wyjątkowo na ogrodzeniu, estetycznie wykonanej tablicy z wyraźnym numerem nieruchomości i nazwą miejscowości. Wykonanie tablicy z numerem porządkowym należy wykonać we własnym zakresie.
b) wykonanie i zamontowanie tablicy w terminie 2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia.
c) stałe utrzymanie tablicy w należytym stanie estetycznym i czytelnym.
5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Załączniki

PDF Klazula RODO.pdf data dodania: 2021-08-24 14:56:07
PDF Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf data dodania: 2021-08-24 14:56:07

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Małgorzata Gos
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-11-05 00:00:00
Data publikacji 2021-11-05 09:57:52
Wyświetleń 745

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-05 09:57:52 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-29 14:05:45 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski