Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Będzino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino
Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-09-01
Strona internetowa jest częściowo nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
• brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
• nie wszystkie filmy nie posiadają napisów głuchych,
• linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
• brak opisów alternatywnych grafik,
• pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej, • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

• wersję kontrastową;

• możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

• widoczny fokus;

• wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk@bedzino.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: +48 94 3162 545. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 Miejsca parkingowe: przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe. Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. W urzędzie nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostosowania: brak kontrastowych elementów infrastruktury. Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: - skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy, - napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby, - wysłanie maila na adres: informatyk@bedzino.pl


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-03-18 00:00:00
Data publikacji 2022-03-18 13:23:02
Wyświetleń 4747

Data operacji Rodzaj działania
2022-03-30 09:01:10 edycja artykułu przez użytkownika BIPly
2022-03-18 13:23:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk