Rok 2022


Artykuły w tej kategorii:

1431.94 - Wniosek o udostępnienie infomacji w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych oraz wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych od roku 2018 1431.93 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie kwot uzyskiwanych z podatków lokalnych 1431.92 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie biuletynu "Nowiny z Gminy" nr 1/2021 oraz 1/2022 1431.91 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie oferty dostawy roślin 1431.90 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie usług teleopieki z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa 1431.89 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie posiadania kąpielisk przez Gminę Będzino w 2022 roku 1431.88 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie upoważnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na czas zastępstwa 1431.87 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy Bedzino do niemieckich gmin współpracujących z Gminą Będzino 1431.86 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie delegacji Urzędu Gminy Będzino do Gminy Zagórz w związku z obchodami 150 lecia Kolei w Bieszczadach 1431.85 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Będzino 1431.84 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 1431.83 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie remontu drogi w m. Kładno działka nr 16/72 1431.82 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu podmiotów z którymi zawarto umowę kupna - sprzedaży w okresie sierpień - wrzesień, klasyfikacji budżetowych oraz informacji dotyczących Dorzynek 2022 w Dobrzycy 1431.81 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia dokumentacji zebranej w trakcie rozpatrywania skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1431.80 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie aktualizacji rejestru umów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecnej w Będzinie 1431.79 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie decyzji wydanych przez pełniącą obowiązki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie 1431.78 - Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1431.77 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby pełniącej funkcję Wójta 1431.76 - Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat organizacji Dożynek Gminnych 2022 r. 1431-75 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie czy od sierpnia 2022 r. do dnia dzisiejszego wydane i procedowane decyzje na farmy fotowoltaiczne zostały środowiskowe 1431-74 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji w temacie podjęcia tzw. ustawy krajobrazowej 1431-73 Wniosek o udostępnienie informacji w temacie zgłaszania zapotrzebowania gospodarstwa domowego na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Będzino 1431-72 Wniosek w sprawie udostepnienia informacji na temat akutualnej analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzytujących obszar wodny 1431-71 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat podejmowanych chynności związanych z prowadzoną sprawą OŚR.6232.8.2022.AK 1431-70 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat transportu kolejowego i autobusowego na terenie Gminy Będzino 1431-69 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat w jaki sposób Urząd wykorzystuje dane przestrzenne pochodzące z pułapu lotniczego lub satelitarnego 1431-68 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt pełnienia funkcji IOD i audytora KRI 1431-67 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt danych technicznych sprzętu zakupionego w postępowaniu ZP.271.2.2022 (2022/BZP 00143815/01) Zakup komputerów przenośnych – laptopów – w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” 1431-66 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podmiotu wykonującego usługi wykonania rocznego przeglądu technicznego placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk sportowych  1431-65 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt  wydania jakichkolwiek decyzji dotyczącyh zmiany sposobu użytkowania dla działek od 58/1 do 58/6 i od 156/1 do 156/9 obręb Kładno 1431-64 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaconego dla Mariusza Jaroniewskiego Wójta Gminy Będzino w sierpniu 2022 roku 1431-63 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia publicznego, którym w okresie 01.02 - 30.07.2022 r. naliczono kary umowne 1431-62 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy z podmiotem na świadczenie usług audytorskich oraz umowy o powierzenie danych 1431-61 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt audytu wewnętrznego i osoby audytora wewnętrznego 1431-60 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 1431-59 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt publicznego transportu zbiorowego, działań edukacyjnych związanych z transportem, mobilnością, bezpieczeństwem ruchu drogowego, infrastruktury rowerowej a także planów inwestycyjnych w tym zakresie na terenie Gminy Będzino 1431-58 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 1431-57 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt użytkowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Będzinie telefonów służbowych 1431-56 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla działek w obrębie Mścice 1431-55 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ścieżek rowerowych w Gminie Będzino 1431-54 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Rady Gminy w Będzinie w związku ze zmianą granic Gminy Będzino 1431-53 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt niszczenia upraw, plonów i zakładów przetwarzających żywność na terenie gminy 1431-52 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 1431-51 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt protokołu z wyboru sołtysa m. Kładno p. Teresy Załóg wraz z listą obecności 1431-50 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nabycia w drodze umowy kupna-sprzedaży nieruchomości pod infrastrukturę drogową 1431-49 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt umowy na świadczenie usługi prawnej z dnia 07.12.2021 r. 1431-48 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy PSZOK w Będzinie 1431-47 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Młodzieżowej Rady Gminy 1431-46 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt funkcjonowania w gminie Rady Seniorów 1431-45 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przedsiębiorców telekomunikacyjnych bedących adresatami decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury techn. 1431-44 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt statusu działek 1431-43 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt przebudowy drogi gminnej Borkowice - Śmiechów 1431-42 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 1431-41 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt gazetki pt. "Nowiny z gminy" 1431-40 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udostępnienia kopii zgłoszenia zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej 1431-39 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt budowy drogi w m. Pleśna 1431-38 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zwrotu dotacji celowej 1431-37 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt procedowania decyzji środowiskowych na farmy fotowoltaiczne w gminie w okresie od lipca 2021 r. do dnia dziejszego 1431-36 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt stanu ludności poszczególnych miejscowości i ulic Gminy Będzino na dzień 31.12.2021 r. 1431-35 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planu nasadzeń zastępczych 1431-34 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowanego budżetu gminy na rok 2022 dot. placówek oświaty 1431-33 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub lokalizacji inwestycji drogowej dla działek o nr 237/5 i 237/10 obręb ewidencyjny 0018 Mścice gmina Będzino 1431-32 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podjętych działań Wójta Gminy Będzino w reakcji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 1431-31 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt IOD i osoby do kontaktu z zespołem CSIRT 1431-30 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji umów o udzielenie zamówień publicznych w okresach 01.10.2021 - 31.12.2021 oraz 01.01.2022 - 28.02.2022 1431-29 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej rady gminy 1431-28 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt planowanych działań inwestycyjnych na terenie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie 1431-27 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt prowadzonych obecnie postępowań i wydanych decyzji administracyjnych w sprawach wydania warunków zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych 1431-26 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt finansowania bezpieczeństwa wodnego 1431-25 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt zaplanowania środków finansowych na realizacje zadania pod nazwą: „Audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Będzino w projekcie „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 1431-24 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt struktury BIP Urzędu Gminy Będzino i sposobów wyszukiwania informacji na BIP 1431-23 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o prowadzeniu prac budowlanych w zakresie 1431-22 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 1431-21 Wniosek w sprawie udostępnienia kserokopii protokołu pokontrolnego Państwowej Inspekcji Pracy z ostatniej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie 1431-20 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasów organizowanych przez Lasy Państwowe 1431-19 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt realizacji w 2021 roku zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 1431-18 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o kosztach z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku 1431-17 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt informacji o wszystkich obiektach wpisanych do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 1431-16 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt uruchomionych lub planowanych do uruchomienia dotacji dot. fotowoltaiki 1431-15 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podpisanych umów w roku 2021 i 2022 na szkolenia kilkudniowe, wyjazdowe, obejmujące wykłady, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników UG Będzino i jednostek podległych 1431-14 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt młodzieżowej strategii gminy 1431-13 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt udziału we wpływach podatku CIT i PIT za rok 2021 sołectwa Mścice 1431-12 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego jaki wpłynął w 2021 roku w rozbiciu na sołectwa 1431-11 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt ilości przedsiębiorców aktywnych i zawieszonych z terenu sołectw Mścice, Tymień, Dobrzyca, Będzino, Dobre na dzień 01 lutego br  1431-10 Wniosek w sprawie udostępnienia informacji nt nieruchomości i gruntów rolnych przekazanych na rzecz osób prawnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Kościoła oraz  związków wyznaniowych 1431-09 Wniosek w sprawie: udostępnienia decyzji o warunkach zabudowy dla działek ewidencyjnych 17/10, 17/11, 18/27, 18/28 oraz 102/35 obręb ewidencyjny Kładno 1431-08 Wniosek w sprawie: przetwarzania informacji niejawnych 1431-07 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. 1431-06 Wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. 1431-05 Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta 1431-04 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD 1431-03 Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. 1431-02 Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości 1431-01 Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r.